(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Pakruojo rajone

Pakruojo rajone siautė škvalai

2017 m. rugpjūčio 3 d.
Janina ŠAPARNIENĖ

Šio­mis die­no­mis Pak­ruo­jo ra­jo­ne siau­tė du škva­lai. Po pir­mo­jo be elekt­ros bu­vo li­kę apie du tūks­tan­čius pa­kruo­jiš­kių, iš vi­sų ra­jo­no kam­pe­lių skrie­jo ži­nios apie iš­vers­tus me­džius, ap­ga­din­tus pa­sta­tus. Ant­ra­sis žy­mes­nių nuo­sto­lių ne­pa­da­rė.

janina@skrastas.lt

Pir­ma­die­nį Pak­ruo­jo ra­jo­ną už­klu­pu­si aud­ra slin­ko į Lat­vi­jos pu­sę. Po pen­kio­lik­tos va­lan­dos ESO ava­ri­nė­se tar­ny­bo­se už­re­gist­ruo­ta šim­tai pra­ne­ši­mų apie din­gu­sią elekt­rą. Škva­lo nu­lauž­ti me­džiai bei stam­bios jų ša­kos nu­trau­kė elekt­ros lai­dus, žai­bai su­de­gi­no 10 ki­lo­va­tų ga­lios elekt­ros izo­lia­to­rių, ku­rį ener­ge­ti­kams te­ko keis­ti nau­ju.

La­biau­siai nuo sti­chi­jos nu­ken­tė­jo Ru­po­nių kai­mas. Jo gy­ven­to­ja Fi­lo­me­na And­ra­šu­nie­nė „Šiau­lių kraš­tui“ pa­sa­ko­jo, kad vė­jo šuo­rų į na­mo lan­gus bloš­kia­mas liū­ties van­duo su­da­rė įspū­dį, tar­si į stik­lus pla­ka­si jū­ros ban­gos. Kie­mai ir gat­vės ta­po eže­rais, sti­chi­ja ap­dras­kė na­mų sto­gus.

Vėt­ra lau­žė me­džius vi­sa­me kai­me. Nu­ken­tė­jo vais­me­džiai so­duo­se, o iš dar­bo po škva­lo na­mo grį­žęs ru­po­nie­tis nu­stė­ro, pa­ma­tęs vi­sai ša­lia ne­se­niai su­re­mon­tuo­to na­mo iš šak­nų iš­vers­tą di­džiu­lę eg­lę. Tik lai­min­go at­si­tik­ti­nu­mo dė­ka me­dis neužk­liu­dė pa­sta­to. Pag­rin­di­nė­je Kaš­to­nų gat­vė­je ant va­žiuo­ja­mo­sios da­lies vėt­ra už­me­tė sep­ty­nis nu­lauž­tus di­de­lius me­džius. Kar­tu ant as­fal­to nu­kri­to ki­birš­čiuo­jan­tys nu­trauk­ti elekt­ros lai­dai.

Pro Ru­po­nius iš dar­bų au­to­mo­bi­liais va­žiuo­jan­tys žmo­nės bu­vo pri­vers­ti su­sto­ti – iš­si­ri­kia­vo sep­ty­nio­li­kos ma­ši­nų ei­lė. Jų vai­ruo­to­jai ir pa­tys ban­dė ša­lin­ti kliū­tis nuo ke­lio, pa­dė­jo at­vy­ku­siems Lin­ku­vos ir Žei­me­lio ko­man­dų ug­nia­ge­siams. Po va­lan­dos ki­tos me­džiai bu­vo su­pjaus­ty­ti ir pa­trauk­ti nuo va­žiuo­ja­mo­sios da­lies, elekt­ros lai­dai at­jung­ti nuo sro­vės. Elekt­ros vi­sas Ru­po­nių kai­mas ne­tu­rė­jo iki ant­ra­die­nio va­ka­ro.

Škva­las su že­me su­ly­gi­no ša­lia kai­mo esan­tį ja­vų lau­ką, ap­grio­vė lau­kuo­se sto­vin­čią ap­leis­tą mū­ri­nę fer­mą.

Skai­čiuo­ja­ma, kad nuo vėt­ros la­biau­siai nu­ken­tė­jo Lin­ku­vos se­niū­ni­ja. Pa­čio­je Lin­ku­vo­je škva­las nu­lau­žė tris me­džius, Ūde­kuo­se – taip pat tris. Nut­rau­kus lai­dus, elekt­ra bu­vo din­gu­si Ge­gie­džių kai­me, o vie­no­je so­dy­bo­je nu­lauž­tas me­dis kris­da­mas ša­ko­mis kliu­dė na­mą ir au­to­mo­bi­lį. Nu­ken­tė­jo ir ki­ti Lin­ku­vos se­niū­ni­jos kai­mai – ne vie­na­me nu­lauž­tos ša­kos bu­vo nu­trau­kę elekt­ros lai­dus.

Paš­vi­ti­nio se­niū­ni­jos Mi­ciū­nų kai­me ug­nia­ge­siai bu­dė­jo, kol ESO re­mon­ti­nin­kai tvar­kė nu­trauk­tus lai­dus. Vyk­da­mi į Mi­ciū­nus, Ly­gu­mų ko­man­dos ug­nia­ge­siai dar pa­ke­liui su­pjaus­tė ant gat­vės gu­lin­tį nu­lauž­tą me­dį Pa­mū­šy­je.

Bend­ro­vės ESO at­sto­vas spau­dai Mar­ty­nas Bur­ba in­for­ma­vo, kad pir­ma­die­nį be elekt­ros bu­vo li­kę apie du tūks­tan­čius var­to­to­jų Pak­ruo­jo ra­jo­ne. Ant­ra­die­nį jos dar ne­tu­rė­jo 140 var­to­to­jų Drau­de­liuo­se.

Tre­čia­die­nį po penk­tos va­lan­dos ry­to per da­lį Pak­ruo­jo ra­jo­no vėl praū­žė škva­las. Aud­ra su žai­bais ke­lio­li­ka mi­nu­čių siau­tė Pak­ruo­jo, Ly­gu­mų, Klo­vai­nių ir Ro­za­li­mo se­niū­ni­jo­se. Se­niū­ni­jų dar­buo­to­jų tei­gi­mu, ši sti­chi­ja iš­gas­di­no, ta­čiau pra­ne­ši­mų apie di­des­nius nuo­sto­lius ne­su­lauk­ta.

Fa­ce­book nuo­trau­ka

Ru­po­nių kai­me škva­lo iš­vers­ta eg­lė vos neužk­ri­to ant gy­ve­na­mo­jo na­mo.

Dienos populiariausi

Per javapjūtę sėjo pažadus (23)

2017 m. rugpjūčio 12 d.
lankomiausias

Kas pa­dė­s Šiau­lių me­rui? (33)

2017 m. rugpjūčio 12 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas