(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Radviliškio rajone

Diskutuota dėl buitinio pastato renovacijos

2017 m. rugpjūčio 5 d.

Rugp­jū­čio 3 d. Sa­vi­val­dy­bės di­džio­jo­je sa­lė­je vy­ko bui­ti­nio pa­sta­to da­li­nin­kų su­si­rin­ki­mas, ku­rio me­tu nu­spręs­ta su­da­ry­ti jung­ti­nės veik­los su­tar­tį.

Iš 28 bui­ti­nio pa­sta­to bend­ra­sa­vi­nin­kų su­si­rin­ko 15. Iš kar­to pra­dė­jo vir­ti dis­ku­si­jos dėl pa­sta­to re­no­va­ci­jos. Vie­ni tei­gė, kad rei­kia pa­sta­tą tvar­ky­ti, lauk­ti nė­ra ko. Ki­ti ban­dė įro­dy­ti, kad prie pa­sta­to tvar­ky­mo jau yra pri­si­dė­ję. Vers­li­nin­kai, įsi­dė­ję plas­ti­ki­nius lan­gus, nu­da­žę sie­nas, ne­no­ri keis­ti ir mo­kė­ti už re­no­va­ci­ją tiek, kiek mo­kė­tų ki­ti vers­li­nin­kai nie­ko nein­ves­ta­vę į sa­vo pa­tal­pas.

Ka­dan­gi bui­ti­nia­me pa­sta­te ne­bu­vo val­dy­mo for­mos, Rad­vi­liš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rė Jo­lan­ta Mar­gai­tie­nė pa­siū­lė su­da­ry­ti jung­ti­nę veik­lą.

Su šiuo pa­siū­ly­mu su­ti­ko be­veik vi­si su­si­rin­ki­mo da­ly­viai. Įga­lio­tu as­me­niu iš­rink­ta vers­li­nin­kė Ug­nė Use­vi­čiū­tė. Ji at­sto­vaus to­li­mes­niuo­se pa­sta­to tvar­ky­mo veiks­muo­se.

Vė­liau pla­nuo­ja­ma iš­si­rink­ti pa­sta­to tvar­ky­mo dar­bus ad­mi­nist­ruo­jan­čią įstai­gą.

„Mū­sų kraš­to“ in­f.

Dienos populiariausi

Per javapjūtę sėjo pažadus (23)

2017 m. rugpjūčio 12 d.
lankomiausias

Kas pa­dė­s Šiau­lių me­rui? (33)

2017 m. rugpjūčio 12 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas