(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Radviliškio rajone

Šiaulėnų miestelis šventė jubiliejų

2017 m. rugpjūčio 1 d.
Aistė GADLIAUSKAITĖ

Šiau­lė­nų mies­te­lis sa­vo 525-tą­jį ju­bi­lie­ji­nį gim­ta­die­nį šven­tė net tris die­nas. Šven­tės me­tu vy­ko spor­to var­žy­bos, kon­cer­tai, bu­vo ap­do­va­no­ti mies­tui la­biau­siai nu­si­pel­nę pi­lie­čiai.

ais­te.g@skrastas.lt

Penk­ta­die­nio va­ka­rą mies­te­lio aikš­tė­je vy­ko šven­tės ati­da­ry­mas. Jo me­tu bu­vo įteik­tos Rad­vi­liš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ro An­ta­no Če­po­no­nio pa­dė­kos Džiul­je­tai Ra­gaus­kie­nei, Al­mu­tei ir Eu­ge­ni­jui Pet­ry­loms, Svet­la­nai Vi­lus­kie­nei, Rim­vy­dui Di­čiū­nui ir Joer­gen An­der­sen už ak­ty­vią vi­suo­me­ni­nę veik­lą.

Taip pat bu­vo įteik­tos Šiau­lė­nų se­niū­ni­jos se­niū­nės Ie­vos Bliz­ni­kie­nės pa­dė­kos Bi­ru­tei ir Al­gi­man­tui Ra­gaus­kams, Ri­man­tui Le­sic­kui, Al­mai ir Li­nui Pra­nai­čiams, As­tai Vai­va­die­nei ir Ni­jo­lei Blo­veš­čie­nei bei So­na­tai Ran­čie­nei, Vio­le­tai Le­vic­kie­nei, Auk­sei Greb­liaus­kai­tei, Gvi­dui Šnio­liui, Mo­des­tui Pet­rai­čiui.

Po ap­do­va­no­ji­mų ir rė­mė­jų pa­ger­bi­mo vi­sus links­mi­no Šiau­lė­nų kul­tū­ros na­mų šo­kė­jos, kon­cer­ta­vo gru­pė „Vai­ras“ ir gru­pė „Vyš­nios“.

Va­ka­rą vai­ni­ka­vo fe­jer­ver­kai ir links­ma ge­gu­ži­nė.

Nuo anks­ty­vo šeš­ta­die­nio ry­to Šiau­lė­nuo­se var­žė­si įvai­rių sri­čių spor­ti­nin­kai ir mė­gė­jai.

Pir­mie­ji sa­vo jė­gas 5 va­lan­dą ry­to iš­ban­dė ir tar­pu­sa­vy­je kon­ku­ra­vo 14 žve­jų.

Dau­giau­siai žu­vies pa­vy­ko pa­gau­ti To­mui Ru­čui – su­gau­ta 4 ki­log­ra­mai ir 80 gra­mų žu­vies. Ant­ros vie­tos lai­mė­to­jas Ro­mas Ru­čys pa­ga­vo 3 ki­log­ra­mus ir 660 gra­mų žu­vies, o tre­čio­sios vie­tos lai­mė­to­jas To­mas Šim­kus džiau­gė­si 3 ki­log­ra­mų ir 120 gra­mų lai­mi­kiu.

Vė­liau, šven­tės da­ly­viams pa­ra­ga­vus Auš­ros ir Vir­gi­ni­jaus Vyš­niaus­kų vir­tos char­čio sriu­bos, šur­mu­lys per­si­kė­lė į Šiau­lė­nų Mar­ce­li­no Šikš­nio gim­na­zi­jos sta­dio­ną, kur var­žė­si krep­ši­nio ir par­ko tink­li­nio my­lė­to­jai.

Krep­ši­nio var­žy­bo­se (3x3) da­ly­va­vo 11 ko­man­dų iš Šiau­lė­nų, Rad­vi­liš­kio, Ty­tu­vė­nų, Bai­so­ga­los, Kel­mės ra­jo­no ir Grin­kiš­kio bei Šau­ko­to se­niū­ni­jų.

Pir­mą­ją vie­tą iš­ko­vo­jo Rad­vi­liš­kio vy­rų krep­ši­nio ko­man­da „EWA“, ant­rą­ją – Šiau­lė­nų jau­ni­mo, o tre­čią­ją – Bai­so­ga­los jau­ni­mo ko­man­dos.

Par­ko tink­li­nio var­žy­bas lai­mė­jo Šiau­lė­nų jau­ni­mo ko­man­da, įveik­da­ma 6 var­žo­vus iš Rad­vi­liš­kio, Šiau­lė­nų ir Še­du­vos. Ant­ro­sios vie­tos lai­mė­to­jais ta­po Šiau­lė­nų mies­te­lio ko­man­da „De­po­zi­to“, tre­čio­sios – Šau­ko­to jau­ni­mo ko­man­da.

Kas no­rė­jo iš­ban­dy­ti sa­vo jė­gas, ga­lė­jo da­ly­vau­ti ran­kų len­ki­mo var­žy­bo­se, ku­rios vy­ko mies­te­lio aikš­tė­je. Ge­riau­siai šio­se var­žy­bo­se se­kė­si Re­mi­gi­jui Abu­daus­kui. Nuo pir­mo­sios vie­tos lai­mė­to­jo neat­si­li­ko Ja­nū­ri­jus Mus­vi­cas, o tre­čią­ją vie­tą lai­mė­jo Edi­kas Rin­gys.

Po spor­ti­nin­kų ap­do­va­no­ji­mų šven­tės da­ly­viai ga­lė­jo pa­si­klau­sy­ti gru­pės „Ba­lius“ kon­cer­to ir Šiau­lė­nų kul­tū­ros na­mų est­ra­di­nės gru­pės, ku­riai va­do­va­vo Kęs­tu­tis No­rys.

Sek­ma­die­nį mies­te­lė­nai sku­bė­jo į Šiau­lė­nų Šv.Onos pa­ra­pi­jos baž­ny­čią, kur vy­ko Šv.Onos at­lai­dai. Po iš­kil­min­gos su­mos su pro­ce­si­ja mi­šių pa­ra­pi­jie­čiams kon­cer­ta­vo Šiau­lių Šv. Elž­bie­tos ka­ta­li­kių mo­te­rų vo­ka­li­nis an­samb­lis, ku­riam va­do­va­vo Ja­ni­na Klun­ge­vi­čie­nė.

Sand­ros MI­KA­LAUS­KIE­NĖS nuo­tr.

Penk­ta­die­nį šven­tės da­ly­vius šok­di­no Šiau­lė­nų kul­tū­ros na­mų šo­kė­jos (va­do­vas Do­mas Dviei­lis).

Šven­tės die­no­mis mies­te­lio sve­čiai ga­lė­jo ap­lan­ky­ti Šiau­lė­nų kraš­to mu­zie­jų, ku­ria­me vy­ko dar­bų pa­ro­da „Ku­ria Šiau­lė­nų žmo­nės“.

Pa­ro­dą „Ku­ria Šiau­lė­nų žmo­nės“ or­ga­ni­za­vo mu­zie­jaus dar­buo­to­jas Eu­ge­ni­jus Ar­bu­šaus­kas.

Dienos populiariausi

Per javapjūtę sėjo pažadus (23)

2017 m. rugpjūčio 12 d.
lankomiausias

Kas pa­dė­s Šiau­lių me­rui? (33)

2017 m. rugpjūčio 12 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas