(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Radviliškio rajone

Globėjus ir globotinius pakvietė į stovyklą

2017 m. rugpjūčio 3 d.
Aistė GADLIAUSKAITĖ

Rad­vi­liš­kio pa­ra­pi­jos bend­ruo­me­nės so­cia­li­nių pa­slau­gų cent­ras no­rė­da­mas at­si­dė­ko­ti glo­bė­jams, jiems ir jų glo­bo­ti­niams lie­pos 28 die­ną or­ga­ni­za­vo vie­nos die­nos sto­vyk­lą „Mes kar­tu“. Cent­ro di­rek­to­rės Ri­tos Pra­nės Vi­li­mai­tės žo­džiais, no­rė­ta, kad glo­bė­jai ir vai­kai, įsi­trau­kę į įvai­rius už­siė­mi­mus, ga­lė­tų ar­ti­miau su­si­pa­žin­ti, už­mirš­ti kas­die­nius rū­pes­čius.

ais­te.g@skrastas.lt

Dar prieš sto­vyk­los ati­da­ry­mą glo­bė­jai ir vai­kai bū­rė­si į „Ari­mai­čio“ sto­vyk­la­vie­tę pa­bend­rau­ti.

Pa­vė­si­nė­je lauk­da­mos sto­vyk­los ati­da­ry­mo šne­ku­čia­vo­si glo­bė­jos Li­na Moc­ke­vi­čie­nė ir Auš­ra Damb­raus­kie­nė. Ap­link laks­tė jų glo­bo­ti­niai.

L. Moc­ke­vi­čie­nė glo­bo­ja tris mer­gai­tes. Su jau­niau­sia­ja vi­sos sto­vyk­los me­tu kar­tu žai­džia ant ba­tu­to, ste­bi var­žy­bas, bend­rau­ja, jei ma­to, kad mer­gai­tė įsi­drą­si­nu­si pra­de­da siaus­ti, su­draus­mi­na.

Pak­laus­ta, kaip ki­lo min­tis glo­bo­ti tris mer­gai­tes, at­sa­ko: „Vi­sa­da bu­vau veik­li. Kai su­ži­no­jau, kad cent­ras ieš­ko glo­bė­jų, ku­rie ga­lė­tų lai­ki­nai ar vi­sam lai­kui pa­si­rū­pin­ti so­cia­li­nės ri­zi­kos gru­pei pri­klau­san­čių šei­mų vai­kais, nu­spren­džiau, kad no­riu pa­dė­ti tiems vai­kams. Ned­ve­jo­jau, iš kar­to už­si­ra­šiau į kur­sus glo­bė­jams.“

Glo­bė­ja pa­sa­ko­jo, kad nie­ka­da ne­si­gai­lė­jo taip nu­spren­du­si.

„Ži­no­jau, kad vi­sur su­spė­siu. Su mer­gai­tė­mis nuo­la­tos kaž­ką vei­kia­me, die­na pra­le­kia la­bai grei­tai ir dėl to esu lai­min­ga“, – apie gy­ve­ni­mą su glo­bo­ja­mais vai­kais pa­sa­ko­jo L. Moc­ke­vi­čie­nė.

Glo­bė­jai ska­ti­na­mi bend­rau­ti su bio­lo­gi­niais vai­kų tė­vais, su­teik­ti jiems pa­gal­bą, kad vai­kas ga­lė­tų grįž­ti į sau­gią šei­mą.

L. Moc­ke­vi­čie­nė daug bend­rau­ja su vai­kų tė­vais: „Pa­de­du, kiek ga­liu. No­riu, kad bend­rau­tų, juk jie yra tik­ro­ji šei­ma.“

Po­kal­bio me­tu ma­žo­ji glo­bo­ti­nė ne­ri­mo, to­dėl su ja žai­dė glo­bė­ja Auš­ra Damb­raus­kie­nė. Mo­te­rys vie­na ki­tai pa­dė­jo ne tik sto­vyk­los me­tu, jos bend­rau­ja vi­są lai­ką.

R. P. Vi­li­mai­tė tei­gė, kad cent­re sie­kia­ma ne tik ska­tin­ti žmo­nes ne­bi­jo­ti įsi­vai­kin­ti, glo­bo­ti vai­kus, bet no­ri­ma, kad ir pa­tys glo­bė­jai bend­rau­tų, su­si­skam­bin­tų, su­si­ti­ki­mų me­tu pa­si­da­lin­tų bend­ro­mis pro­ble­mo­mis, rū­pes­čiais.

„No­ri­me ug­dy­ti bend­ruo­me­niš­ku­mą. Ne tik dar­buo­to­jai yra vi­sa­da pa­si­ren­gę pa­dė­ti, bet sie­kia­me, kad ir pa­tys glo­bė­jai bend­rau­tų, nes kar­tu pro­ble­mas iš­spręs­ti leng­viau“, – sa­kė R. P. Vi­li­mai­tė.

Vi­są die­ną tru­ku­si sto­vyk­la da­ly­viams pra­lė­kė la­bai grei­tai. „Ir man, ir vai­kams sto­vyk­la la­bai pa­ti­ko. Mes, glo­bė­jai, la­biau su­si­drau­ga­vo­me, vai­kai ati­trū­ko nuo kas­die­ny­bės. Mer­gai­tėms sto­vyk­la pa­li­ko to­kį įspū­dį, kad vėl no­rė­tų kur nors iš­vyk­ti, to­dėl da­bar su vy­ru gal­vo­ja­me, kur ga­lė­tu­me jas nu­si­vež­ti“, – po sto­vyk­los sa­kė L. Moc­ke­vi­čie­nė.

Ais­tės GAD­LIAUS­KAI­TĖS nuo­tr.

Glo­bė­jams ir vai­kams bu­vo or­ga­ni­zuo­ja­mi įvai­rūs žai­di­mai. Vai­kai ga­lė­jo šo­ki­nė­ti ant ba­tu­to, su­ptis ant sū­py­nių, iš­si­mar­gin­ti vei­dus pie­ši­niais.

Li­na Moc­ke­vi­čie­nė jau tris mė­ne­sius rū­pi­na­si dviem glo­bo­ti­nė­mis. Dar vie­ną mer­gai­tę į sa­vo šei­mą priė­mė prieš po­rą sa­vai­čių. „Sa­vi vai­kai užau­gin­ti, iš­vy­kę iš Lie­tu­vos, anū­kai re­tai grįž­ta, to­dėl da­bar ga­liu vi­są sa­vo lai­ką pa­skir­ti mer­gai­tėms“, – sa­kė L. Moc­ke­vi­čie­nė.

Dienos populiariausi

Per javapjūtę sėjo pažadus (23)

2017 m. rugpjūčio 12 d.
lankomiausias

Kas pa­dė­s Šiau­lių me­rui? (33)

2017 m. rugpjūčio 12 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas