(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Joniškio rajone

Joniškis su Moldova puoselėja kultūrinių mainų ir turizmo perspektyvas

2017 m. rugpjūčio 1 d.
Loreta RIPSKYTĖ

Lie­pos 26-osios va­ka­rą Jo­niš­ky­je nuai­dė­jo Un­ge­nio mies­to (Mol­do­vos Res­pub­li­ka) kul­tū­ros cent­ro šo­kių ko­lek­ty­vo ,,Stru­gu­ras“ (va­do­vė Ni­na Prik­la­do­va) kon­cer­tas. Šis ko­lek­ty­vas prieš me­tus pir­mą kar­tą Jo­niš­ky­je pa­si­ro­dė per Mies­to die­nos šven­tę, kai bu­vo pa­si­ra­šy­ta Jo­niš­kio ra­jo­no ir Un­ge­nio kraš­to sa­vi­val­dy­bių bend­ra­dar­bia­vi­mo su­tar­tis. Šį kar­tą mol­davų de­le­ga­ci­ja su­si­ti­ko ir su ga­li­mais so­cia­li­niais par­tne­riais.

loretar@skrastas.lt

Un­ge­nio mies­to ko­lek­ty­vo kon­cer­tą Jo­niš­ky­je or­ga­ni­za­vu­sios vi­ce­me­rė Vai­da Alek­na­vi­čie­nė ir Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė Eri­ka Ši­vic­kai­tė lai­ką panau­do­jo pro­duk­ty­viai, de­le­ga­ci­jos na­riams Un­ge­nio sa­vi­val­dy­bės vi­ce­me­rui Kris­to­fo­rui Cod­rea­nu, ta­ry­bos na­riui Ser­gė­jui Nag­her­neac, kul­tū­ros cent­ro di­rek­to­rei Tat­ja­nai Cos­tei ir šo­kių ko­lek­ty­vo ,,Stru­gu­ras“ va­do­vei Ni­nai Prik­la­do­vai bei šo­kė­jams pa­siū­ly­da­mos kul­tū­ri­nę, pa­žin­ti­nę pro­gra­mą.

Pir­miau­sia Jo­niš­kio že­mės ūkio mo­kyk­lo­je bu­vo su­reng­tas folk­šo­kių va­ka­ras. Jo­niš­kie­tė tau­to­dai­li­nin­kė, sa­vi­val­dy­bės sti­pen­di­nin­kė Da­lia Pet­rai­tie­nė ir ko­lek­ty­vo ,,Ku­pars“ va­do­vė Ri­ta Kipšaitė–Balčiūnienė sve­čius pa­puo­šė D. Pet­rai­tie­nės nau­jai siū­tais vy­ro ir mo­ters tau­ti­niais kos­tiu­mais. ,,Stru­gu­ras“ va­do­vė N. Prik­la­do­va pa­siū­lė an­samb­lio ,,Ku­pars“ va­do­vei R. Kip­šai­tei-Bal­čiū­nie­nei bend­ra­dar­biau­ti ir pa­pra­šė at­siųs­ti lie­tu­vių liau­dies šo­kių mu­zi­kos.

Ant­rą­ją mol­do­vų de­le­ga­ci­jos vi­zi­to die­ną est­ra­do­je prie Jo­niš­kio kul­tū­ros cent­ro bu­vo su­reng­tas ko­lek­ty­vo ,,Stru­gu­ras“ ir Jo­niš­kio kul­tū­ros cent­ro jau­ni­mo klu­bo ETC kon­cer­tas, ku­rio pa­žiū­rė­ti ir pa­klau­sy­ti no­rė­ju­siems jo­niš­kie­čiams net ne­beuž­te­ko est­ra­do­je sė­di­mų vie­tų. Sve­čiai džiu­gi­no ne tik mol­davų, bet ir veng­rų, uk­rai­nie­čių bei ro­mų tra­di­ci­niais šo­kiais.

Vieš­na­gės me­tu Un­ge­nio ra­jo­no ta­ry­bos na­rys S. Nag­her­neac su­si­ti­ko su Jo­niš­kio tu­riz­mo ir vers­lo in­for­ma­ci­jos cent­ro di­rek­to­re Jur­gi­ta Bu­čins­kie­ne, ku­riai pa­pa­sa­ko­jo apie sa­vo mies­to lan­ky­ti­nus ob­jek­tus, da­li­jo­si pa­tir­ti­mi apie Mol­do­vos tu­riz­mo ypa­tu­mus. Su­si­ti­ki­me ap­tar­tos ga­li­my­bės bend­ra­dar­biau­ti su Un­ge­nio mies­te esan­čiu tu­riz­mo cent­ru.

Mol­davų vi­zi­to Jo­niš­ky­je or­ga­ni­za­to­rės sve­čius pa­kvie­tė ir į Gas­čiū­nų, vie­nos iš šių me­tų ma­žų­jų Lie­tu­vos kul­tū­ros sos­ti­nių, ama­tų cent­rą. Ten ke­le­tą va­lan­dų vy­ko edu­ka­ci­niai už­siė­mi­mai – lip­dy­mas iš mo­lio ir pie­ši­mas ant mo­lio len­te­lių, or­ga­ni­zuo­ta eks­kur­si­ja po ama­tų cent­ro mu­zie­jų. Sve­čiai li­ko su­ža­vė­ti gra­žiai tvar­ko­ma ama­tų cent­ro, taip pat ir anks­čiau lan­ky­tos Že­mės ūkio mo­kyk­los te­ri­to­ri­ja. Vi­ce­me­ras K. Cod­rea­nu už­si­mi­nė, kad per­nai lan­ky­da­ma­sis Jo­niš­ky­je jis ne­ga­lė­jo ne­pas­te­bė­ti pa­ti­ku­sios Jo­niš­kio kul­tū­ros cent­ro lau­ko est­ra­dos. Šiuo me­tu re­konst­ruo­ja­mas Un­ge­nio mies­to par­kas, ja­me taip pat pla­nuo­ja­ma įreng­ti est­ra­dą.

Sa­vi­val­dy­bės nuo­tr.

Gas­čiū­nų ama­tų cent­re Un­ge­nio de­le­ga­ci­jos na­riai mo­kė­si lip­dy­ti iš mo­lio.

Un­ge­nio šo­kių ko­lek­ty­vo „Stru­gu­ras“ kon­cer­tas su­lau­kė gau­sių žiū­ro­vų ap­lo­dis­men­tų.

Do­va­ną ko­lek­ty­vo ,,Stru­gu­ras“ va­do­vei Ni­nai Prik­la­do­vai (pir­ma iš kai­rės) tuoj įteiks „Ku­pars“ va­do­vė Ri­ta Kipšaitė-Balčiūnienė.

Jo­niš­kie­tė Va­len­ti­na Jan­kaus­kie­nė (cent­re sto­vi) su tau­tie­čiais iš Mol­do­vos pa­bend­ra­vo gim­tą­ja kal­ba. Prie­ky­je pri­tū­pu­si – vie­na iš mol­do­vų vi­zi­to or­ga­ni­za­to­rė, Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė Eri­ka Ši­vic­kai­tė.

Dienos populiariausi

Per javapjūtę sėjo pažadus (23)

2017 m. rugpjūčio 12 d.
lankomiausias

Kas pa­dė­s Šiau­lių me­rui? (33)

2017 m. rugpjūčio 12 d.
daugiausiai komentuotas

Komentarai (3)

išvada, 2017-08-02 15:33
Lietuviai panašūs į moldavus.

Organizatorėms, 2017-08-02 12:40
Tikrai, ar jos dirba kanors, ar tik šoka vien? Toks jausmas, kad džiaugiasi pačios savim. Lauksim tos didelės draugystės pasekmiu.

Vietinis kolektyvas, 2017-08-01 22:05
Dabar organizatorės vyks į Moldova, tuo ir baigsis didysis bendradarbiavimas. Kad mums šios organizatorės taip rodytu dėmesį, patikėtume ju "darbštumu".

Rodomi komentarai nuo 1 iki 3. Iš viso: 3

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 3
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas