(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Gyvenimo spalvos

Sugrįžimai į Papilę iš Amerikos

2017 m. rugpjūčio 12 d.
Jung­ti­nių Ame­ri­kos Vals­ti­jų pi­lie­čiai Lai­ma ir Jo­nas Šal­čiai 1988-ai­siais pra­dė­jo skrai­dy­ti į Lie­tu­vą. Nuo ta­da kas­met ap­si­sto­ja po­rai mė­ne­sių. Ko­dėl jiems to rei­kia, „Šiau­lių kraš­tas“ kal­bė­jo­si Šal­čių nu­si­pirk­to­je so­dy­bo­je Pa­pi­lė­je, Ak­me­nės ra­jo­ne.J. Šal­tis – to­li­mas ke­liau­to­jo Ma­to Šal­čiaus gi­mi­nai­tis, o po­nios Lai­mos te­ta – Sa­lo­mė­ja Nė­ris, ta­čiau abu yra kuk­lūs ir apie ži­no­mus gi­mi­nes ne­si­gi­ria.Be­maž 30 me­tų L. ir J. Šal­čiai kas­met at­skren­da į Lie­tu­vą po kar­tą ar du...

Kai svečias – antras po Dievo

2017 m. rugpjūčio 12 d.
Sa­vai­tė Gru­zi­jo­je – tik mirks­nis. Ša­lis, pil­na pa­ra­dok­sų, pri­ver­čia įsi­my­lė­ti ir ne­be­pa­lei­džia. Svai­gi­na gam­ta, sko­niais, įspū­džiais, įsu­ka pa­šė­lu­sią jaus­mų ka­ru­se­lę. Jau pir­mą­ją die­ną iš­girs­ta­me gru­zi­niš­ką fi­lo­so­fi­ją: pir­mo­je vie­to­je yra Die­vas, ant­ro­je – sve­čias, tre­čio­je – mo­te­ris.„Ne­la­bai pa­na­šus į nuo­trau­ką iš in­ter­ne­to“, – in­for­muo­ja bend­ra­ke­lei­vis, pir­ma­sis Ku­tai­sio oro uos­te pa­ma­tęs žmo­gų, lau­kian­čio mū­sų su už­ra­šu GUA – toks nak­vy­nės vie­tos pa­va­di­ni­mas. Pa­si­la­bi­nę...

Nuo ledo Šiauliuose – į rinktinę Arabų Emyratuose (1)

2017 m. rugpjūčio 5 d.
„Mer­gai­tė žai­džia le­do ri­tu­lį? Ne­ga­li bū­ti!“ – to­kių ir pa­na­šių fra­zių lau­kiant sa­vo duk­ros prie le­do are­nos Šiau­liuo­se ten­ka iš­girs­ti pen­kio­lik­me­tės Ayeh Al Saj­wa­ni ma­mai Edi­tai. Jung­ti­niuose Ara­bų Emy­ra­tuo­se, kur šei­ma gy­ve­na, mer­gi­na le­do ri­tu­li­nin­kė to­kios nuo­sta­bos ne­ke­lia, ten Ayeh yra net na­cio­na­li­nės jau­nių le­do ri­tu­lio rink­ti­nės na­rė.
Va­sa­ras Al Saj­wa­ni šei­ma lei­džia Edi­tos gim­ti­nė­je Šiau­liuo­se. Kad duk­ros ne­nuo­bo­džiau­tų, Edi­ta joms ieš­ko die­nos sto­vyk­lų...

Giminės šaknys nuvedė iki XVI amžiaus (1)

2017 m. rugpjūčio 5 d.
Bu­vu­si Jo­niš­kio Jau­ni­mo ir suau­gu­sių­jų mo­kyk­los di­rek­to­rė, da­bar – Tre­čio­jo am­žiaus uni­ver­si­te­to Dva­si­nio to­bu­lė­ji­mo fa­kul­te­to de­ka­nė Ste­fa­ni­ja Gri­ga­liū­nie­nė per ne­pil­nus dve­jus pa­sta­ruo­sius me­tus su­rin­ko duo­me­nis apie maž­daug 1700 Dar­bu­tų ir jų at­ša­kų gi­mi­nės at­sto­vų.Mo­te­ris dau­giau­sia in­for­ma­ci­jos ga­vo ne iš ar­chy­vų, bet skam­bin­da­ma te­le­fo­nu, ieš­ko­da­ma ži­nių elekt­ro­ni­nė­je pa­vel­do sis­te­mo­je, lan­ky­da­ma ka­pi­nes. Is­to­ri­ja be­si­do­min­ti bu­vu­si pe­da­go­gė...

Pomėgis sutuoktinius uždegė pergalėms (1)

2017 m. liepos 29 d.
Bu­vęs Kur­šė­nų po­li­ci­jos nuo­va­dos vir­ši­nin­kas, o da­bar – Šiau­lių mies­to ir ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to vy­riau­sia­sis ty­rė­jas Rai­mon­das Šid­laus­kas su žmo­na La­ri­sa prieš ge­rą de­šimt­me­tį ra­do įdo­mų lais­va­lai­kio už­siė­mi­mą. Šian­dien su­tuok­ti­niai – daug­kar­ti­niai vir­vės trau­ki­mo čem­pio­nai.Spor­ti­nių aukš­tu­mų pa­sie­kę kur­šė­niš­kiai sa­ko, kad tu­rė­ti lais­va­lai­kio po­mė­gį yra la­bai svar­bu kiek­vie­nam žmo­gui – tai at­gai­va po įtemp­to dar­bo ir pro­ga pa­tir­ti daug ma­lo­nių įspū­džių, su­tik­ti įdo­mių žmo­nių.Pats...

Į Rumuniją – griauti stereotipų (1)

2017 m. liepos 29 d.
Šiau­lie­čių Šim­kų šei­ma ne­be pir­mą kar­tą į ke­lio­nes po Eu­ro­pą lei­džia­si au­to­mo­bi­liu. Šią va­sa­rą ke­lia­vo po Ru­mu­ni­ją. Per 13 die­nų nuo na­mų iki na­mų nu­va­žia­vo per 4 600 ki­lo­met­rų. Kiek­vie­nos die­nos įspū­džiais, kad ir kaip bū­tų pa­var­gu­si, Er­nes­ta Šim­kie­nė da­li­jo­si „Fa­ce­book'e“. Ke­lio­nė bu­vo pil­na at­ra­di­mų ir su­grio­vė ne vie­ną mi­tą apie šią ša­lį.
Šiau­lių dai­lės ga­le­ri­jos kul­tū­ri­nių ren­gi­nių ir pa­ro­dų ku­ra­to­rė Er­nes­ta Šim­kie­nė su vy­ru ir tri­mis sū­nu­mis į Ru­mu­ni­ją bu­vo su­si­ruo­šę jau prieš ket­ve­rius me­tus, ta­čiau...

3. Ten, kur maži miesteliai saugo didelę istoriją

2017 m. liepos 22 d.
Nep­ri­si­me­nu, kam tu­rė­čiau bū­ti dė­kin­ga už pa­ta­ri­mą ke­liau­jant po Če­ki­ją rink­tis ne gra­žius, bet tik la­bai gra­žius mies­te­lius. Dar la­biau tai tin­ka Pie­tų Mo­ra­vi­jos kraš­tui – ne vie­nas šio kraš­to mies­te­lis pa­žy­mė­tas UNES­CO ženk­lu.Mar­ga „at­vi­ru­ki­nių“ mies­te­lių ko­lek­ci­jaGrį­žęs na­mo, re­gis, ga­lė­tum su­kur­ti at­vi­ru­kų ko­lek­ci­ją su gra­žiais ir jau­kiais tų mies­te­lių vaiz­dais, su is­to­ri­ja, be­si­re­mian­čia į vi­du­ram­žius, daž­nai ir dar anks­tes­nius lai­kus, su gar­sių kraš­tą val­džiu­sių di­nas­ti­jų...

Kanojininkui trūksta varžovų ir specialios kanojos (3)

2017 m. liepos 22 d.
Sep­ty­nio­lik­me­tis Jus­ti­nas Ka­zu­lis iš Pet­ra­šiū­nų, Pak­ruo­jo ra­jo­no, yra be­ne pir­ma­sis ir šiuo me­tu vie­nin­te­lis neį­ga­lus ka­no­ji­nin­kas Lie­tu­vo­je. Vai­ki­nas tre­ni­ruo­ja­si ant­rus me­tus, var­žy­bo­se da­ly­vau­ja kar­tu su svei­kai­siais, bet atei­ty­je vi­lia­si var­žy­tis neį­ga­lių­jų čem­pio­na­tuo­se.
Su spor­ti­nin­ku ir jo tre­ne­riu Ar­tū­ru Na­vic­ku su­si­tin­ka­me Šiau­lių spor­to mo­kyk­los „At­ža­ly­nas“ irk­la­vi­mo ba­zė­je. Mus pa­si­tin­ka dai­lus, rau­me­nin­gas jau­nuo­lis...

Kur smėlį supylė milžinė Neringa (3)

2017 m. liepos 22 d.
Šiau­lie­čiui gi­dui Al­fon­sui Za­les­kiui gi­do dar­bas – kaip nuo­la­ti­nės ato­sto­gos. Be­veik tris de­šimt­me­čius eks­kur­si­jas ve­dan­tis vy­ras gė­ri­si Lie­tu­vos gam­ta ir ra­gi­na ne­bi­jo­ti lie­taus, nes ke­liau­to­jams blo­go oro ne­bū­na. Kur­šių ne­ri­jo­je vi­sa­da gra­žu. Čia sau­lė pa­te­ka iš van­dens ir į van­de­nį nu­grimz­ta: iš ma­rių – į jū­rą.Gi­du A. Za­les­kis pra­dė­jo dirb­ti 1988 me­tais. Ke­lio­nės ir is­to­ri­ja do­mi­no nuo vai­kys­tės. Vil­niaus uni­ver­si­te­te bai­gė is­to­ri­jos stu­di­jas, o su­lau­kęs...

Gyventi klausant širdies (1)

2017 m. liepos 15 d.
Šiau­lių van­den­len­čių par­ko „FoxS­pot“ va­do­vė Ir­ma Ga­jaus­kai­tė sa­ve ap­do­va­no­tų už drą­są pri­siim­ti at­sa­ko­my­bę. Klau­sy­da­ma šir­dies, šiau­lie­tė pa­li­ko ge­rai ap­mo­ka­mą me­di­ci­nos fi­zi­kės dar­bą On­ko­lo­gi­jos kli­ni­ko­je ir vi­sa esy­be nė­rė į mėgs­ta­mą veik­lą – kur­ti vie­tą, kur žmo­nės plauk­tų iš vi­sos Lie­tu­vos.Tre­čia­die­nio po­pie­tė. Va­sa­ra, at­ro­do, įsi­tai­sė ant Talk­šos eže­ro pa­kran­tės sėd­mai­šių. Sau­lės ato­kai­to­je šil­do ato­sto­gų nuo­tai­ka.
„Lea­ve not­hing but punts, ta­ke not­hing but pic­tu­res...

Elnių kviesliai baubė Vyšnių festivalyje

2017 m. liepos 15 d.
Va­kar Ža­ga­rė­je (Joniškio r.) ai­dė­jo el­nių ko­vų bal­sai. Prie dva­ro rū­mų vy­ko ant­ra­sis at­vi­ras Lie­tu­vos el­nių kvies­lių čem­pio­na­tas, ku­ria­me run­gė­si da­ly­viai iš Slo­va­ki­jos, Len­ki­jos, Lat­vi­jos ir Lie­tu­vos. Ge­riau­siai ra­guo­tų miš­ko gra­žuo­lių bal­są pa­mėg­džio­jo me­džio­to­jas iš Len­ki­jos Jan Skrze­tus­ki.Šios var­žy­tu­vės – pra­si­dė­ju­sio Vyš­nių fes­ti­va­lio pro­gra­mos da­lis.

Į at­vi­rą­jį Lie­tu­vos el­nių kvies­lių čem­pio­na­tą, skir­tą Ža­ga­rės re­gio­ni­nio par­ko di­rek­ci­jos 25-me­čiui, iš anks­to...

Moravijos užrašai

2017 m. liepos 8 d.
Ne­se­na ke­lio­nė Pie­tų Mo­ra­vi­jos vy­no ke­liais su­tei­kė nau­jų ir ne­ti­kė­tų įspū­džių ir ži­nių, ku­rio­mis drau­giš­kai da­li­jo­si gi­dai, bend­ra­ke­lei­viai, tarp ku­rių bu­vo ne­ma­žai tik­rų vy­no ži­no­vų – so­mel­jė, žmo­nių, ku­rie do­mi­si pre­ky­bos če­kiš­ku vy­nu ga­li­my­bė­mis Lie­tu­vo­je, taip pat ke­liau­nin­kus ly­dė­jęs Če­ki­jos Res­pub­li­kos am­ba­sa­dos Lie­tu­vo­je dar­buo­to­jas Petr Vav­ra. Jis pa­ts ki­lęs iš šio re­gio­no, to­dėl ge­rai iš­ma­no vyn­da­rys­tės si­tua­ci­ją ir tra­di­ci­jas. Tai pa­dė­jo į Mo­ra­vi­ją ir šio kraš­to vy­ną...

Kur didvyris ramybę randa

2017 m. liepos 8 d.
Do­na­tas Jo­kū­bai­tis – gi­das, turintis teat­ri­nį iš­si­la­vi­ni­mą. Per­nai jis šiau­lie­tiš­kai pra­kal­bo An­ta­no Glus­ki­no re­ži­suo­ta­me spek­tak­ly­je „Va­ra­ta­rius“. Šiau­lių „Auš­ros“ mu­zie­ju­je, Val­do­vų rū­muo­se dir­bęs gi­das is­to­ri­nes ži­nias eks­kur­si­jo­se pa­ska­ni­na li­te­ra­tū­ra, mu­zi­ka ir šiau­lie­tiš­ka „kal­bi­ke“. Eks­kur­si­ją, skir­tą Vil­niaus An­ta­kal­nio Sa­pie­gų ba­ro­ko an­samb­liui, D. Jo­kū­bai­tis va­di­na „bran­gak­me­niu ka­rū­no­je“.D. Jo­kū­bai­tis gi­du dir­ba aš­tuo­ne­rius me­tus. Kryp­tis –...

Legendinė Uljana Semionova žvaigžde pasijuto tik Vakaruose (2)

2017 m. liepos 8 d.
Ket­vir­ta­die­nį Jo­niš­ky­je ap­si­lan­kiu­si le­gen­di­nė krep­ši­nin­kė, tris­kart Pa­sau­lio, du­kart olim­pi­nė, 10 kar­tų Eu­ro­pos čem­pio­nė Ul­ja­na Se­mio­no­va pa­sa­ko­jo apie sa­vo auk­si­nius me­tus, šlo­vę Va­ka­ruo­se, ir skaus­min­gą iš­me­ti­mą iš So­vie­tų Są­jun­gos rink­ti­nės, apie kont­rak­tą Is­pa­ni­jo­je, apie gy­ve­ni­mą pus­ba­džiu. 65-erių me­tų le­gen­di­nė krep­ši­nin­kė spor­tui dė­kin­ga už at­ver­tas du­ris į pa­sau­lį.
210 cen­ti­met­rų ūgio bu­vu­si So­vie­tų Są­jun­gos mo­te­rų krep­ši­nio rink­ti­nės na­rė, Ry­gos TTT ko­man­dos žai­dė­ja...

Ten, kur buvo pasaulio centras (1)

2017 m. liepos 1 d.
„Graikija graži. Ko­dėl kaž­ką my­li, kaž­ko ne?“ – į klau­si­mą, ko­dėl pa­si­rin­ko pri­sta­ty­ti Grai­ki­jos marš­ru­tą, pa­šmaikš­tau­da­mas at­sa­ko šiau­lie­tis gi­das, is­to­ri­kas Gied­rius Glo­bys. Grai­ki­ją jis skai­to kaip is­to­ri­nį šal­ti­nį, vaiz­duo­tė­je pri­kel­da­mas tūks­tan­čių me­tų se­nu­mo vaiz­dus.Po Bal­ka­nus „pla­čią­ja pra­sme“ G. Glo­bys va­ži­nė­ja 20 me­tų. Kai 1997 me­tais iš­si­ruo­šė į pės­čių­jų žy­gį Šiau­rės Ve­le­bi­to kal­nuo­se, pri­sie­kė mei­lę Kroa­ti­jai. Po de­šim­ties me­tų kont­rover­siš­ką jaus­mų kok­tei­lį su­kė­lė Juod­kal­ni­ja...

Mo­ra­vi­jos už­ra­šai (1)

2017 m. liepos 1 d.
1. Brno – ra­di­nys, pa­ke­liui į auk­si­nį Eu­ro­pos tri­kam­pį
Vi­ta Mor­kū­nie­nė
Ke­lio­nė ne­bū­ti­nai tu­ri bū­ti il­ga ir to­li­ma, kad pa­ten­kin­tų smal­su­mą, su­teik­tų įspū­džių ir bend­ra­vi­mo džiaugs­mo. Svar­bu ne tik tai, kur va­žiuo­ji, bet ir ko ti­kie­si, ko ieš­kai. Šį kar­tą – Če­ki­ja. Tiks­liau – Pie­tų Mo­ra­vi­jos re­gio­nas, gar­sė­jan­tis gra­žia gam­ta, se­no­mis vyn­da­rys­tės tra­di­ci­jo­mis, gau­siu ir tur­tin­gu is­to­ri­jos bei kul­tū­ros pa­vel­du.
Is­to­ri­ja šiam re­gio­nui bu­vo dos­ni – daug šimt­me­čių...

Bazilijonai 400 metų jubiliejų šventė Bazilionuose (1)

2017 m. birželio 23 d.
Už­va­kar Šiau­lių ra­jo­no Ba­zi­lio­nų mies­te­ly­je vy­ko iš­kil­mės, skir­tos Šv. Ba­zi­li­jaus Di­džio­jo or­di­no įkū­ri­mo 400 me­tų ju­bi­lie­jui. Ba­zi­lio­nai iš vie­nuo­li­jos ga­vo mies­te­lio var­dą, vie­nuo­liai įkū­rė čia mo­kyk­lą, to­dėl švie­ti­mas šia­me mies­te­ly­je jau skai­čiuo­ja 244 me­tus. Ir iki šiol Ba­zi­lio­nų mo­kyk­la for­muo­ja mies­te­lio vei­dą: čia kau­pia­ma ar­chy­vi­nė me­džia­ga ne tik apie vie­nuo­lius ba­zi­li­jo­nus, bet ir apie dau­ge­lį iš čia ki­lu­sių Lie­tu­vos švie­suo­lių, vals­ty­bi­nin­kų.
Mi­šias Ba­zi­lio­nų šv...

Kai šiauliečiai kavą gėrė Milšteino kavinėje

2017 m. birželio 23 d.
Šiau­lie­tė gi­dė Vi­da Bu­ta­vi­čie­nė eks­kur­si­jos me­tu virs­ta skry­bė­liuo­ta po­nia An­ta­ni­na. Ke­liau­to­jus ji kvie­čia nu­si­kel­ti į tar­pu­ka­rio Šiau­lius ir pa­jaus­ti mies­to sko­nius, kva­pus ir nuo­tai­kas. Ko­kias pra­mo­gas mė­go pir­mo­sios Lie­tu­vos šiau­lie­čiai? Marš­ru­tas – neil­gas, dau­ge­lio pa­sta­tų nė­ra iš­li­kusių, bet gi­dės pa­sa­ko­ji­mas pa­de­da įsi­vaiz­duo­ti, ko­kie bu­vo to me­to Šiau­liai.V. Bu­ta­vi­čie­nė marš­ru­tą apie ret­ro Šiau­lius pa­ren­gė per­nai. Kad eks­kur­si­ja bū­tų pa­trauk­les­nė, su­ma­nė...

Per devynias dienas aplinkui Lietuvą (1)

2017 m. birželio 17 d.
Du šiau­lie­čiai dvi­ra­ti­nin­kai – ar­chi­tek­tas Vy­tau­tas Anu­žis ir drau­di­mo bro­ke­ris Man­tas Po­ce­vi­čius – per de­vy­nias die­nas dvi­ra­čiais ap­ke­lia­vo Lie­tu­vą. Nu­my­nė apie 1 340 km ša­lia vals­ty­bės sie­nos. Nors te­ko prie­šin­tis vė­jui, o lie­tus skal­bė ke­liau­to­jų ta­kus, abu pa­tvir­ti­na: bent vie­ną kar­tą gy­ve­ni­me ap­va­žiuo­ti Lie­tu­vą yra gar­bės rei­ka­las kiek­vie­nam tu­ris­tui.
Man­tas ir Vy­tau­tas – spor­tuo­jan­tys ke­liau­to­jai: bė­gio­ja, mi­na kal­nų dvi­ra­tį, to­dėl fi­ziš­kai ke­lio­nė...

Knygos suartina ir nepažįstamus žmones

2017 m. birželio 17 d.
Pa­sau­li­nio pro­jek­to „Ma­ža ne­mo­ka­ma bib­lio­te­kė­lė“ ("Litt­le free Lib­ra­ry") že­mė­la­py­je pa­žy­mė­tos dvi vie­tos Šiau­liuo­se: prie ga­le­ri­jos „Laip­tai“ ir Kel­mės gat­vė­je prie in­di­vi­dua­laus na­mo. Kny­gų my­lė­to­jai ne­mo­ka­mai da­li­ja­si ma­lo­nu­mu skai­ty­ti. Į Kel­mės gat­vės na­me­lį kar­tu su kny­go­mis at­ke­liau­ja ir pa­dė­kos laiš­kų, ir sal­dai­nių.Pa­sau­ly­je po­pu­lia­rus ju­dė­ji­mas „Litt­le Free Lib­ra­ry“ pra­si­dė­jo JAV. Pir­mą­ją bib­lio­te­kė­lę 2009 me­tais įkū­rė Todd Bol sa­vo mo­ti­nos...

Dienos populiariausi

Per javapjūtę sėjo pažadus (23)

2017 m. rugpjūčio 12 d.
lankomiausias

Kas pa­dė­s Šiau­lių me­rui? (33)

2017 m. rugpjūčio 12 d.
daugiausiai komentuotas