(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Joniškio rajone

Joniškis tampa Lietuvos vizitine kortele

2017 m. rugpjūčio 3 d.
Loreta RIPSKYTĖ

Sa­vait­ga­liais dau­gė­ja tu­ris­tų, bet lan­ky­ti­nos vie­tos... už­ra­kin­tos

Jo­niš­kio tu­riz­mo ir vers­lo in­for­ma­ci­jos cent­ras nuo bir­že­lio pra­džios jau dir­ba ir šeš­ta­die­niais. At­vyks­tan­tiems iš ki­tų ša­lių per Ry­gos oro uos­tą Jo­niš­kis tam­pa pir­muo­ju Lie­tu­vos mies­tu, kur jie ti­ki­si gau­ti in­for­ma­ci­jos apie vi­są ša­lį ar bent regio­ną. Ta­čiau ne vi­sos lan­ky­ti­nos vie­tos Jo­niš­ky­je sa­vait­ga­liais jiems pa­sie­kia­mos.

loretar@skrastas.lt

Tu­ris­tų bū­ta ir iš Af­ri­kos

Pa­sak Tu­riz­mo ir vers­lo in­for­ma­ci­jos cent­ro di­rek­to­rės Jur­gi­tos Bu­čins­kie­nės, pir­mie­ji šeš­ta­die­niai op­ti­miz­mo ne­kė­lė ir jau abe­jo­ta, ar tik­rai tiks­lin­ga dirb­ti, ta­čiau lie­pos mė­ne­sį tu­ris­tų srau­tas ge­ro­kai išau­go. Šeš­ta­die­niais čia klien­tų lau­kia­ma nuo 9 iki 13 va­lan­dos.

Į Jo­niš­kį, pa­sak įstai­gos tu­riz­mo spe­cia­lis­to Vi­liaus Zub­re­vi­čiaus, daž­nai už­su­ka kai­my­nai lat­viai, at­va­žiuo­ja es­tai, suo­miai, šve­dai, bū­ta ir is­pa­nų, ita­lų, su­lauk­ta po­ros ke­liau­to­jų iš Pie­tų Af­ri­kos Res­pub­li­kos (PAR).

Vo­kie­čių pa­mėg­tas ke­lio­nių marš­ru­tas pa­pras­tai tę­sia­si iš Nor­ve­gi­jos, Šve­di­jos, ki­tų Skan­di­na­vi­jos ša­lių per Lie­tu­vą – Kau­ną, Kur­šių ne­ri­ją ir – at­gal į tė­vy­nę.

At­va­žiuo­ja ne­ma­žai tu­ris­tų iš Ry­gos, at­skri­du­sių per kai­my­ni­nės ša­lies oro uos­tą ir no­rin­čių pa­ma­ty­ti Lie­tu­vą. Tad Jo­niš­kis tam­pa pir­mą­ja sto­te­le Lie­tu­vo­je, ku­rio­je jie tei­rau­ja­si in­for­ma­ci­jos apie ša­lį, kur ką ga­lė­tų pa­ma­ty­ti, ap­lan­ky­ti, iš­ban­dy­ti ko­kias nors pra­mo­gas, edu­ka­ci­jas. Jo­niš­kio tu­riz­mo ir vers­lo in­for­ma­ci­jos cent­ras tar­si Lie­tu­vos am­ba­sa­do­rius pa­tei­kia lanks­ti­nu­kų, Lie­tu­vos že­mė­la­pių. Dau­giau­sia su­tei­kia­ma in­for­ma­ci­jos apie ar­ti­miau­sius ša­lies re­gio­nus.

Vie­tos gy­ven­to­jus ir­gi do­mi­na ki­ti re­gio­nai

Pas­ta­ruo­ju me­tu, anot V. Zub­re­vi­čiaus, Jo­niš­ky­je ap­si­lan­ko dau­giau vy­res­nio am­žiaus žmo­nių iš ki­tų ša­lių, lat­viai mėgs­ta at­vyk­ti šei­mo­mis, o jau­nes­ni, maž­daug 30-me­čiai va­žiuo­ja iš Ita­li­jos, Is­pa­ni­jos. Ke­liau­ja jie įvai­riai – au­to­mo­bi­liais, kem­pe­riais, mo­to­cik­lais.

Į Tu­riz­mo ir vers­lo in­for­ma­ci­jos cent­rą už­su­ka ir ra­jo­no gy­ven­to­jai. Jie dau­giau­sia no­ri su­ži­no­ti apie lan­ko­mus ob­jek­tus ki­tuo­se re­gio­nuo­se, ra­jo­nuo­se, iš­vyks­ta­mą­jį tu­riz­mą.

Tie­sa, at­va­žiuo­jan­tys ra­jo­no sve­čiai sa­vait­ga­liais taip pat pa­gei­dau­ja užei­ti į si­na­go­gas. Jos per­duo­tos Jo­niš­kios is­to­ri­jos ir kul­tū­ros mu­zie­jaus, ku­ris šeš­ta­die­niais bei sek­ma­die­niais ne­dir­ba, ži­nion, tad iš anks­to nesusi­ta­rę ten pa­tek­ti ne­ga­li.

„Pa­siū­lo­me už­sie­nio tu­ris­tams va­žiuo­ti į Ža­ga­rę, ten gra­ži gam­ta, ar­chi­tek­tū­ra, yra dva­ro pa­sta­tų komp­lek­sas, lan­ky­to­jų cent­ras prii­ma tu­ris­tus ir šeš­ta­die­niais“, – sa­kė V. Zub­re­vi­čius.

Tu­riz­mo ir vers­lo in­form­aci­jos cent­ro di­rek­to­rė Jur­gi­ta Bu­čins­kie­nė ti­ki­si, kad gal­būt iki ki­tų me­tų pa­vyks su­si­de­rin­ti bu­dė­ji­mo gra­fi­kus sa­vait­ga­liais su ki­to­mis įstai­go­mis, kad at­va­žiuo­jan­tys mies­to ir ra­jo­no sve­čiai ir poil­sio die­no­mis iš anks­to ne­si­ta­rę ga­lė­tų už­suk­ti į si­na­go­gų komp­lek­są ar Krep­ši­nio mu­zie­jų.

Mu­zie­jus sa­vait­ga­liais ne­dir­ba

Jo­niš­kio ra­jo­no Ta­ry­ba dar šių me­tų ge­gu­žės mė­ne­sį vy­ku­sia­me po­sė­dy­je su­de­ri­no Is­to­ri­jos ir kul­tū­ros mu­zie­jaus dar­bo lai­ką, ku­ris bu­vo pa­tvir­tin­tas tik dar­bo die­noms.

Kai ku­riems Ta­ry­bos na­riams jau ta­da ki­lo klau­si­mas, ką da­ry­ti at­vy­ku­siems sa­vait­ga­lį į Jo­niš­kį tu­ris­tams, kai tu­riz­mą plė­to­jan­čios įstai­gos ne­dir­ba.

Pa­gal priim­tą spren­di­mą, pirmadieniais–ketvirtadieniais Jo­niš­kio is­to­ri­jos ir kul­tū­ros mu­zie­jus dir­ba nuo 8 ry­to iki 19 va­lan­dos va­ka­ro. Penk­ta­die­niais dar­bas bai­gia­mas 17 va­lan­dą 45 mi­nu­tės. Pie­tų per­trau­ka įpras­tu lai­ku – nuo 12 va­lan­dos iki 12 va­lan­dos 45 mi­nu­čių. Poil­sio ir šven­čių die­nų iš­va­ka­rė­se dir­ba­ma iki 16 va­lan­dos 45 mi­nu­čių.

Šeš­ta­die­niais ir sek­ma­die­niais Is­to­ri­jos ir kul­tū­ros mu­zie­jus ne­dir­ba. Dėl to kai ku­rie Ta­ry­bos na­riai tei­ra­vo­si, kas su­teiks rei­kia­mą in­for­ma­ci­ją apie Jo­niš­kio kraš­tą at­vyks­tan­tiems tu­ris­tams. Juk bū­tent sa­vait­ga­liais žmo­nės daž­niau­siai ke­liau­ja.

„Bent pus­die­nį mu­zie­jus ga­lė­tų dirb­ti. Juk mes daug į jį in­ves­tuo­ja­me“, – sa­kė Ta­ry­bos na­rė Ri­man­tė Mi­siū­nie­nė.

Prii­ma tik iš anks­to už­sa­ky­tas eks­kur­si­jas

Pa­sak mu­zie­jaus di­rek­to­rės Ra­sos Ali­šaus­kie­nės, ki­tuo­se ra­jo­nuo­se sa­vit­ga­liais pra­ktiš­kai dir­ba ne mu­zie­jaus ad­mi­nist­ra­ci­ja ir ki­ti spe­cia­lis­tai, bet sa­lių pri­žiū­rė­to­jai, ku­rie įlei­džia lan­ky­to­jus. Jo­niš­kio mu­zie­jus tam ne­tu­ri lė­šų.

„Yra už­sa­ko­mos eks­kur­si­jos iš anks­to, ta­da ir sa­vait­ga­liais jos su­tin­ka­mos. Tiek daug tu­ris­tų mes dar ne­tu­ri­me, nors ir la­bai džiau­gia­mės, jei jų dau­giau at­vyks­ta“, – sa­kė R. Ali­šaus­kie­nė.

Ta­ry­bos na­rė Edi­ta Ru­die­nė siū­lė ver­čiau ne prie­kaiš­tau­ti mu­zie­jui, bet pri­dė­ti lė­šų ir pa­pil­do­mą eta­tą.

„Tai gal ne­da­ry­ki­me ne­mo­ka­mų kon­cer­tų ir skir­ki­me ko­kius pa­pil­do­mus 5000 eu­rų mu­zie­jui?..“ – svars­tė R. Mi­siū­nie­nė.

Tie svars­ty­mai li­ko neiš­girs­ti ir pa­tvir­tin­tas pa­gal spren­di­mą iš anks­to nu­ma­ty­tas dar­bo lai­kas.

Lo­re­tos RIPS­KY­TĖS nuo­tr.

Iš anks­to ne­su­si­ta­rę sa­vait­ga­lį į Jo­niš­kį at­vy­kę tu­ris­tai į res­tau­ruo­tų si­na­go­gų komp­lek­są pa­tek­ti ne­ga­li, nes Is­to­ri­jos ir kul­tū­ros mu­zie­jus ne­dir­ba.

Pa­sak mu­zie­jaus di­rek­to­rės Ra­sos Ali­šaus­kie­nės, ki­tuo­se ra­jo­nuo­se sa­vit­ga­liais dir­ba ne mu­zie­jaus ad­mi­nist­ra­ci­ja ir ki­ti spe­cia­lis­tai, bet sa­lių pri­žiū­rė­to­jai, ku­rie įlei­džia lan­ky­to­jus, o Jo­niš­kio mu­zie­jus tam ne­tu­ri lė­šų.

Re­dak­ci­jos ar­chy­vo nuo­tr.

Pa­sak Tu­riz­mo ir vers­lo in­for­ma­ci­jos cent­ro di­rek­to­rės Jur­gi­tos Bu­čins­kie­nės, pir­mie­ji šeš­ta­die­niai op­ti­miz­mo ne­kė­lė ir jau abe­jo­ta, ar tik­rai tiks­lin­ga dirb­ti, ta­čiau lie­pos mė­ne­sį tu­ris­tų srau­tas ge­ro­kai išau­go.

Dienos populiariausi

Per javapjūtę sėjo pažadus (23)

2017 m. rugpjūčio 12 d.
lankomiausias

Kas pa­dė­s Šiau­lių me­rui? (33)

2017 m. rugpjūčio 12 d.
daugiausiai komentuotas

Komentarai (2)

latvė, 2017-08-06 14:05
Atnaujintu sinagogų kompleksu tikrai džiaugiamės. Ir kad turistų daugėja. Vadinasi, ne veltui buvo jos prikeltos naujam gyvenimui. Tik labai esame nusivylę muziejaus darbuotojų požiūriu į lankytojus. Jie tapo per daug savininkiški ir nepagarbūs atvykstantiems turistams ar kitiems miesto svečiams. Būtina prisiminti labai neetiško muziejininkų elgesio su lankytojais pavyzdį. Šių metų pradžioje, vieną sausio šeštadienį, kada Raudonojoje sinagogoje turėjo būti pristatoma šventviečių tyrinėtojo, profesoriaus Vykinto Vaitkevičiaus knyga, gerokai iki renginio čia užsukome su garbiais Joniškio krašto svečiais, bet buvome tiesiog grubiai išgrūsti. Beje, tarp išgrūstųjų buvo ir Latvijos Saeimos deputatė, literatūrologė, kalbininkė, profesorė Janina Kursytė. Būtent jos, atvusiusios į mūsų rajoną su Latvijos doktorantais tyrimų tikslais, ir norėta tądien pamatyti Raudonąją sinagogą. Tačiau pamatė tik nepraustaburnišką muziejininkų elgesį. Tokiems žmonėms nereikėtų dirbti kultūros įstaigose.

Onutė, 2017-08-04 07:54
Kiek žinau turizmo ir verslo informacijos centras taip dirbo ir anksčiau. Ir turistų visą laiką buvo. Nėra čia ko girtis. O kad muziejus nedirba, tai čia labai blogai. Matyt direktorė turi valdžios palaikymą ir gauna apdovanojimus...Tai ir dirbti nereikia.

Rodomi komentarai nuo 1 iki 2. Iš viso: 2

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 2
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas