(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Teisėtvarka

Kelių chuliganą demaskavo vaizdo registratorius

2017 m. rugpjūčio 12 d.
Marius STAŠINSKAS

kriminalai@skrastas.lt

Vie­no vai­ruo­to­jo au­to­mo­bi­ly­je įmon­tuo­tas vaiz­do re­gist­ra­to­rius pa­dė­jo po­li­ci­jai de­mas­kuo­ti ke­lių chu­li­ga­ną, ku­rio vai­ruo­ja­mas vi­su­rei­gis, už­si­de­gus drau­džia­mam švie­so­fo­ro sig­na­lui, įva­žia­vo į pės­čių­jų pe­rė­ją Šiau­lių cent­re ir vos ne­kliu­dė dvie­jų mo­te­rų, ku­rių vie­na stū­mė ve­ži­mė­lį su kū­di­kiu.

Skau­di ne­lai­mė tre­čia­die­nio po­pie­tę tik per plau­ką neį­vy­ko vie­no­je jud­riau­sių mies­to pės­čių­jų pe­rė­jų, ties ku­ria su­si­ker­ta Til­žės gat­vė ir pės­čių­jų bul­va­ras. Pa­vo­jin­gą si­tua­ci­ją, kai, už­si­de­gus rau­do­nam švie­so­fo­ro sig­na­lui au­to­mo­bi­lis įva­žia­vo į pe­rė­ją ir vos ne­kliu­dė ve­ži­mė­lio bei dvie­jų mo­te­rų, už­fik­sa­vo prie­šin­ga kryp­ti­mi va­žia­vu­sio vai­ruo­to­jo au­to­mo­bi­ly­je įmon­tuo­tas vaiz­do re­gist­ra­to­rius. Lai­min­gai pa­si­bai­gu­sio in­ci­den­to liu­dy­to­ju ta­pęs vai­ruo­to­jas vaiz­do re­gist­ra­to­riaus už­fik­suo­tą me­džia­gą per­da­vė Šiau­lių ap­skri­ties po­li­ci­jos pa­rei­gū­nams.

Ke­lių po­li­ci­jos tar­ny­bos pa­rei­gū­nai pa­gal už­fik­suo­tus pa­žei­dė­jo au­to­mo­bi­lio vals­ty­bi­nius nu­me­rius ope­ra­ty­viai nu­sta­tė ke­lių chu­li­ga­ną – 46 me­tų Pak­ruo­jo ra­jo­no gy­ven­to­ją. Pa­žei­dė­jas die­va­go­jo­si eis­mo tai­syk­lėms gru­biai nu­si­žen­gęs ne iš pik­tos va­lios. Mies­to sve­čias tei­si­no­si, kad nė­ra įpra­tęs vai­ruo­ti Šiau­liuo­se, pri­pa­ži­no, jog bu­vo nea­ti­dus. Už pa­vo­jin­gą vai­ra­vi­mą šiam vy­rui teks at­sa­ky­ti – jis ne­teks tei­sės vai­ruo­ti nuo 3 iki 6 mė­ne­sių ir tu­rės su­mo­kė­ti bau­dą nuo 170 iki 230 eu­rų.

Šiau­lių ap­skri­ties po­li­ci­jos nuo­tr.

Ke­lių chu­li­ga­no pa­da­ry­tą gru­bų eis­mo tai­syk­lių pa­žei­di­mą de­mas­ka­vo vaiz­do re­gist­ra­to­rius.

Dienos populiariausi

Per javapjūtę sėjo pažadus (23)

2017 m. rugpjūčio 12 d.
lankomiausias

Kas pa­dė­s Šiau­lių me­rui? (33)

2017 m. rugpjūčio 12 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas