(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Radviliškio rajone

Su ministru aptarta Radviliškio ligoninės situacija

2017 m. rugpjūčio 5 d.
Aistė GADLIAUSKAITĖ

Rugp­jū­čio 1 d. į Rad­vi­liš­kio li­go­ni­nę svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ras Au­re­li­jus Ve­ry­ga at­vy­ko ap­tar­ti dar­bo or­ga­ni­za­vi­mo, pa­slau­gų įkai­nių klau­si­mus.

ais­te.g@skrastas.lt

Mi­nist­rui rad­vi­liš­kie­čiai me­di­kai pa­tei­kė pra­kti­nių pa­siū­ly­mų dėl pa­slau­gų įkai­nių di­di­ni­mo kai­muo­se dir­ban­tiems gy­dy­to­jams.

Kal­bė­ta apie gy­dy­to­jų trū­ku­mą ir no­rą pri­trauk­ti jau­nus spe­cia­lis­tus.

Rad­vi­liš­kio li­go­ni­nės di­rek­to­rė Da­nu­tė Po­ve­laus­kie­nė tei­gė, kad li­go­ni­nės dar­buo­to­jai no­rė­tų gau­ti ir dau­giau lė­šų mo­der­niai įran­gai įsi­gy­ti.

„Li­go­ni­nei rei­kia nau­jos ra­dio­lo­gi­nės įran­gos. Įran­ga pa­se­nu­si, to­dėl no­rė­tu­me įsi­gy­ti mo­der­nų rent­ge­no apa­ra­tą,“ – sa­kė di­rek­to­rė.

Su­si­ti­ki­me da­ly­va­vę Sa­vi­val­dy­bės va­do­vai ak­cen­ta­vo mies­tui ir ra­jo­nui ak­tua­lius klau­si­mus.

„Kal­bė­jom apie Bai­so­ga­los pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­rą. Su­jun­gus Bai­so­ga­los pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cent­rą su Slau­gos ir pa­lai­ko­mo­jo gy­dy­mo sky­riu­mi ir per­kė­lus juos į bend­ras pa­tal­pas bū­tų su­tau­po­ma lė­šų. Bet šiam įgy­ven­di­ni­mui rei­kia fi­nan­si­nės pa­gal­bos, ku­rios ne­su­lau­kia­me. Dar mi­nė­jo­me, kad me­di­ci­nos punk­tuo­se nė­ra apa­ra­tų kar­diog­ra­mų da­ry­mui“, – tei­gė me­ro pa­va­duo­to­jas Ka­zi­mie­ras Au­gu­lis.

Su­si­ti­ki­mo me­tu aiš­kin­ta­si, ko­kioms tei­kia­moms pa­slau­goms reik­tų di­džiau­sių in­ves­ti­ci­jų.

„Mū­sų geo­po­li­ti­nė si­tua­ci­ja su­dė­tin­ga. Iš vie­nos pu­sė tu­ri­me ge­le­žin­ke­lio maz­gą, iš ki­tos – Lin­kai­čių ka­ri­nis da­li­nys, ne­to­lie­se – Zok­niai. Nuo­lat ky­la grės­mė, to­dėl Rad­vi­liš­kio li­go­ni­nė­je or­to­pe­di­jos trau­ma­to­lo­gi­jos pa­slau­gos yra prio­ri­te­ti­nės“, – kal­bė­jo D. Po­ve­laus­kie­nė.

A. Ve­ry­ga apie li­go­ni­nės atei­tį ne­kal­ba la­bai op­ti­mis­tiš­kai: „Li­go­ni­nės li­ki­mas pri­klau­so nuo to, ar bus pa­cien­tų, ku­rie gy­dy­sis, ir ar bus spe­cia­lis­tų, ku­rie teiks pa­slau­gas.“

Konk­re­čių spren­di­mų su­si­ti­ki­mo me­tu ne­bu­vo priim­ta.

Ais­tės GAD­LIAUS­KAI­TĖS nuo­tr.

Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ras A. Ve­ry­ga ap­žiū­rė­jo Rad­vi­liš­kio li­go­ni­nės cent­ra­li­zuo­tą ste­ri­li­za­ci­nę, pa­si­klau­sė gy­dy­to­jo or­to­pe­do trau­ma­to­lo­go, lai­ki­nai ei­nan­čio di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jo me­di­ci­nai pa­rei­gas, To­mo Ja­nu­še­vi­čiaus in­for­ma­ci­jos apie rea­ni­ma­ci­jos, in­ten­sy­vio­sios te­ra­pi­jos ir ki­tus sky­rius.

Dienos populiariausi

Per javapjūtę sėjo pažadus (23)

2017 m. rugpjūčio 12 d.
lankomiausias

Kas pa­dė­s Šiau­lių me­rui? (33)

2017 m. rugpjūčio 12 d.
daugiausiai komentuotas

Komentarai (1)

jau, 2017-08-07 08:34
Jau priinvestavote į gydymo techniką, klientų vistiek nėra. Reikia mastyti plačiau.

Rodomi komentarai nuo 1 iki 1. Iš viso: 1

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 1
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas