(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Kultūra

Šiaulių universiteto Dailės galerijoje – tarptautinė grafikos paroda

2017 m. rugpjūčio 12 d.

Ket­vir­ta­die­nio va­ka­rą Šiau­lių uni­ver­si­te­to (ŠU) Dai­lės ga­le­ri­jo­je pri­sta­ty­ta ket­vir­tojo tarp­tau­ti­nio gra­fi­kos ple­ne­ro „Šiau­liai. Sau­lės mies­tas – vi­sa­da ge­ras oras“ dar­bų pa­ro­da.

Po de­šim­ties die­nų kū­ry­bos gra­fi­kos dirb­tu­vė­se sa­vo kū­ri­nius pri­sta­tė me­ni­nin­kai Vai­do­tas Ja­nu­lis, Ug­nė Ži­ly­tė, Pet­ras Rakš­ti­kas, Vai­va Ko­vie­rai­tė-Trum­pė, Kor­ne­li­jus Užuo­tas, Re­mi­gi­jus Venc­kus, lat­vės Las­ma Pu­ja­te-Stu­re, Ka­te Ser­ža­ne bei iš Len­ki­jos at­vy­kę Ro­bert Ra­biej ir Ag­niesz­ka Za­vadz­ka.

Skir­tin­gų dai­lės sri­čių me­ni­nin­kų ko­man­da sa­ve iš­reiš­kė pa­si­tel­kusi gra­fi­kos tech­ni­ką.

No­rin­tie­ji iš ar­čiau pa­ma­ty­ti, kaip dir­ba dai­li­nin­kai, pa­si­kal­bė­ti su jais bu­vo kvie­čia­mi rugp­jū­čio 8-9 die­no­mis atei­ti į Šiau­lių uni­ver­si­te­to pie­ši­mo ka­ted­rą, gra­fų Zu­bo­vų rū­mus.

Vie­nin­te­lis tarp­tau­ti­nis gra­fi­kos ple­ne­ras Lie­tu­vo­je ren­gia­mas kas tre­jus me­tus nuo 2008 me­tų. Idė­jos au­to­rius – ŠU Pie­ši­mo ka­ted­ros pro­fe­so­rius Vai­do­tas Ja­nu­lis.

Pro­jek­to pa­grin­di­nė ba­zė – ŠU „Gra­fi­kos cent­ras“ ir ŠU Dai­lės ga­le­ri­ja. Ple­ne­ro me­tu kiek­vie­nam da­ly­viui yra ski­ria­ma kū­ry­bi­nė dirb­tu­vė Me­nų ka­ted­ros pa­tal­po­se, da­ly­viai ap­gy­ven­di­na­mi ne­to­lie­se esan­čiuo­se ŠU sve­čių na­muo­se, taip su­tei­kia­ma ga­li­my­bė lais­vam in­di­vi­dua­liam kū­ry­bi­niam pro­ce­sui.

Pro­jek­tas ski­ria­mas gra­fi­kos žan­rui puo­se­lė­ti, gra­fi­nių tech­ni­kų įvai­ro­vės, sin­te­zei su ki­to­mis me­no rū­ši­mis, to­dėl į ple­ne­rą kvie­čia­mi ne tik dai­li­nin­kai gra­fi­kai, bet ir ki­to­se sri­ty­se dir­ban­tys kū­rė­jai.

Ple­ne­ro me­tu su­kur­tų kū­ri­nių pa­ro­da vė­liau ke­liaus po Lie­tu­vą ir Lat­vi­ją.

„Šiau­lių kraš­to“ inf.

Vy­tau­to RUŠ­KIO nuo­tr.

Gra­fi­kės Ug­nės Ži­ly­tės dar­bai.

Dienos populiariausi

Per javapjūtę sėjo pažadus (23)

2017 m. rugpjūčio 12 d.
lankomiausias

Kas pa­dė­s Šiau­lių me­rui? (33)

2017 m. rugpjūčio 12 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas