(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Radviliškio rajone

Ar nesikandžioja mokyklinių prekių kainos?

2017 m. rugpjūčio 12 d.

Ma­ma Jur­gi­ta:

Kai­nos tik­rai di­de­lės. Ge­ro­kai pa­bran­gu­si mo­kyk­li­nė uni­for­ma, kan­ce­lia­ri­nės pre­kės taip pat bran­ges­nės. Kiek anks­čiau kai­nuo­da­vo li­tais, da­bar be­veik tiek pat kai­nuo­ja eu­rais. Kaž­kiek gelbs­ti ak­ci­jos par­duo­tu­vė­se, bet kol pa­ruo­ši du vai­kus į mo­kyk­lą, pi­ni­gų iš­lei­di ne­ma­žai.

Vil­niaus uni­ver­si­te­to stu­den­tas To­mas STAN­KE­VI­ČIUS:

Kai­nos kar­tais pa­si­kan­džio­ja. Ži­no­ma, stu­den­tams ne­rei­kia daug kan­ce­lia­ri­nių pre­kių. Man už­ten­ka sto­ro są­siu­vi­nio ir ra­šik­lio. Vis dėl­to, šiais lai­kais stu­den­tas neiš­si­vers­tų be kom­piu­te­rio, nes tai pa­grin­di­nė mo­ky­mo­si prie­mo­nė. Sun­ku ly­gin­ti kom­piu­te­rio ir są­siu­vi­nio kai­nas, ta­čiau pa­na­šių pa­ra­met­rų kom­piu­te­rio kai­na prieš po­rą me­tų bu­vo tru­pu­tį ma­žes­nė nei da­bar.

Van­da MI­NEL­GIE­NĖ ir jos anū­kė abi­tu­rien­tė Gre­ta MI­NEL­GAI­TĖ

Abi­tu­rien­tė: Tai kas la­biau­siai per­ka­ma, pa­vyz­džiui, są­siu­vi­niai, ra­šik­liai, ap­lan­ka­lai kai­nuo­ja ge­ro­kai bran­giau. Vie­nuo­lik­to­kams, dvy­lik­to­kams rei­kia daug są­siu­vi­nių, to­dėl jų pir­ki­mas bran­giai at­siei­na. Mes daž­niau­siai per­ka­me po rug­sė­jo pir­mos, ta­da kai­nos bū­na ne to­kios di­de­lės, ne­ma­žai iš­par­da­vi­mų.

Mo­čiu­tė: La­bai kan­džio­ja­si kai­nos. Dėl to da­bar vai­ką sun­ku iš­leis­ti į mo­kyk­lą. Jei lei­džia­mas vie­nas vai­kas, tai dar įma­no­ma su­si­tvar­ky­ti, bet jei dau­giau – la­bai su­dė­tin­ga. Vis­kas bran­gu: ir mo­kyk­li­nės pre­kės, ir mo­kyk­li­nės uni­for­mos.

UAB „Vai­kų sa­la“ di­rek­to­rius Ar­tū­ras SI­PA­VI­ČIUS:

Pre­kių ant­kai­nis mū­sų par­duo­tu­vė­je iš­li­kęs toks pat ir ne­si­kei­čia ke­le­tą me­tų. Šiais lai­kais yra siū­lo­mas pla­tus pre­kių pa­si­rin­ki­mas už skir­tin­gas kai­nas. Pir­kė­jas pa­gal po­rei­kius ga­li rink­tis nuo ma­žiau­sios pre­kės kai­nos iki di­džiau­sios. Pa­vyz­džiui, są­siu­vi­nį ga­li­ma nu­si­pirk­ti už 8 cen­tus ar­ba už 30 cen­tų, ta­čiau šių są­siu­vi­nių ko­ky­bė la­bai skir­sis.

Kal­bi­no ir fo­tog­ra­fa­vo Ais­tė GAD­LIAUS­KAI­TĖ.

Dienos populiariausi

Per javapjūtę sėjo pažadus (23)

2017 m. rugpjūčio 12 d.
lankomiausias

Kas pa­dė­s Šiau­lių me­rui? (33)

2017 m. rugpjūčio 12 d.
daugiausiai komentuotas

Komentarai (1)

Birutė, 2017-08-20 12:39
O kur dar pratybų sąsiuviniai. Kainos ne tik kandžiojasi , bet ir kiarymes kišenėje palieka.Jei šeimoje 2-3 vaikai , tai išlaidos mokymo priemonėms katastrofiškai tuština piniginę.Vien rašiklio ir sąsiuvinio pamokoje neužtenka.

Rodomi komentarai nuo 1 iki 1. Iš viso: 1

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 1
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas