(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Pakruojo rajone

Klovainiai šventė dvidešimtąsias Onines

2017 m. rugpjūčio 1 d.
Janina ŠAPARNIENĖ

Sa­vait­ga­lį Klo­vai­nių mies­te­lio bend­ruo­me­nė ir sve­čiai mi­nė­jo ju­bi­lie­ji­nes, dvi­de­šim­tą­sias Oni­nes. Tra­di­ciš­kai pa­svei­kin­tos var­du­vi­nin­kės – de­vy­nios sen­jo­ros.

janina@skrastas.lt

Oni­nės – ne tik mies­te­lio at­lai­dai, bet ir di­džiau­sia me­ti­nė šven­tė, su­trau­kian­ti žmo­nes ir iš Klo­vai­nių, ir iš se­niū­ni­jos.

Pir­mo­ji šven­tės die­na tra­di­ciš­kai ski­ria­ma pra­mo­goms bei spor­to var­žy­boms. Kol aikš­te­lė­se dėl ap­do­va­no­ji­mų ko­vo­jo krep­ši­nio bei ki­tų spor­to ša­kų mė­gė­jai, bend­ruo­me­nės poil­sia­vie­tė­je prie Dau­gy­ve­nės upės mies­te­lio šei­mi­nin­kės vi­sus vai­ši­no ką tik su­skin­tų žo­le­lių ar­ba­ta, na­mi­niais py­ra­gais bei ki­tais gar­dė­siais.

Vie­na ži­no­miau­sių Klo­vai­nių Onu­čių, tau­to­dai­li­nin­kė juos­tų py­nė­ja Lu­gaus­kai­tė šio me­no mo­kė vi­sus no­rin­čius. Smal­suo­liai ga­lė­jo iš mies­te­lio gra­žia­dar­bių pa­si­mo­ky­ti nu­si­pin­ti va­sa­riš­ką skry­bė­lę, pa­si­da­ry­ti pa­puo­ša­lų. Ar­ba pa­si­gro­žė­ti trum­pam į gim­ti­nę grį­žu­sios jau­nos ju­ve­ly­rės As­tos Šom­kai­tės kū­ri­niais.

Pak­ran­tę pa­puo­šė mies­te­lio bend­ruo­me­nės, įstai­gų ir įmo­nių at­sto­vų su­kur­ti sep­ty­ni gė­lių ir gam­ti­nių me­džia­gų ki­li­mai – kom­po­zi­ci­jos žy­dė­jo vi­są karš­tą sa­vait­ga­lį, trauk­da­mos akį.

Tra­di­ciš­kai ap­do­va­no­ti gra­žiau­sių se­niū­ni­jos so­dy­bų šei­mi­nin­kai. Į ap­lin­kos tvar­ky­mo kon­kur­so ra­jo­no tu­rą de­le­guo­tos Rū­tos ir Kęs­tu­čio La­to­nų bei Jo­lan­tos ir Arū­no Rim­kų so­dy­bos. Tris­de­šim­čiai ap­lin­kos gra­žin­to­jų pa­do­va­no­ta iš­vy­ka po žy­mias Lie­tu­vos vie­tas.

Šven­tės or­ga­ni­za­to­riai juo­kau­ja, kad iš­rink­ti gra­žiau­siai tvar­ko­mas val­das kas­met vis sun­kiau – jų dau­gė­ja. Šie­met bu­vo ap­žiū­rė­ta per še­šios de­šim­tys į ti­tu­lus pre­ten­den­tuo­jan­čių so­dy­bų.

O štai Onu­čių, ku­rių var­du va­di­na­mas di­džiau­sia mies­te­lio šven­tė, apy­lin­kė­se ne­dau­gė­ja. Jų me­tai po me­tų te­bes­kai­čiuo­ja­ma apie dvi de­šim­tis. Vi­sos mo­te­rys – vi­du­ti­nio ar vy­res­nio am­žiaus.

Klo­vai­nių bend­ruo­me­nės ta­ry­bos na­rė Vi­da Gri­ga­liū­nie­nė sa­kė, kad per dvi­de­šim­tį šven­tės me­tų nė vie­na nau­ja­gi­mė ne­bu­vo pa­va­din­ta šiuo bu­vu­siu po­pu­lia­riu lie­tu­viš­ku var­du. Nors ki­ti tra­di­ci­niai var­dai su­grį­žo į var­dy­ną. Bend­ruo­me­nės ak­ty­vūs na­riai bu­vo net su­ma­nę pri­zus šei­moms, nau­ja­gi­mes pa­va­din­sian­čius Onu­tė­mis. Prie šios ini­cia­ty­vos prieš ei­lę me­tų bu­vo pri­si­dė­jęs ir „Šiau­lių kraš­tas“.

Ta­čiau pri­zai li­ko neį­teik­ti – ma­žų Onu­čių neat­si­ra­do. V. Gri­ga­liū­nie­nės ži­nio­mis, šis var­das ke­lioms mer­gai­tėms bu­vo su­teik­tas tik per Sut­vir­ti­ni­mo sak­ra­men­tą ir nė­ra ofi­cia­lus.

Au­to­rės nuo­tr.

Tau­to­dai­li­nin­kė Onu­tė Lu­gaus­kai­tė (de­ši­nė­je) – nuo­la­ti­nė ren­gi­nių da­ly­vė.

Dau­gy­ve­nės pa­kran­tė­je su­kur­ta gė­lių kom­po­zi­ci­ja var­du­vi­nin­kėms – sti­li­zuo­tas ska­re­le ry­šin­čios mo­ters po­rtre­tas.

Dienos populiariausi

Per javapjūtę sėjo pažadus (23)

2017 m. rugpjūčio 12 d.
lankomiausias

Kas pa­dė­s Šiau­lių me­rui? (33)

2017 m. rugpjūčio 12 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas