(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Pakruojo rajone

Felicija ir Vytautas Bučai – 65 metus kartu

2017 m. rugpjūčio 10 d.
Janina ŠAPARNIENĖ

Ne­se­niai Ūde­kų kai­mo gy­ven­to­jai Fe­li­ci­ja ir Vy­tau­tas Bu­čai kai­mo bend­ruo­me­nės šven­tė­je bu­vo no­mi­nuo­ti il­gaam­žiš­kiau­sia su­tuok­ti­nių po­ra. Ran­ka ran­kon jie gy­ve­na jau še­šias­de­šimt šeš­tus me­tus. Ar Bu­čai – ne se­niau­sia su­tuok­ti­nių po­ra Pak­ruo­jo ra­jo­ne, ne­ži­no­ma: met­ri­ka­ci­jos sky­riu­je to­kia sta­tis­ti­ka ne­ren­ka­ma.

janina@skrastas.lt

„No­mi­na­ci­ja „Il­gaam­žiai su­tuok­ti­niai“ ski­ria­ma Fe­li­ci­jai ir Vy­tau­tui Bu­čams. Lin­ki­me stip­rios svei­ka­tos ir gra­žaus to­li­mes­nio bend­ro gy­ve­ni­mo“ – ra­šo­ma bend­ruo­me­nės at­sto­vų įteik­to­je no­mi­na­ci­jo­je.

Fe­li­ci­ja ir Vy­tau­tas 65-erių me­tų bend­ro gy­ve­ni­mo su­kak­tį pa­mi­nė­jo šį pa­va­sa­rį. Di­de­lių iš­kil­mių ne­ren­gė, šven­tė vy­ko šei­mos ra­te – Bu­čai su­si­lau­kė tri­jų duk­te­rų ir sū­naus, džiau­gia­si aš­tuo­niais anū­kais ir de­vy­niais proa­nū­kiais.

Anū­kų šei­mos se­ne­liams Ge­le­ži­nių ves­tu­vių pro­ga su­kū­rė svei­ki­ni­mą – vin­je­tę su nuo­trau­ko­mis.

F. Bu­čie­nė pri­si­me­na, kad šei­mos šven­tės ar­ti­mų­jų ra­te bu­vo šven­čia­mos vi­są lai­ką. Nuo pat jų kuk­lių su­tuok­tu­vių 1952-ai­siais, kuo­met re­gist­ruo­ti san­tuo­kos te­ly­dė­jo liu­di­nin­kai – Vy­tau­to se­suo ir pusb­ro­lis. O san­tuo­kos sak­ra­men­tą Lin­ku­vos baž­ny­čio­je jau­no­ji šei­ma priė­mė, dvi­ra­čiais at­va­žia­vę iš at­lai­dų Pa­mū­šy­je... Fe­li­ci­jai tuo­met bu­vo dvi­de­šimt ket­ve­ri, Vy­tau­tui – po­ra me­tų ma­žiau.

Abu, dir­bę nuo anks­ty­vos jau­nys­tės, sa­vo jė­go­mis ėmė kur­ti bend­rą gy­ve­ni­mą val­džios skir­ta­me kam­ba­rė­ly­je Puo­džiū­nuo­se. 1957-ai­siais pa­si­sta­tė na­mą Ūde­kuo­se.

Vy­tau­tas ku­rį lai­ką dir­bo apy­lin­kės ko­mi­te­to sek­re­to­riu­mi, po to pe­rė­jo į nau­jai su­kur­tą MTS-ą (ma­ši­nų ir trak­to­rių sto­tį, ko­kias ta­ry­bi­nė val­džia kū­rė kai­muo­se). O įgi­jęs vai­ruo­to­jo tei­ses, iki pat pen­si­jos su­ko ma­ši­nų vai­rą dir­bo anuo­me­ti­nia­me „Pa­žan­gos“ ko­lū­ky­je. Fe­li­ci­ją dar­bo biog­ra­fi­ja iš vie­tos ko­lū­kio ap­skai­ti­nin­kės nu­ve­dė į Ūde­kų bib­lio­te­ką, ku­rio­je ji dir­bo dau­giau nei dvi­de­šimt dve­jus me­tus.

„Te­bu­vau bai­gu­si pra­di­nę mo­kyk­lą ir ap­skai­ti­nin­kų kur­sus. Dirb­da­ma bib­lio­te­ko­je, švie­čiau žmo­nes ir pa­ti švie­čiau­si, bai­giau vi­du­ri­nę mo­kyk­lą. Pers­kai­ty­da­vau vi­sas Ūde­kų bib­lio­te­ko­je bu­vu­sias kny­gas. Žmo­nių tuo­met lan­ky­da­vo­si daug. O ne­tu­rin­tiems jė­gų atei­ti į bib­lio­te­ką se­nu­kams pa­ti ne­šda­vau kny­gas, su­si­dė­ju­si į kup­ri­nę“, – pri­si­me­na F. Bu­čie­nė.

Skai­ty­ti ūde­kie­tė mėgs­ta iki šiol, nuo pat pir­mų­jų nu­me­rių pre­nu­me­ruo­ja „Šiau­lių kraš­tą“. Po­nia Fe­li­ci­ja juo­kia­si, kad vi­suo­met dien­raš­tį pre­nu­me­ruo­ja me­tams – ge­riau iš anks­to tau­po, bet be mė­gia­mo lei­di­nio ne­lie­ka.

Ūde­kų apy­lin­kė­se Bu­čai ži­no­mi iš­skir­ti­ne tar­pu­sa­vio dar­na: nuo pir­mų­jų šei­my­ni­nio gy­ve­ni­mo die­nų jie – vi­sur tik kar­tu.

„Fe­lė ir Vy­tau­tas, Vy­tau­tas ir Fe­lė“, – už­de­da ran­ką ant pe­ties vy­rui Fe­li­ci­ja.

Vy­tau­to RUŠ­KIO nuo­tr.

Fe­li­ci­jai ir Vy­tau­tui anū­kų šei­mos su­kū­rė svei­ki­ni­mą – vin­je­tę 65-ojo ve­dy­bų ju­bi­lie­jaus pro­ga.

Bend­ruo­me­nės no­mi­na­ci­ja – il­gaam­žiš­kiau­siai kai­mo šei­mai.

Dienos populiariausi

Per javapjūtę sėjo pažadus (23)

2017 m. rugpjūčio 12 d.
lankomiausias

Kas pa­dė­s Šiau­lių me­rui? (33)

2017 m. rugpjūčio 12 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas