(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Centas prie cento

Ar kartūs saldūs mokesčiai?

2017 m. liepos 26 d.
„Swedbank“ vyriausiasis ekonomistas Nerijus Mačiulis

Ge­di­mi­no Sa­vic­kio (EL­TA) nuo­tr.

Kam ga­li pa­tik­ti mo­kė­ti di­des­nius mo­kes­čius? Su en­tu­ziaz­mu nau­jus ar pa­di­din­tus esa­mus mo­kes­čius ga­li priim­ti tik tie, ku­rie jo­kių mo­kes­čių ne­mo­ka, o iš vals­ty­bės biu­dže­to gau­na daug. Kaip ži­no­ma, to­kių lai­min­gų­jų be­veik nė­ra. Vis dėl­to be mo­kes­čių vals­ty­bė funk­cio­nuo­ti ne­ga­lė­tų – lė­šos rei­ka­lin­gos ir kraš­to ap­sau­gai, ir vie­šo­sios tvar­kos už­tik­ri­ni­mui, ir švie­ti­mui, ir svei­ka­tos ap­sau­gai, ir dau­gy­bei ki­tų svar­bių funk­ci­jų.

To­dėl dis­ku­tuo­ti reik­tų ne apie tai, ar mo­kes­čiai ap­skri­tai yra ge­ri ar blo­gi, o apie tai, ko­kių mo­kes­čių rin­ki­nys leis­tų pa­siek­ti op­ti­ma­lų re­zul­ta­tą. Tai yra di­džiau­sią eko­no­mi­nį efek­ty­vu­mą ir so­cia­li­nį tei­sin­gu­mą su ma­žiau­siais elg­se­nos iš­krai­py­mais ir ad­mi­nist­ra­vi­mo kaš­tais.

Dau­ge­lis em­pi­ri­nių ty­ri­mų ro­do, kad tur­to ir var­to­ji­mo mo­kes­čiai yra efek­ty­ves­ni už bet ko­kius gy­ven­to­jų ir įmo­nių pa­ja­mų mo­kes­čius. Ma­žes­ni pa­ja­mų mo­kes­čiai ska­ti­na dirb­ti, ne­slėp­ti pa­ja­mų ir neieš­ko­ti mo­kes­čių užuo­vė­jų, o pa­grin­di­nis tur­to mo­kes­čių pri­va­lu­mas – jų sun­ku iš­veng­ti.

Iš vi­sų mo­kes­čių iš­si­ski­ria ak­ci­zai, ku­rių tiks­las yra ne tik pa­pil­dy­ti vals­ty­bės biu­dže­tą, bet ir keis­ti žmo­nių elg­se­ną, ir, ti­kė­ti­na, į ge­rą­ją pu­sę. Ne­ky­la daug klau­si­mų, ko­dėl iš­si­vys­čiu­sio­se vals­ty­bė­se eg­zis­tuo­ja di­de­li ak­ci­zai al­ko­ho­liui ir ta­ba­kui – taip ma­ži­na­mas šių pro­duk­tų įper­ka­mu­mas.

O kaip yra su ak­ci­zu cuk­rui?

Me­di­kai aiš­ki­na, kad per­tek­li­nis cuk­raus var­to­ji­mas yra vie­na iš pa­grin­di­nių ant­svo­rio ir nu­tu­ki­mo prie­žas­čių, jis di­di­na šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų bei dia­be­to ri­zi­ką, nei­gia­mai vei­kia ki­tus žmo­gaus or­ga­nus. Ta­čiau skep­ti­kai sa­ko, kad net ir di­de­lis ak­ci­zas cuk­rui grei­čiau­siai ne­pa­veik­tų dau­ge­lio var­to­ji­mo įpro­čių.

Gal­būt įpro­čiams pa­keis­ti rei­kia daug lai­ko, o juos for­muo­ti rei­kia ne tik pro­duk­tų kai­no­mis, bet ir iš­nau­do­jant vi­suo­me­nės ir ypač vai­kų švie­ti­mą. Ta­čiau cuk­raus ak­ci­zas, kaip ir vi­si ki­ti ak­ci­zai, tu­ri dar vie­ną, ne ma­žiau svar­bią funk­ci­ją – taip su­ren­ka­mos lė­šos nei­gia­miems ša­lu­ti­niams pa­da­ri­niams ša­lin­ti.

Eko­no­mis­tai nei­gia­mu eks­ter­na­li­te­tu va­di­na kaš­tus, ku­riuos pa­ti­ria su eko­no­mi­niu san­do­riu – par­da­vi­mu, pir­ki­mu ir var­to­ji­mu – nie­kaip ne­su­si­ję da­ly­viai. Pa­vyz­džiui, al­ko­ho­lio, ta­ba­ko ar per­tek­li­nio cuk­raus su­kel­tų li­gų gy­dy­mas fi­nan­suo­ja­mas vi­sų mo­kes­čių mo­kė­to­jų lė­šo­mis.

Kaip pa­si­keis­tų po­pu­lia­riau­sių ir pir­mo­jo bū­ti­nu­mo mais­to pro­duk­tų kai­nos, jei bū­tų tai­ko­mas ga­na di­de­lis, pa­vyz­džiui 1 eu­ro ki­log­ra­mui ak­ci­zas? Cuk­raus ki­log­ra­mas par­duo­tu­vių len­ty­no­se pa­brang­tų dau­giau nei dvi­gu­bai, ta­čiau 100 gra­mų jo­gur­to in­de­lis, ku­ria­me yra apie 15 gra­mų cuk­raus, pa­brang­tų tik pu­sant­ro cen­to, o 400 gra­mų ru­gi­nės duo­nos ke­pa­lė­lis, ku­ria­me yra apie 20 gra­mų cuk­raus, pa­brang­tų 2 cen­tais. Tie­sa, yra ne­ma­žai al­ter­na­ty­vų, tu­rin­čių ir ma­žiau cuk­raus, ku­rių pa­bran­gi­mas bū­tų dar ma­žes­nis.

Yra ne vie­nas bū­das, kaip di­de­lį ak­ci­zą cuk­rui pa­da­ry­ti „sal­des­nį“. Tai tu­ri bū­ti tiks­li­nis mo­kes­tis, vi­sas gau­tas lė­šas nu­krei­piant svei­ka­tin­gu­mo ir svei­kos gy­ven­se­nos ska­ti­ni­mui. Ką bū­tų ga­li­ma nu­veik­ti su lė­šo­mis, su­ren­ka­mo­mis iš to­kio ak­ci­zo?

Per me­tus Lie­tu­vo­je su­var­to­ja­ma apie 100 tūkst. to­nų cuk­raus, ne­skai­tant to, ku­ris yra im­por­tuo­ja­muo­se jau pa­ga­min­tuo­se mais­to pro­duk­tuo­se. Tai­gi, net ir šiek tiek su­ma­žė­jus cuk­raus var­to­ji­mui, toks ak­ci­zas biu­dže­tą pa­pil­dy­tų apie 100 mln. eu­rų per me­tus.

Už to­kią su­mą ga­li­ma pa­sta­ty­ti po pen­kis di­de­lius ba­sei­nus per me­tus. Ar­ba tai­ky­ti leng­va­ti­nį pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio (PVM) ta­ri­fą vi­soms dar­žo­vėms, vai­siams, grū­dams, kruo­poms ir rie­šu­tams. Gal vis dėl­to toks ak­ci­zas yra ver­tas to­kių al­ter­na­ty­vų?

Prieš be­veik du tūks­tant­me­čius me­tų Ro­mos poe­tas sa­ty­ri­kas Ju­ve­na­lis vie­no­je iš sa­ty­rų pa­šie­pė ir net kal­ti­no ro­mė­nus, iš val­džios rei­ka­lau­jan­čius tik „duo­nos ir žai­di­mų“. Mes, ži­no­ma, rei­ka­lau­ja­me daug dau­giau. Bent jau, kad to­je duo­no­je ne­bū­tų per daug cuk­raus, o žai­di­mai bū­tų spor­ti­niai ir ne tik te­le­vi­zo­riaus ek­ra­ne.

Dienos populiariausi

Per javapjūtę sėjo pažadus (23)

2017 m. rugpjūčio 12 d.
lankomiausias

Kas pa­dė­s Šiau­lių me­rui? (33)

2017 m. rugpjūčio 12 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas