(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Joniškio rajone

Joniškiečiai sukilo dėl pjaunamų medžių

2017 m. rugpjūčio 8 d.
Loreta RIPSKYTĖ

Praė­ju­sią sa­vai­tę Jo­niš­ky­je me­džių pjo­vi­mu pra­si­dė­jo cent­ri­nės mies­to da­lies aikš­čių re­konst­ruk­ci­ja. Ak­ty­vūs jo­niš­kie­čiai in­ter­ne­te ėmė dis­ku­tuo­ti, ko­dėl no­ri­ma pa­lik­ti be­to­ni­nį mies­tą, juk ža­lu­mos ir taip nė­ra per daug.

loretar@skrastas.lt

Pra­si­dė­jo tre­čias eta­pas

Lie­pos mė­ne­sį sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Ai­va­ras Rud­nic­kas ir UAB „Tro­tas“ di­rek­to­rius Jo­nas Vol­kas pa­si­ra­šė Jo­niš­kio mies­to cent­ri­nės da­lies aikš­čių re­konst­ruk­ci­jos tre­čio­jo eta­po dar­bų at­li­ki­mo su­tar­tį.

Pro­jek­tas fi­nan­suo­ja­mas Ke­lių prie­žiū­ros ir plėt­ros pro­gra­mos bei Jo­niš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to lė­šo­mis. Bend­ra su­da­ry­tos su­tar­ties kai­na – dau­giau kaip 738 tūks­tan­čiai eu­rų. Su­tar­ties truk­mė – tre­ji me­tai, ta­čiau ti­ki­ma­si, kad dar­bus pa­vyks už­baig­ti grei­čiau, tai yra – per dve­jus me­tus.

Nu­ma­ty­ta su­tvar­ky­ti da­lį Upy­tės gat­vės ša­li­gat­vį, ap­švie­ti­mą, baž­ny­čios šven­to­riaus te­ri­to­ri­ją (ša­li­gat­vius, žel­dy­nus, ma­žą­ją ar­chi­tek­tū­rą, bus įreng­ti suo­liu­kai, šiukš­lia­dė­žės ir ki­ta), Nep­rik­lau­so­my­bės pa­mink­lo te­ri­to­ri­ją (ša­li­gat­vius, žel­dy­nus, ma­žą­ją ar­chi­tek­tū­rą, ap­švie­ti­mą), taip pat aikš­tę prie sa­vi­val­dy­bės pa­sta­to.

Me­džių pjo­vi­mas ke­lia gy­ven­to­jų aist­ras

Dar­bai praė­ju­sią sa­vai­tę pra­si­dė­jo me­džių pjo­vi­mu prie Nep­rik­lau­so­my­bės pa­mink­lo ir Li­vo­ni­jos gat­vė­je prie sa­vi­val­dy­bės. Ak­ty­vūs jo­niš­kie­čiai so­cia­li­nia­me tink­le iš­reiš­kė sa­vo pa­si­pik­ti­ni­mą, kad nai­ki­na­mas ža­lia­sis mies­to rū­bas.

„Kas ga­li paaiš­kin­ti, ko­dėl Jo­niš­ky­je ma­siš­kai ker­ta­mi svei­ki me­džiai? Sa­ky­sit, kad baž­ny­čią ge­riau ma­ty­tu­mėm, pa­mink­las ne­si­ma­to, ar ir vėl eis­mui truk­do? Kaž­ko­kia ma­ni­ja. Yra sa­ko­ma, kad nu­kir­tus me­dį rei­kia pa­so­din­ti du. Kiek me­džių pa­so­din­ta ir kur? Per ren­gi­nius mies­to aikš­tė­je žmo­nių bū­na tiek, kiek tel­pa vie­nin­te­lio li­ku­sio ąžuo­lo pa­vė­sy­je. Ir ne­rei­kia aiš­kin­ti, kad pa­žiū­rė­čiau į di­džių­jų Eu­ro­pos mies­tų aikš­tes. Jo­niš­kio mies­te­lio mas­tai ne tie. Kai kir­to aikš­tės me­džius, sa­kė, kad jie bu­vo chao­tiš­kai su­so­din­ti ta­ry­bi­niais lai­kais. Tai kas da­bar ne­ti­ko? Tei­sin­gai. Pa­da­ry­kit be­to­ni­nį mies­tą. Par­ke ir­gi chao­tiš­kai su­so­din­ta. Kirs­ti! Be gai­les­čio!“ – so­cia­li­nia­me tink­le iro­ni­za­vo Kris­ti­na.

„Čia bai­siau ne­gu bai­su. Vien ply­te­lės be­li­ko iš mū­sų gra­žuo­lių me­džių, ku­rie va­lo ir su­ge­ria vi­są tar­šą. At­si­bus­kit, žmo­nės. Ką da­rot, su­si­mas­ty­kit,“ – ra­gi­no jo­niš­kie­tė An­ge­lė.

Kiek­vie­nas at­ve­jis – in­di­vi­dua­lus

Sa­vi­val­dy­bės Ar­chi­tek­tū­ros ir te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo sky­riaus ve­dė­ja Dai­va Bič­kie­nė „Kraš­to ži­nioms“ sa­kė, kad kal­bant apie me­džių pjo­vi­mą rei­kia konk­re­čiai im­ti kiek­vie­ną at­ve­jį, nes pa­pras­tai pjau­na­mi ne­ver­tin­gi, su­trę­šę, truk­dan­tys pa­sta­tams, eis­mui žel­dy­nai ir me­džiai, ta­čiau ga­li bū­ti ir ki­to­kių at­ve­jų.

Da­bar prie Nep­rik­lau­so­my­bės pa­mink­lo me­džiai nu­pjau­ti to­dėl, kad ten la­bai siau­ras ša­li­gat­vis, jis bus pla­ti­na­mas.

Li­vo­ni­jos gat­vės ša­li­gat­vis nuo Sa­vi­val­dy­bės pu­sės bu­vo ap­so­din­tas dviem ei­lė­mis me­džių. Dar praė­ju­siais me­tais Sa­vi­val­dy­bė­je vy­ko dis­ku­si­ja su vi­suo­me­ne ir ta­da, la­bai ak­ty­viai gy­ven­to­jams rei­ka­lau­jant ne­pjau­ti me­džių, nes jų gai­la, vie­ną ei­lę nu­tar­ta pa­lik­ti. Ant­ra ei­lė ar­čiau gat­vės iš­pjau­ta, nes ten net neį­ma­no­ma bu­vo me­džius iš­sau­go­ti, ka­dan­gi bus klo­ja­ma lie­taus ka­na­li­za­ci­ja, ren­gia­mas gat­vės ap­švie­ti­mas ir žel­di­niai tie­siog truk­dy­tų.

„Ne­tie­sa, kad tik pjau­na­me, mes ir so­di­na­me, bet ten, kur rei­kia. Ne­ma­žai žel­di­nių pa­so­din­ta Me­lio­ra­to­rių kvar­ta­le prie tven­ki­nio. Da­bar ant ma­no dar­bo sta­lo gu­li do­ku­men­tai, su­si­ję su Ma­to Slan­čiaus­ko gat­vės, kur bu­vo su­tvar­ky­ti gy­ve­na­mo­jo kvar­ta­lo kie­mai, ap­žel­di­ni­mu“, – sa­kė vy­riau­sio­ji ra­jo­no ar­chi­tek­tė Dai­va Bič­kie­nė.

Au­to­rės nuo­tr.

Praė­ju­sią sa­vai­tę Jo­niš­kio mies­to cent­ro aikš­čių re­konst­ruk­ci­jos tre­čia­sis eta­pas pra­si­dė­jo nuo me­džių pjo­vi­mo, ku­ris ke­lia di­de­lį gy­ven­to­jų ne­pa­si­ten­ki­ni­mą.

Re­dak­ci­jos ar­chy­vo nuo­tr.

Ar­chi­tek­tū­ros ir te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo sky­riaus ve­dė­ja Dai­va Bič­kie­nė sa­ko, kad me­džiai ne tik pjau­na­mi, bet ir so­di­na­mi, pa­vyz­džiui, Me­lio­ra­to­rių kvar­ta­le prie tven­ki­nio, lau­kia ei­lė ir Ma­to Slan­čiaus­ko gat­vės gy­ve­na­ma­ja­me kvar­ta­le.

Dienos populiariausi

Per javapjūtę sėjo pažadus (23)

2017 m. rugpjūčio 12 d.
lankomiausias

Kas pa­dė­s Šiau­lių me­rui? (33)

2017 m. rugpjūčio 12 d.
daugiausiai komentuotas

Komentarai (4)

Smalsi, 2017-08-10 14:41
Ir aš iš smalsumo peržiūrėjau savivaldybės svetainę. Tikrai nekoks įspūdis. Valdžios darbotvarkės tuščios, tai ir toks lygis.

Pritariu sodininkei, 2017-08-09 20:24
Per 10 d. paskelbia 1 info, tai per mėnesį apie 3. Svajoniu darbas toj savivaldybėj!

Sodininkė, 2017-08-09 09:21
Atsiverciau vakar savivaldybes interneto svetaine. Praejusio menesio informacija, kuri ir visuose laikrasciuose jau buvo. Šokiai, festivaliai.... O apie vykdomus darbus informacijos nulis. Apskritai, labai prastas savivaldyves puslapis, nes informatyvumo nedaug, tik senos statistines informacijos.

as, 2017-08-09 07:59
Sutvarkytas M. Slančiausko kvartalas :) nu net nejuokinga. Visur šaligatvius sutvarkė, o prie vieno ėmė ir paliko išlūžusias plyteles. Aikštelė irgi be asfalto :) Žodžiu "puikiai" įgyvendinta kvartalinė renovacija

Rodomi komentarai nuo 1 iki 4. Iš viso: 4

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 4
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas