(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Keturi kampai

Au­ga­lų su­kaup­ta ga­lia sau­go svei­ka­tą

2017 m. rugpjūčio 10 d.
Loreta RIPSKYTĖ

Ar­tė­ja Žo­li­nė – at­si­svei­ki­ni­mo su žel­me­ni­mis ir gė­lė­mis die­na, ta­čiau kai ku­rių žo­le­lių, au­ga­lų la­pų, sėk­lų ar uo­gų dar ga­li­me rink­ti da­bar ir ru­de­nį. Džio­vin­tų au­ga­lų su­kaup­tos ga­lios sau­gos svei­ka­tą vi­sus me­tus. Jo­niš­kie­tė svei­kuo­lė ir žo­li­nin­kė Da­nu­tė Oža­lie­nė siū­lo ne­pa­mirš­ti pri­si­skin­ti juo­dų­jų ser­ben­tų la­pų, ša­la­vi­jų, gys­lo­čių žie­dų, dil­gė­lių ir kra­pų sėk­lų, pe­ly­nų. Ru­de­nį ga­lė­si­me džio­vin­ti pie­nių šak­nis, skin­ti ir džio­vin­ti šer­mukš­nių, aro­ni­jų uo­gas.

loretar@skrastas.lt

Iš­ga­nin­ga­sis ša­la­vi­jas ir juo­die­ji ser­ben­tai

Žo­li­nin­kė Da­nu­tė Oža­lie­nė į puo­de­lį įpi­la skaid­rios gel­to­nos ša­la­vi­jų ir juo­dų­jų ser­ben­tų la­pų ar­ba­tos. Ser­ben­tų aro­ma­tas ypač stip­rus. Po pus­va­lan­džio jų la­pai gė­ri­mą nu­da­žo in­ten­sy­viu raus­vu at­spal­viu.

„Vai­kys­tė­je ša­la­vi­jo duo­da­vo už­ki­mu­siai gerk­lei gy­dy­ti. Jis taip pat tu­ri virš­ki­ni­mą ge­ri­nan­čių me­džia­gų, gel­bė­ja nuo pil­vo pū­ti­mo, re­gu­liuo­ja hor­mo­nų pu­siaus­vy­rą, tai­gi – pa­de­da esant skyd­liau­kės veik­los su­tri­ki­mams, pa­si­žy­mi an­ti­bak­te­ri­nė­mis, ra­mi­nan­čio­mis sa­vy­bė­mis. Re­ko­men­duo­ja­ma žo­le­lė kiek­vie­niems na­mams, – sa­ko žo­li­nin­kė. – Ga­li­ma nau­do­ti la­pe­lius ir ko­te­lius. Kai kas ge­ria ne tik ar­ba­tą, bet ir žie­dų už­pil­ti­nę.“

O ša­la­vi­jo „bro­lis“ aro­ma­tin­go­je ar­ba­to­je – juo­da­sis ser­ben­tas – tu­ri daug vi­ta­mi­no C, ge­ri­na krau­jo struk­tū­rą. Pui­ki ir juo­dų­jų ser­ben­tų bei vyš­nių la­pų, ša­la­vi­jų, ra­mu­nė­lių ar­ba­ta. Šis de­ri­nys stip­ri­na imu­ni­nę sis­te­mą, ge­ri­na virš­ki­ni­mą.

Jo­niš­kie­tė pa­sa­ko­ja, kad juo­dų­jų ser­ben­tų la­pai tin­ka prie­sko­nių mi­ši­niams. Ji ima ke­tu­rias su­de­da­mą­sias da­lis: dil­gė­lių la­pų, čiob­re­lių, rau­do­nė­lių ir juo­dų­jų ser­ben­tų la­pų. Pas­ta­rų­jų de­da šiek tiek ma­žiau nei ki­tų au­ga­lų, nes jie la­bai aro­ma­tin­gi. Su­džio­vin­tus au­ga­lų la­pus, žie­dus su­tri­na ran­ki­niu ma­lū­nė­liu pi­pi­rams mal­ti ir be­ria į troš­ki­nius, sriu­bas, ki­tus pa­tie­ka­lus. Ta­čiau re­ko­men­duo­ja­ma šiais prie­sko­niais gar­din­ti jau pa­ruoš­tą pa­tie­ka­lą lėkš­tė­je, o ne ber­ti į be­bai­gian­tį vir­ti mais­tą, nes taip žo­le­lės pra­ran­da di­de­lę da­lį sa­vo ga­lių.

Pe­ly­nas ga­li bū­ti vi­sai ne­kar­tus

Dil­gė­lių la­pai, anot D. Oža­lie­nės, svar­būs tuo, kad stip­ri­na krau­ją, ta­čiau tu­ri ir jį tirš­ti­nan­čių sa­vy­bių, to­dėl ar­ba­tą re­ko­men­duo­ja­ma ger­ti kar­tu su krau­ją skys­ti­nan­čio­mis pie­nė­mis. Taip pat de­rė­tų pri­si­rink­ti dil­gė­lių sėk­lų, ku­rio­se gau­si veik­lių­jų me­džia­gų kon­cent­ra­ci­ja. Sėk­las pa­ta­ria­ma su­mai­šy­ti su me­du­mi tiek, kad jos ap­si­vel­tų ir kas ry­tą po šaukš­te­lį su­val­gy­ti. Or­ga­niz­mas gaus la­bai daug vi­ta­mi­nų.

Šiuo me­tu dar pa­ts lai­kas skin­ti pe­ly­ną, ku­ris iš or­ga­niz­mo va­ro pa­ra­zi­tus. Ar­ba­tą rei­kia ger­ti 12 die­nų iš ei­lės, ta­da pa­da­ry­ti 12 die­nų per­trau­ką ir vėl ger­ti 12 die­nų. Po­vei­kis bus pa­kan­ka­mas vi­siems me­tams. Kad jis bū­tų dar ge­res­nis, po pir­mų­jų 12 pa­rų da­rant per­trau­ką ga­li­ma kas­dien su­kram­ty­ti po vie­ną ar du gvaz­di­kė­lius.

Dau­ge­lis skun­džia­si, kad pe­ly­nas la­bai kar­tus, bet yra bū­das iš­veng­ti šio ne­ma­lo­naus sko­nio. Rei­kia su­smul­kin­to pe­ly­no treč­da­lį ar­ba­ti­nio šaukš­te­lio iš­ger­ti ne­kram­čius, už­ge­riant tri­mis gurkš­niais šal­to ar­ba šil­to, bet ne karš­to, van­dens.

Pe­ly­nas gel­bė­ja nuo vi­du­rių pū­ti­mo, ge­ri­na ka­sos veik­lą.

Pa­sak žo­li­nin­kės, pe­ly­ną, kad neiš­ga­ruo­tų ete­ri­niai alie­jai, su­džio­vin­tą rei­kia lai­ky­ti už­da­ry­ta­me stik­lai­ny­je. Ki­tos žo­le­lės ge­riau­siai iš­si­lai­ko me­džia­gi­niuo­se mai­še­liuo­se.

Rin­ki­me gys­lo­čius ir mė­ly­nes

Rugp­jū­tį tin­ka rink­ti ir gys­lo­čių la­pus bei žie­de­lius. Žie­de­liai pa­de­da nuo vi­du­rių už­kie­tė­ji­mo, o la­pų ar­ba­ta ge­ri­na skran­džio dar­bą.

Dar ga­li­ma pri­ska­by­ti mė­ly­nių stie­be­lių su la­pe­liais. Jų ar­ba­ta pa­de­da re­gu­liuo­ti cuk­raus kie­kį krau­jy­je. Da­nu­tė Oža­lie­nė pa­ta­ria šios ar­ba­tos ger­ti ir pro­fi­lak­tiš­kai, jei­gu cuk­raus kie­kis krau­jy­je ir nė­ra pa­di­dė­jęs, ka­dan­gi gy­ve­na­me to­kiu laik­me­čiu, kai val­go­me par­duo­tu­vė­se pirk­tą mais­tą su vi­so­kiais E prie­dais ir or­ga­niz­mas pa­ma­žu ima iš­si­de­rin­ti.

O štai džio­vin­tos mė­ly­nių uo­gos stab­do vi­du­ria­vi­mą.

Lai­kas pra­dė­ti rink­ti ir apy­nių spur­gus, ku­rių ar­ba­ta ra­mi­na ner­vi­nę sis­te­mą. Dar­že ga­li­ma pa­si­skin­ti mor­kų la­pe­lių, ku­rie skys­ti­na krau­ją, nau­din­gi esant ve­nų pro­ble­moms.

Ru­de­nį bus rau­na­mos ir džio­vi­na­mos pie­nių šak­nys, ku­rių ar­ba­ta ma­ži­na blo­gą­jį cho­les­te­ro­lį ir, kaip jau mi­nė­ta apie šį au­ga­lą, skys­ti­na krau­ją. Pie­nių šak­nų la­bai ska­ni ar­ba­ta, jei pa­lai­ko­ma už­py­lus apie 4 va­lan­das ter­mo­se.

Taip pat skin­si­me šer­mukš­nius, ku­rie ge­ri­na skyd­liau­kės veik­lą. Ypač de­ra tar­pu­sa­vy­je džio­vin­tos šer­mukš­nių ir aro­ni­jų uo­gos. Pir­mo­sios skys­ti­na krau­ją, ant­ro­sios – tirš­ti­na, o ir sko­niai pa­pil­do vie­nas ki­tą – šer­mukš­niai rūgš­to­ki ir kar­to­ki, aro­ni­jos ge­ro­kai sal­des­nės. Pui­kus už­kan­dis vie­to­je džio­vin­tų vai­sių iš pre­ky­bos cent­ro.

Kra­pų sėk­los

Ar­tė­jat ru­de­niui pra­dė­si­me džio­vin­ti obuo­lius. Žo­li­nin­kė pa­ta­ria neiš­mes­ti jų žie­ve­lių, ku­rio­se gau­su ami­no­rūgš­čių. D. Oža­lie­nė iš obuo­lių žie­ve­lių su­su­ka ro­žy­tes. Su­džiū­vu­sios jos gra­žiai at­ro­do ir ga­li­ma to­kią ro­že­lę už­py­lus karš­tu van­de­niu pa­si­da­ry­ti ska­nios ar­ba­tos.

Da­bar dar­žuo­se tarps­ta kra­pai. Dau­ge­lis džio­vi­na ar­ba šal­do juos, o D. Oža­lie­nė kaip prie­sko­nį var­to­ja kra­pų sėk­las. Tie­siog nu­ski­na pri­no­ku­sius sėk­lo­jus, su­kar­po at­ski­rais žie­dy­nė­liais ir to­kius ke­lis įme­ta vir­da­ma sriu­bą ar bul­ves. Bai­gus vir­ti, sėk­lo­jai iši­ma­mi, o aro­ma­tas ir mais­ti­nės me­džia­gos lie­ka. Tik rei­kia ste­bė­ti, kad sėk­lo­jai ne­bū­tų jau nu­ru­da­vę, juos rei­kia skin­ti pri­bren­du­sius, bet dar ža­lius.

Au­to­rės nuo­tr.

Da­nu­tė Oža­lie­nė įpi­la šala­vi­jų ir juo­dų­jų ser­ben­tų la­pų ar­ba­tos, ku­ri tu­ri ir daug vi­ta­mi­no C, ir pa­de­da esant skyd­liau­kės veik­los, virš­ki­ni­mo su­tri­ki­mams, pa­si­žy­mi an­ti­bak­te­ri­nė­mis, ra­mi­nan­čio­mis sa­vy­bė­mis.

Pe­ly­nas ga­li bū­ti vi­sai ne­kar­tus, tik rei­kia ger­ti ne ar­ba­tą, o treč­da­lį šaukš­te­lio smul­kin­to au­ga­lo tie­siog nu­ry­ti, už­ge­riant tri­mis gurkš­niais van­dens.

Ypač tar­pu­sa­vy­je de­ra džio­vin­tos šer­mukš­nių ir aro­ni­jų uo­gos.

Dienos populiariausi

Per javapjūtę sėjo pažadus (23)

2017 m. rugpjūčio 12 d.
lankomiausias

Kas pa­dė­s Šiau­lių me­rui? (33)

2017 m. rugpjūčio 12 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas