(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Pakruojo rajone

IŠ ĮVYKIŲ SUVESTINĖS

2017 m. rugpjūčio 11 d.

Sunk­ve­ži­mis ta­ra­na­vo trak­to­rių

Pir­ma­die­nio ry­tą Rim­džiū­nuo­se mal­kas ve­žan­tis sunk­ve­ži­mis „Man“, lenk­da­mas trak­to­rių, at­si­tren­kė į jo ga­lą. Nuo smū­gio „MTZ-80“ nu­rie­dė­jo nuo va­žiuo­ja­mo­sios da­lies ir ap­vir­to. Per ava­ri­ją bu­vo su­žeis­tas pen­kias­de­šimt sep­ty­ne­rių trak­to­ri­nin­kas – jam lū­žo šon­kau­lis, bu­vo pra­kirs­ta gal­va, su­muš­tas pe­tys. Su­tei­kus pa­gal­bą, nu­ken­tė­jė­lis iš­leis­tas gy­dy­tis am­bu­la­to­riš­kai.

Po­li­ci­jo­je pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas. Pra­di­niais duo­me­ni­mis, tiek trak­to­ri­nin­kas, tiek sunk­ve­ži­mio vai­ruo­to­jas bu­vo blai­vūs.

Nuo ne­ži­no­mo šau­lio nu­ken­tė­jo var­nė­nas

Praė­ju­sio penk­ta­die­nio ry­tą Lin­ku­vos gy­ven­to­jas, sa­vo so­dy­bo­je ei­da­mas link au­to­mo­bi­lio, iš­gir­do šū­vį ir pa­ma­tė, kaip iš me­džio iš­kren­ta ne­gy­vas var­nė­nas.

Iki­teis­mi­nis ty­ri­mas kol kas pra­dė­tas dėl žiau­raus el­ge­sio su gy­vū­nais. Ap­lin­ko­sau­gi­nin­kų tei­gi­mu, var­nė­nas ga­li­mai nu­šau­tas ori­niu ar­ba ma­žo ka­lib­ro šau­na­muo­ju gink­lu.

Vi­du­ry Lin­ku­vos mies­to pa­si­gir­dęs šū­vis su­ne­ra­mi­no gy­ven­to­jus: ne­ži­no­mas šau­lys ga­li su­ža­lo­ti ir žmo­nes.

Te­le­fo­nus „par­da­vi­nė­jo“ su­kčius

Te­li­šio­nių gy­ven­to­jas, no­rė­da­mas įsi­gy­ti pa­gal skel­bi­mą in­ter­ne­to po­rta­le par­duo­da­mus mo­bi­lius te­le­fo­nus, per­ve­dė į par­da­vė­jo są­skai­tą 150 eu­rų. Te­le­fo­nų so­die­tis ne­su­lau­kė, o par­da­vė­jas ne­beat­si­lie­pia.

Va­gys­tės

* Pak­ruo­jo tur­gu­je iš še­šias­de­šimt aš­tuo­ne­rių mo­ters ran­ki­nės pa­vog­ta pi­ni­gi­nė su pi­ni­gais ir įvai­riais do­ku­men­tais. Nuos­to­liai ver­ti­na­mi 440 eu­rų.

* Tre­čia­die­nio va­ka­re Ži­čiū­nų kai­me esan­čios val­dos sa­vi­nin­kui įkliu­vo trys so­dy­bo­je va­gi­lia­vę pa­žįs­ta­mi – ke­tu­rias­de­šimt ket­ve­rių vy­ras, de­šim­čia me­tų jau­nes­nė mo­te­ris bei pen­kio­lik­me­tis paaug­lys.

Atė­jū­nai kė­si­no­si iš ūki­nio pa­sta­to pa­grob­ti me­di­nes konst­ruk­ci­jas.

Va­gi­šiai jau bu­vo spė­ję nuar­dy­ti pa­sta­to sto­go skar­dą ir me­ta­li­nes per­dan­gas.

So­dy­bos sa­vi­nin­kas nuo­sto­lius įver­ti­no tri­mis tūks­tan­čiais eu­rų.

Va­gys­te įta­ria­mi suau­gu­sie­ji bu­vo už­da­ry­ti į areš­ti­nę.

Smur­tas ne­si­liau­ja

Pak­ruo­jy­je gir­tas (1,82 pro­mi­lės, vi­du­ti­nis gir­tu­mas) sep­ty­nias­de­šimt tre­jų vy­ras pri­mu­šė ne­blai­vią su­gy­ven­ti­nę. Plau­čiš­kie­tis smur­tu tram­dė gir­tą (2,39 pro­mi­lės, be­veik sun­kus gir­tu­mas) tė­vą. Už tai, kaip ir pa­kruo­jie­tis, bu­vo iš­vež­tas į areš­ti­nę.

Sek­ma­die­nį ir pir­ma­die­nį po­li­ci­jos šau­kė­si nuo dvie­jų smur­tau­to­jų nu­ken­tė­ję pa­kruo­jie­čiai.

Ke­tu­rias­de­šimt­me­tis mies­te­lė­nas na­mo kie­me, vė­liau – mies­to par­ke, mu­šė gir­tą (2,09 pro­mi­lės, vi­du­ti­nis gir­tu­mas) su­gy­ven­ti­nę. Šiai pa­skam­bi­nus pa­gal­bos te­le­fo­nu, vy­ras pa­spru­ko.

Gir­tas (1,99 pro­mi­lės, vi­du­ti­nis gir­tu­mas) tris­de­šimt tre­jų pa­kruo­jie­tis na­muo­se pri­mu­šė pu­sam­žius uoš­vius. Smur­tau­to­jas iš­ga­ben­tas į areš­ti­nę.

Gir­tas už vai­ro

Nak­tį į sek­ma­die­nį Jo­va­rų kai­me pa­tru­liams įkliu­vo gir­tas už vai­ro dvi­de­šimt aš­tuo­ne­rių vy­ras. Jam nu­sta­ty­tas be­veik sun­kus (2,42 pro­mi­lės) gir­tu­mas. Pa­žei­dė­jas už­da­ry­tas į areš­ti­nę, o jo au­to­mo­bi­lis „Vol­vo S 60“ iš­vež­tas į spe­cia­lią sau­go­ji­mo aikš­te­lę.

Kas­dien – po gais­rą

Šeš­ta­die­nio nak­tį Jo­va­rų kai­me de­gė me­di­nė pir­tis. Žmo­nės gel­bė­to­jus iš­kvie­tė, pa­ma­tę iš po pa­sta­to sto­go ber­si­ver­čian­čius dū­mus. Gais­ras lik­vi­duo­tas maž­daug per pu­sant­ros va­lan­dos. Nu­de­gė ir bu­vo nuar­dy­tas pir­ties sto­gas, ap­de­gė ir apar­dy­tos da­lis plas­ti­ki­nių sie­nų ap­dai­los dai­ly­len­čių. Ug­nis pla­čiau neišp­li­to. Gais­ro prie­žas­tys ti­ria­mos.

Sek­ma­die­nio ry­tą už­si­de­gė tik šie­met pa­ga­min­tas grei­to­sios pa­gal­bos au­to­mo­bi­lis „Volks­wa­gen Trans­por­ter“. Gais­ras pla­čiau neišp­li­to, ug­nis bu­vo nu­slo­pin­ta mil­te­li­niu ge­sin­tu­vu. Ap­de­gė plas­ti­ki­nės sa­lo­no de­ta­lės, vai­ruo­to­jo sė­dy­nė, ap­rū­ko au­to­mo­bi­lio sto­gas.

„Pak­ruo­jo kraš­to“ inf.

Dienos populiariausi

Per javapjūtę sėjo pažadus (23)

2017 m. rugpjūčio 12 d.
lankomiausias

Kas pa­dė­s Šiau­lių me­rui? (33)

2017 m. rugpjūčio 12 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas