(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Budintis reporteris

Kas pa­dė­s Šiau­lių me­rui?

2017 m. rugpjūčio 12 d.
Spausdinti Komentarai (33) daugiausiai komentuotas

Šiau­lių me­ras Ar­tū­ras Vi­soc­kas dir­ba su dviem pa­ta­rė­jais, o nuo bir­že­lio vie­ną po ki­to pa­si­sky­rė dar tris pa­dė­jė­jus.

Kas me­rui pa­de­da vi­są dar­bo die­ną, kas iš ry­to iki pie­tų – net nuo­to­li­niu bū­du, o kas – po pie­tų.

Anks­čiau mies­to me­rams už­tek­da­vo dvie­jų-tri­jų pa­ta­rė­jų, o pa­dė­jė­jų dau­gu­mai A. Vi­soc­ko pirm­ta­kų iš vi­so ne­rei­kė­jo.

A. Vi­soc­kui at­virkš­čiai – Ta­ry­bos ir me­ro sek­re­to­ria­te pa­dė­jė­jų eta­tų pri­stei­gė, o pa­ta­rė­jų su­ma­ži­no. Ta­ry­bos sek­re­to­riaus iš vi­so ne­beieš­ko.

Pa­ta­rė­ju dir­ban­čiam tei­si­nin­kui Ar­nui Il­gaus­kui yra pa­ves­tos ir Ta­ry­bos sek­re­to­riaus pa­rei­gos. Pa­ta­rė­ja tei­si­ni­n­kė Do­vi­lė Žu­kaus­kie­nė dir­ba pu­se eta­to nuo­to­li­niu bū­du, nes gy­ve­na už­sie­ny­je.

Šių abie­jų po­li­ti­nio pa­si­ti­kė­ji­mo vals­ty­bės tar­nau­to­jų pa­rei­gy­bi­nė ka­te­go­ri­ja A16, pa­rei­gi­nis at­ly­gi­ni­mas po­pie­riu­je – 1 135 eu­rai. Abu tu­ri ne­ma­žą sta­žą vals­ty­bės tar­ny­bo­je, pa­gal ku­rį ski­ria­mi prie­dai (už tre­jus me­tus sta­žo – 3 pro­cen­tų prie­das).

Me­ro pa­dė­jė­jų pa­rei­gy­bi­nė ka­te­go­ri­ja B9, pa­rei­gi­nis at­ly­gi­ni­mas – 600 eu­rų, neats­kai­čius mo­kes­čių. Vals­ty­bės tar­ny­bo­je anks­čiau nė vie­nas iš tri­jų ne­dir­bo.

Me­ras ir pa­dė­jė­jams, ir pa­ta­rė­jams prie pa­rei­gi­nių at­ly­gi­ni­mų yra sky­ręs po 60 pro­cen­tų al­gos prie­mo­ką – už vir­ši­ja­mą įpras­tą dar­bo krū­vį.

Pa­dė­jė­jai ir gė­les, ir su­ve­ny­rus me­ro sve­čiams ne­šio­ja, ar­ba­tą ir ka­vą pils­to per priė­mi­mus.

Tik ofi­cia­lios jų funk­ci­jos ki­to­kios. Nuo bir­že­lio vi­su eta­tu priim­tas dirb­ti pa­dė­jė­jas Ed­mun­das Balt­ra­mie­jus Bi­lo­tas, pa­gal iš­si­la­vi­ni­mą eko­no­mi­kos ir vers­lo ba­ka­lau­ras, ku­ruo­ja tarp­tau­ti­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo, kul­tū­ros rei­ka­lus, vie­šuo­sius ren­gi­nius.

Po pu­sę eta­to įdar­bin­ti pa­dė­jė­jai – „tvar­kie­tė“, šios par­ti­jos sky­riaus pir­mi­nin­kė Jū­ra­tė Ši­vic­kie­nė ir jau­na­sis po­li­to­lo­gas Aud­ris Nar­bu­tas – ku­ruos ne­vy­riau­sy­bi­nin­kų rei­ka­lus, ren­gi­nius, su­si­ti­ki­mus, vyk­dys ži­niask­lai­dos ir so­cia­li­nių tink­lų ste­bė­se­ną ir teiks in­for­ma­ci­ją me­rui.

J. Ši­vic­kie­nė, ku­ri yra ke­lių ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų va­do­vė, nuo šios sa­vai­tės me­rui pus­die­nį pa­de­da iš ry­to iki pie­tų.

A. Nar­bu­tas pra­dės dirb­ti rugp­jū­čio 16 die­ną ir pa­dės me­rui po pie­tų.

„Šiau­lių kraš­to“ inf.

Pa­ta­rė­jo pa­rei­gi­nis at­ly­gi­ni­mas iki mo­kes­čių – 1 135 eu­rai, plius 60 pro­cen­tų al­gos prie­mo­ka.

Pa­dė­jė­jo pa­rei­gi­nis at­ly­gi­ni­mas iki mo­kes­čių – 600 eu­rų, plius 60 pro­cen­tų al­gos prie­mo­ka.

Re­dak­ci­jos nuo­tr.

Šiau­lių mies­to me­ras ap­si­sta­tė pa­dė­jė­jais ir pa­ta­rė­jais, kaip joks me­ras iki šiol.

Pa­ta­rė­jas Ar­nas Il­gaus­kas at­lie­ka ir Ta­ry­bos sek­re­to­riaus pa­rei­gas.

Pa­ta­rė­ja tei­si­ni­n­kė Do­vi­lė Žu­kaus­kie­nė dir­ba pu­se eta­to nuo­to­li­niu bū­du.

Pa­dė­jė­jas Ed­mun­das Balt­ra­mie­jus Bi­lo­tas ir ar­ba­tos, ka­vos įpi­la, ir tarp­tau­ti­nes de­le­ga­ci­jas prii­ma.

„Tvar­kie­tė“ Jū­ra­tė Ši­vic­kie­nė už iš­ti­ki­my­bę me­rui su­lau­kė pa­dė­jė­jos kė­dės.

Dienos populiariausi

Per javapjūtę sėjo pažadus (23)

2017 m. rugpjūčio 12 d.
lankomiausias

Kas pa­dė­s Šiau­lių me­rui? (33)

2017 m. rugpjūčio 12 d.
daugiausiai komentuotas

Komentarai (33)

Kodėl, 2017-08-16 10:48
Kodėl pastoviai visi kalti, liberalai, socdemai, konservatoriai ir t.t..kodėl ieškoma kaltų,o ne dirbama miesto labui, kokia įdomi šios valdžios mąstysena. Visi kalti, tik ne mes. Įdomu, nejaugi nėra mieste problemų, apart ieškojimo kaltų.

Kodėl, 2017-08-16 10:48
Kodėl pastoviai visi kalti, liberalai, socdemai, konservatoriai ir t.t..kodėl ieškoma kaltų,o ne dirbama miesto labui, kokia įdomi šios valdžios mąstysena. Visi kalti, tik ne mes. Įdomu, nejaugi nėra mieste problemų, apart ieškojimo kaltų.

Kodėl, 2017-08-16 10:48
Kodėl pastoviai visi kalti, liberalai, socdemai, konservatoriai ir t.t..kodėl ieškoma kaltų,o ne dirbama miesto labui, kokia įdomi šios valdžios mąstysena. Visi kalti, tik ne mes. Įdomu, nejaugi nėra mieste problemų, apart ieškojimo kaltų.

to liberalui, 2017-08-15 22:08
Bacys patarėjas,ką gali šis žmogus patarinėti, ne bent ,kaip painioti privačius interesus su valstybiniais(viceministro istorija) ir gauti nuobaudą, kuri draudžia 3m.dirbti valstybinėje tarnyboje.

liberalas, 2017-08-15 08:20
blogi komentarai pasipylė kai liberalai prarado savo postus. patarėjai buvo bacys ir ledauskas. rimkus, mendoza patys ne ką dirbo. liberalai pyksta o mieste darbai vyksta.

liberalas, 2017-08-15 08:20
blogi komentarai pasipylė kai liberalai prarado savo postus. patarėjai buvo bacys ir ledauskas. rimkus, mendoza patys ne ką dirbo. liberalai pyksta o mieste darbai vyksta.

> kam naudingas melas, 2017-08-14 23:59
prie Visocko 4 politinio pasitikėjimo "patarėjų / padėjėjų" etatai. Nesvarbu 0,5 ar 0.2. Žmogus vienas, pareiginė instrukcija irgi viena, vadinasi etatas taip pat vienas. Užtat kiekvienas kokius auksinius priedus gauna "už viršijamą krūvį". Jei nesipriešintų opozicija, būtų ir 5 - tarybos sekretorius. Viešųjų ryšių skyriaus 3 tarnautojai buvo tiesiog išreorganizuoti į gatvę, o skyrius sunaikintas. Likę du ir neįtikę merui nuėjo grybą pjauti į kitus skyrius. Vat, ir visas taupymas. Tam protelio daug nereikia. Nei vienas meras tiek daug pakalikų neturėjo.

Filosofija, 2017-08-14 22:23
Kai vienam asmeniui reikia tiek daug „pagalbinio“ personalo apie ką tai kalba? – Šito labo ir ant tvoros kabo. Bendru atveju taip sakoma apie „didelės“ vertės dalyką

to kam naudingas melas, 2017-08-14 20:13
nemaišykite, gerbiamasis (-oji), Viešųjų ryšių skyriaus specialistų su patarėjais ir padėjėjais. Jų funkcijos visai skirtingos ir net nelyginamos. Jūs greičiausiai esate labai paviršutiniškai įsigilinęs žmogelis. Turbūt koks nors laikinas direktoriukas, pratupėjęs kamputyje arba mero žmonelė, įsivaizduojanti "valdanti" miestą.

kazimieras, 2017-08-14 19:04
Salin rankas nuo mero ,jus socdemai ,konservat,darbo partija ,ir visa biurokratu sunauja,jus neleidzet jam normaliai dirbti

Rodomi komentarai nuo 1 iki 10. Iš viso: 33

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 33
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas