(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Pakruojo rajone

TRUMPAI

2017 m. rugpjūčio 4 d.

Si­na­go­go­je neuž­te­ko kė­džių

Praė­ju­sią sa­vai­tę Pak­ruo­jo si­na­go­go­je ro­dy­tas ki­no fil­mas su­lau­kė di­de­lio po­pu­lia­ru­mo – jį žiū­rė­jo pil­nu­tė­lė sa­lė.

Ke­lio­li­ka mi­nu­čių prieš pra­si­de­dant de­monst­ra­vi­mui į si­na­go­gą atė­ję pa­kruo­jie­čiai nu­ste­bo, ne­ra­dę lais­vų vie­tų. Vi­sos kė­dės bu­vo užim­tos su­sku­bu­sių­jų anks­čiau.

Kai ku­rie ki­no mė­gė­jai fil­mą žiū­rė­jo sto­vė­da­mi pa­sie­niais. O gy­ve­nan­tys ne­to­lie­se mies­tie­čiai pro­ble­mą iš­spren­dė: grį­žo na­mo ir at­si­ne­šė sa­vo kė­des.

Aš­tuon­bu­čiui su­ras­tas ad­mi­nist­ra­to­rius

Pak­ruo­jo Vie­nuo­lio gat­vė­je esan­čiam aš­tuo­nių bu­tų na­mui su­ras­tas ad­mi­nist­ra­to­rius – to­kias pa­slau­gas tei­kian­ti vie­šo­ji įstai­ga.

Ad­mi­nist­ra­to­riaus pri­rei­kė, nes jung­ti­nės veik­los su­tar­tį su­da­riu­siems aš­tuon­bu­čio gy­ven­to­jams il­gą lai­ką ne­si­se­kė tar­pu­sa­vy­je su­tar­ti, kaip bus rū­pi­na­ma­si bend­rą­ja nuo­sa­vy­be – na­mo sto­gu, pa­ma­tais, laip­ti­nė­mis.

Kol ne­bu­vo su­ta­ri­mo – ne­bu­vo ir na­mo prie­žiū­ros. Prieš po­rą me­tų pra­kiu­rus sto­gui, kai­my­nų gin­čai te­be­si­tę­sė. Juos spręs­ti ne kar­tą bu­vo kvies­ti Pak­ruo­jo se­niū­ni­jos dar­buo­to­jai.

„Pak­ruo­jo kraš­to“ inf.

Dienos populiariausi

Per javapjūtę sėjo pažadus (23)

2017 m. rugpjūčio 12 d.
lankomiausias

Kas pa­dė­s Šiau­lių me­rui? (33)

2017 m. rugpjūčio 12 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas