(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Krašto žinios

Pakruojo pakraštyje įsikūrė užribio žmonės

2017 m. rugpjūčio 11 d.
Janina ŠAPARNIENĖ

Pak­ruo­jo pa­kraš­ty­je sto­vin­tis ap­leis­tas bu­vu­sios me­die­nos įmo­nės ad­mi­nist­ra­ci­nis pa­sta­tas ta­po be­na­mių prie­globs­čiu. Na­me­ly­je iš­dau­žy­tais lan­gais kas glau­džia­si nuo­lat, kas atei­na kartkartėmis per­nak­vo­ti.

janina@skrastas.lt

Gy­ve­ni­mas – „kaip no­ri“

Ap­leis­to pa­sta­to kam­ba­riuo­se ma­ty­ti gy­ve­nant. Vie­na­me ant sie­nos ka­bo ne itin šva­rūs džin­sai, prie ki­tos sie­nos – iš su­lū­žu­sios lo­vos lie­ka­nų įsi­reng­tas guo­lis. Ki­ta­me – ap­de­gę lent­ga­liai, grei­čiau­siai nau­do­ja­mi val­giui vir­ti, sto­vi po­ra šva­rių uni­ta­zų. Tre­čia­ja­me kam­ba­ry­je – dau­giau­siai daik­tų: pa­sie­ny­je pa­klo­ta lo­va, ša­lia – sta­las su ap­rū­ku­siais in­dais, mais­to li­ku­čiais, kaž­ko­kį in­dą ga­li­mai at­sto­jan­čiu uni­ta­zo dang­čiu.

Pa­rei­na ne­jau­nas mai­še­liu ne­ši­nas vy­ras. Sa­ko­si esąs Sta­sys Kriš­čiū­nas, bu­vu­sio­je lentp­jū­vė­je gy­ve­nan­tis tre­čią mė­ne­sį. Po to, kai bu­vo iš­pra­šy­tas iš Pak­ruo­jo lai­ki­no­jo gy­ve­ni­mo na­mų. Už ką be­na­miui pa­ro­dy­tos val­diš­ko prie­globs­čio du­rys?

Sta­sys lyg tarp kit­ko už­si­me­na – pa­rė­jo, na, iš­gė­ręs... Vy­ras pri­si­pa­žįs­ta, kad neįs­ten­gia at­si­spir­ti al­ko­ho­liui, o lai­ki­no­jo gy­ve­ni­mo na­muo­se gir­ta­vi­mas ne­to­le­ruo­ja­mas. Gy­ve­nant šia­me na­me­ly­je, ga­li­ma elg­tis kaip no­ri... Tie­sa, be pa­to­gu­mų, ta­čiau yra kur ne­to­li nu­si­praus­ti: sker­sai gat­vę – Pak­ruo­jo spor­to cent­ro du­ši­nės ir pir­tis. Be­na­mių tua­le­tas – po čia pat au­gan­čiais me­džiais.

Sta­sys pa­si­tiks­li­na, ku­ri šian­dien mė­ne­sio die­na, nes jam da­tos mai­šo­si. Ap­si­džiau­gia – „šian­dien ma­no gim­ta­die­nis!“

Paš­ne­ko­vas ti­ki­na be­na­mių pa­sto­gė­je il­gai neuž­si­bū­sian­tis, emig­ruo­sian­tis. Ir Pak­ruo­jy­je at­si­ra­dęs ne­se­niai: gal aš­tuo­ne­rius me­tus gy­ve­nęs Ang­li­jo­je, ta­čiau šie­met bu­vęs de­por­tuo­tas. Už ką? Pir­mo­ji Sta­sio ver­si­ja – už nie­ką. Ant­ro­ji – įkliu­vo ang­lų pa­rei­gū­nams gir­tas už vai­ro... Tie­są ži­no tik jis pa­ts. Ka­dan­gi ke­lias į Ang­li­ją jau už­da­ry­tas, vy­ras ke­ti­na trauk­ti Ai­ri­jos sos­ti­nėn.

Sta­sys nei­gia, kad na­me­ly­je lai­ko­si ke­le­tas be­na­mių – esą be jo, atei­na per­nak­vo­ti tik dar vie­nas drau­gas.

Vy­ras nu­si­sku­bi­na ruoš­ti gim­ta­die­nio sta­lo – mat sker­sai gat­vę jau trau­kia pir­ma­sis sve­tys, taip pat be­na­mis, su plast­ma­si­niu alaus bam­ba­liu.

Be­na­mių kai­my­nys­tė ne­džiu­gi­na

Ne­to­li bu­vu­sios lentp­jū­vės vei­kian­čių įmo­nių bei įstai­gų dar­buo­to­jai ne­si­džiau­gia be­na­mių kai­my­nys­te, pa­ste­bi, kad jų bū­re­lis gau­sė­ja. Na­me­lio kom­pa­ni­jo­je jau pa­ste­bė­ta ir mo­te­ris.

Pak­ruo­jie­čiai sa­kė su­pran­tan­tys, kad aso­cia­lų gy­ve­ni­mo bū­dą pa­si­rin­ku­siems žmo­nėms be­lan­gis na­me­lis – ge­ra vie­ta: sker­sai gat­vę – alu­dė, kiek to­lė­liau – ta­ro­ma­tas, ku­ria­me ga­li­ma par­duo­ti per die­ną su­rink­tą ta­rą. Į ki­tą pu­sę, už ke­lių šim­tų met­rų nuo na­me­lio – me­ta­lo su­pirk­tu­vė, ku­rio­je taip pat ga­li­ma už­dirb­ti eu­rą ki­tą.

„Vė­liau va­ka­rais kar­tais ne­jau­ku ei­ti iš dar­bo – kas ga­ran­tuos, kad gir­ti be­na­miai ne­pri­kibs rei­ka­lau­ti pi­ni­gų... Per die­ną mies­te rin­kę me­ta­lo lau­žą, ki­tus par­duo­ti tin­ka­mus daik­tus, jie su­si­ren­ka prie sa­vo pa­sto­gės. Gir­tau­ja, triukš­mau­ja... Ei­na į spor­to cent­ro du­šus, tua­le­tus, pa­si­nau­do­ję pa­lie­ka dvo­kian­čių „do­va­nė­lių“... Kaip po to į šias pa­tal­pas įei­ti ki­tiems žmo­nėms?“, – ap­mau­da­vo pa­kruo­jiš­kiai.

„Pak­ruo­jo kraš­tui“ žmo­nės sa­kė, kad be­na­mius sau­gos tar­ny­bos dar­buo­to­jams te­ko nak­ti­mis iš­ves­ti iš ke­lių mies­to įstai­gų. Die­ną jo­se įmi­gę nuo­ša­lio­se vie­to­se ir ne­pas­te­bė­ti, pra­bu­dę, ėmę vaikš­čio­ti, jie „cyp­do“ pa­sta­tų sig­na­li­za­ci­jos sis­te­mas.

„Gal­būt ra­jo­no val­džia ga­lė­tų ko nors im­tis dėl to be­na­mių sam­bū­rio“? – klau­sė pa­kruo­jiš­kiai.

Pas­ta­tu tu­ri rū­pin­tis sa­vi­nin­kai

So­cia­li­nės rū­py­bos sky­riaus ve­dė­ja Dai­va Rut­ke­vi­čie­nė in­for­ma­vo, jog dėl be­na­mių, sa­va­va­liš­kai ap­si­gy­ve­nu­sių ap­leis­to­je lentp­jū­vė­je, sig­na­lų iki šiol ne­gau­ta. Anot ve­dė­jos, jei pa­žei­di­nė­ja­ma vie­šo­ji tvar­ka – pa­žei­dė­jus tu­ri tram­dy­ti po­li­ci­ja.

„Pas­lau­gos tei­kia­mos žmo­nėms, ku­rie jų pra­šo. Be­na­miai ga­li pus­me­tį tu­rė­ti pa­sto­gę lai­ki­no­jo gy­ve­ni­mo na­muo­se, po to – pra­šy­ti iš­nuo­mo­ti so­cia­li­nį būs­tą. S. Kriš­čiū­nas iš Ang­li­jos par­va­žia­vęs jau se­niau, iš lai­ki­no­jo gy­ve­ni­mo na­mų už tai­syk­lių pa­žei­di­mus jis bu­vo pa­ša­lin­tas per­nai. Šie­met vėl pra­šė su­teik­ti juo­se kam­ba­rį, ta­čiau ne­pris­ta­tė rei­ka­lin­gų do­ku­men­tų“, – in­for­ma­vo D. Rut­ke­vi­čie­nė.

Ve­dė­jos tei­gi­mu, pa­sta­tus ir te­ri­to­ri­ją tu­ri pri­žiū­rė­ti sa­vi­nin­kai.

Vy­tau­to RUŠ­KIO nuo­tr.

Sta­sys Kriš­čiū­nas ti­ki­no il­gai ne­bū­sian­tis be­na­mis – vėl emig­ruo­sian­tis.

(

Ap­leis­ta lentp­jū­vė – gy­ve­na­ma už­ri­bio žmo­nių.

Prie už­siim­tos pa­sto­gės be­na­miai su­ne­ša su­rin­kę ką tin­ka­ma par­duo­ti.

Dienos populiariausi

Per javapjūtę sėjo pažadus (23)

2017 m. rugpjūčio 12 d.
lankomiausias

Kas pa­dė­s Šiau­lių me­rui? (33)

2017 m. rugpjūčio 12 d.
daugiausiai komentuotas

Komentarai (5)

užribio žmogus, 2017-08-11 23:46
verslininku jau neleidžia būti mano nugyventi metai ir sveikata, 45 metus dirbau ir neprastai dirbau, o dabar tenka būti užribio žmogumi :)
nei urzgiu, nei dejuoju, tiesiog vegetuoju :)

optimistui, 2017-08-11 17:24
Ar teko girdėti apie pasaulinę statistiką, kad tik ketvirtadalis žmonių turi gebėjimų, kaip rašai "dirbti ir mastyti", o trys ketvirtadaliai tegeba vien dirbti. Tai suskaičiuota, kai kalbama verslininkiškumo prasme. Tad tiems trims ketvirtadaliams, kuriems nėra visai jokio darbo ar vien darbas iš didelės bėdos ir belieka kelias į užribį. Tik gal ne visi tai prisipažįsta ar bent bando kapstytis bent trumpam.

uzribio zmogui, 2017-08-11 13:00
kas neleidzia buti verslininku, atrodo gera vaizduote, akys neaprepia turto, o kodel netapai a pats, moki urgzti, dejuoti ar toks prigimimas :), bet ne dirbti ir mastyti ?

užribio žmogus, 2017-08-11 12:16
Užribio žmonės yra visa Lietuva - pensininkai, jaunos šeimos, visi tie, kurie ne partijų pirmuose ešelonuose, kurie ne vyriausybės ir ministerijų klerkai, kurie ne bankininkai ar verslininkai, kurie ne vilniečiai, pagaliau.

Asta, 2017-08-11 10:43
Dabartinės Lietuvos realybė, nėra kuo stebėtis

Rodomi komentarai nuo 1 iki 5. Iš viso: 5

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 5
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas