(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Teisėtvarka

Planas apmauti draudikus neišdegė

2017 m. rugpjūčio 11 d.
Marius STAŠINSKAS

kriminalai@skrastas.lt

Prieš teis­mą stos 33 me­tų šiau­lie­tis, kaip įta­ria­ma, ban­dęs už imi­tuo­tą au­to­mo­bi­lio išar­dy­mą ir de­ta­lių va­gys­tę ap­gau­le iš drau­di­mo bend­ro­vės gau­ti dau­giau nei 14 tūkst. eu­rų. Kar­tu bus tei­sia­ma ir jo 54 me­tų mo­ti­na, ap­klau­sų me­tu gal­būt da­vu­si me­la­gin­gus pa­ro­dy­mus.

Anks­čiau už įvai­rius nu­si­kal­ti­mus jau teis­tą vy­rą ir jo mo­ti­ną į tei­sia­mų­jų suo­lą at­ve­dęs iki­teis­mi­nis ty­ri­mas, ku­rį at­li­ko Šiau­lių ap­skri­ties po­li­ci­jos ir Šiau­lių apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros pa­rei­gū­nai, tru­ko dau­giau nei me­tus. Ty­ri­mo me­tu iš­siaiš­kin­ta, kad tei­sė­sau­gi­nin­kų aki­ra­ty­je at­si­dū­ręs įta­ria­ma­sis per­nai sau­sio 4 d. iš vie­nos bend­ro­vės įgi­jo su­ge­du­sį ir ne­va­žiuo­jan­tį 2011 me­tų ga­my­bos au­to­mo­bi­lį Mer­ce­des Benz E350. Už 8300 eu­rų nu­pirk­tą au­to­mo­bi­lį šiau­lie­tis įre­gist­ra­vo mo­ti­nos var­du, o po mė­ne­sio, šį, dar ne­re­mon­tuo­tą au­to­mo­bi­lį, vie­no­je drau­di­mo kom­pa­ni­jo­je ap­drau­dė KAS­KO drau­di­mu.

Vy­ras au­to­mo­bi­lio taip ir ne­re­mon­ta­vo – ma­no­ma, kad nuo to­kio žings­nio jį su­lai­kė di­de­lės iš­lai­dos re­mon­tui. Pa­rei­gū­nų duo­me­ni­mis, šiau­lie­tis nu­spren­dė ei­ti ki­tu ke­liu ir ap­gau­ti drau­di­kus. Pir­miau­sia, jis, esą siek­da­mas pa­di­din­ti šio au­to­mo­bi­lio ver­tę, drau­di­mo bend­ro­vei pa­tei­kė vi­sai ki­tą tos pa­čios mar­kės ir spal­vos mer­se­de­są. Ši ma­ši­na, kaip vė­liau iš­siaiš­ki­no pa­rei­gū­nai, bu­vo sko­lin­ta, už­tat tech­niš­kai tvar­kin­ga. Drau­di­kams vy­ras pa­sa­kė at­nau­ji­nęs sa­vo au­to­mo­bi­lį, į jį įmon­ta­vęs nau­jas kė­bu­lo de­ta­les. Ta­čiau pla­nas neiš­de­gė, nes drau­di­kai, įver­ti­nę tech­ni­nius pa­ra­met­rus ir pri­pa­ži­nę juos ne­reikš­min­gais, at­si­sa­kė pa­di­din­ti au­to­mo­bi­lio drau­di­mi­nę ver­tę.

Net­ru­kus šio šiau­lie­čio mo­ti­na, kaip tei­sė­ta au­to­mo­bi­lio sa­vi­nin­kė, pa­tei­kė pra­ne­ši­mą, kad draus­tą ma­ši­ną kaž­kas išar­dė, o de­ta­les pa­vo­gė. Iki­teis­mi­nio ty­ri­mo me­tu paaiš­kė­jo, kad ta­ria­ma va­gys­tė te­bu­vo nu­si­kal­ti­mo imi­ta­ci­ja, drau­di­kams ga­lė­ju­si kai­nuo­ti dau­giau nei 14 tūkst. eu­rų.

Pa­rei­gū­nai iš­siaiš­ki­no, kad įta­ria­ma­sis per­nai ba­lan­džio 1-ąją au­to­mo­bi­liu Mer­ce­des Benz E350 at­vy­ko į ga­ra­žų koo­pe­ra­ty­vą Šiau­liuo­se ir ta­rė­si su au­toe­lekt­ri­ku dėl au­to­mo­bi­lio kom­piu­te­ri­nės diag­nos­ti­kos.

Ne­pa­vy­kus su­si­tar­ti šis au­to­mo­bi­lis, au­toe­lekt­ri­kui ne­ma­tant, bu­vo pa­lik­tas vi­sai ne­to­li ga­ra­žo. Išei­da­mas iš dar­bo meist­ras au­to­mo­bi­lį ma­tė, bet nie­ko blo­go ne­pa­gal­vo­jo. Ki­tą die­ną meist­rui pa­skam­bi­nę ga­ra­žo kai­my­nai pra­ne­šė, kad iš ga­ra­žo pa­šo­nė­je sto­vė­ju­sio mer­se­de­so li­kę tik griau­čiai.

Va­gys­tę už­fik­sa­vu­siems tei­sė­sau­gi­nin­kams ki­lo įta­ri­mų, kad per nak­tį au­to­mo­bi­lis ne­ga­lė­jo bū­ti taip išar­dy­tas.

Pa­rei­gū­nai iš­siaiš­ki­no, kad tą nak­tį tvar­kin­gas to­kios pat mar­kės ir spal­vos au­to­mo­bi­lis iš ga­ra­žų te­ri­to­ri­jos bu­vo iš­va­ry­tas, o į jo vie­tą pa­sta­ty­tas au­to­mo­bi­lis – vai­duok­lis. Įta­ria­ma, jog taip ti­kė­ta­si ap­gau­ti drau­di­mo kom­pa­ni­ją, sie­kiant už ne­va pa­tir­tą ža­lą iš jos iš­gau­ti pi­ni­gus.

Į tei­sia­mų­jų suo­lą sė­sian­čiam vy­rui gre­sia vie­šie­ji dar­bai, bau­da, lais­vės ap­ri­bo­ji­mas, areš­tas ar­ba lais­vės atė­mi­mas iki tre­jų me­tų, o jo mo­ti­nai – vie­šie­ji dar­bai, bau­da, lais­vės ap­ri­bo­ji­mas, areš­tas ar­ba lais­vės atė­mi­mas iki dve­jų me­tų.

Šiau­lių ap­skri­ties po­li­ci­jos nuo­tr.

Vie­toj svei­ko au­to­mo­bi­lio pa­lik­ta ma­ši­na – vai­duok­lis, kaip įta­ria­ma, tu­rė­jo pa­dė­ti ap­mau­ti drau­di­mo kom­pa­ni­ją.

Dienos populiariausi

Per javapjūtę sėjo pažadus (23)

2017 m. rugpjūčio 12 d.
lankomiausias

Kas pa­dė­s Šiau­lių me­rui? (33)

2017 m. rugpjūčio 12 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas