(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Joniškio rajone

Žvelgaičiai į šventę pakvietė Onas

2017 m. rugpjūčio 1 d.
Loreta RIPSKYTĖ

Šeš­ta­die­nį Žvel­gai­čių kai­mo bend­ruo­me­nė pa­kvie­tė į va­sa­ros šven­tę „Oni­nes švęs­ki­me kar­tu“, ku­rio­je ne­trū­ko skam­bios mu­zi­kos, dai­nų ir svei­ki­ni­mų var­du­vi­nin­kėms.

loretar@skrastas.lt

Nuo­tai­kin­gas kon­cer­tas

Oni­nių šven­tė­je ving­rias me­lo­di­jas gro­jo ir dai­na­vo Žvel­gai­čių kai­mo ka­pe­la, ku­riai nuo ge­gu­žės mė­ne­sio va­do­vau­ja jo­niš­kie­tė Vil­ma Bar­ta­šie­nė. Ko­lek­ty­vas per tą lai­ką jau spė­jo pa­ruoš­ti pro­gra­mą ir kon­cer­tuo­ti Ak­me­nė­je, Ry­go­je, Ra­moš­kių kai­me, Ga­tau­čiuo­se. Va­do­vė kas sa­vai­tę sku­ba ne tik į re­pe­ti­ci­jas Žvel­gai­čių kai­me, ji taip pat dai­nuo­ja folk­lo­ro ko­lek­ty­ve „Ku­pars“ ir ro­man­sų gru­pė­je „Aša­lia“ Jo­niš­ky­je.

Vie­tos mu­zi­kan­tus ir dai­ni­nin­kus kei­tė ža­ga­rie­čių moks­lei­vių Gab­rie­lės Gal­kaus­kai­tės ir Dai­nos Mie­žy­tės gi­ta­rų ir vo­ka­lo due­tas. Mer­gi­nos gro­ja jau 4–5 me­tus ir daž­nai pa­si­ro­do Ža­ga­rės gim­na­zi­jos ren­gi­niuo­se bei šven­tė­se bend­ra­dar­biau­jan­čio­je ir drau­giš­kus ry­šius pa­lai­kan­čio­je Augst­kal­nės vi­du­ri­nė­je mo­kyk­lo­je.

Vi­są ren­gi­nį nu­spal­vi­no Ry­gos lie­tu­vių bend­ruo­me­nės sen­jo­rų šo­kių ko­lek­ty­vo „Bi­jū­nas“ pa­si­ro­dy­mas. Šo­kė­jams va­do­vau­ja iš Ža­ga­rės ki­lęs cho­reog­ra­fas Ro­lan­das Žal­nie­rius.

Kol sce­no­je lie­jo­si dai­nos ir mu­zi­ka, vie­tos jau­ni­mas su­si­ti­ko fut­bo­lo tur­ny­re.

Pas­vei­kin­tos Onos

Šven­tė­je dė­me­sio su­lau­kė Onos var­dą tu­rin­čios mo­te­rys. Ren­gi­nio ve­dė­jo And­riaus Pet­kaus­ko pa­kvies­tos Ona Strak­šie­nė, Ona Vir­maus­kie­nė ir Ona Žal­nie­rie­nė bu­vo ap­do­va­no­tos gė­lių puokš­tė­mis, joms skir­ta dai­na ir šo­kis.

Žvel­gai­čių kai­mo bend­ruo­me­nę svei­ki­nu­si Jo­niš­kio ra­jo­no Vie­tos veik­los gru­pės pir­mi­nin­kė Ni­jo­lė Va­luc­kie­nė pa­si­džiau­gė, kad ši ne­vy­riau­sy­bi­nė or­ga­ni­za­ci­ja mo­ka ir gra­žiai links­min­tis, ir dirb­ti. Pa­gal pro­jek­tą ga­vus lė­šų įreng­ta trin­ke­lė­mis iš­klo­ta aikš­te­lė ir pa­ky­la su sto­gi­ne ne­sto­vi tuš­čiai, yra nau­do­ja­mos ir rei­ka­lin­gos.

Žvel­gai­čių kai­mo bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kė Re­gi­na Gu­žaus­kie­nė pa­dė­kos raš­tus įtei­kė ka­pe­los va­do­vei V. Bar­ta­šie­nei ir pir­mo­sioms šven­tei ruoš­tis at­sku­bė­ju­sioms pa­dė­ti Sil­vai Ka­pa­čins­kie­nei ir Ma­ri­jai Ja­nu­šie­nei.

Au­to­rės nuo­tr.

Į Oni­nes Žvel­gai­čiuo­se su­gu­žė­jo bū­rys vie­tos ir Ža­ga­rės gy­ven­to­jų bei sve­čių.

Svei­ki­ni­mų puokš­tės įteik­tos trims Onu­tėms: (iš kai­rės) Onai Strak­šie­nei, Onai Žal­nie­rie­nei ir Onai Vir­maus­kie­nei.

Gi­ta­rų ir vo­ka­lo due­tas – Gab­rie­lė Gal­kaus­kai­tė (de­ši­nė­je) ir Dai­na Mie­žy­tė.

Šo­ka Ry­gos lie­tu­vių bend­ruo­me­nės tau­ti­nių šo­kių sen­jo­rų ko­lek­ty­vas „Bi­jū­nas“.

Se­no­vi­nė­mis ir nau­jo­mis dai­no­mis bei me­lo­di­jo­mis links­mi­no Žvel­gai­čių kai­mo ka­pe­la.

Dienos populiariausi

Per javapjūtę sėjo pažadus (23)

2017 m. rugpjūčio 12 d.
lankomiausias

Kas pa­dė­s Šiau­lių me­rui? (33)

2017 m. rugpjūčio 12 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas