(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Pakruojo rajone

Paslaugų centre – vasariški renginiai

2017 m. rugpjūčio 4 d.

MUMS RA­ŠO

Praė­ju­sią sa­vai­tę Lin­ku­vos so­cia­li­nių pa­slau­gų cent­ro ir jo pa­da­li­nių gy­ven­to­jai džiau­gė­si va­sa­riš­kais ren­gi­niais.

Glo­bos na­mų pa­da­li­nio „Sau­lė“ kie­me­ly­je vy­ko šven­ti­nė po­pie­tė „Va­sa­ros ma­lo­nu­mai“. Gau­siai su­si­rin­kę gy­ven­to­jai ir so­cia­li­niai dar­buo­to­jai džiau­gė­si va­sa­ra, il­go­mis die­no­mis, pa­slap­tin­go­mis nak­ti­mis ir ge­ra nuo­tai­ka.

Skam­bė­jo gy­ven­to­jų folk­lo­ro gru­pės (va­do­vė Dan­gi­rū­ta Šim­kū­nie­nė) dai­nos, folk­lo­ri­nių šo­kių šo­kė­jai kvie­tė kar­tu pa­šok­ti ki­tus gy­ven­to­jus ir dar­buo­to­jus. Gro­jo ir dai­na­vo Poš­kų šei­ma iš Lin­ku­vos.

Lau­žo pa­tie­ka­lai vi­lio­jo sa­vo kva­pais, ra­gi­no stip­res­nės svei­ka­tos gy­ven­to­jus iš­si­kep­ti deš­re­lę ar ban­de­lę ant vy­te­lės.

Pir­ma­die­nį Lin­ku­vos bib­lio­te­ko­je ati­da­ry­ta Sa­va­ran­kiš­ko gy­ve­ni­mo na­mų pa­da­li­nio „Spin­du­lys“ gy­ven­to­jos Eu­ge­ni­jos Emi­li­jos Jo­nai­ty­tės pie­ši­nių pa­ro­da „Ma­no tė­viš­kės dar­že­lis“.

Eu­ge­ni­ja Emi­li­ja pri­sta­tė ak­va­re­li­niais pieš­tu­kais su­kur­tus dar­bus, ku­riuo­se pa­vaiz­duo­tos įvai­rios dar­že­lio gė­lės. Ati­da­ry­me da­ly­va­vo kle­bo­nas Ed­var­das Zei­do­tas, Lin­ku­vos gim­na­zi­jos mo­ky­to­ja Al­do­na Bu­čai­tė, bu­vu­si il­ga­me­tė mo­ky­to­ja Emi­li­ja Sta­ne­vi­čie­nė, so­cia­li­nių pa­slau­gų cent­ro ir jo pa­da­li­nių gy­ven­to­jai ir dar­buo­to­jai, mies­to bend­ruo­me­nės na­riai.

Pris­ta­ty­da­ma sa­vo pie­ši­nius, Emi­li­ja Eu­ge­ni­ja Jo­nai­ty­tė pa­si­da­li­no pri­si­mi­ni­mais apie sa­vo gy­ve­ni­mo vin­gius ir po­mė­gius, kū­ry­bi­nės veik­los pra­džią.

Re­na­ta ŽIE­DIE­NĖ

Ri­man­to KIL­ČIAUS­KO ir Vai­dos KA­MA­ŠAUS­KIE­NĖS nuo­tr.

Kie­me­ly­je pra­mo­ga­vo vi­sų pa­da­li­nių gy­ven­to­jai.

Lin­ku­vos bib­lio­te­ko­je ati­da­ry­ta Eu­ge­ni­jos Emi­li­jos Jo­nai­ty­tės pie­ši­nių pa­ro­da.

Dienos populiariausi

Per javapjūtę sėjo pažadus (23)

2017 m. rugpjūčio 12 d.
lankomiausias

Kas pa­dė­s Šiau­lių me­rui? (33)

2017 m. rugpjūčio 12 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas