(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Teisėtvarka

Sukčius pinigus grynindavo persirengęs moterimi

2017 m. rugpjūčio 12 d.
Marius STAŠINSKAS

kriminalai@skrastas.lt

Net 34 kar­tus už įvai­rius nu­si­kal­ti­mus baus­tas ir teis­tas šiau­lie­tis su­kčius nu­si­kals­ta­mu bū­du gau­tus pi­ni­gus iš­si­gry­nin­ti ei­da­vo per­si­ren­gęs mo­te­ri­mi, ta­čiau net ir to­kia kons­pi­ra­ci­ja jo neiš­gel­bė­jo – vy­ras bu­vo de­mas­kuo­tas ir ei­li­nį kar­tą stos prieš teis­mą.

Vie­nai jo­niš­kie­tei pri­klau­san­čius be­veik 10 tūkst. eu­rų iš­gry­ni­nu­sio afe­ris­to bau­džia­mo­ji by­la ar­ti­miau­siu me­tu bus at­vers­ta Šiau­lių apy­lin­kės teis­me. Iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl šio re­ci­dy­vis­to nau­jų nu­si­kal­ti­mų at­li­kę Šiau­lių ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos nu­si­kal­ti­mų nuo­sa­vy­bei ty­ri­mo val­dy­bos pa­rei­gū­nai pri­čiu­po ir mo­te­ri­mi per­si­ren­gi­nė­ju­sį re­ci­dy­vis­tą, ir du jo bend­ri­nin­kus. Abu pa­sta­rie­ji šiuo me­tu jau lau­kia nuo­spren­džio teis­me. Vi­siems trims kal­ti­na­mie­siems už su­kčia­vi­mą gre­sia lais­vės atė­mi­mas iki 8 me­tų.

Ty­ri­mo me­tu nu­sta­ty­ta, kad vie­nas iš nu­si­kal­ti­mo or­ga­ni­za­to­rių krei­pė­si į pa­žįs­ta­mą re­ci­dy­vis­tą ir pa­si­tei­ra­vo, gal­būt šis ži­no, iš kur gau­ti priei­gą prie pa­si­rink­to ban­ko są­skai­tos, kad į ją bū­tų ga­li­ma per­ves­ti nu­si­kals­ta­mu bū­du gau­tus vie­nos jo­niš­kie­tės pi­ni­gus.

Re­ci­dy­vis­tas, pa­de­dant bend­ri­nin­kui, su­ra­do Pa­ne­vė­žy­je gy­ve­nan­čią mo­te­rį, ku­ri už at­ly­gį su­ti­ko pa­sa­ky­ti sa­vo ban­ko są­skai­tos pri­si­jun­gi­mo duo­me­nis ir ati­duo­ti mo­kė­ji­mo kor­te­lę. Mo­te­ris ma­nė ne­tu­rin­ti ko pra­ras­ti – jos ban­ko są­skai­ta bu­vo tuš­čia, o leng­vai už­si­dirb­ti pi­ni­gų knie­tė­jo.

Pir­mą kar­tą pa­siim­ti ban­ko kor­te­lės ne­pa­vy­ko, nes į mo­ters, iš ku­rios tu­rė­jo pa­siim­ti kor­te­lę, na­mus kaip tik tuo me­tu bu­vo at­vy­ku­si po­li­ci­ja dėl vi­sai ki­tos ga­li­mos nu­si­kals­ta­mos vei­kos. Kor­te­lę su­kčiams iš jos gau­ti pa­vy­ko ant­ruo­ju ban­dy­mu.

Pir­miau­siai mo­te­ris pa­ti iš­gry­ni­no per­ves­tus 800 eu­rų ir kor­te­lę su gry­nai­siais ati­da­vė re­ci­dy­vis­tui. Šis tal­ki­nin­kei už iš­gry­ni­ni­mą įtei­kė 200 eu­rų, o li­ku­sius 600 eu­rų par­ve­žė nu­si­kal­ti­mo or­ga­ni­za­to­riui į Šiau­lius.

Vė­liau tas pa­ts or­ga­ni­za­to­rius re­ci­dy­vis­to pa­pra­šė iš­gry­nin­ti dar dau­giau pi­ni­gų, ta­čiau įspė­jo per­si­reng­ti, kad jo nie­kas ne­pa­žin­tų. Afe­ris­to pa­ran­ki­nis iš ma­mos na­mų Šiau­liuo­se pa­siė­mė ska­rą, aki­nius, nu­si­la­ka­vo na­gus, už­si­dė­jo mo­te­riš­ką laik­ro­dį ir, taip „ta­pęs“ mo­te­ri­mi, ke­lis va­ka­rus gry­nin­da­vo pi­ni­gus. Už šias „pa­slau­gas“ kal­ti­na­ma­sis iš nu­si­kal­ti­mo or­ga­ni­za­to­riaus ga­vo 500 eu­rų.

Ty­ri­mo me­tu su­rink­ti duo­me­nys, kad iš nu­ken­tė­ju­sios jo­niš­kie­tės są­skai­tos nu­si­kals­ta­mu bū­du į pa­ne­vė­žie­tės są­skai­tą iš vi­so bu­vo per­ves­ta ir iš­gry­nin­ta be­veik 10 tūks­tan­čių eu­rų.

Dienos populiariausi

Per javapjūtę sėjo pažadus (23)

2017 m. rugpjūčio 12 d.
lankomiausias

Kas pa­dė­s Šiau­lių me­rui? (33)

2017 m. rugpjūčio 12 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas