(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Teisėtvarka

Išardytas prekybos žmonėmis tinklas

2017 m. rugpjūčio 11 d.
Marius STAŠINSKAS

kriminalai@skrastas.lt

Šios sa­vai­tės pra­džio­je Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­bos Kri­mi­na­li­nės žval­gy­bos or­ga­ni­za­vi­mo sky­riaus pa­rei­gū­nai kar­tu su ko­le­go­mis iš Pak­ran­čių ap­sau­gos rink­ti­nės Šiau­lių bei Ma­žei­kių ra­jo­nuo­se su­lai­kė tris Lie­tu­vos bei vie­ną Uk­rai­nos pi­lie­tį, sie­ja­mus su pre­ky­bos žmo­nė­mis tink­lu.

Pag­rin­di­niu ne­tei­sė­tos žmo­nių ga­be­ni­mo į Jung­ti­nę Ka­ra­lys­tę sche­mos or­ga­ni­za­to­riu­mi įvar­di­ja­mas kar­tu su lie­tu­viais su­lai­ky­tas Uk­rai­nos pi­lie­tis. Pir­mi­niais duo­me­ni­mis, lie­tu­viai jam tal­ki­no ir ga­be­no as­me­nis į už­sie­nį. Su­lai­ky­tų­jų am­žius – nuo 41 iki 50 me­tų.

Pri­čiup­ti vei­kė­jai tre­čia­die­nį bu­vo pri­sta­ty­ti į Vil­niaus mies­to apy­lin­kės teis­mą ir suim­ti. Pag­rin­di­nį nu­si­kals­ta­mos vei­kos or­ga­ni­za­to­rių, Uk­rai­nos pi­lie­tį, teis­mas suė­mė trims mė­ne­siams. Jo tal­ki­nin­kams lie­tu­viams skir­ti suė­mi­mai nuo 10 die­nų iki mė­ne­sio. Pre­ky­ba žmo­nė­mis įta­ria­miems suim­tie­siems gre­sia lais­vės atė­mi­mas nuo 4 iki 12 me­tų.

In­for­ma­ci­jos apie vei­ku­sį pre­ky­bos žmo­nė­mis tink­lą mū­sų ša­lies pa­sie­nie­čiai ga­vo keis­da­mie­si žval­gy­bi­niais duo­me­ni­mis su ko­le­go­mis iš Uk­rai­nos bei Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės na­cio­na­li­ne nu­si­kals­ta­mu­mo tar­ny­ba. Ty­ri­mo me­tu ope­ra­ty­vi­niai veiks­mai pa­pil­do­mai koor­di­nuo­ti su Len­ki­jos bei Lat­vi­jos sie­nos ap­sau­gos ži­ny­bo­mis.

Šią sa­vai­tę mū­sų ša­lies pa­sie­nie­čiai at­li­ko kra­tų se­ri­ją su­lai­ky­tie­siems as­me­nims pri­klau­san­čio­se gy­ve­na­mo­sio­se bei ne­gy­ve­na­mo­se pa­tal­po­se Šiau­lių ir Ma­žei­kių ra­jo­nuo­se. Jų me­tų ras­ti ne­le­ga­liai ga­ben­ti de­vy­ni Uk­rai­nos pi­lie­čiai.

Pa­sie­nie­čių duo­me­ni­mis, šiuos uk­rai­nie­čius ke­tin­ta ne­tei­sė­tai iš­vež­ti į už­sie­nį bei, pa­si­nau­do­jus jų pa­žei­džia­mu­mu, iš­nau­do­ti pri­vers­ti­niams fi­zi­niams dar­bams ver­gi­jos są­ly­go­mis.

Uk­rai­nos pa­rei­gū­nai taip pat in­for­ma­vo, kad kra­tų sa­vo ša­ly­je me­tu ra­do ne­le­ga­liai lai­ky­tų šau­na­mų­jų gink­lų ir pa­dirb­tų do­ku­men­tų, ku­rie, ma­no­ma, bu­vo nau­do­ja­mi ga­be­nant žmo­nes į už­sie­nį.

Dienos populiariausi

Per javapjūtę sėjo pažadus (23)

2017 m. rugpjūčio 12 d.
lankomiausias

Kas pa­dė­s Šiau­lių me­rui? (33)

2017 m. rugpjūčio 12 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas