(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Pakruojo rajone

Dovanokime savo širdies šilumą vaikams

2017 m. rugpjūčio 11 d.

Gy­ven­to­jų po­žiū­ris į vai­kų glo­bą ir įvai­ki­ni­mą pa­ma­žu kei­čia­si. Lie­tu­vo­je dau­gė­ja šei­mų, ku­rios įsi­vai­ki­na ne tik svei­kus, ta­čiau ir svei­ka­tos su­tri­ki­mų tu­rin­čius ar vy­res­nio am­žiaus vai­kus. Po tru­pu­tį dau­gė­ja po­rų, ku­rios ryž­ta­si tap­ti ke­lių vai­kų – bro­lių ir se­se­rų – įtė­viais. Tie­sa, įvai­ki­ni­mo sta­tis­ti­ka iš­lie­ka pa­na­ši – per me­tus įvai­ki­na­ma apie šim­tą vai­kų.

Skau­du, kad vi­suo­me­nė­je bu­vo su­si­for­ma­vęs įvaiz­dis, jog tė­vų glo­bos ne­te­kę vai­kai pa­vel­di sa­vo tė­vų blo­gą­sias sa­vy­bes, kad vai­ką iš glo­bos na­mų užau­gin­ti do­ru ir ge­ru ga­li ne­pa­vyk­ti. Ta­čiau pra­kti­ka ro­do ką ki­tą – įtė­vių ir glo­bė­jų kal­bė­ji­mas vie­šai pa­ro­do, kad tai, ko­kie vai­kai yra ir bus, pri­klau­so nuo to, kaip jie yra auk­lė­ja­mi, kaip su jais bend­rau­ja suau­gu­sie­ji.

Tie­sa, jei šei­ma no­ri įsi­vai­kin­ti kū­di­kį, jiems ga­li tek­ti il­giau pa­lauk­ti to­kios ga­li­my­bės, nes daž­nai vai­kai iš tė­vų yra pai­ma­mi vie­ne­rių – dve­jų me­tų am­žiaus.

Šiuo me­tu Lie­tu­vos vai­kų glo­bos na­muo­se au­ga apie 3 000 vai­kų. Sta­tis­ti­ka yra ne­gai­les­tin­ga – kas­dien į vai­kų glo­bos na­mus pa­ten­ka 3-4 vai­kai.

Daž­niau­sios prie­žas­tys, ka­da vai­kas yra pai­ma­mas iš šei­mos, yra tė­vų smur­tas prieš vai­kus, so­cia­li­nių įgū­džių rū­pin­tis vai­ku sto­ka, tė­vų lais­vės ap­ri­bo­ji­mas ir ki­ta.

Šiuo me­tu Pak­ruo­jo ra­jo­ne iš smur­tau­jan­čių ir gir­tau­jan­čių šei­mų yra paim­ta 40 vai­kų. Su­si­du­ria­ma su pro­ble­ma, kur ma­žuo­sius ap­gy­ven­din­ti, kol spe­cia­lis­tai dirbs su šei­ma, iš ku­rios bu­vo paim­tas vai­kas ar vai­kai.

Šiuo me­tu yra vyk­do­ma vai­kų glo­bos sis­te­mos per­tvar­ka. Lie­tu­vo­je yra sie­kia­ma su­ma­žin­ti vai­kų, pa­ten­kan­čią į ins­ti­tu­ci­jų glo­bą, skai­čių. Jei­gu vai­kas lie­ka be tė­vų glo­bos ar gy­ve­na so­cia­li­nės ri­zi­kos šei­mo­je, no­ri­ma jį ap­gy­ven­din­ti bu­din­čio glo­bo­to­jo šei­mo­je, kur jam bus su­tei­kia­ma pa­gal­ba.

Bu­din­čių glo­bo­to­jų veik­la ta­po la­bai ak­tua­li, kai 2017 m. sau­sio 1 d. įsi­ga­lio­jo Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ci­vi­li­nio ko­dek­so pa­tai­sa, pa­gal ku­rią iš šei­mos paim­ti vai­kai iki 3 me­tų į glo­bos na­mus ga­li pa­tek­ti tik išim­ti­niais at­ve­jais ir bū­ti juo­se ne il­giau kaip 3 mė­ne­sius.

Bu­din­tis glo­bo­to­jas – tai as­muo ar šei­ma, ga­lin­ti priim­ti be tė­vų glo­bos li­ku­sį vai­ką bet ku­riuo pa­ros me­tu lai­ki­nai (iki 12 mė­ne­sių) glo­bai, kad vai­kui ne­rei­kė­tų at­si­dur­ti glo­bos įstai­go­je. Bū­ti bu­din­čiu glo­bo­to­ju, tai dar­bas ku­ris yra ap­mo­ka­mas ir svar­bi pa­gal­ba li­ki­mo nu­skriaus­tiems vai­kams. Per tą lai­ką bus tei­kia­ma pa­gal­ba ne tik vai­kui, bet ir jo šei­mai – bend­ra­dar­biaus so­cia­li­niai dar­buo­to­jai, psi­cho­lo­gai bei svei­ka­tos prie­žiū­ros spe­cia­lis­tai.

Kvie­čia­me 21–65 me­tų Pak­ruo­jo ra­jo­no gy­ven­to­jus pri­si­dė­ti prie švie­ses­nės vai­kų atei­ties ir tap­ti bu­din­čiais glo­bo­to­jais.

Jums bus tei­kia­ma:

* spe­cia­lis­tų kon­sul­ta­ci­jos;

* pa­gal­ba glo­bos bei vai­kų auk­lė­ji­mo klau­si­mais;

* mi­ni­ma­lus mė­ne­si­nis dar­bo už­mo­kes­tis;

* vai­ko glo­bos iš­mo­ka;

* tiks­li­nis prie­das glo­bė­jui.

Dau­giau in­for­ma­ci­jos apie bu­din­čių glo­bo­to­jų veik­lą Jums ga­li su­teik­ti Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos So­cia­li­nės rū­py­bos sky­riu­je ir Vai­ko tei­sių sky­riu­je.

Ne­bū­ki­te abe­jin­gi, pri­si­jun­ki­te prie kil­naus ir pra­smin­go tiks­lo!

Užs. Nr. 359229

Dienos populiariausi

Per javapjūtę sėjo pažadus (23)

2017 m. rugpjūčio 12 d.
lankomiausias

Kas pa­dė­s Šiau­lių me­rui? (33)

2017 m. rugpjūčio 12 d.
daugiausiai komentuotas