(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Radviliškio rajone

Gražiausiai tvarkomos aplinkos konkursas prasidėjo

2017 m. rugpjūčio 12 d.
Aistės GADLIAUSKAITĖS nuotr.

Nuo rugp­jū­čio 8 d. iki rugp­jū­čio 18 d. ap­žiū­ros ko­mi­si­ja va­ži­nės po Rad­vi­liš­kio ra­jo­no se­niū­ni­jas ir ste­bės, ku­rios so­dy­bos, gy­ven­vie­tės, gat­vės, dau­gia­bu­čiai, įmo­nės ir įstai­gos yra su­tvar­ky­tos pa­vyz­din­giau­siai.

ais­te.g@skrastas.lt

Ap­žiū­ros-kon­kur­so ver­ti­ni­mo ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kė Va­len­ti­na Gri­nie­nė tei­gė, kad jau te­ko ap­si­lan­ky­ti Šiau­lė­nų, Šau­ko­to Ty­ru­lių, Bai­so­ga­los, Grin­kiš­kio ir Skė­mių se­niū­ni­jo­se. Ko­mi­si­jos ver­ti­ni­mai la­bai įvai­rūs.

„Tu­ri­me ver­tin­ti ne tik ap­lin­kos gro­žį, bet at­si­žvelg­ti ir į sta­ti­nių būk­lę, tvar­kos pa­lai­ky­mą, ki­tus ver­ti­ni­mo kri­te­ri­jus. Tik­rai bu­vo to­kių so­dy­bų, kur no­rė­tų­si su­grįž­ti dar kar­tą“, – pa­sa­ko­jo V. Gri­nie­nė.

Kon­kur­se ver­ti­na­mas žmo­nių iš­ra­din­gu­mas bei ge­bė­ji­mas puo­se­lė­ti ap­lin­ką nein­ves­tuo­jant la­bai daug pi­ni­gų.

„Ski­ria­si so­dy­bų ap­lin­kos, ku­rių sa­vi­nin­kai tu­ri daug pi­ni­gų ir ga­li pa­si­sam­dy­ti di­zai­ne­rius, ir ku­rių šei­mi­nin­kai ban­do su­tvar­ky­ti ap­lin­ką pa­si­telk­da­mi sa­vo vaiz­duo­tę“, – sa­kė ap­žiū­ros ver­ti­ni­mo ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kė.

Pa­vyz­džiui, šių me­tų kon­kur­so da­ly­viai Jo­vi­ta Va­le­ri­ja ir Jur­gis Šiaud­ku­liai sa­ko, jog vis­ką da­ro sa­vo ran­ko­mis.

„Da­bar so­dy­bą pri­žiū­ri vai­kai, o jie idė­jų se­mia­si ke­liau­da­mi ar­ba iš in­ter­ne­to“, – pa­sa­ko­jo šei­mi­nin­kai.

Be to, šie kon­kur­sai svar­būs tuo, kad ska­ti­na žmo­nes tvar­ky­tis, pri­žiū­rė­ti ap­lin­ką. Praei­tų me­tų gra­žiau­sios so­dy­bos lau­rea­tai rad­vi­liš­kie­čiai Aud­ro­nė ir Val­de­ma­ras Mor­kiai sa­ko, kad po kon­kur­so at­si­ra­do dar di­des­nis no­ras pa­to­bu­lin­ti sa­vo so­dy­bos ap­lin­ką.

„Vis žiū­ri ir gal­vo­ji, gal reik­tų ko­kią gė­lę, me­de­lį pa­si­so­din­ti ar krū­mo for­mą pa­keis­ti“, – kal­bė­jo Aud­ro­nė Mor­kie­nė.

V. Gri­nie­nė taip pat tei­gė, kad kon­kur­sai ska­ti­na tvar­ky­tis.

„At­va­žia­vus ap­žiū­rė­ti so­dy­bos, ma­tai, jog ša­lia esan­ti nė­ra to­kia gra­ži. Ta­čiau po me­tų se­niū­nai pa­siū­lo ją ap­žiū­rė­ti ir bū­na­me la­bai nu­ste­bę, kad žmo­nės taip pa­si­tem­pia“, – pa­sa­ko­jo V. Gri­nie­nė.

Tie, ku­rie 2015-2016 me­tais lai­mė­jo kon­kur­są, šiais me­tais ja­me da­ly­vau­ti ne­ga­lės, nes no­ri­ma, kad bū­tų įver­tin­ta kuo dau­giau nau­jes­nių so­dy­bų. Ta­čiau, pa­vyz­džiui, Mor­kių šei­ma dėl to ne­nu­si­me­na.

Pa­sak A. Mor­kie­nės, nė­ra svar­biau­sia kaž­ką lai­mė­ti. „Ži­no­ma, sma­gu, kai įver­ti­na, bet juk vis­ką da­ro­me dėl sa­vęs ir kad pa­tiems bū­tų sma­gu“, – pa­sa­ko­jo 2016 me­tų lau­rea­tė.

Aud­ro­nės ir Val­de­ma­ro Mor­kių sodyba.

Jo­vi­tos Va­le­ri­jos ir Jur­gio Šiaud­ku­lių sodyba.

Dienos populiariausi

Per javapjūtę sėjo pažadus (23)

2017 m. rugpjūčio 12 d.
lankomiausias

Kas pa­dė­s Šiau­lių me­rui? (33)

2017 m. rugpjūčio 12 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas