(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Teisėtvarka

Avarijos kaltininkas ir atgailavo, ir saugojo savo kišenę

2017 m. rugpjūčio 11 d.
Marius STAŠINSKAS

kriminalai@skrastas.lt

Va­kar Šiau­lių apy­lin­kės teis­mas 2,5 me­tų lais­vės atė­mi­mo baus­mę sky­rė šiau­lie­čiui tau­to­dai­li­nin­kui ir mu­zi­kan­tui 57 me­tų Vi­liui Šla­pe­liui, ku­ris per­nai gir­tas au­to­mo­bi­liu sun­kiai su­ža­lo­jo ma­ža­me­tį ber­niu­ką. Iš ava­ri­jos kal­ti­nin­ko pri­teis­ta ir ža­la, bet ji ne­ži­nia ka­da bus at­ly­gin­ta – po ava­ri­jos vie­šai at­gai­la­vęs V. Šla­pe­lis pa­si­sku­bi­no iš­si­tuok­ti su žmo­na ir vi­są ne­kil­no­ja­mąjį tur­tą per­leis­ti jai.

Nuos­to­lius ža­da at­ly­gin­ti

Ne­gi me­ni­nin­ko at­gai­los žo­džiai bu­vo ne­ver­ti nė su­di­lu­sio ska­ti­ko? Ne­gi jis ap­si­me­ti­nė­jo kal­bė­da­mas, jog la­bai gai­li­si gir­tas sė­dęs prie au­to­mo­bi­lio vai­ro ir su­ža­lo­jęs vai­ką, o kartu rū­pi­no­si kuo grei­čiau tap­ti be­tur­čiu, kad ne­bū­tų iš ko išieš­ko­ti pa­da­ry­tą ža­lą? Nu­teis­tas ava­ri­jos kal­ti­nin­kas „Šiau­lių kraš­tą pa­ti­ki­no, kad pri­teis­tą ža­lą ban­dys ati­da­vi­nė­ti. „Ta ne­lai­mė bu­vo pa­sku­ti­nė ki­birkš­tis, po ku­rios pa­reiš­ki­mą sky­ry­boms pa­da­vė žmo­na, – aiš­ki­no šiau­lie­tis. – Ta­da bu­vau to­kia­me šo­ke, kad nu­mo­jau ran­ka ir į vi­sus tur­tus, ir į vis­ką. Ta­čiau pri­teis­tą ža­lą ban­dy­siu ati­da­vi­nė­ti vi­sais įma­no­mais bū­dais“.

V. Šla­pe­lis va­kar pri­pa­žin­tas kal­tu už tai, kad gir­tas sun­kiai su­ža­lo­jo per pės­čių­jų pe­rė­ją ei­nan­tį ma­ža­me­tį ir pa­si­ša­li­no iš eis­mo įvy­kio vie­tos. Šiau­lie­čiui te­ko at­sa­ky­ti ir už tai, kad 2015 m. lie­pos mė­ne­sį jis ko­ne mir­ti­nai gir­tas (2,96 pro­mi­lės) smur­ta­vo prieš su­tuok­ti­nę. Nuo bau­džia­mo­sios at­sa­ko­my­bės dėl smur­to prieš su­tuok­ti­nę tą­syk jam pa­vy­ko iš­si­suk­ti su­si­tai­kius su žmo­na.

Šiau­lie­tis teis­mo skir­tą 2,5 me­tų lais­vės atė­mi­mo baus­mę pri­va­lės at­lik­ti at­vi­ro­je ko­lo­ni­jo­je. Iš nu­teis­to­jo 3 me­tams atim­ta tei­sė vai­ruo­ti trans­por­to prie­mo­nes. Ava­ri­jo­je nu­ken­tė­ju­siam ber­niu­kui ir jo mo­ti­nai iš V. Šla­pe­lio pri­teis­ta 18,8 tūkst. eu­rų tur­ti­nei ir ne­tur­ti­nei ža­loms at­ly­gin­ti. To­kio dy­džio ža­la pri­teis­ta at­si­žvel­giant, kad drau­di­mo bend­ro­vė nu­ken­tė­ju­siam vai­ku­čiui jau at­ly­gi­no 5 tūkst. eu­rų ne­tur­ti­nę ža­lą, o dar 300 eu­rų per­ve­dė tei­sia­mo­jo ar­ti­mie­ji.

Skir­da­mas baus­mę teis­mas at­si­žvel­gė ir į tai, kad V. Šla­pe­lis anks­čiau du kar­tus baus­tas ad­mi­nist­ra­ci­ne tvar­ka, o ad­mi­nist­ra­ci­nius nu­si­žen­gi­mus pa­da­rė taip pat bū­da­mas ap­svai­gęs nuo al­ko­ho­lio.

Tra­ge­di­ja su­dau­žė vai­ko sva­jo­nę

Per ne­re­gu­liuo­ja­mą pės­čių­jų pe­rė­ją Šiau­lių pie­ti­nia­me mik­ro­ra­jo­ne ei­nan­tį ma­ža­me­tį V. Šla­pe­lio vai­ruo­ja­mas leng­va­sis au­to­mo­bi­lis „Chrys­ler“ par­tren­kė praė­ju­sių me­tų ge­gu­žės 13 d. Smū­gis vai­ką nu­bloš­kė net apie 25 met­rus, o au­to­mo­bi­lį vai­ra­vęs V. Šla­pe­lis, pa­li­kęs par­blokš­tą ma­ža­me­tį li­ki­mo va­liai, nu­va­žia­vo iš įvy­kio vie­tos.

Bėg­lį su­lai­kė ne­lai­mės liu­dy­to­ju at­si­tik­ti­nai ta­pęs ato­sto­gau­jan­tis Šiau­lių ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Ope­ra­ty­vaus val­dy­mo sky­riaus spe­cia­lis­tas Piot­ras Ge­ra­si­mo­vas. Su­lai­ky­ta­jam bu­vo nu­sta­ty­tas vi­du­ti­nis gir­tu­mas.

V. Šla­pe­lio par­trenk­tas vai­kas pa­ty­rė dau­gy­bi­nius kū­no su­ža­lo­ji­mus. Dėl kau­ko­lės pa­ma­to lū­žio ir gal­vos sme­ge­nų trau­mos vai­ką bu­vo iš­ti­ku­si il­ga­lai­kė ko­ma, iš ku­rios pa­bu­dus ber­niu­ko svei­ka­tos būk­lė neat­sis­ta­tė iki šiol.

Nu­ken­tė­ju­sio­jo in­te­re­sus teis­me at­sto­va­vu­si ad­vo­ka­tė Ri­ta Roš­čen­ko­vie­nė „Šiau­lių kraš­tui“ sa­kė, jog gir­tas vai­ruo­to­jas vai­ko gy­ve­ni­mą pa­kei­tė ne­grįž­ta­mai. „Ber­niu­kas vi­sa­da sva­jo­jo žais­ti krep­ši­nį – ši spor­to ša­ka bu­vo jo di­džiau­sia sva­jo­nė, – sa­kė ad­vo­ka­tė. – Ir šian­dien ši sva­jo­nė dar yra li­ku­si, de­ja, dėl su­tru­pin­tos ko­jy­tės ber­niu­kas krep­ši­nio žais­ti ne­ga­lės“.

Sky­ry­bas ban­dys už­gin­čy­ti

Po bai­sios ava­ri­jos su­tri­ko ir ma­ža­me­čio kal­bė­ji­mas, ma­ža­jam pa­cien­tui pa­gal­bą iki šiol tei­kia ir lo­go­pe­dai, ir psi­cho­lo­gai. Vai­ku­tis grei­čiau­siai ne­be­ga­lės tęs­ti moks­lų su ki­tais bend­raam­žiais – jam ga­li tek­ti mo­ky­tis pa­gal in­di­vi­dua­lią pro­gra­mą na­muo­se. „Tai reiš­kia, kad bus ap­ri­bo­tos jo bend­ra­vi­mo ga­li­my­bės, – sa­kė R.Roš­čen­ko­vie­nė. – Skau­džiau­sias ši­to­je by­lo­je yra pa­ties vai­ruo­to­jo el­ge­sys, kai jis pa­li­ko su­ža­lo­tą ber­niu­ką, bė­go, slė­pė­si. Ačiū ava­ri­jos liu­dy­to­jui, ku­ris jį su­lai­kė“.

Dar vie­nu skau­džiu by­los mo­men­tu ad­vo­ka­tė įvar­di­jo tai, kad V. Šla­pe­lis po ava­ri­jos la­biau sten­gė­si ne at­ly­gin­ti nuo­sto­lius, o iš­si­skir­ti su žmo­na ir tap­ti be­tur­čiu. Po sky­ry­bų vi­są ne­kil­no­ja­mąjį tur­tą jis per­lei­do sa­vo žmo­nai.

Ad­vo­ka­tei ne­su­vo­kia­ma ir tai, kad vie­tos teis­mo me­di­ci­nos eks­per­tai ke­lio­li­ka pa­rų ko­mo­je iš­bu­vu­siam ma­ža­me­čiui bu­vo nu­sta­tę tik ne­sun­kų svei­ka­tos su­trik­dy­mą. Pa­kar­to­ti­nę eks­per­ti­zę at­li­ku­sių sos­ti­nės eks­per­tų ver­dik­tas bu­vo vie­na­reikš­mis – vai­kui pa­da­ry­tas sun­kus svei­ka­tos su­trik­dy­mas.

R.Roš­čen­ko­vie­nė sa­kė, jog aki­vaiz­du, kad po sku­bių sky­ry­bų be­tur­čiu ta­pęs ava­ri­jos kal­ti­nin­kas teis­mo pri­teis­tos ža­los nu­ken­tė­ju­sie­siems neat­ly­gins.

„Jis nie­ko ne­be­tu­ri, – sa­kė ad­vo­ka­tė. – Ir jis pa­ts pri­pa­ži­no iš­si­sky­ręs dėl to, kad ne­rei­kė­tų at­ly­gin­ti ža­los. Tai la­bai skau­du. Vie­na vai­ko ko­jy­tė šian­dien yra trum­pes­nė, gy­dy­mas tę­sia­mas. Jei bus nu­spręs­ta vai­ką mo­ky­ti na­muo­se, kaž­ku­riam iš tė­vų teks au­ko­tis ir bū­ti na­muo­se su vai­ku. Prob­le­mų lau­kia dar la­bai daug, to­dėl tik­rai ban­dy­siu už­gin­čy­ti sku­bias kal­ti­na­mo­jo sky­ry­bas. Lau­kiau šio nuo­spren­džio, o da­bar lau­kia ki­tas dar­bas – pa­siek­ti, kad bū­tų iš ko at­ly­gin­ti nu­ken­tė­ju­sie­siems teis­mo pri­teis­tą ža­lą“.

Vy­tau­to Ruš­kio nuo­tr.

Vi­lius Šla­pe­lis po skau­džios ava­ri­jos pa­si­sku­bi­no iš­si­skir­ti su žmo­na ir jai per­leis­ti ne­kil­no­ja­mą­jį tur­tą, ta­čiau nuo­sto­lius ža­da at­ly­gin­ti.

Dienos populiariausi

Per javapjūtę sėjo pažadus (23)

2017 m. rugpjūčio 12 d.
lankomiausias

Kas pa­dė­s Šiau­lių me­rui? (33)

2017 m. rugpjūčio 12 d.
daugiausiai komentuotas

Komentarai (4)

vistiek, 2017-08-12 01:22
sitas sudvabalis privales sumoketi suzalotam vaikui,skola ne rona- niekur nedings.Iseis stas alchasas i pensija- tai nuo pensijos ir atskaitys kas menesi.

wert, 2017-08-11 21:52
alchašus tik kalėjimas išblaivo, o kaip jaunam žmogui atgauti sveikatą be pasekmių? Išmušt tokius brudus yra per gerai

Šiaulietė, 2017-08-11 10:47
Bjaurybė – tik taip galiu išsireikšti apie tą alkoholiką, paskutinę sąžinę praradusį žmogelį

Šiaulietė, 2017-08-11 10:47
Bjaurybė – tik taip galiu išsireikšti apie tą alkoholiką, paskutinę sąžinę praradusį žmogelį

Rodomi komentarai nuo 1 iki 4. Iš viso: 4

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 4
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas