(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Pakruojo rajone

Klovainiai šventė dvidešimtąsias Onines

2017 m. rugpjūčio 4 d.
Janina ŠAPARNIENĖ

Sa­vait­ga­lį Klo­vai­nių mies­te­lio bend­ruo­me­nė ir sve­čiai mi­nė­jo ju­bi­lie­ji­nes, dvi­de­šim­tą­sias Oni­nes. Tra­di­ciš­kai pa­svei­kin­tos var­du­vi­nin­kės – de­vy­nios sen­jo­ros.

janina@skrastas.lt

Do­va­nos ir dai­nos – var­du­vi­nin­kėms

Sek­ma­die­nį Klo­vai­nių baž­ny­čio­je po mi­šių ap­do­va­no­ji­mo ce­re­mo­ni­jai pa­kvies­tos Onos var­dą tu­rin­čios mo­te­rys. At­si­lie­pė de­vy­ne­tas Onu­čių – ne tik iš Klo­vai­nių, bet ir iš ki­tų pa­ra­pi­jai pri­klau­san­čių kai­mų.

Prieš pa­grin­di­nį al­to­rių iš­si­ri­kia­vu­sioms var­du­vi­nin­kėms dai­nas sky­rė ly­gu­mie­tė Ilo­na Mie­žie­nė, akom­pa­nuo­da­ma gi­ta­ra.

Onu­tėms šven­tės or­ga­ni­za­to­riai šie­met pa­do­va­no­jo Klo­vai­nių šei­mų klu­bo na­rių pa­da­ry­tas sa­ges iš šil­ko.

„Pak­ruo­jo kraš­tui“ klo­vai­nie­čiai sa­kė, kad baž­ny­čio­je bu­vo ir dau­giau var­du­vi­nin­kių, bet jos ne­pa­no­ro vie­šu­mos.

Onu­čių, ku­rių var­du va­di­na­mas di­džiau­sia mies­te­lio šven­tė, apy­lin­kė­se ne­dau­gė­ja. Jų me­tai po me­tų te­bes­kai­čiuo­ja­ma apie dvi de­šim­tis. Vi­sos mo­te­rys – vi­du­ti­nio ar vy­res­nio am­žiaus.

Klo­vai­nių bend­ruo­me­nės ta­ry­bos na­rė Vi­da Gri­ga­liū­nie­nė sa­kė, kad per dvi­de­šim­tį šven­tės me­tų nė vie­na nau­ja­gi­mė ne­bu­vo pa­va­din­ta šiuo bu­vu­siu po­pu­lia­riu lie­tu­viš­ku var­du. Nors ki­ti tra­di­ci­niai var­dai su­grį­žo į var­dy­ną. Bend­ruo­me­nės ak­ty­vūs na­riai bu­vo net su­ma­nę pri­zus šei­moms, nau­ja­gi­mes pa­va­din­sian­čius Onu­tė­mis.

Ta­čiau pri­zai li­ko neį­teik­ti – ma­žų Onu­čių neat­si­ra­do. V. Gri­ga­liū­nie­nės ži­nio­mis, šis var­das ke­lioms mer­gai­tėms bu­vo su­teik­tas tik per Sut­vir­ti­ni­mo sak­ra­men­tą ir nė­ra ofi­cia­lus.

Onu­čių pa­ger­bi­mo ce­re­mo­ni­ja per dvi­de­šim­tį ren­gi­nio me­tų ki­to. Kar­tą bend­ruo­me­nės na­riai bu­vo su­ren­gę var­du­vi­nin­kėms iš­kil­min­gą pa­si­va­ži­nė­ji­mą iš­puoš­tu au­to­mo­bi­liu mies­te­lio gat­vė­mis.

Ku­rį lai­ką mo­te­rys svei­kin­tos pir­mą­ją šven­tės die­ną. Vė­liau ap­si­spręs­ta Onu­tėms skir­ti sek­ma­die­nį – šven­tos Onos at­lai­dų die­ną.

Šven­tė vi­sa bend­ruo­me­nė

Oni­nės – ne tik mies­te­lio at­lai­dai, bet ir di­džiau­sia me­ti­nė šven­tė, su­trau­kian­ti žmo­nes ir iš Klo­vai­nių, ir iš se­niū­ni­jos.

Pir­mo­ji šven­tės die­na tra­di­ciš­kai ski­ria­ma pra­mo­goms bei spor­to var­žy­boms. Kol aikš­te­lė­se dėl ap­do­va­no­ji­mų ko­vo­jo krep­ši­nio bei ki­tų spor­to ša­kų mė­gė­jai, bend­ruo­me­nės poil­sia­vie­tė­je prie Dau­gy­ve­nės upės trum­pam įsi­kū­ru­sio­je imp­ro­vi­zuo­to­je ar­ba­ti­nė­je „Klo­vai­nių rais­tas“ Jur­gi­ta Vy­čie­nė, Ra­min­ta Va­lin­čiū­tė ir Kris­ti­na Dar­gu­žie­nė vi­sus vai­ši­no ką tik su­skin­tų žo­le­lių ar­ba­ta, mies­te­lio gas­pa­di­nių kep­tais na­mi­niais py­ra­gais bei ki­tais gar­dė­siais.

Vie­na ži­no­miau­sių Klo­vai­nių Onu­čių, tau­to­dai­li­nin­kė juos­tų py­nė­ja Lu­gaus­kai­tė šio me­no mo­kė vi­sus no­rin­čius. Smal­suo­liai ga­lė­jo iš mies­te­lio gra­žia­dar­bių pa­si­mo­ky­ti nu­si­pin­ti va­sa­riš­ką skry­bė­lę, pa­si­da­ry­ti pa­puo­ša­lų. Ar­ba pa­si­gro­žė­ti trum­pam į gim­ti­nę grį­žu­sios jau­nos ju­ve­ly­rės As­tos Šom­kai­tės kū­ri­niais.

Pak­ran­tę pa­puo­šė mies­te­lio bend­ruo­me­nės, įstai­gų ir įmo­nių at­sto­vų su­kur­ti sep­ty­ni gė­lių ir gam­ti­nių me­džia­gų ki­li­mai – kom­po­zi­ci­jos žy­dė­jo vi­są karš­tą sa­vait­ga­lį, trauk­da­mos akį. Iš čia pat pa­kran­tė­je skin­tų mel­dų, lau­kuo­se ir dar­že­liuo­se su­rink­tų gė­lių žie­dų, ąžuo­lo la­pų, me­džio žie­vės, kan­ko­rė­žių at­si­ra­do Dau­gy­ve­ne plau­kian­ti gul­bė, mies­te­lio įžy­my­bė – Klo­vai­nių ąžuo­las, an­ge­las ra­mu­nių spar­nais, sim­bo­li­zuo­jan­tis mies­te­ly­je vei­kian­tį ke­ra­mi­kos ce­chą. Ša­lia gra­žia­dar­bių „pra­žy­din­tos“ gel­to­nos ra­mu­nės įsi­kū­rė va­sa­ros at­ri­bu­tai – nuo­tai­kin­ga skry­bė­lai­tė ir skė­tis nuo sau­lės. Kiek to­lė­liau – gė­lių pin­ti­nė, „su­skin­ta“ Bal­sių (Klo­vai­nių se­niū­ni­ja) kai­mo žmo­nių klu­bo „Švie­suo­liai“. O ar­čiau­siai Dau­gy­ve­nės kran­to bū­rys gė­lių ki­li­mų kū­rė­jų su­dė­jo kom­po­zi­ci­ją var­du­vi­nin­kėms: sti­li­zuo­tą ska­re­le ry­šin­čios mo­ters po­rtre­tą. Ir juo­kais sa­vo kū­ri­nį pava­di­no po­pu­lia­rios dai­nos ei­lu­te: „Onu­te, ei­nam su ma­nim pa­šok­ti!“

Plin­ta gro­žis

Tra­di­ciš­kai Oni­nių šven­tė­je ap­do­va­no­ti gra­žiau­sių se­niū­ni­jos so­dy­bų šei­mi­nin­kai. Į ap­lin­kos tvar­ky­mo kon­kur­so ra­jo­no tu­rą de­le­guo­tos Rū­tos ir Kęs­tu­čio La­to­nų bei Jo­lan­tos ir Arū­no Rim­kų so­dy­bos, pel­niu­sios gra­žiau­sių šių me­tų mies­te­lio val­dų ti­tu­lus.

Tris­de­šim­čiai ap­lin­kos gra­žin­to­jų pa­do­va­no­ta iš­vy­ka po žy­mias Lie­tu­vos vie­tas. Rugp­jū­čio pa­bai­go­je Ker­na­vė­je, be jau mi­nė­tų gro­žio puo­se­lė­to­jų, lan­ky­sis Lai­ma ir Kęs­tu­tis Lin­kai, Vi­li­ja ir Sau­lius Kra­naus­kai, An­ge­lė Las­kaus­kie­nė, Ze­no­nas Kal­sas, Egi­di­jus And­riu­kai­tis, Vi­da ir Jo­nas Ve­liu­liai, Pra­nė Ke­le­rie­nė, Svet­la­na Mi­lak­nie­nė, Vy­tau­tas Ma­si­lio­nis, Eu­ge­ni­ja ir Al­vy­das Ju­tins­kai, Ema ir Ne­ri­jus Ke­le­rai, Da­lia ir Va­len­tas Dak­niai, Ali­na ir Arū­nas Dau­ku­čiai, Ve­ro­ni­ka Dau­ku­tie­nė, Vio­le­ta ir Aud­rius But­ke­vi­čiai, Liu­ci­ja Ši­mo­liū­nai­tė ir Sta­nis­lo­vas Pra­niaus­kas, Di­ja­na ir Ed­mun­das Ka­ti­liai, Ire­na ir An­ta­nas Ru­dzins­kai, So­na­ta ir Lai­mis Ri­di­kai, Ju­ras Do­lom­baus­kas, Ra­mu­tė ir Au­re­li­jus Pri­koc­kiai, Ne­rin­ga ir Min­dau­gas Na­vic­kai, Ri­ma ir Gi­das Špa­kiai, Sta­sė Pak­lo­vans­kie­nė, Vi­da Ke­le­rie­nė ir Hen­ri­kas Pet­rai­tis.

Šven­tės or­ga­ni­za­to­riai juo­kau­ja, kad iš­rink­ti gra­žiau­siai tvar­ko­mas val­das kas­met vis sun­kiau – jų dau­gė­ja. Šie­met ap­lin­kos kon­kur­so ko­mi­si­ja ap­žiū­rė­jo per še­šias de­šim­tis į gra­žių ti­tu­lus pre­ten­den­tuo­jan­čių so­dy­bų.

Au­to­rės nuo­tr.

Tau­to­dai­li­nin­kė Onu­tė Lu­gaus­kai­tė (de­ši­nė­je) – nuo­la­ti­nė ren­gi­nių da­ly­vė.

Dau­gy­ve­nės pa­kran­tė­je su­kur­ta gė­lių kom­po­zi­ci­ja var­du­vi­nin­kėms – sti­li­zuo­tas ska­re­le ry­šin­čios mo­ters po­rtre­tas.

Klo­vai­nius pa­jū­rio kraš­te gar­si­nan­ti ju­ve­ly­rė As­ta Šom­kai­tė (de­ši­nė­je) į mies­te­lio šven­tę at­ve­žė sa­vo kū­ri­nių.

Ar­ba­ti­nė­je „Klo­vai­nių rais­tas“ sve­čiai bu­vo vai­ši­na­mi mies­te­lio gas­pa­di­nių ruoš­tais gar­du­my­nais.

Prie Dau­gy­ve­nės pra­žy­do ei­lė gė­lių ki­li­mų.

Vi­dos GRI­GA­LIŪ­NIE­NĖS nuo­tr.

Iš­kil­min­gas Onu­čių svei­ki­ni­mas Klo­vai­nių baž­ny­čio­je – Ilo­nos Mie­žie­nės (kai­rė­je) dai­nos skam­ba var­du­vi­nin­kėms (iš kai­rės) Lu­gaus­kai­tei, An­ta­nai­ty­tei, Če­mo­lons­kai­tei, Ši­burs­kie­nei, Ur­žie­nei, Si­ra­ta­vi­čie­nei, Juo­zai­tie­nei, Žu­kaus­kie­nei ir Da­ni­še­vi­čie­nei.

Dienos populiariausi

Per javapjūtę sėjo pažadus (23)

2017 m. rugpjūčio 12 d.
lankomiausias

Kas pa­dė­s Šiau­lių me­rui? (33)

2017 m. rugpjūčio 12 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas