(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Radviliškio rajone

Mokyklose įpusėjo pasiruošimo darbai

2017 m. rugpjūčio 10 d.
Aistė GADLIAUSKAITĖ

Rad­vi­liš­kio Vaiž­gan­to pro­gim­na­zi­jo­je ir Rad­vi­liš­kio Gra­ži­nos pa­grin­di­nė­je mo­kyk­lo­je vyks­ta in­ten­sy­vūs pa­si­ruo­ši­mo dar­bai. Ka­dan­gi bus priim­ta dau­giau vai­kų prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo gru­pė­se, prieš rug­sė­jo pir­mą­ją ruo­šia­mi ir tvar­ko­mi ka­bi­ne­tai.

ais­te.g@skrastas.lt

Šių me­tų nau­jo­vė – 10 su pu­se va­lan­dos truk­mės gru­pės. Vai­kai, kaip ir dar­že­liuo­se, vi­są die­ną pra­leis mo­kyk­lo­je, eis mie­go­ti pie­tų mie­go, žais­ti į lau­ką.

Rad­vi­liš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus eko­no­mis­tė Jus­ti­na Kviet­kaus­kie­nė tei­gė, kad il­gų­jų gru­pių Vaiž­gan­to pro­gim­na­zi­jo­je bus trys, o Gra­ži­nos pa­grin­di­nė­je mo­kyk­lo­je – vie­na. Kiek­vie­no­je gru­pė­je tu­rė­tų bū­ti apie 20 vai­kų.

Ka­dan­gi vai­kai mie­gos pie­tų mie­go, mo­kyk­loms rei­kia pa­si­rū­pin­ti mie­ga­mai­siais plo­tais – ap­gal­vo­ti, kur ge­riau­sia vai­kus bū­tų įkur­ti, kad pa­vyk­tų ap­sau­go­ti nuo triukš­mo. Taip pat pri­va­lu įsi­gy­ti lo­vas ir ki­tą in­ven­to­rių.

Gra­ži­nos pa­grin­di­nė­je mo­kyk­lo­je dar­bai bai­gi­nė­ja­mi. Ka­bi­ne­tai pa­ruoš­ti vai­kų priė­mi­mui: pa­keis­tos lem­pos, iš­da­žy­tos sie­nos, nu­pirk­ta di­džio­ji da­lis in­ven­to­riaus. Kai ku­rie mo­ky­to­jai per­si­kė­lė į nau­jus ka­bi­ne­tus.

Rad­vi­liš­kio Gra­ži­nos pa­grin­di­nės mo­kyk­los di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja ug­dy­mui Dai­va Se­dels­kie­nė tei­gia, kad nors priim­ti ma­ža­me­čius neįp­ras­ta, ta­čiau vai­kams tai bus tik į nau­dą: „Jie pa­ma­tys, koks gy­ve­ni­mas ver­da mo­kyk­lo­je, ir ki­tais me­tais leng­viau adap­tuo­sis, ne­bus šo­ko.“

J. Kviet­kaus­kie­nė tei­gė, kad Rad­vi­liš­ky­je bu­vo di­di­na­mas prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo gru­pių skai­čius, sie­kiant di­din­ti iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo gru­pių priei­na­mu­mą. Ka­dan­gi dar­že­liuo­se ne vi­siems vai­kams už­tek­da­vo vie­tų, bu­vo nu­spręs­ta steig­ti gru­pes mo­kyk­lo­se.

Ais­tės GAD­LIAUS­KAI­TĖS nuo­tr.

Gra­ži­nos mo­kyk­lo­je ša­lia mie­ga­mo­jo pa­ruoš­ta kla­sė, ku­rio­je vai­kams vyks įvai­rūs už­siė­mi­mai.

Vie­na Gra­ži­nos mo­kyk­los kla­sė taps mie­ga­muo­ju kam­ba­riu ma­žie­siems.

Vaiž­gan­to pro­gim­na­zi­jo­je ruo­šia­mi ne tik ka­bi­ne­tai, bet ir žai­di­mų aikš­te­lė vai­kams. Aikš­te­lė ap­tver­ta tvo­ra, kad bū­tų sau­giau – nu­ge­nė­tos apa­ti­nės me­džių ša­kos.

Dienos populiariausi

Per javapjūtę sėjo pažadus (23)

2017 m. rugpjūčio 12 d.
lankomiausias

Kas pa­dė­s Šiau­lių me­rui? (33)

2017 m. rugpjūčio 12 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas