(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Joniškio rajone

Niekaip nesuformuoja Kontrolės komiteto

2017 m. rugpjūčio 8 d.
Loreta RIPSKYTĖ

Jo­niš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės va­do­vy­bė krei­pė­si į Vy­riau­sy­bės at­sto­vę Šiau­lių ap­skri­ty­je su pra­ši­mu ati­dė­ti Kont­ro­lės ko­mi­te­to su­for­ma­vi­mo ter­mi­ną. Kont­ro­lės ko­mi­te­tas ne­pil­nos su­dė­ties yra jau nuo pa­va­sa­rio, opo­zi­ci­ja ne­be­no­ri teik­ti sa­vo kan­di­da­tų, nes ne­ma­to pra­smės dirb­ti kar­tu.

loretar@skrastas.lt

Atos­to­gau­jan­tį sa­vi­val­dy­bės me­rą Ge­di­mi­ną Če­pu­lį pa­va­duo­jan­ti vi­ce­me­rė Vai­da Alek­na­vi­čie­nė ofi­cia­liai krei­pė­si į Vy­riau­sy­bės at­sto­vę Šiau­lių ap­skri­ty­je As­tą Ja­siū­nie­nę, pra­šy­da­ma rei­ka­la­vi­mą baig­ti for­muo­ti Kont­ro­lės ko­mi­te­tą ati­dė­ti iki šių me­tų spa­lio 1 die­nos.

Vy­riau­sy­bės at­sto­vė Šiau­lių ap­skri­ty­je bir­že­lio 13 die­ną Jo­niš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bai iš­siun­tė rei­ka­la­vi­mą dėl Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mo 14 straips­nio ne­vyk­dy­mo. Mi­nė­to straips­nio ant­ro­je da­ly­je im­pe­ra­ty­viai nu­ro­dy­ta, kad“ kiek­vie­no­je sa­vi­val­dy­bė­je pri­va­lo­ma su­da­ry­ti Kont­ro­lės ko­mi­te­tą. Į Kont­ro­lės ko­mi­te­tą įei­na vie­no­das vi­sų sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rių frak­ci­jų ir sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rių gru­pės, jei­gu ją su­da­ro ne ma­žiau kaip 3 sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­riai, de­le­guo­tų at­sto­vų skai­čius.“

2017 me­tų ge­gu­žės 31 die­nos Jo­niš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je bu­vo priim­tas spren­di­mas iš­brauk­ti iš Kont­ro­lės ko­mi­te­to su­dė­ties opo­zi­ci­jos at­sto­vus Kęs­tu­tį Ma­čiu­lį ir Ri­man­tę Mi­siū­nie­nę. Šie Ta­ry­bos na­riai pa­tys pa­pra­šė bū­ti at­lei­džia­mi iš šių pa­rei­gų, ta­čiau pa­brė­žė taip be­siel­gian­tys, nes ne­be­ma­to pra­smės dirb­ti kar­tu – ke­lia­mi klau­si­mai ne­pa­sie­kia tiks­lų.

Bir­že­lio 9 die­ną vy­ku­sia­me po­sė­dy­je jau vi­sa opo­zi­ci­nė pen­kių na­rių frak­ci­ja, ku­rio­je da­ly­vau­ja mi­nė­ti du ta­ry­bos na­riai, ofi­cia­liai at­si­sa­kė da­ly­vau­ti Kont­ro­lės ko­mi­te­to veik­lo­je.

Pa­sak Vy­riau­sy­bės at­sto­vės A. Ja­siū­nie­nės, šiuo me­tu Jo­niš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bo­je yra ke­tu­rios frak­ci­jos ir pa­gal Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mą į Kont­ro­lės ko­mi­te­tą tu­ri įei­ti vie­no­das vi­sų tų frak­ci­jų de­le­guo­tų at­sto­vų skai­čius. Tuo tar­pu, ko­mi­te­te nė­ra vie­nos opo­zi­ci­nės frak­ci­jos at­sto­vų, tad įsta­ty­mas pa­žei­džia­mas.

Jo­niš­kio ra­jo­no ta­ry­bai Vy­riau­sy­bės at­sto­vės bir­že­lį pa­teik­ta­me raš­te rei­ka­lau­ta nea­ti­dė­lio­jant su­for­muo­ti Kont­ro­lės ko­mi­te­tą. Tai pa­da­ry­ti bu­vo nu­ro­dy­ta ar­ti­miau­sia­me po­sė­dy­je, bet ne vė­liau kaip per vie­ną mė­ne­sį. Ta­čiau lie­pos mė­ne­sį ra­jo­no Ta­ry­ba ne­po­sė­džia­vo, o ir rugp­jū­tį po­sė­dis nu­ma­to­mas tik mė­ne­sio pa­bai­go­je, tad vi­ce­me­rė V. Alek­na­vi­čie­nė ir krei­pė­si pra­šy­da­ma ter­mi­ną ati­dė­ti.

Dienos populiariausi

Per javapjūtę sėjo pažadus (23)

2017 m. rugpjūčio 12 d.
lankomiausias

Kas pa­dė­s Šiau­lių me­rui? (33)

2017 m. rugpjūčio 12 d.
daugiausiai komentuotas

Komentarai (9)

nebėdavokit, 2017-08-16 15:53
Pakruojy dar baisesnis meras o apie administracijos diretorę iš vis patylėt

Nesuprantantis, 2017-08-10 22:36
Visa tai parodo mūsu mero vadovavimo lygį. Mokykis mere. Gal padės nieko nedirbanti vicemerė. Jei tik renginukai. Savo vaikelius geriau prižiūrėtum, o tai kokie jie užaugs?

Nesuprantantis, 2017-08-10 12:38
Visa tai parodo mūsu mero vadovavimo lygį. Mokykis mere. Gal padės nieko nedirbanti vicemerė. Jei tik renginukai. Savo vaikelius geriau prižiūrėtum, o tai kokie jie užaugs?

Pasibaisejau, 2017-08-10 12:22
Pažiūrėkit į mero ir vicemerės 7-11 d. darbotvarkę. 9 Val. pasitarimas viens su kitu ir darbas baigtas! Tragedija!!!!!

Irgi nesuprantantis, 2017-08-10 12:12
Kas ten tokius gali sukontroliuoti? Viens kita dangsto, tai iš kur bus tos teisybės ar gerės paprasto joniškiečio gyvenimas. Kam apskritai reikia mero, tuo labiau pavaduotojo etato tokioj provincijoj? Ka jie konkrečiai turi dirbti? Tai va.. pasveikyt nuvažiuot gali bele koks savivaldybės atstovas, o merui alga turėtu nustatyti taryba už nuveiktus darbus. Šiuo metu Iki minimumo dar netrauktu, bet mažiau mokėt juk įstatymas neleidžia:)

Nesuprantantis, 2017-08-10 07:18
Visa tai parodo mūsu mero vadovavimo lygį. Mokykis mere. Gal padės nieko nedirbanti vicemerė. Jei tik renginukai. Savo vaikelius geriau prižiūrėtum, o tai kokie jie užaugs?

Nesuprantantis, 2017-08-09 23:09
Visa tai parodo mūsu mero vadovavimo lygį. Mokykis mere. Gal padės nieko nedirbanti vicemerė. Jei tik renginukai. Savo vaikelius geriau prižiūrėtum, o tai kokie jie užaugs?

Iš šalies, 2017-08-09 09:26
Meras niekada ir neturėjo kalbos dovanos, net klausytis baisu būdavo. O ir dėl išaugusios arogancijos jam ne lygis apskritai su miestelėnais kalbėtis. Nesistebiu, kodėl nebenori žmonės dirbti komitete, kur laikomi kvailio vietoje.

Ona, 2017-08-09 08:18
Kai toks meras su tokia koalicija, tai kažin ar iš vis pavyks suformuoti. Tik bendradarbiavimas ir susikalbėjimas gali viską išspręsti. Mūsų meras praradęs kalbos barjerą...

Rodomi komentarai nuo 1 iki 9. Iš viso: 9

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 9
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas