(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Pirmas puslapis

Per javapjūtę sėjo pažadus

2017 m. rugpjūčio 12 d.
Rita ŽADEIKYTĖ

Va­kar Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės po­sė­džių sa­lė­je re­gio­no ūki­nin­kai su­si­rin­ko iš­girs­ti apie val­džios „po­ky­čių krep­še­lį“ že­mės ūkiui. Ūki­nin­kai me­tė dar­bus per pa­tį ja­vap­jū­tės įkarš­tį ir klau­sė­si že­mės ūkio mi­nist­ro, Sei­mo na­rių pa­ža­dų. Ko­kį „po­ky­čių krep­še­lį“ val­džia ža­da kai­mui, re­gio­nui ir kiek­vie­nai mo­čiu­tei?

rita@skrastas.lt

Sė­jo ir pjo­vė – kal­bas

Į iš anks­to pla­nuo­tą su­si­ti­ki­mą su že­mės ūkio mi­nist­ru Bro­niu­mi Mar­kaus­ku at­vy­kę žmo­nės pir­miau­sia iš­vy­do ne mi­nist­rą, o da­lį Šiau­lių ap­skri­ties vien­man­da­tė­se apy­gar­do­se rink­tų Sei­mo na­rių. Lais­va­lai­kio dra­bu­žiais ap­si­ren­gę į sa­lę žen­gė Ri­ma Baš­kie­nė, Juo­zas Rim­kus, Va­lius Ąžuo­las, Va­le­ri­jus Si­mu­lik, Vi­ta­li­jus Gai­lius ir Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos pir­mi­nin­kas Ra­mū­nas Kar­baus­kis.

Sa­lė­je vie­na da­lis – ūki­nin­kų, ki­ta – val­di­nin­kų, ku­rie penk­ta­die­nio po­pie­tę dažniau žvilg­čio­jo į laik­ro­džius, nes prieš sa­vait­ga­lį su­trum­pin­ta dar­bo die­na.

Mi­nist­ras vė­la­vo. Lai­ką „už­muš­ti“ pa­siū­ly­ta Sei­mo Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­to na­riui J. Rim­kui.

Ūki­nin­kai dar prieš su­si­ti­ki­mą ste­bė­jo­si, kas čia da­bar „už­si­de­gė“ Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jai, kad per pa­tį dar­by­me­tį, kai ūki­nin­kai gau­do kiek­vie­ną pa­lan­kią ja­vap­jū­tės va­lan­dą, rei­kia bū­ti­nai at­va­žiuo­ti pa­si­kal­bė­ti. Ki­ti til­dė ko­le­gas – ne­gi neį­do­mu, ko­kie pa­si­kei­ti­mai lau­kia ūki­nin­kų ir kiek jiems di­dės mo­kes­čiai.

Il­gai lauk­ti pa­ža­dai

Kei­tė­si kal­bė­to­jai, kei­tė­si klau­si­mai, bet dau­ge­lio akys kry­po į R. Kar­baus­kį, ku­ris po Sei­mo rin­ki­mų ne­daž­nas sve­čias ra­jo­ne.

Su­si­ti­ki­mui be­si­bai­giant me­ras A. Be­za­ras pa­ra­gi­no R. Kar­baus­kį pa­si­sa­ky­ti.

... apie mo­kes­čius

Ūki­nin­kai pik­ti­na­si, kad da­liai jų di­dės mo­kes­čiai, o Eu­ro­pos Są­jun­gos iš­mo­kos Lie­tu­vos ūki­nin­kams už hek­ta­rą yra ke­lis kar­tus ma­žes­nės, nei ki­tų Eu­ro­pos ša­lių ūki­nin­kams: Lie­tu­vos ūki­nin­kai gau­ną tik apie 100 eu­rų už hek­ta­rą, o ki­tų ša­lių – ir 600, ir 700 eu­rų.

R. Kar­baus­kis ža­da: „Aki­vaiz­du, kad Vy­riau­sy­bė da­rys, ką ga­lės, kad Eu­ro­pos Są­jun­gos iš­mo­kos ūki­nin­kams di­dė­tų. Pa­vyks ar ne – neaiš­ku. Tik­riau­siai – ne­pa­vyks, nes in­te­re­sai la­bai skir­tin­gi ir ne mes, ma­tyt, sprę­si­me, bet kad pa­da­ry­si­me vis­ką, ką ga­li­me, tai aš nea­be­jo­ju“.

... apie so­cia­li­nę pa­ra­mą

R. Kar­baus­kis ap­žvel­gė „po­ky­čių krep­še­lį“ kai­mui: „Dėl so­cia­li­nės pa­ra­mos, tai ji pa­lies kiek­vie­ną kai­mo žmo­gų, kiek­vie­ną mo­čiu­tę. Tai yra, jei­gu iš­lai­dos šil­dy­mui vir­ši­ja 10 pro­cen­tų pa­ja­mų, bus kom­pen­suo­ja­mos. Prii­mi­nė­ja­me ki­tų spren­di­mų, kad pa­leng­vin­tu­me kaip įma­no­ma tiems žmo­nėms, ku­riems yra sun­kiau­sia“.

Ir žem­dir­biams R. Kar­baus­kis ža­dė­jo „kom­pen­sa­ci­nius spren­di­mus, kai ga­li­ma bus įtrauk­ti į iš­lai­das že­mės pir­ki­mą ir ki­ta“.

... apie dek­la­ra­ci­jas

Ūki­nin­kai ste­bė­jo­si, kad ne­beaiš­ku, ar jie yra fi­zi­niai ar ju­ri­di­niai as­me­nys, to­dėl ky­la įvai­rių klau­si­mų.

R. Kar­baus­kis paaiš­ki­no: „Jei­gu su­tvar­kys ūki­nin­kų dek­la­ra­ci­jas, to­kio klau­si­mo ne­be­kils. Ko­dėl iš ūki­nin­kų da­bar ty­čio­ja­si? To­dėl, kad ūki­nin­kų dek­la­ra­ci­jo­se nė­ra iš­lai­dų. Mū­sų, ūki­nin­kų, ap­skai­to­je, jos yra, o dek­la­ra­ci­jo­se – nė­ra. Jei­gu mums mo­kes­čių ins­pek­ci­ja su­tvar­kys tą klau­si­mą, pa­si­baigs dis­ku­si­jos apie tai, kad mes mo­kes­čių ne­mo­ka­me. Nes man taip pat, kaip žmo­gui, kaip ūki­nin­kui, keis­ta skai­ty­ti ki­tų Sei­mo na­rių pa­reiš­ki­mus, kad aš mo­ku 2 pro­cen­tus mo­kes­čių. Bet aš juk mo­ku taip, kaip pri­klau­so pa­gal įsta­ty­mą“.

... apie pro­jek­tus

R. Kar­baus­kis ža­dė­jo to­liau: „Ki­tais me­tais pa­baig­si­me vie­ną di­de­lę pro­ble­mą – per Vals­ty­bės in­ves­ti­ci­jų pro­gra­mą bu­vo pra­dė­ta apie 3 000 pro­jek­tų, jų tie­siog gim­dė be­pro­tiš­kai daug ir mes juos tu­ri­me už­baig­ti. Ta­čiau ki­tais me­tais iš Vals­ty­bės in­ves­ti­ci­jų pro­gra­mos at­si­ras ga­li­my­bė pra­dė­ti da­ry­ti kaž­ką, kas bū­tų svar­baus ir rei­ka­lin­go bend­ruo­me­nei, ypač re­gio­nuo­se, ir tuos pro­jek­tus įvyk­dy­ti ne per 10 me­tų, o per trum­pus ter­mi­nus.

Tu­ri­me aiš­kiai ap­si­spręs­ti dėl stra­te­gi­jos šio­je sri­ty­je. Nes, įsi­vaiz­duo­ki­te, anks­tes­nės ka­den­ci­jos Sei­mų val­dan­čio­sios dau­gu­mos na­riai ga­lė­da­vo iki pu­sės mi­li­jo­no li­tų pa­skirs­ty­ti Vals­ty­bės in­ves­ti­ci­jų pro­gra­mo­je kam jie no­ri“.

Sei­mo na­rys V. Gai­lius pa­tai­sė R. Kar­baus­kį ro­dy­da­mas iš­kel­tą pirš­tą – ne iki pu­sės, o iki vi­so mi­li­jo­no.

... apie vais­tų kai­nas

R. Kar­baus­kis tę­sė: „Mums tik­rai „ak­me­nų“ už­ten­ka. La­bai daug da­ly­kų, ku­riuos mes ban­do­me da­ry­ti, nie­ka­da net ne­bu­vo ban­do­ma da­ry­ti. Jau 30 mi­li­jo­nų eu­rų atė­mė­me iš far­ma­ci­jos pra­mo­nės, su­tvar­ky­da­mi vais­tų par­da­vi­mo sis­te­mą, ma­žin­da­mi kai­nas. Dar lau­kia 90 mi­li­jo­nų!“

Sa­lė ūžia: „Tai kad vais­tai kaip tik dar pa­bran­go!“

„Ne­ga­lė­tų bū­ti taip! Jei­gu jūs tu­ri­te pa­vyz­džių – są­skai­tas su konk­re­čiu vais­to pa­va­di­ni­mu, nes yra pa­skai­čiuo­ta, kad da­bar jau efek­tas apie 30 mi­li­jo­nų eu­rų. Pa­tys su­pran­tat, ką tai reiš­kia atim­ti iš far­ma­ci­jos pra­mo­nės 120 mi­li­jo­nų eu­rų!“ – sa­kė R. Kar­baus­kis.

... apie ran­kas

„Bu­vo no­ras su­ma­žin­ti vals­ty­bės tar­nau­to­jų – kai ku­riuos per­ve­dant iš vals­ty­bės tar­ny­bos į ki­tą sta­tu­są, o da­lį jų tie­siog su­ma­žin­ti. Už tai bal­sa­vo ly­giai 58 Sei­mo na­riai, tik mū­sų frak­ci­ja. Vi­sų ki­tų frak­ci­jų žmo­nių yra to­se vals­ty­bės tar­ny­bo­se ir mes tie­siog ne­su­ren­ka­me bal­sų. Ba­ndy­sim dar ru­de­nį. Ki­to ke­lio nė­ra“, – sa­kė R. Kar­baus­kis.

Jis ti­ki­no, kad so­cia­li­nei at­skir­čiai ma­žin­ti atei­nan­čiais me­tais bus pa­pil­do­mai skir­ta per pu­sė mi­li­jar­do eu­rų.

„Kal­ba­me apie tai, kad vis­ką, kas su­ren­ka­ma į "Sod­ros" biu­dže­tą, bū­tų ga­li­ma per­skirs­ty­ti, o ne sko­loms deng­ti. Rei­kia priei­ti prie fis­ka­li­nės draus­mės įsta­ty­mo, – dek­la­ra­vo R. Kar­baus­kis. – Nes jei­gu mes ir to­liau, vis­ką, ką su­rin­ko­me virš biu­dže­to, ati­duo­si­me vals­ty­bės sko­lai pa­deng­ti, mes nie­ka­da ne­pra­dė­si­me ge­rin­ti žmo­nių gy­ve­ni­mo.

Šiuo mo­men­tu tu­ri­me per 200 mi­li­jo­nų dau­giau, nei su­pla­nuo­ta biu­dže­te. Bet mes ne­ga­li­me jų paim­ti, nes bu­vu­sios vy­riau­sy­bės yra su­ri­šu­sios ran­kas. Jei­gu mes tas ran­kas at­si­ri­ši­me, ga­lė­si­me kal­bė­ti bent jau apie val­di­nin­kų at­ly­gi­ni­mų at­kū­ri­mą, ga­lė­si­me šne­kė­ti apie mo­ky­to­jus, apie vi­sus ki­tus, ku­riems rei­kia pa­dė­ti iš­gy­ven­ti. Nes ne pa­slap­tis, kad su to­kiais at­ly­gi­ni­mais jau ne­be­ga­li į vals­ty­bės tar­ny­bą ras­ti žmo­gaus.“

A. Be­za­ras pa­si­nau­do­jo pro­ga ir krei­pė­si į su­si­rin­ku­sius: „Ne­ran­da­me į Tur­to sky­rių žmo­gaus su in­ži­ne­ri­niu iš­si­la­vi­ni­mu. Pra­šom atei­ti dirb­ti“.

R. Kar­baus­kis tę­sė: „Rei­kia, kad žmo­nės jaus­tų po­ky­tį. Pa­gal emo­ci­nę ap­lin­ką at­ro­do, kad žmo­nės vis la­biau nu­si­vi­lia, bet ki­tais me­tais mes biu­dže­te ga­li­me pa­pil­do­mai skir­ti 300 mi­li­jo­nų eu­rų. Iš jų 150 mi­li­jo­nų eu­rų ei­na kraš­to ap­sau­gai, lie­ka dar tiek pat. Ką ga­li­ma su tais pi­ni­gais pa­da­ry­ti? Vien pen­si­jų di­di­ni­mui rei­kia 400 mi­li­jo­nų eu­rų!

Kad dar neapsp­jau­dot ir nie­kuo neap­mė­tot, už tai jums – ačiū!“

... apie vals­tie­čius ir „vals­tie­čius“

„Ger­bia­mas Ra­mū­nai, kaip be­bū­tų, bet ūki­nin­kai vis tiek ne­sup­ras „vals­tie­čių“, kad bū­tent prie „vals­tie­čių“ val­dy­mo at­si­ran­da pa­pil­do­mi mo­kes­čiai vals­tie­čiams. Kiek tų mi­li­jo­nų be­bū­tų, vis tiek ne­bū­si­me su­pras­ti“, – par­ti­jos va­dą tri­bū­no­je su­lai­ko Šiau­lių ra­jo­no me­ro An­ta­no Be­za­ro rep­li­ka.

„Sup­ran­tu, kad ne­bū­si­me su­pras­ti. Es­mė yra tik 600 ar 700 ūki­nin­kų, ku­riems mo­kes­tis pa­di­dės. Vis dėl­to tu­rė­si­me pri­siim­ti tą pa­pil­do­mą naš­tą. Ati­tin­ka­mai mes tu­rė­si­me pa­da­ry­ti vis­ką, de­rė­tis kie­tai ir aiš­kiai, kad Eu­ro­pos Są­jun­gos iš­mo­kos di­dė­tų“, – ža­dė­jo R. Kar­baus­kis.

Ūki­nin­kai at­rė­mė: „Ka­da bus pa­ban­dy­ta iš­trauk­ti vi­są še­šė­lį iš ki­tų sri­čių, o ne tik di­din­ti ūki­nin­kams mo­kes­čius?“

„Dėl ko­vos su ko­rup­ci­ja, mo­kes­čių ne­mo­kė­ji­mu tu­rė­čiau pa­sa­ky­ti, kad ši­tas Sei­mas, Vy­riau­sy­bė pa­si­žy­mi di­de­liu no­ru. Pa­sip­rie­ši­ni­mas tam – mil­ži­niš­kas. Jei­gu sis­te­mai bū­tų ga­li­ma mus su­stab­dy­ti ir su­grą­žin­ti vis­ką, kaip bu­vo, tai tas ir bū­tų pa­da­ry­ta. Bet mes per pu­sę me­tų tie­siog ne­pa­jė­gia­me vi­sų dar­bų pa­da­ry­ti. Pa­da­ry­tų dar­bų efek­tas at­si­ran­da tik­rai ne iš kar­to – pa­si­jus 2020 – 2021 me­tais“.

... apie ka­di­la­ką

Po su­si­ti­ki­mo su ūki­nin­kais Ra­mū­nas Kar­baus­kis sė­do į pra­ban­gų „Ca­dil­lac Es­ca­la­de“ ša­lia as­me­ni­nio vai­ruo­to­jo, už­si­dė­jo juo­dus aki­nius ir iš­vy­ko.

Vy­tau­to RUŠ­KIO nuo­tr.

Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos pir­mi­nin­kas Ra­mū­nas Kar­baus­kis tė­vo­ni­jos ūki­nin­kams pri­sta­tė „po­ky­čių krep­še­lį“ apie mo­kes­čius, dek­la­ra­ci­jas ir pro­jek­tus.

Šiau­lių re­gio­ne rink­ti Sei­mo na­riai (iš kai­rės) Vi­ta­li­jus Gai­lius, Ra­mū­nas Kar­baus­kis, Ri­ma Baš­kie­nė, Va­lius Ąžuo­las, Juo­zas Rim­kus palaikė kompaniją žemės ūkio ministrui.

Šiau­lių ra­jo­no me­ras An­ta­nas Be­za­ras (de­ši­nė­je) klau­sė par­ti­jos pir­mi­nin­ko Ra­mū­no Kar­baus­kio, ar „vals­tie­čių“ par­ti­ja bus su­pras­ta, pa­di­di­nu­si mo­kes­čius vals­tie­čiams?

Dienos populiariausi

Per javapjūtę sėjo pažadus (23)

2017 m. rugpjūčio 12 d.
lankomiausias

Kas pa­dė­s Šiau­lių me­rui? (33)

2017 m. rugpjūčio 12 d.
daugiausiai komentuotas

Komentarai (23)

tam cadilacui, 2017-08-18 09:52
Kur prekiniesi ar pamiršai kokiu kursu litai į eurus virto ? Primenu - 3,4528 lito už eurą. Norfoj geriausias sviestas 1,09 eur (3,76 lt), kam perki už 2 eurus ? Va tokie "tirštintojai", nieko nenutuokiantys apie tai, kas nustatinėja kainas parduotuvėse ar turguose ir puldinėja valdžios atstovus. Ne tuo adresu savo pyktį, o tiksliau pavydą, liejate. Pažiūrėkit kokiom mašinom važinėja prekybcentrių savininkai. Tiesa, greičiausiai nė nežinot kaip jie atrodo, nes jie nė neužsuka į kokius tai Šiaulius. Jiems net neįdomu, kas ten gyvena, jiems svarbu, kad perka ir neša po 50 proc.pelną nuo kiekvienos prekės. O va atvažiavo Karbauskis, kalbasi, stengiasi suprasti ko žmonėms reikia, kad būtų laimingesni, tai galima ant jo išlieti viską, kas susikaupė per visą gyvenimą.

cadillac escalade, 2017-08-15 22:27
Karabovski tu, Karabovski,, melagėli naisovas, ar bent žinai, kad sviesto pakelis jau kainuoja 7 litus (!!!), o riekelė duonos - 50 ct (lietuviškų).
Tai bent rezultatai!!! Laukiam kitų "rezultatų" :D :D :D

Kumelinis, 2017-08-15 20:08
Kad pagiedojo tai pagiedojo kaip lakštingalai kumeliniai

O kodėl, 2017-08-15 15:59
straipsnio autorė neaprašė, su kokiomis transporto prirmonėmis ir kiti susitikimo dalyviai išvyko? Nes dabar tai straipsnio pabaiga tendencingai skirta sukelti skaitytojams priešiškumą R. Karbauskiui - suprask, Karbauskis kadilaku važinėja, o visi kiti tai arkliais kinkytomis vežėčiomis išvažiavo... Ū kininkų džipai ne ką prastesni, kai kurie ir su vardiniais numeriais... Ir iš asmeniniių pinigų apmokamas vairuotojas yra gerai, nes tuomet tris valandas iš Šiaulių į Vilnių gali skirti susipažinimui su dokumentais, korespondencijos peržiūrėjin
mui ir pan.

nuomonėms, 2017-08-15 12:55
Mąstantys mato?
Tai MATANTYS mato - šiluma jei ir nebrangs, tai tik dėl konservų pastangų, pienas ir sviestelis brangsta kosminiu greičiu, jau darosi nebeįperkamas, šiukšlės brangsta, alus jau brango, automobilių draudimas - išvis kosmosas, pas kirpėją - jau greitai tik kas trečią mėnesį galėsim nueiti. Sąrašą bet kuris matantis gali pratęsti. O Pranckietis apie naujus mokesčius jau čiulba, vėl turi nervuotis.
Užtat šunis į pliažą galėsim vestis. Tik už ką į tą pajūrį nuvažiuoti?
Tai rezultatai kol kas tokie.

Nuomonei, 2017-08-15 07:44
Argi kas sako, kad blogiausia. Yra labai gerų dalykų pradėta daryti. Mąstantys tai mato. Bet koks rezultatas tokio susitikimo? Pusiaukelė tarp Palangos? Atvažiuoti reikia rimtai pasiruošus, o ne cirkus riesti. Argi jie nežino, kad žmonės labai sunkiai gyvena. Taip vos vos laikydamiesi. Ir labai nelinksmi savo padėtim. Ir atvažiavus tokius plėnis pustyti nėra gražu.

Nuomonė, 2017-08-14 21:59
Juokaukime, kiek norime, bet reikia pripažinti, kad tai pirmoji politinė jėga vykdanti visus pažadus rinkėjams. Anksčiau buvo visi melagiai, atvedė valstybę iki tokio apgailėtino lygio. Palinkėkime žemdirbiams valstiečiams sėkmės ir laukime rezultato. Jie patikimiausi.

Petras, 2017-08-14 11:04
vo juk buvo ir ministras BMarkauskas Ką jis kalbėjo, a?

atvirai, 2017-08-13 22:54
Važiuok tu geriau Ispanijon, karbauski...

Šiaulietis, 2017-08-13 18:44
Karbauskio klanas bijojo, kad nesusirinktų daugiau rinkėjų, tai tyliai sukvietė tik savo partijos narius. p. R. Baškienė dabar kaip Karbausko patarėja, bijo pažiūrėti rinkėjams į akis, todėl viskas vyko slapčia. Todėl gerbiami rinkėjai , per ateinančius rinkimus prisiminkite, kas po nepriklausomybės po rinkimų, daugiausiai apgavo jus. Todėl savo balsą atiduokite gerai apsvarstę už tuos, kurie neprarado sąžinės, ir nežada aukso kalnus, o kalba atvirai ir sąžiningai.

Rodomi komentarai nuo 1 iki 10. Iš viso: 23

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 23
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas