(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Pakruojo rajone

„Vienoj pusėj – dvaras, kitoj – šiukšlynas“

2017 m. rugpjūčio 4 d.
Janina ŠAPARNIENĖ

SKAI­TY­TO­JAI PIK­TI­NA­SI

Į „Pak­ruo­jo kraš­tą“ skam­bi­nęs skai­ty­to­jas pik­ti­no­si są­var­ty­nu pa­vers­ta Pak­ruo­jo kai­mo ka­ti­li­nės ap­lin­ka ir ši­lu­mi­nin­kų ne­bau­džia­mu­mu.

janina@skrastas.lt

„Prie Žem­dir­bių gat­vė­je esan­čios ka­ti­li­nės ne pir­mus me­tus gu­li krū­vos sta­ty­bi­nių at­lie­kų. Jų vis dau­gė­ja. Ke­lių met­rų aukš­čio ša­kų krū­va se­niau bu­vo smul­ki­na­ma ku­rui, bet jau kiek lai­ko ne­ju­di­na­ma. Vi­sas ši­tas šiukš­ly­nas ap­žė­lęs pikt­žo­lė­mis, kai kur sie­kian­čio­mis žmo­gui iki juos­mens ar dar aukš­čiau. Ir toks „gro­žis“ la­bai ge­rai ma­to­si pro au­to­mo­bi­lių, at­va­žiuo­jan­čių į re­konst­ruo­tą Pak­ruo­jo dva­rą, lan­gus. Tai bent ra­jo­no rep­re­zen­ta­ci­ja: vie­noj pu­sėj – dva­ras, ki­toj – šiukš­ly­nas“, – sa­kė re­dak­ci­jos pa­šne­ko­vas.

Vy­rą pik­ti­no, kad ši­to­kia me­tų me­tais be­si­tę­sian­ti ap­lin­kos tar­ša iki šiol ne­su­do­mi­no tuo pri­va­lan­čių rū­pin­tis pa­rei­gū­nų. Paš­ne­ko­vui at­ro­dė neį­ti­kė­ti­na, kad są­var­ty­no ne­ma­ty­ti iš ki­tų Pak­ruo­jo kai­mo gat­vių.

„Jei pa­pras­tas žmo­gus val­diš­ko­je že­mė­je pa­lie­ka vie­ną ki­tą kvad­ra­ti­nį met­rą šiukš­lių – ne­trun­ka pri­si­sta­ty­ti pro­to­ko­lais ir bau­dų kvi­tais mo­juo­jan­tys spe­cia­lis­tai. O kai „Pak­ruo­jo ši­lu­ma“ ne vie­nus me­tus šiukš­li­na ke­lio­li­ka kar­tų di­des­nia­me plo­te – ty­lu ra­mu. Be­ne ši­lu­mi­nin­kai – pri­vi­le­gi­juo­ti, jiems ga­li­ma ne­pai­sy­ti ap­lin­ko­sau­gos rei­ka­la­vi­mų“? – klau­sė skai­ty­to­jas.

UAB „Pak­ruo­jo ši­lu­ma“ di­rek­to­rius Jo­nas Bu­me­lis ne­gin­či­jo, kad sta­ty­bi­nės ir me­die­nos at­lie­kos, su­vers­tos prie Pak­ruo­jo kai­mo ka­ti­li­nės, pri­klau­so įmo­nei. Ka­dan­gi ši­lu­mi­nin­kai kai­me sa­vo te­ri­to­ri­jos ne­tu­ri, krū­vos at­lie­kų lai­ko­mos vals­ty­bi­nė­je že­mė­je.

„Ša­kos anks­tes­niais me­tais bu­vo bio­ku­ras – smul­ki­na­mos ir kū­re­na­mos. Bet lai­ko­mos lau­ke, su­drė­ko, su­tre­šo ir ku­rui ne­be­tin­ka. Jas per­skirs­ty­sim ir pa­lai­do­sim“, – sa­kė di­rek­to­rius.

Bet pa­gal įsta­ty­mus ža­lią­sias at­lie­kas pri­va­lo­ma iš­vež­ti į joms skir­tą su­rin­ki­mo aikš­te­lę Alek­nai­čiuo­se?!

Anot J. Bu­me­lio, gal ir bus taip pa­da­ry­ta.

Di­rek­to­riaus tei­gi­mu, sta­ty­bi­nių blo­kų nuo­lau­žos li­kę po ši­lu­mos tra­sų re­mon­to. Prie ka­ti­li­nės jos ve­ža­mos, ne­tu­rint kur ki­tur pa­dė­ti.

Šiuos blo­kus, kaip stam­bia­ga­ba­ri­ti­nes at­lie­kas, sa­vi­nin­kai pri­va­lo iš­ga­ben­ti į jų su­rin­ki­mo aikš­te­lę Pak­ruo­jy­je.

„To­kio di­de­lio sta­ty­bi­nių at­lie­kų kie­kio iš kar­to aikš­te­lė ne­prii­ma. To­dėl jas ve­ža­me į Pak­ruo­jo kai­mą, o po to sam­do­me įmo­nę, ku­ri blo­kus smul­ki­na ir iš­ga­be­na į priė­mi­mo vie­tą ma­žes­niais kie­kiais“, – tei­gė J. Bu­me­lis.

Pak­ruo­jo ap­lin­kos ap­sau­gos agen­tū­ros ve­dė­jas Ge­di­mi­nas Cin­ku­tis pa­tvir­ti­no, jog ši­lu­mi­nin­kų įmo­nė iki šiol nė­ra baus­ta už ap­lin­kos šiukš­li­ni­mą.

Ap­žiū­rė­jęs ne­le­ga­lų są­var­ty­ną, ve­dė­jas in­for­ma­vo, kad bus su­ra­šy­ti do­ku­men­tai, įmo­nės at­sa­kin­giems as­me­nims skir­tos nuo­bau­dos. Ši­lu­mi­nin­kai taip pat su­lauks pri­va­lo­mo­jo nu­ro­dy­mo at­lie­kas iš­ga­ben­ti ten, kur jas ir pri­va­lu ša­lin­ti. Šiuo nu­ro­dy­mu ski­ria­mas iki dvie­jų mė­ne­sių ter­mi­nas su­tvar­ky­ti už­šiukš­lin­tą te­ri­to­ri­ją.

Au­to­rės nuo­tr.

„Pak­ruo­jo ši­lu­mos“ di­rek­to­rius Jo­nas Bu­me­lis tvir­ti­no, kad prie Pak­ruo­jo kai­mo ka­ti­li­nės ša­kos ir be­to­no nuo­lau­žos lai­ko­mos, ne­tu­rint kur jų pa­dė­ti.

Ši­lu­mi­nin­kų šiukš­ly­nas ple­čia­si ne vie­ne­rius me­tus, se­nes­nės at­lie­kos spė­jo apaug­ti aukš­to­mis pikt­žo­lė­mis.

Dienos populiariausi

Per javapjūtę sėjo pažadus (23)

2017 m. rugpjūčio 12 d.
lankomiausias

Kas pa­dė­s Šiau­lių me­rui? (33)

2017 m. rugpjūčio 12 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas