(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Keturi kampai

Moksleiviai ėmė auginti braškes

2017 m. rugpjūčio 3 d.
Loreta RIPSKYTĖ

Kriu­kų mies­te­ly­je (Jo­niš­kio r.) moks­lei­viai bro­liai Ma­tas ir Si­mas Ru­džiai, tė­vo ūki­nin­ko To­mo Ru­džio pa­ska­tin­ti, šiais me­tais ėmė­si braš­kių vers­lo. Nors ten­ka kel­tis ket­vir­tą penk­tą va­lan­dą ry­to, kad nu­skin­tos uo­gos lai­ku ke­liau­tų į tur­gų ar tie­siai pas pir­kė­jus, vy­res­ny­sis 17-me­tis Ma­tas sa­ko, jog dar­bas jam pa­tin­ka. Po dve­jų me­tų bai­gęs gim­na­zi­ją yra ap­si­spren­dęs stu­di­juo­ti ag­ro­no­mi­ją.

loretar@skrastas.lt

Ke­lia­si su gai­džiais

Kriu­kų mies­te­lio ra­mio­je nuo­ša­lio­je gat­vė­je, so­dy­bo­je su se­nu me­di­niu, vi­jok­liais apau­gu­siu na­mu, ir nau­ja, ne­se­niai už­tver­ta aukš­ta tvo­ra, pa­sta­rai­siais mė­ne­siais šei­mi­nin­kau­ja 17 me­tų Ma­tas ir 14-me­tis Si­mas Ru­džiai. Vai­ki­nai ke­lia­si švin­tant, sku­ba į braš­ky­ną skin­ti uo­gų. Jų, vė­ly­vų­jų, šia­me pu­sės hek­ta­ro skly­pe, pa­ti gau­sa ir der­lius ti­kė­ti­nas dar po­rą sa­vai­čių.

Trys ke­tu­rios va­lan­dos pra­bė­ga tu­pi­nė­jant prie šim­to met­rų il­gio va­gų. Si­mas ir Ma­tas sa­ko, kad pa­to­giau­sia skin­ti braš­kes klū­po­mis, spe­cia­liai tam jie tu­ri įsi­gi­ję ant­ke­lius.

Kar­tu su sū­nu­mis į sod­riai ža­liuo­jan­čias, uo­go­mis ap­si­py­lu­sias lys­ves ry­tais „su­kren­ta“ ir ma­ma, mo­čiu­tė, tal­ki­na tė­vo, ži­no­mo ra­jo­ne ūki­nin­ko To­mo Ru­džio, dar­bi­nin­kai. Ma­tas at­vi­ras: be pa­gal­bos var­giai su­spė­tų, nes uo­gos spar­čiai noks­ta pa­kai­ti­nus sau­lu­tei. Ne­ga­li­ma jų il­giau pa­lik­ti, nes lie­tus pa­kenks, ims pū­ti.

Rek­la­ma – iš lū­pų į lū­pas

„Blo­gas braš­kes krau­na­me į kom­pos­tą, par­duo­da­me tik ge­ros ko­ky­bės – ge­rai nu­no­ku­sias, di­de­les, gra­žias, ne­pa­žeis­tas. Bu­vo, kai sky­nė­me iš kar­to ir la­bai ge­ras, ir to­kias, ku­rių ga­liu­kai vos pa­žeis­ti, pra­dė­ję ges­ti, bet dė­jo­me at­ski­rai. Ge­rą­sias par­da­vė­me, o pra­stes­nės ti­ko uo­gie­nei. Juk vi­są uo­gą iš­mes­ti lauk, kai jos tik men­ka da­le­lė ne­tin­ka­ma val­gy­ti, bū­tų gai­la“, – at­sa­kin­gai kal­ba jau­na­sis braš­kių au­gin­to­jas M. Ru­dis.

Apie bro­lius braš­kių au­gin­to­jus ži­nia sklin­da iš lū­pų į lū­pas. Tai – pa­ti ge­riau­sia rek­la­ma. Ma­ma pa­siū­lė pa­ra­gau­ti uo­gų drau­gėms, šios pa­pa­sa­ko­jo sa­vo bi­čiu­liams ir at­si­ra­do pir­kė­jų. Braš­kes jau­nuo­liai ga­be­na par­duo­ti į Žei­me­lį (Pak­ruo­jo r.), Jo­niš­kio tur­ge­lį, ve­ža už­sa­ko­vams į Šiau­lius.

„Braš­kių au­gin­to­jų Lie­tu­vo­je, o ir mū­sų ra­jo­ne yra ne vie­nas, ir ne du. Ta­čiau vi­sa­da rei­kia kaž­ką su­gal­vo­ti, kad pa­trauk­tum pir­kė­ją. Ne­bū­ti­nai nau­ją vers­lo ša­ką, bet ki­to­kį pa­tei­ki­mą, kaž­ką uni­ka­laus. Aš pui­kiai su­pran­tu, kad su bro­liu iš ki­tų iš­si­ski­ria­me jau­nu am­žiu­mi. Kai sto­vi­me tur­gu­je, pir­kė­jai gal vien iš smal­su­mo priei­na pa­si­do­mė­ti, o pa­skui nu­si­per­ka uo­gų. Vi­sai ki­taip į mus žmo­nės žiū­ri, džiau­gia­si, pa­gi­ria, sa­ko: „Šau­nuo­liai, kad dir­ba­te, „ne­šli­fuo­ja­te“ gat­vių“, – įspū­džiais iš pre­ky­bos da­li­ja­si Ma­tas.

Pa­ta­rė ūki­nin­kas tė­tis

Jau­nuo­lis „Šiau­lių kraš­tui“ pa­sa­ko­jo jau se­no­kai svars­tęs, nuo ko rei­kė­tų pra­dė­ti, kuo už­siim­ti,kad už­si­dirb­tų sa­vų pi­ni­gų, pri­si­dė­tų prie šei­mos biu­dže­to. Iš pra­džių su jau­nes­niuo­ju bro­liu gal­vo­jo pra­šy­ti tė­čio, kad iš sa­vo au­ga­li­nin­kys­tės ūkio skir­tų ga­ba­lą že­mės au­gin­ti mie­žius, rap­sus ar ki­tas grū­di­nes kul­tū­ras, bū­din­gas Jo­niš­kio kraš­tui.

Ta­čiau kar­tą dis­ku­si­jo­je su tė­vu gi­mė min­tis, kad ge­riau­sia bū­tų pa­so­din­ti braš­kių. Kad braš­kės ge­rai aug­tų, prieš tai ūki­nin­kas jo­je au­gi­no žir­nių, ku­rie yra ne tik ge­ras bal­ty­min­gas pro­duk­tas, bet ir pui­kus prieš­sė­lis ki­tiems au­ga­lams.

Pir­ko 20 tūks­tan­čių dai­gų

Braš­kių dai­gų šei­ma nu­ta­rė įsi­gy­ti iš pa­ti­ki­mo And­riaus Ra­gai­šio ūkio, įsi­kū­ru­sio Bir­žų ra­jo­ne. Tai – ofi­cia­lus eli­ti­nių braš­kių dai­gų iš Vo­kie­ti­jos pre­kiau­to­jas ir at­sto­vas Bal­ti­jos ša­ly­se. Jo par­duo­da­mi braš­kių dai­gai – der­lin­gi jau pir­mais me­tais, ta­čiau pir­kė­jas įsi­pa­rei­go­ja dai­gų ne­pla­tin­ti. Už pa­žei­di­mus gre­sia di­de­lės bau­dos.

Dai­gai iš Vo­kie­ti­jos par­ve­ža­mi šal­dy­ti.

„Pa­si­kal­bė­jo­me su dai­gų pla­tin­to­ju. Iš pra­džių ke­ti­no­me įsi­gy­ti tik anks­ty­vo­sios „Cle­ry“ ir vė­ly­vo­sios „Mal­wi­na“ veis­lės, ta­čiau be­si­šne­kant nu­ta­rė­me pirk­ti ir „Flo­ren­ce“ bei „De­lux“ dai­gų, kad uo­gų bū­tų vi­są se­zo­ną“, – aiš­ki­na M. Ru­dis.

Bū­si­mie­ji braš­kių au­gin­to­jai nu­pir­ko apie 20 tūks­tan­čių dai­gų, ku­rių so­di­ni­mas ta­po rim­tu iš­šū­kiu. Vai­ki­nams pa­dė­jo šei­mos na­riai ir tė­vo ūkio dar­bi­nin­kai, per tris die­nas bu­vo už­so­din­tas pu­sės hek­ta­ro skly­pas. Di­džiau­sią da­lį, be­veik 15 tūks­tan­čių dai­gų, su­da­rė anks­ty­vo­sios braš­kės.

Braš­kės deng­tos plė­ve­le, tarp­va­giuo­se pa­klo­tas šie­nas, su­mon­tuo­ta lais­ty­mo įran­ga.

Nors dai­gai že­mė­je at­si­dū­rė tik pa­sku­ti­nė­mis ba­lan­džio – pir­mo­sio­mis ge­gu­žės die­no­mis, jau po po­ros mė­ne­sių, bir­že­lio pa­bai­go­je jau­nuo­liai spė­riai dir­bo skin­da­mi pir­mą­jį der­lių.

„Der­lin­gu­mas la­bai pri­klau­so nuo oro są­ly­gų, o že­mės pas mus ge­ros. Va­kar, už­va­kar, kai bu­vo karš­tos sau­lė­tos die­nos, pri­sky­nė­me iki 140 ki­log­ra­mų. Kaip pir­mų me­tų dai­gams, tai di­de­lis der­lius“, – aiš­ki­na bū­si­ma­sis Jo­niš­kio „Auš­ros“ gim­na­zi­jos vie­nuo­lik­to­kas Ma­tas Ru­dis.

Jau­nuo­liai apie emig­ra­ci­ją ne­gal­vo­ja

Ma­tas nuo 15–16 me­tų gal­vo­ja stu­di­juo­ti ag­ro­no­mi­ją. Bro­lio pė­do­mis kol kas ke­ti­na sek­ti ir Jo­niš­kio Ma­to Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jos bū­si­ma­sis aš­tun­to­kas Si­mas, nors gal­būt iki bū­si­mų stu­di­jų dar pa­keis sa­vo pa­si­rin­ki­mą. Dirb­ti ūky­je atei­ty­je jie no­rė­tų kar­tu, dvie­se bū­tų leng­viau, nes ma­to, kiek rei­ka­lų ten­ka su­tvar­ky­ti tė­čiui.

Vi­so po­kal­bio me­tu Ma­tas nė kar­to ne­pa­mi­nė­jo žo­džio „emig­ra­ci­ja“, nors apie tai gir­di iš bend­raam­žių.

„Aš steng­siuo­si lik­ti Lie­tu­vo­je, kel­ti eko­no­mi­ką čia. Jei kaž­ko la­bai trokš­ti ir su­ge­bi, dar­bas bei pa­stan­gos at­neš re­zul­ta­tą. Ne iš kar­to, ne pir­mais me­tais, bet vis tiek ateis. Mes su bro­liu ne­ma­no­me, kad šie­met at­gau­si­me in­ves­ti­ci­jas, su­dė­tas į braš­ky­ną. Ta­čiau uo­gas vis tiek par­da­vi­nė­jo­me ne pa­čio­mis di­džiau­sio­mis kai­no­mis. Gir­dė­jo­me, kad Šiau­liuo­se bu­vo pra­šo­ma vie­nu me­tu net po 5 eu­rus už ki­log­ra­mą. Rei­kia į pir­kė­ją at­si­žvelg­ti, į ga­li­my­bes“, – tei­gia Ma­tas Ru­dis.

Au­to­rės nuo­tr.

Ma­tas (kai­rė­je) ir Si­mas Ru­džiai pa­sa­ko­jo braš­kių skin­ti be­si­ke­lian­tys ket­vir­tą penk­tą va­lan­dą ry­to.

Braš­kių au­gin­to­jai pra­dė­jo nuo pu­sės hek­ta­ro braš­kių skly­po.

Vė­ly­vo­sios jau­nuo­lių au­gi­na­mos braš­kės – di­de­lės, tam­sios, sal­džios šiuo me­tu pui­kiai de­ra.

17-me­tis Ma­tas (kai­rė­je) jau rim­tai ap­si­spren­dęs stu­di­juo­ti ag­ro­no­mi­ją, jo pė­do­mis kol kas ke­ti­na sek­ti ir 14 me­tų bro­lis Si­mas.

Ma­tas ir Si­mas sa­ko su­pran­tan­tys, kad šiuo me­tu pre­kiau­jant braš­kė­mis jų pri­va­lu­mas yra jau­nys­tė, nes pir­kė­jai sa­vi­me su­si­do­mi, priei­na pa­klau­si­nė­ti, pa­gi­ria, kad to­kie jau­ni dir­ba, o ne gat­ves „šli­fuo­ja“.

Dienos populiariausi

Per javapjūtę sėjo pažadus (23)

2017 m. rugpjūčio 12 d.
lankomiausias

Kas pa­dė­s Šiau­lių me­rui? (33)

2017 m. rugpjūčio 12 d.
daugiausiai komentuotas

Komentarai (4)

saule, 2017-08-04 09:15
Gerai, kad turi turtingus tevelius ir ju darbininkus

Abejonė, 2017-08-03 21:28
Nu taip. Iš kurio kampo žiūrėsim.

būti vaiku, 2017-08-03 20:16
Viskas čia gerai, bet vaikai neturi prarasti noro mokytis bei tiesiog būti su bendraamžiais

lina, 2017-08-03 14:45
Šaunuoliai vaikinai, smagu už jus.

Rodomi komentarai nuo 1 iki 4. Iš viso: 4

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 4
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas