(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Joniškio rajone

Savivaldybė biudžeto lėšas švaistė privačioms patalpoms gražinti

2017 m. rugpjūčio 2 d.
Loreta RIPSKYTĖ

Vals­ty­bės kont­ro­lės įga­lio­ta Jo­niš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės kont­ro­lie­rė Al­ma Žu­kaus­ky­tė nu­sta­tė, kad biu­dže­to lė­šo­mis re­mon­ta­vu­si pri­va­čias pa­tal­pas sa­vi­val­dy­bė pa­žei­dė biu­dže­to san­da­ros įsta­ty­mą, tai yra – iš­švais­tė pi­ni­gus ten, kur ne­tu­rė­tų.

loretar@skrastas.lt

Dėl ga­li­mai iš­švais­ty­tų lė­šų į Vals­ty­bės ir Sa­vi­val­dy­bės kont­ro­lie­res ko­vo mė­ne­sį krei­pė­si ra­jo­no Ta­ry­bos opo­zi­ci­nė frak­ci­ja.

Skun­do es­mė to­kia: praė­ju­siais me­tais iš pro­gra­mos, skir­tos gy­ve­na­mo­sios ap­lin­kos ko­ky­bės ge­ri­ni­mui, prie­mo­nės „Vi­suo­me­ni­nių pa­sta­tų re­mon­tas“ Jo­niš­ky­je Mies­to aikš­tė­je Nr. 4 pa­gal su­da­ry­tą su­tar­tį bu­vo at­lik­ti fa­sa­do re­mon­to dar­bai už 19896,03 eu­rų. Ta­čiau iš vi­sų mi­nė­to pa­sta­to pa­tal­pų tik 19,8 pro­cen­to plo­to pri­klau­so pa­čiai sa­vi­val­dy­bei, tai reiš­kia – yra vi­suo­me­ni­nės pa­skir­ties. Vi­sos ki­tos pa­tal­pos – pri­va­čios, pri­klau­sian­čios įvai­riems sa­vi­nin­kams. Pas­ta­te vei­kia ka­vi­nė, vais­ti­nė, kir­pyk­la, kre­di­to uni­ja, dir­ba bat­siu­viai, siu­vė­jai, bui­ti­nės tech­ni­kos re­mon­tu už­sii­man­tys meist­rai.

Pa­gal kont­ro­lie­rės pa­skai­čia­vi­mą, iš mi­nė­tų lė­šų tik 3939,41 eu­ro skir­ti sa­vi­val­dy­bės nuo­sa­vy­bės re­mon­tui, tuo tar­pu, pri­va­čioms pa­tal­poms su­tvar­ky­ti, kad gra­žiai at­ro­dy­tų mies­to cent­re – at­sei­kė­ta net ke­tu­ris kar­tus di­des­nė pi­ni­gų su­ma.

Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja, at­lik­da­ma re­mon­to dar­bus, ne­su­da­rė jo­kių raš­tiš­kų su­tar­čių su tur­to bend­ra­sa­vi­nin­kiais dėl re­mon­to dar­bų bei sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos pa­tir­tų iš­lai­dų grą­ži­ni­mo.

Kont­ro­lie­rei sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja ne­pa­tei­kė ir jo­kių do­ku­men­tų apie priim­tas prie­mo­nes, kad tai bū­tų pa­da­ry­ta, iš­sky­rus Tei­sės ir met­ri­ka­ci­jos sky­riaus spe­cia­lis­tų paaiš­ki­ni­mą, kad sko­li­nin­kai bu­vo ra­gi­na­mi ge­ra­no­riš­kai su­si­mo­kė­ti pa­gal iš­ra­šy­tas są­skai­tas, ta­čiau į ra­gi­ni­mus ne vi­si at­si­žvel­gę. Šiuo me­tu ren­ka­ma in­for­ma­ci­ja ir iki 2017 me­tų rug­sė­jo 1 die­nos Jo­niš­kio ra­jo­no apy­lin­kės teis­mui pla­nuo­ja pa­teik­ti pro­ce­si­nius do­ku­men­tus dėl sko­lų ap­mo­kė­ji­mo.

Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos direk­to­rius Ai­va­ras Rud­nic­kas jau anks­čiau „Šiau­lių kraš­to“ klaus­tas, ko­dėl bu­vo taip neat­sa­kin­gai iš­leis­tos lė­šos, tei­gė, kad siek­ta pa­gra­žin­ti mies­to cent­rą. Aikš­tė re­no­vuo­ta, o bu­vęs bui­ti­nis pa­sta­tas, ku­ria­me įsi­kū­rę daug pri­va­čių įstai­gų ir yra da­lis sa­vi­val­dy­bei pri­klau­san­čių pa­tal­pų, ga­di­no vaiz­dą. Jis taip pat tei­gė, kad žo­džiu su Ta­ry­bos na­riais dėl ski­ria­mų lė­šų tar­ta­si. Ta­čiau pri­ta­ri­mo bal­suo­jant ne­pra­šy­ta.

„Gal tuo­met sa­vi­val­dy­bė ga­lė­tų biu­dže­to lė­šo­mis su­re­mon­tuo­ti ir kie­no nors ki­to pri­va­tų pa­sta­tą, pa­vyz­džiui, pa­keis­ti sto­gą, nu­da­žy­ti?..“ – re­to­riš­kai klau­sė opo­zi­ci­jos na­rė, Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos na­rė Ni­jo­lė Va­luc­kie­nė.

Au­to­rės nuo­tr.

Jo­niš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė biu­dže­to lė­šo­mis su­re­mon­ta­vo pa­sta­tą, ku­rio di­džio­ji da­lis pri­klau­so pri­va­tiems as­me­nims.

Dienos populiariausi

Per javapjūtę sėjo pažadus (23)

2017 m. rugpjūčio 12 d.
lankomiausias

Kas pa­dė­s Šiau­lių me­rui? (33)

2017 m. rugpjūčio 12 d.
daugiausiai komentuotas

Komentarai (6)

..., 2017-08-04 05:00
Priklauso tik penktadalis pastato, o pyyst ir sugalvojo pati savivaldybė visą aptvarkyti be kitų pritarimo. O po to prievartauja susimokėti. Gal te sumoka tas, kurio užgaida tai įvyko?

tikras joniškietis, 2017-08-04 02:08
Baikit žviegti: visas centras sutvarkytas ir kaip būtų, jei tas vienas pastatas būtų nuplyšęs?
Taip, kad nori nenori, bet reikėjo tą pastatą suriktinti.

Jonis, 2017-08-03 08:19
Nesulauksit. Ne visiems taip gerai sekasi. Savivalė aukščiausio lygio.

Jonis, 2017-08-02 23:09
Nesulauksit. Ne visiems taip gerai sekasi. Savivalė aukščiausio lygio.

Pikta, 2017-08-02 12:33
Ir man nudažykit!!! Kodėl tik savus taip mylit? Ir neaiškinkit, kad miesto centras pagražėjo, mano namas irgi mieste.

Onutė, 2017-08-02 10:26
Kas jiems, juk ne iš savo kišenės. Galėtų visus privačius pastatus taip sutvarkyti. Ir vėl niekas bus nekaltas. pinigai tai išvaistyti...Susimokėtų vieną kartą ir būtų tvarka...

Rodomi komentarai nuo 1 iki 6. Iš viso: 6

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 6
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas