(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Pakruojo rajone

SPORTAS

2017 m. rugpjūčio 11 d.

GA­LIŪ­NAI. Ute­no­je vy­ku­sio­se ga­liū­nų var­žy­bo­se (jų da­ly­viai – spor­ti­nin­kai, ne­da­ly­vau­jan­tys ša­lies pro­fe­sio­na­lų ly­go­je) trium­fa­vo spor­to klu­bo „Ura­nas“ at­sto­vas Sau­lius Ski­kas.

Šiam stip­ruo­liui ūki­nin­kui iš Guos­ta­ga­lio ly­gių ne­bu­vo es­ta­fe­tės (svar­mens, rąs­to ir lui­to kė­li­mas bei štan­gos at­kė­li­mas), dvie­jų la­ga­mi­nų, sve­rian­čių po 110 ki­log­ra­mų ne­ši­mo, 12, 19 ir 20 ki­log­ra­mų sta­ti­nių me­ti­mo į aukš­tį, 9,3 to­nos sunk­ve­ži­mio trau­ki­mo, 240 bei 350 ki­log­ra­mų pa­dan­gų var­ty­mo, mir­ties trau­kos (180 ki­log­ra­mų štan­gos at­kė­li­mo) rung­ty­se.

90 ki­log­ra­mų rąs­to kė­li­mo rung­ty­je guos­ta­ga­lie­tis bu­vo ant­ras, o svar­mens lai­ky­mo – tre­čias.

S. Ski­ko są­skai­to­je – 101 taš­kas.

Ant­rą­ją vie­tą pel­nė vėl­gi klu­bo „Ura­nas“ spor­ti­nin­kas Man­tas Vir­bic­kas iš Šikš­nių kai­mo, su­rin­kęs 85 taš­kus. Tre­čio­ji vie­ta ati­te­ko pa­kruo­jie­čiui spor­to klu­bo „Ext­re­me gym“ at­sto­vui Mo­des­tui Bei­no­ra­vi­čiui.

Ute­no­je su­reng­to­se ga­liū­nų var­žy­bo­se sa­vo jė­gas iš­mė­gi­no stip­ruo­liai iš Vil­niaus, Kau­no, Ute­nos, Pak­ruo­jo mies­tų bei ra­jo­nų. Be vie­tas ant pri­zi­nin­kų pa­ky­los užė­mu­sių S. Ski­ko, M. Vir­bic­ko ir M. Bei­no­ra­vi­čiaus, čia var­žė­si dar trys mū­sų ra­jo­no at­sto­vai: Kęs­tu­tis Gi­lys (SK „Ext­re­me gym"), SK „Jė­ga“ spor­ti­nin­kai Si­mo­nas Grins­kis ir Ar­tū­ras Bal­nio­nis.

FUT­BO­LAS. Lie­tu­vos fut­bo­lo fe­de­ra­ci­jos (LFF) I ly­gos čem­pio­na­te žai­džian­tis FC „Pak­ruo­jis“ na­muo­se re­zul­ta­tu 1:2 (1:1) pra­lai­mė­jo Tel­šių „Džiu­gui“.

Įvar­tį į var­žo­vų var­tus pa­siun­tė Va­dym Bar­ba.

Po šio pra­lai­mė­jo pa­kruo­jie­čiai nu­kri­to į šeš­tą­ją tur­ny­ri­nės len­te­lės vie­tą.

ŠAŠ­KĖS IR ŠACH­MA­TAI. Ryš­kė­nų kai­mo (Tel­šių ra­jo­nas) bend­ruo­me­nės veik­los 10-ečio pro­ga su­reng­to­se šaš­kių ir šach­ma­tų var­žy­bo­se sa­vo jė­gas iš­mė­gi­no ir ra­jo­no at­sto­vai.

Čia ge­riau­siai se­kė­si žei­me­lie­čiui šach­ma­ti­nin­kui Gied­riui Gru­bins­kui ir šaš­ki­nin­kui To­mui Pau­žuo­liui. Abu užė­mė ket­vir­tą­sias vie­tas.

Ra­jo­nui at­sto­va­vo ir šių spor­to ša­kų en­tu­zias­tai Vla­di­mi­ras Aver­ja­no­vas, Ze­no­nas Rut­ke­vi­čius, Juo­zas Bu­lai­tis, Juo­zas Juo­zai­tis.

Šio­se var­žy­bo­se prie šaš­kių ir šach­ma­tų len­tų sė­do 44 spor­ti­nin­kai.

„Pak­ruo­jo kraš­to“ inf.

SK „Ura­nas“ ar­chy­vo nuo­tr.

Ute­no­je su­reng­to­se ga­liū­nų var­žy­bo­se vi­sas pri­zi­nes vie­tas pel­nė ra­jo­no stip­ruo­liai (iš kai­rės) Mo­des­tas Bei­no­ra­vi­čius, Sau­lius Ski­kas ir Man­tas Vir­bic­kas.

Dienos populiariausi

Per javapjūtę sėjo pažadus (23)

2017 m. rugpjūčio 12 d.
lankomiausias

Kas pa­dė­s Šiau­lių me­rui? (33)

2017 m. rugpjūčio 12 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas