(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Krašto žinios

Ūkininkai spėja ir darbus nudirbti, ir sodybą gražinti

2017 m. rugpjūčio 12 d.
„Me­tų ūkio“ kon­kur­se šie­met da­ly­va­vę Dai­va ir An­ta­nas Va­si­liaus­kai iš Už­ven­čio se­niū­ni­jos Uš­nos kai­mo ko­mi­si­jos bu­vo gi­ria­mi ir į pri­zi­nin­kus siū­lo­mi už sta­bi­lu­mą, tvar­kin­gą ir vis dar gra­ži­na­mą so­dy­bą, darbš­tu­mą.Nors ne­la­bai di­de­lis, 100 hek­ta­rų Va­si­liaus­kų ūkis šį­kart ne­lai­mė­jo, tvir­ti­no tik­rai ne dėl kon­kur­sų to­kį gy­ve­ni­mo bū­dą pa­si­rin­kę.
Dai­va ir An­ta­nas Va­si­liaus­kai il­gus me­tus gy­ve­no ir ūki­nin­ka­vo Už­ven­čio se­niū­ni­jos Mi­nu­pių kai­me.
Ūki­nin­kau­ti An­ta­nas...

Kražių festivalis šiemet kuklesnis

2017 m. rugpjūčio 12 d.
Lie­pos šeš­tą­ją Vals­ty­bės die­nos mi­nė­ji­mu pra­si­dė­jęs Kra­žių fes­ti­va­lis šie­met ne­toks gau­sus ren­gi­nių kaip anks­tes­niais me­tais. Lie­tu­vos kul­tū­ros Ta­ry­ba šiam pro­jek­tui ne­sky­rė lė­šų.Ta­čiau lė­šų gau­ta šio­mis die­no­mis vyks­tan­čiai Kra­žių teat­ro va­sa­ros sto­vyk­lai ir kū­ry­bi­nėms re­zi­den­ci­joms. Kra­žių M. K. Sar­bie­vi­jaus kul­tū­ros cent­ro di­rek­to­rė Li­na Mi­ka­la­jū­nai­tė ti­ki­si, jog ki­tą­met ren­gi­nams iš Lie­tu­vos kul­tū­ros ta­ry­bos gaus dau­giau pa­ra­mos. Mat, Kra­žiai iš­rink­ti Šiau­lių ap­skri­ties ma­žą­ja kul­tū­ros sos­ti­ne...

Dvarą parduos, neįgaliuosius iškels (5)

2017 m. rugpjūčio 12 d.
Ba­lan­džio mė­ne­sį Aukš­tel­kės so­cia­li­nės glo­bos na­mų Pag­ry­žu­vio pa­da­li­ny­je bu­vo ki­lęs su­ju­di­mas dėl dva­re įsi­kū­ru­sios įstai­gos išar­dy­mo. Apie 20 čia dir­ban­čių pa­gry­žu­viš­kių ir kel­miš­kių bai­mi­no­si dėl to, kad pra­ras dar­bą. Keis­tai at­ro­dė ir spren­di­mas glo­bos na­mų gy­ven­to­jus per­kel­ti į gru­pi­nio gy­ve­ni­mo na­mus, ku­rie bus įkur­ti Kel­mė­je.Klau­si­mas svars­ty­tas ra­jo­no Ta­ry­bos ko­mi­te­to po­sė­dy­je. Siū­ly­ta ra­jo­no va­do­vus siųs­ti į Sei­mą pa­ko­vo­ti, kad glo­bos na­mų pa­da­li­nys iš­lik­tų Pag­ry­žu­vy­je.De­ja...

Iš įvykių suvestinės

2017 m. rugpjūčio 12 d.
Šau­kė­nų se­niū­ni­jo­je, na­muo­se, blai­vus 31 me­tų vy­ras ty­čia vie­ną kar­tą del­nu su­da­vė aš­tuo­ne­rių me­tų bro­liui į vei­dą ir 46 me­tų ma­mai. Tą pa­čią die­ną kumš­čiu su­da­vė 30 me­tų se­se­riai į gal­vą, gra­si­no ma­mą ir se­se­rį „pa­kas­ti“. Vy­ras su­lai­ky­tas.
Kra­žių se­niū­ni­jo­je ne­blai­vus 56 me­tų vy­ras su­da­vė kumš­čiu į vei­do sri­tį sa­vo ne­blai­viai 43 me­tų se­se­riai. Įta­ria­ma­sis su­lai­ky­tas.
Kel­mė­je, Da­riaus ir Gi­rė­no gat­vė­je vy­ras, 43 me­tų vy­ras veid­ro­džio kam­pu tren­kė į vei­do sri­tį sa­vo su­gy­ven­ti­nei.
Kra­žių se­niū­ni­jos...

Tytuvėnuose – savanoriai iš užsienio

2017 m. rugpjūčio 12 d.
Pa­sak Ty­tu­vė­nų re­gio­ni­nio par­ko vy­riau­sio­sios spe­cia­lis­tės-kul­tū­ro­lo­gės Ag­nės Bu­chai­tės, di­džiau­sias sa­va­no­rių nu­veik­tas dar­bas – su­tvar­ky­tas, iš­va­ly­tas Miš­ko mu­zie­jus.
„Mu­zie­jus pri­klau­so Ty­tu­vė­nų miš­kų urė­di­jai, bet ir mes, par­ko dar­buo­to­jai, ten ve­da­me eks­kur­si­jas. To­dėl ir pri­si­de­da­me prie mu­zie­jaus prie­žiū­ros. Sa­va­no­riai la­bai pa­gel­bė­jo“, – sa­kė A. Bu­chai­tė. At­vy­ku­sie­ji gy­ve­no Ty­tu­vė­nų re­gio­ni­nio par­ko di­rek­ci­jos Lan­ky­to­jų in­for­ma­ci­jos cent­ro...

Seniūnijose įdarbinami bedarbiai

2017 m. rugpjūčio 12 d.
Se­niū­ni­jos prii­ma be­dar­bius pa­gal ra­jo­no Ta­ry­bos pa­tvir­tin­tą užim­tu­mo pro­gra­mą. Anks­čiau toks užim­tu­mas bu­vo va­di­na­mas vie­šai­siais dar­bais ir at­ly­gi­ni­mo da­lį mo­kė­da­vo dar­bo bir­ža. Da­bar šios prie­mo­nės nė­ra, to­dėl sa­vi­val­dy­bės pa­čios or­ga­ni­zuo­ja be­dar­bių užim­tu­mą.
Taip bent iš da­lies iš­spren­džia­mos so­cia­li­nės pro­ble­mos. Be­dar­biai bent ke­lis mė­ne­sius tu­ri pa­ja­mų.
Šau­kė­nų se­niū­ni­jos vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė Jū­ra­tė Ma­čer­nie­nė sa­ko, jog no­rin­čių gau­ti vie­šų­jų dar­bų yra daug. Ta­čiau...

Porciunkulės šventė Tytuvėnuose

2017 m. rugpjūčio 12 d.
Va­do­vė pri­mi­nė, kad da­bar mums ne­rei­kia vyk­ti į Asy­žių prie šv. Pran­ciš­kaus pa­lai­kų pri­si­glaus­ti, mes tu­ri­me sa­vo šven­to­vė­je šio šven­to­jo al­to­rių ir čia ga­li­me pel­ny­ti vi­suo­ti­nus at­lai­dus. Mal­dos gru­pė švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos An­ge­lų Ka­ra­lie­nės var­dą jau tu­ri de­vy­ne­ri me­tai.
Iš­kil­min­go­se pa­mal­do­se bu­vo pri­si­min­ti vi­si gru­pės na­riai – da­ly­vau­jan­tys šven­tė­je ir na­mie pa­si­li­kę, li­go­niai, neį­ga­lūs, to­liau gy­ve­nan­tys... Kaip kiek­vie­no­se Gai­les­tin­gu­mo gru­pės mi­šio­se, bu­vo...

Nuomonė dėl koalicijos – rugpjūčio 16 -ąją

2017 m. rugpjūčio 12 d.
Re­dak­ci­ja ga­vo kel­miš­kio Ig­no Kal­po­ko laiš­ką, ku­ria­me jis klau­sia, ka­da Kel­mės ra­jo­no so­cial­de­mok­ra­tai pa­reikš sa­vo nuo­mo­nę dėl koa­li­ci­jos su vals­tie­čiais ža­liai­siais, nes jo ži­nio­mis, kol kas dar nė­ra pa­reiš­ku­si.
„Jei Kel­mės sky­riaus so­cial­de­mok­ra­tai nu­bal­suos už išė­ji­mą iš Vy­riau­sy­bės, ar tai reikš, kad so­cial­de­mok­ra­tai pa­trauks vals­tie­čius ir iš koa­li­ci­jos Kel­mės sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bo­je? Ar tai reiš­kia, kad val­džia Kel­mė­je kei­sis? Ar kei­sis vi­ce­me­ras? Kaip...

Ar nesikandžioja mokyklinių prekių kainos? (1)

2017 m. rugpjūčio 12 d.

Kai­nos tik­rai di­de­lės. Ge­ro­kai pa­bran­gu­si mo­kyk­li­nė uni­for­ma, kan­ce­lia­ri­nės pre­kės taip pat bran­ges­nės. Kiek anks­čiau kai­nuo­da­vo li­tais, da­bar be­veik tiek pat kai­nuo­ja eu­rais. Kaž­kiek gelbs­ti ak­ci­jos par­duo­tu­vė­se, bet kol pa­ruo­ši du vai­kus į mo­kyk­lą, pi­ni­gų iš­lei­di ne­ma­žai.
Vil­niaus uni­ver­si­te­to stu­den­tas To­mas STAN­KE­VI­ČIUS:

Kai­nos kar­tais pa­si­kan­džio­ja. Ži­no­ma, stu­den­tams ne­rei­kia daug kan­ce­lia­ri­nių pre­kių. Man už­ten­ka sto­ro...

Gražiausiai tvarkomos aplinkos konkursas prasidėjo

2017 m. rugpjūčio 12 d.
Nuo rugp­jū­čio 8 d. iki rugp­jū­čio 18 d. ap­žiū­ros ko­mi­si­ja va­ži­nės po Rad­vi­liš­kio ra­jo­no se­niū­ni­jas ir ste­bės, ku­rios so­dy­bos, gy­ven­vie­tės, gat­vės, dau­gia­bu­čiai, įmo­nės ir įstai­gos yra su­tvar­ky­tos pa­vyz­din­giau­siai.ais­te.Ap­žiū­ros-kon­kur­so ver­ti­ni­mo ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kė Va­len­ti­na Gri­nie­nė tei­gė, kad jau te­ko ap­si­lan­ky­ti Šiau­lė­nų, Šau­ko­to Ty­ru­lių, Bai­so­ga­los, Grin­kiš­kio ir Skė­mių se­niū­ni­jo­se. Ko­mi­si­jos ver­ti­ni­mai la­bai įvai­rūs.
„Tu­ri­me ver­tin­ti ne tik ap­lin­kos gro­žį, bet...

Namuose – kitokie augintiniai

2017 m. rugpjūčio 12 d.
Dei­vi­das Pi­ke­lis, Vil­niaus ko­le­gi­jo­je stu­di­juo­sian­tis ve­te­ri­na­ri­ją, do­mi­si ne au­to­mo­bi­liais, bet na­riuo­ta­ko­jais. Na­muo­se vai­ki­nas jau tre­jus me­tus ne tik au­gi­na, bet ir vei­sia vo­rus, skor­pio­nus bei pri­žiū­ri bla­kes, sko­lo­pend­rą, o atei­ty­je no­rė­tų įkur­ti na­riuo­ta­ko­jų par­duo­tu­vę.ais­te.Tik įė­jus į Dei­vi­do Pi­ke­lio kam­ba­rį žvilgs­nis krin­ta į tvar­kin­gai su­dė­lio­tas dė­žu­tes. Jų – ne vie­na, taip pat ant sta­lo sto­vi ke­li di­de­li te­ra­riu­mai.
Ap­link...

Ekspedicija išsivežė 20 muzikantų įrašus

2017 m. rugpjūčio 11 d.
Praė­ju­sią sa­vai­tę Jo­niš­kio ir Ak­me­nės ra­jo­nuo­se lan­kė­si 29–osios et­noinst­ru­men­to­lo­gi­nės eks­pe­di­ci­jos na­riai, ku­rie kal­bi­no vie­tos mu­zi­kan­tus, rin­ko apie juos me­džia­gą, da­rė įra­šus. Taip kau­pia­ma ir sis­te­mi­na­ma in­for­ma­ci­ja apie ra­jo­nuo­se dar mu­zi­kuo­jan­čius žmo­nes, puo­se­lė­jan­čius se­ną­sias dai­nas ir mu­zi­ką.
Eks­pe­di­ci­jos, ku­rios na­rius su­bū­rė Lie­tu­vos na­cio­na­li­nio kul­tū­ros cent­ro Folk­lo­ro po­sky­rio vy­riau­sia­sis spe­cia­lis­tas ir ka­pe­los „Du­ja“...

Duona atnašoms

2017 m. rugpjūčio 11 d.
Po praė­ju­sį penk­ta­die­nį „Pak­ruo­jo kraš­te“ pub­li­kuo­to straips­nio „Ūde­kie­čiai su­grį­žo na­mo“ at­si­lie­pę Ūde­kų bend­ruo­me­nės at­sto­vai pa­tiks­li­no, kad duo­ną at­na­šoms nu­pir­ko Ra­sa Čės­nie­nė.
„Pak­ruo­jo kraš­to“ inf.

TRUMPAI

2017 m. rugpjūčio 11 d.
Šiau­lių ap­skri­ties vals­ty­bi­nės mo­kes­čių ins­pek­ci­jos at­sto­vė spau­dai Elo­na Li­man­tie­nė in­for­ma­vo, kad šie­met 3,7 tūks­tan­čio pa­kruo­jiš­kių su­si­grą­ži­no dau­giau nei 391 tūks­tan­tį eu­rų 2016-ai­siais per­mo­kė­to mo­kes­čio. Tai – be­veik 74 tūks­tan­čiais eu­rų dau­giau, nei bu­vo su­grą­žin­ta per­nai.
Per­nai pa­va­sa­rį Dva­riu­kų tven­ki­ny­je po hid­roe­lekt­ri­nės šliu­zo ava­ri­jos stai­ga nu­se­ko van­duo. Stip­ri van­dens sro­vė pro iš­lauž­tą šliu­žą iš­ne­šė ne­ma­žai žu­vų. Gam­tai pa­da­ry­ta ža­la bu­vo įver­tin­ta 140 tūks­tan­čių eu­rų...

Felicija ir Vytautas Bučai – 65 metus kartu

2017 m. rugpjūčio 11 d.
Ne­se­niai Ūde­kų kai­mo gy­ven­to­jai Fe­li­ci­ja ir Vy­tau­tas Bu­čai kai­mo bend­ruo­me­nės šven­tė­je bu­vo no­mi­nuo­ti il­gaam­žiš­kiau­sia su­tuok­ti­nių po­ra. Ran­ka ran­kon jie gy­ve­na jau še­šias­de­šimt šeš­tus me­tus. Ar Bu­čai – ne se­niau­sia su­tuok­ti­nių po­ra Pak­ruo­jo ra­jo­ne, ne­ži­no­ma: met­ri­ka­ci­jos sky­riu­je to­kia sta­tis­ti­ka ne­ren­ka­ma.„No­mi­na­ci­ja „Il­gaam­žiai su­tuok­ti­niai“ ski­ria­ma Fe­li­ci­jai ir Vy­tau­tui Bu­čams. Lin­ki­me stip­rios svei­ka­tos ir gra­žaus to­li­mes­nio bend­ro...

SPORTAS

2017 m. rugpjūčio 11 d.
Šiam stip­ruo­liui ūki­nin­kui iš Guos­ta­ga­lio ly­gių ne­bu­vo es­ta­fe­tės (svar­mens, rąs­to ir lui­to kė­li­mas bei štan­gos at­kė­li­mas), dvie­jų la­ga­mi­nų, sve­rian­čių po 110 ki­log­ra­mų ne­ši­mo, 12, 19 ir 20 ki­log­ra­mų sta­ti­nių me­ti­mo į aukš­tį, 9,3 to­nos sunk­ve­ži­mio trau­ki­mo, 240 bei 350 ki­log­ra­mų pa­dan­gų var­ty­mo, mir­ties trau­kos (180 ki­log­ra­mų štan­gos at­kė­li­mo) rung­ty­se.
90 ki­log­ra­mų rąs­to kė­li­mo rung­ty­je guos­ta­ga­lie­tis bu­vo ant­ras, o svar­mens lai­ky­mo – tre­čias.
S. Ski­ko są­skai­to­je – 101 taš­kas...

Pakruojo pakraštyje įsikūrė užribio žmonės (5)

2017 m. rugpjūčio 11 d.
Pak­ruo­jo pa­kraš­ty­je sto­vin­tis ap­leis­tas bu­vu­sios me­die­nos įmo­nės ad­mi­nist­ra­ci­nis pa­sta­tas ta­po be­na­mių prie­globs­čiu. Na­me­ly­je iš­dau­žy­tais lan­gais kas glau­džia­si nuo­lat, kas atei­na kartkartėmis per­nak­vo­ti.Ap­leis­to pa­sta­to kam­ba­riuo­se ma­ty­ti gy­ve­nant. Vie­na­me ant sie­nos ka­bo ne itin šva­rūs džin­sai, prie ki­tos sie­nos – iš su­lū­žu­sios lo­vos lie­ka­nų įsi­reng­tas guo­lis. Ki­ta­me – ap­de­gę lent­ga­liai, grei­čiau­siai nau­do­ja­mi val­giui vir­ti, sto­vi po­ra šva­rių uni­ta­zų...

Savivaldybės informacija

2017 m. rugpjūčio 11 d.
Me­ro pa­dė­kos raš­tas įteik­tas už il­ga­me­tį są­ži­nin­gą dar­bą ir pa­vyz­din­gą tar­ny­bi­nį pa­rei­gų at­li­ki­mą Ro­za­li­mo ug­nia­ge­sių ko­man­do­je.
Rugp­jū­čio 5 die­ną Kul­tū­ros, pa­vel­do­sau­gos ir vie­šų­jų ry­šių sky­riaus ve­dė­ja Bi­ru­tė Va­na­gie­nė da­ly­va­vo tra­di­ci­nia­me ren­gi­ny­je kom­po­zi­to­riaus Juo­zo Pa­kal­nio so­dy­bo­je, Ve­sel­kiš­kių kai­me. Čia kiek­vie­nų me­tų rugp­jū­čio pir­mą šeš­ta­die­nį su­si­ren­ka ger­bian­tys ir sau­gan­tys kom­po­zi­to­riaus Juo­zo Pa­kal­nio at­mi­ni­mą gi­mi­nės, ar­ti­mie­ji, me­no žmo­nės...

IŠ ĮVYKIŲ SUVESTINĖS

2017 m. rugpjūčio 11 d.
Po­li­ci­jo­je pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas. Pra­di­niais duo­me­ni­mis, tiek trak­to­ri­nin­kas, tiek sunk­ve­ži­mio vai­ruo­to­jas bu­vo blai­vūs.
Praė­ju­sio penk­ta­die­nio ry­tą Lin­ku­vos gy­ven­to­jas, sa­vo so­dy­bo­je ei­da­mas link au­to­mo­bi­lio, iš­gir­do šū­vį ir pa­ma­tė, kaip iš me­džio iš­kren­ta ne­gy­vas var­nė­nas.
Iki­teis­mi­nis ty­ri­mas kol kas pra­dė­tas dėl žiau­raus el­ge­sio su gy­vū­nais. Ap­lin­ko­sau­gi­nin­kų tei­gi­mu, var­nė­nas ga­li­mai nu­šau­tas ori­niu ar­ba ma­žo ka­lib­ro...

Radviliškį papuoš knygų nameliai (3)

2017 m. rugpjūčio 10 d.
Rad­vi­liš­kio mies­te rug­sė­jo mė­ne­sį at­si­ras na­me­liai su kny­go­mis, ku­rio­mis ga­lės da­ly­tis vi­si no­rin­tys.ais­te.Rad­vi­liš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vie­šo­ji bib­lio­te­ka ini­ci­ja­vo sa­va­no­riš­ką kny­gų na­me­lių ga­mi­ni­mo ak­ci­ją.
Ka­dan­gi bib­lio­te­ka ak­ci­ją pa­skel­bė ne­tu­rė­da­ma jo­kio fi­nan­sa­vi­mo, iki rugp­jū­čio 5 die­nos kvie­tė sa­va­no­rius prie jos pri­si­dė­ti ga­mi­nant na­me­lius.
Į kvie­ti­mą pir­mo­ji at­si­lie­pė Rad­vi­liš­kio ra­jo­no gau­sių šei­mų aso­cia­ci­jos „Šei­mos ži­di­nys“...

Dienos populiariausi

Per javapjūtę sėjo pažadus (23)

2017 m. rugpjūčio 12 d.
lankomiausias

Kas pa­dė­s Šiau­lių me­rui? (33)

2017 m. rugpjūčio 12 d.
daugiausiai komentuotas