(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Gyvenimo spalvos

Nuo ledo Šiauliuose – į rinktinę Arabų Emyratuose

2017 m. rugpjūčio 5 d.
Jurgita JUŠKEVIČIENĖ

„Mer­gai­tė žai­džia le­do ri­tu­lį? Ne­ga­li bū­ti!“ – to­kių ir pa­na­šių fra­zių lau­kiant sa­vo duk­ros prie le­do are­nos Šiau­liuo­se ten­ka iš­girs­ti pen­kio­lik­me­tės Ayeh Al Saj­wa­ni ma­mai Edi­tai. Jung­ti­niuose Ara­bų Emy­ra­tuo­se, kur šei­ma gy­ve­na, mer­gi­na le­do ri­tu­li­nin­kė to­kios nuo­sta­bos ne­ke­lia, ten Ayeh yra net na­cio­na­li­nės jau­nių le­do ri­tu­lio rink­ti­nės na­rė.

jurgita@skrastas.lt

„No­riu čiuož­ti kaip Mar­ty­nas“

Va­sa­ras Al Saj­wa­ni šei­ma lei­džia Edi­tos gim­ti­nė­je Šiau­liuo­se. Kad duk­ros ne­nuo­bo­džiau­tų, Edi­ta joms ieš­ko die­nos sto­vyk­lų, bū­re­lių, už­siė­mi­mų. Mo­te­ris sa­ko, kad ma­žes­niems vai­kams su­ras­ti veik­los leng­viau, o ką pa­siū­ly­ti paaug­liams, jau ten­ka ge­ro­kai pa­suk­ti gal­vą.

Per­nai sė­dė­da­mos su duk­ra „Ak­ro­po­lio“ vie­no­je iš ka­vi­nių le­do are­no­je pa­ma­tė dai­lio­jo čiuo­ži­mo tre­ne­rį su vai­kais. „Ži­nai ką, mo­ky­si­mės dai­lio­jo čiuo­ži­mo“, – pa­siū­lė Edi­ta duk­rai. „Ne, aš no­riu čiuož­ti, kaip jis“, – pa­pur­tė gal­vą Ayeh ir pa­ro­dė į vai­ki­ną, ant ku­rio marš­ki­nė­lių ang­liš­kai bu­vo pa­ra­šy­ta „le­do ri­tu­lio tre­ne­ris“.

Čiuož­ti Ayeh mo­kė­jo jau se­niai, lan­ky­da­vo­si čiuo­žyk­lo­je sa­vo ma­lo­nu­mui, ta­čiau ar­ti­miau nei su dai­liuo­ju čiuo­ži­mu, nei su le­do ri­tu­liu ne­bu­vo su­si­pa­ži­nu­si.

Dai­lu­sis čiuo­ži­mas ne­kė­lė di­de­lio su­si­ža­vė­ji­mo. „Vi­si tie šuo­liu­kai, ap­si­su­ki­mai ir vi­sa ki­ta – ne man. Šok­ti man pa­tin­ka, bet ne ant le­do“, – sa­ko Ayeh. O di­na­miš­kas, verž­lus le­do ri­tu­li­nin­ko čiuo­ži­mo sti­lius mer­gi­nai kaip tik pa­si­ro­dė pa­trauk­lus.

Ma­ma su duk­ra nie­ko ne­lau­ku­sios nuė­jo pas tre­ne­rį ir pa­si­pra­šė į tre­ni­ruo­tę.

Mar­ty­nas Šle­pe­tis, iš­vy­dęs prieš sa­ve mer­gai­tę, ku­ri no­ri žais­ti le­do ri­tu­lį, sa­ko su­rea­ga­vęs nor­ma­liai, nors mū­sų ša­ly­je ši spor­to ša­ka tarp mer­gi­nų ir nė­ra po­pu­lia­ri. Pa­sak tre­ne­rio, vos ke­lios mer­gi­nos le­do ri­tu­li­nin­kės yra Kau­ne ir Vil­niu­je, ta­čiau at­ski­rų mo­te­rų ar mer­gi­nų ko­man­dų nė­ra. Joms ten­ka žais­ti su vai­ki­nais.

Vie­nin­te­lis ne­di­de­lis bar­je­ras iš pra­džių bu­vo kal­ba. Ayeh ma­žai kal­ba lie­tu­viš­kai, dau­giau­siai bend­rau­ja ang­lų kal­ba, tad tre­ne­riui te­ko pri­si­min­ti šios kal­bos ži­nias.

Pu­sę va­sa­ros Ayeh lan­kė le­do ri­tu­lio tre­ni­ruo­tes pas Mar­ty­ną, ir kuo to­liau, tuo la­biau mer­gi­nai ši spor­to ša­ka da­rė­si pa­trauk­les­nė.

Rink­ti­nės na­rė

Grį­žu­si na­mo Ayeh kar­tu su ma­ma ieš­ko­jo ga­li­my­bių to­liau tęs­ti tre­ni­ruo­tes. Ra­do klu­bą, ku­ria­me yra mer­gai­čių, ber­niu­kų ir miš­rios ko­man­dos. Kaip tik tuo me­tu į Ara­bų Emy­ra­tų 15-me­čių le­do ri­tu­lio rink­ti­nę vy­ko nau­jų na­rių priė­mi­mas, bu­vo ieš­ko­ma bū­tent mer­gai­čių. Ayeh pa­tei­kė pra­šy­mą ir dėl ge­ro pa­si­ruo­ši­mo tre­ne­rio Mar­ty­no dė­ka bu­vo priim­ta į rink­ti­nę.

„Ži­no­ma, ji nė­ra pa­ti stip­riau­sia žai­dė­ja ko­man­do­je, nes yra mer­gai­čių, ku­rios žai­džia jau de­šimt me­tų, ta­čiau džiau­gia­mės, kad ji ga­li spor­tuo­ti ir aug­ti“, – sa­ko Edi­ta.

Šiau­liuo­se, jei­gu pa­vyks­ta, sten­gia­si tre­ni­ruo­tis kiek­vie­ną die­ną. Sa­vo ša­ly­je tre­ni­ruo­ja­si ke­tu­ris kar­tus per sa­vai­tę.

„Ji la­bai sten­gia­si, no­ri bū­ti pa­ti ge­riau­sia ko­man­do­je“, – sa­ko ma­ma.

Ayeh idea­las – Ara­bų Emy­ra­tų le­do ri­tu­li­nin­kė Fa­ti­ma Al Ali. No­rė­tų žais­ti taip ge­rai, kaip ji, o gal ir dar ge­riau.

Tre­ne­ris Mar­ty­nas sa­ko, kad jo auk­lė­ti­nė sa­vo už­si­spy­ri­mo dė­ka spar­čiai ko­pia aukš­tyn. Ma­lo­nu tre­ni­ruo­ti vai­ką, ku­ris ži­no, ko no­ri, tu­ri tiks­lą. Šios va­sa­ros tiks­las – dar la­biau su­stip­rė­ti, kad grį­žu­si į sa­vo ko­man­dą ga­lė­tų dar ge­riau at­si­skleis­ti.

In­di­vi­dua­lio­se tre­ni­ruo­tė­se tre­ne­ris ga­li vi­są dė­me­sį skir­ti sa­vo auk­lė­ti­nei, pa­ste­bė­ti trū­ku­mus ir juos steng­tis iš­tai­sy­ti.

Po­žiū­riai skir­tin­gi

Ara­bų Emy­ra­tuo­se le­do ri­tu­lį žai­džian­ti mer­gi­na ar mo­te­ris nie­ko ne­ste­bi­na. Ten yra mo­te­rų klu­bų, ku­riuo­se žai­džia le­do ri­tu­li­nin­kės iš Ka­na­dos, Ja­po­ni­jos, Ki­ni­jos, ki­tų ša­lių. Žai­džia net iš­te­kė­ju­sios ir vai­kų tu­rin­čios mo­te­rys. Yra mo­te­rų ir tei­sė­jų, ku­rios tei­sė­jau­ja ne tik mo­te­rų, bet ir vy­rų le­do ri­tu­lio rung­ty­nė­se.

Kai per­nai grį­žu­si į mo­kyk­lą sa­vo drau­gams Ayeh pa­sa­kė, kad žais le­do ri­tu­lį, vie­ni nu­ste­bo, ki­ti sa­kė, kad tai ne jai, dar ki­ti la­bai pa­lai­kė ir net bu­vo to­kių, ku­rie pa­se­kė jos pa­vyz­džiu.

Vi­sai ki­toks po­žiū­ris į le­do ri­tu­li­nin­kę Lie­tu­vo­je, Šiau­liuo­se. Edi­ta pa­sa­ko­ja, kaip kar­tą lauk­da­ma duk­ros, kol jai baig­sis tre­ni­ruo­tė, kal­bė­jo­si su pa­gy­ve­nu­siu vy­riš­kiu, at­ve­du­siu pa­čiuo­ži­nė­ti anū­ką. Vy­riš­kis iš nuo­sta­bos iš­pū­tė akis, kai pa­ma­tė atei­nan­čią mer­gai­tę le­do ri­tu­li­nin­ko ap­ran­ga.

Pa­na­šus nu­ti­ki­mas bu­vo ir lau­kiant duk­ros ka­vi­nė­je prie le­do are­nos. Edi­ta šyp­so­si, pri­si­mi­nu­si nu­girs­tą po­kal­bį: „Žiū­rėk, ten mer­gai­tė žai­džia le­do ri­tu­lį“, „Ne­ga­li bū­ti. Ten tur­būt ber­niu­kas.“

Nuo mė­ly­nių iki nu­pjau­tų plau­kų

Šiau­liuo­se Ayeh daž­niau­siai tre­ni­ruo­ja­si in­di­vi­dua­liai, ta­čiau šią va­sa­rą kar­tą te­ko pa­žais­ti ir su vy­rų ko­man­da.

„Sto­vė­jau prie are­nos stik­lo ir dre­bė­jau – kad tik tie vy­rai ma­no vai­ko ne­sut­raiš­ky­tų“, – pri­si­mi­nu­si juo­kia­si Edi­ta.

O Ayeh sa­ko, kad jai vi­sai ne­bu­vo bai­su žais­ti su ge­ro­kai vy­res­niais, aukš­tes­niais ir stip­res­niais žai­dė­jais. Su ne ką men­kes­niais var­žo­vais ten­ka su­si­dur­ti ir at­sto­vau­jant sa­vo ko­man­dai.

Le­do ri­tu­lys – kon­tak­ti­nis žai­di­mas, tad pa­si­tai­ko ir trau­mų, ir mė­ly­nių, o kar­tą Ayeh nu­kri­tus ant le­do ki­ta žai­dė­ja ne­ty­čia per­va­žia­vo jai per plau­kus ir nu­pjo­vė sruo­gą. Ki­tą kar­tą ne­sėk­min­gai nu­griu­vo ir pa­si­tem­pė ko­ją, te­ko su­tvars­ty­ti ir po­rą sa­vai­čių pra­leis­ti be tre­ni­ruo­čių.

„Bū­na ir skaus­mo, ir vis­ko, bet aš vis tiek no­riu grįž­ti ant le­do“, – sa­ko Ayeh.

Le­do ri­tu­lys Ayeh pa­dė­jo su­tvir­tė­ti po prieš sep­ty­ne­rius me­tus ava­ri­jo­je pa­tir­tos la­bai stip­rios ko­jos trau­mos. Pri­rei­kė ke­lių ope­ra­ci­jų, il­go gy­dy­mo, o ko­jos rau­me­nys li­ko nu­si­lpę.

Iš pra­džių, kai Ayeh nu­spren­dė, kad žais le­do ri­tu­lį, ma­ma bai­mi­no­si, ar tai ne­pa­kenks duk­ros ko­jai, ta­čiau gy­dy­to­jai pa­sa­kė, kad tai kaip tik bus nau­din­ga. Ir tik­rai šian­dien Ayeh ko­ja yra vi­siš­kai su­gi­ju­si ir su­tvir­tė­ju­si.

Šiau­liuo­se le­do ri­tu­lys po­pu­lia­rė­ja lė­tai

M. Šle­pe­tis sa­ko, kad Lie­tu­vo­je le­do ri­tu­lys, ži­no­ma, tarp vy­riš­ko­sios ly­ties at­sto­vų, spar­čiai po­pu­lia­rė­ja. Dau­giau­siai tam įta­kos tu­rė­jo tai, kad at­si­ra­do dau­giau le­do are­nų.

Vis­gi Šiau­liuo­se, tre­ne­rio pa­ste­bė­ji­mu, tai nė­ra la­bai po­pu­lia­ri spor­to ša­ka, la­bai sun­ku pri­trauk­ti vai­kus, jau­ni­mą. Mar­ty­nas ma­no, jog taip yra dėl to, kad tai ga­na bran­gi spor­to ša­ka ir tė­vai neiš­ga­li leis­ti vai­ką. Pa­vyz­džiui, ap­ran­ga, ap­sau­gos, laz­da, pa­čiū­žos, šal­mas ir vi­sa ki­ta kai­nuo­ja 700–1000 eu­rų. Vie­na in­di­vi­dua­li tre­ni­ruo­tė kai­nuo­ja 10 eu­rų, jei­gu vai­kas tre­ni­ruo­ja­si ko­man­do­je – mė­ne­siui 60 eu­rų.

Tuo tar­pu Aueh tė­vams duk­ros po­mė­gis be­veik nie­ko ne­kai­nuo­ja – vis­kuo pa­si­rū­pi­na Ara­bų Emy­ra­tų le­do ri­tu­lio fe­de­ra­ci­ja.

„Ne­bent ne­pa­tin­ka pa­čiū­žos ar dar kaž­kas, ką ski­ria, tuo­met ga­li­ma nu­si­pirk­ti sa­vo“, – sa­ko Edi­ta. Nei už ap­ran­gas, nei už tre­ni­ruo­tes mo­kė­ti ne­rei­kia.

Iš Plun­gės ki­lu­sį Mar­ty­ną le­do ri­tu­liu su­do­mi­no tė­tis, ku­ris pa­ts bu­vo le­do ri­tu­li­nin­kas, at­sto­va­vo Plun­gės „Li­nų au­di­nių“ fab­ri­ko ko­man­dai. Nuo ket­ve­rių me­tų Mar­ty­nas sto­vi ant pa­čiū­žų ir ne­si­ski­ria su le­do ri­tu­li­nin­ko laz­da. Tre­ni­ruo­da­vo­si Klai­pė­do­je.

Bai­gęs kū­no kul­tū­ros stu­di­jas Šiau­lių uni­ver­si­te­te li­ko Šiau­liuo­se dirb­ti tre­ne­riu. Mar­ty­nas sa­ko, jog sten­gia­si nuo­lat to­bu­lė­ti ir pa­ts, kad sa­vo ži­nias ga­lė­tų per­duo­ti vai­kams, ir jie pa­siek­tų kuo aukš­tes­nių re­zul­ta­tų.

Be le­do ri­tu­lio, Mar­ty­nas do­mi­si ir reg­biu, pa­lai­ko sa­vo kur­so drau­gus, ku­rie at­sto­vau­ja „Balt­Rex-Šiau­lių“ ko­man­dai.

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.

Per­nai va­sa­rą ant „Ak­ro­po­lio“ le­do pa­ma­čiu­si tre­ne­rį Mar­ty­ną Šle­pe­tį, pen­kio­lik­me­tė Ayeh Al Saj­wa­ni pa­sa­kė: „No­riu čiuož­ti kaip jis“.

„Ant le­do mes su­si­šne­kam kuo pui­kiau­siai“, – šyp­so­si le­do ri­tu­lio tre­ne­ris Mar­ty­nas Šle­pe­tis ir Šiau­liuo­se be­si­tre­ni­ruo­jan­ti Ayeh Al Saj­wa­ni iš Ara­bų Emy­ra­tų.

As­me­ni­nės nuo­tr.

Ayeh Al Saj­wa­ni le­do ri­tu­liu su­si­do­mė­jo Šiau­liuo­se, o grį­žu­si į Ara­bų Emy­ra­tus ta­po šios ša­lies 15-me­čių rink­ti­nės na­re.

Ayeh Al Saj­wa­ni (3 nu­me­ris) ata­kuo­ja var­žo­vių var­tus.

Dienos populiariausi

Per javapjūtę sėjo pažadus (23)

2017 m. rugpjūčio 12 d.
lankomiausias

Kas pa­dė­s Šiau­lių me­rui? (33)

2017 m. rugpjūčio 12 d.
daugiausiai komentuotas

Komentarai (1)

Spėju, 2017-08-06 09:56
Tikriausiai Emyratų rinktinės žaidėjos gauna didesnius atlyginimus už Šiaulių regbio komandos žaidėjus? Gaila, bet patį svarbiausią klausimą rašant apie sportą vis nutylima. Lietuvos žmonės iš viso nieko nežino apie sportininkų atlyginimus klubuose ir rinktinėje. (Išskyrus R. Berankio ir vienos šachmatininkės, kai jie dalyvauja turnyruose tai visus laimėtus pinigėlius paskelbia)

Rodomi komentarai nuo 1 iki 1. Iš viso: 1

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 1
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas