(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Pirmas puslapis

Aviacijos bazėje keičiasi vaizdas ir vadovybė

2017 m. rugpjūčio 11 d.
Živilė KAVALIAUSKAITĖ

Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Ka­ri­nių oro pa­jė­gų (KOP) Avia­ci­jos ba­zė­je – nau­jo­vės. Iš­ki­lo ke­tu­raukš­tis gy­ve­na­ma­sis komp­lek­sas, re­mon­tuo­ja­mi rie­dė­ji­mo ta­kai, aikš­te­lės, pe­ro­nas, Jur­gio Dob­ke­vi­čiaus an­ga­ras. Pa­si­kei­ti­mai – ir va­do­vy­bė­je. Nuo šian­dien Avia­ci­jos ba­zei pra­de­da va­do­vau­ti pul­ki­nin­kas lei­te­nan­tas An­ta­nas Ma­tu­tis. Šta­bo vir­ši­nin­ką pul­ki­nin­ką lei­te­nan­tą Ser­gė­jų Buit­vi­dą pa­keis ma­jo­ras Alek­sie­jus Bo­je­vi­kas.

zivile@skrastas.lt

In­ves­ti­ci­jos tę­sia­si

Lai­ki­nai KOP Avia­ci­jos ba­zės va­do pa­rei­gas ėjęs šta­bo vir­ši­nin­kas pul­ki­nin­kas lei­te­nan­tas Ser­gė­jus Buit­vi­das sa­ko, kad pa­grin­di­niai dar­bai ba­zė­je šiuo me­tu vyks­ta už JAV Eu­ro­pos sau­gu­mo už­tik­ri­ni­mo ini­cia­ty­vos (angl. Eu­ro­pean Reas­su­ran­ce Ini­tia­ti­ve, ERI) pro­jek­tams skir­tas lė­šas. 2017–2018 me­tams yra pa­tvir­tin­ta apie 15 pro­jek­tų. Jiems nu­ma­ty­ta apie 20 mi­li­jo­nų eu­rų.

In­ten­sy­vūs dar­bai vyks­ta pir­mo­jo­je Avia­ci­jos ba­zės zo­no­je. Čia pla­ti­na­mas ir at­nau­ji­na­mas rie­dė­ji­mo ta­kas An­ta­no Gus­tai­čio an­ga­ro link, aikš­te­lės, vyks­ta Jur­gio Dob­ke­vi­čiaus an­ga­ro re­konst­ruk­ci­ja.

Re­konst­ruo­ja­mas ka­ri­nis pe­ro­nas. Pla­nuo­ja­ma, kad vi­si mi­nė­ti dar­bai bus už­baig­ti spa­lio mė­ne­sį.

Rie­dė­ji­mo ta­kas ir par­ka­vi­mo aikš­te­lė prie J. Dob­ke­vi­čiaus an­ga­ro, ku­rių at­nau­ji­ni­mas pra­dė­tas per­nai, jau be­veik baig­ti.

Il­ga­lai­kis pro­jek­tas – na­vi­ga­ci­nės įran­gos at­nau­ji­ni­mas. Dar­bus pla­nuo­ja­ma pra­dė­ti dar šie­met, jų pa­bai­ga nu­ma­ty­ta 2019 me­tais.

Šie­met bus baig­ti na­vi­ga­ci­jos ir ap­švie­ti­mo įran­gos ins­ta­lia­vi­mo dar­bai ant at­sar­gi­nio ki­li­mo tū­pi­mo ta­ko.

Bus ple­čia­mas ir nai­kin­tu­vų pe­ro­nas. Pa­ruo­šia­mie­ji dar­bai tu­rė­tų pra­si­dė­ti me­tų pa­bai­go­je, o per 2018 me­tus pro­jek­tas tu­rė­tų bū­ti įgy­ven­din­tas.

Pa­gal ERI pro­gra­mą 2018 me­tais pla­nuo­ja­ma pa­sta­ty­ti kro­vi­nių for­ma­vi­mo aikš­te­lę, ope­ra­ci­nį pa­sta­tą. Ki­tą­met tu­rė­tų bū­ti pra­dė­tas įgy­ven­din­ti ir amu­ni­ci­jos sau­gyk­los pro­jek­tas.

Už na­cio­na­li­nes lė­šas ne­to­li Avia­ci­jos ba­zės šta­bo pa­sta­to iš­ki­lo gy­ve­na­ma­sis komp­lek­sas. Pro­jek­ta­vi­mo ir sta­ty­bos dar­bų su­tar­tis su sta­ty­bų UAB „A. Ži­lins­kis ir ko“ bu­vo pa­si­ra­šy­ta 2015 me­tais, sta­ty­ba pra­dė­ta praė­ju­sių me­tų pa­va­sa­rį.

Pa­gal pla­nus pa­sta­to pa­baig­tu­vės tu­rė­jo bū­ti lie­pos mė­ne­sį, bet dar­bai už­si­tę­sė. Pa­sak S. Buit­vi­do, pri­klau­so­mai nuo trū­ku­mų, priė­mi­mo dar­bų, įkur­tu­vės ga­li už­truk­ti iki lapk­ri­čio mė­ne­sio.

Komp­lek­si­nia­me pa­sta­te yra iki 200 gy­ve­na­mų­jų vie­tų ir val­gyk­la. Čia ap­si­stos NA­TO oro po­li­ci­jos mi­si­ją vyk­dan­tys kon­tin­gen­tai, ka­riai, da­ly­vau­sian­tys pra­ty­bo­se.

Avia­ci­jos ba­zės plėt­ros pla­nas yra pa­reng­tas iki 2027 me­tų. Dar­bai fi­nan­suo­ja­mi iš tri­jų šal­ti­nių: NA­TO sau­gu­mo in­ves­ti­ci­jų pro­gra­mos, na­cio­na­li­nių lė­šų, JAV ka­ri­nių oro pa­jė­gų lė­šų.

Ro­ki­ruo­tės

Šian­dien KOP Avia­ci­jos ba­zės pa­rei­gas pra­de­da ei­ti nau­ja­sis va­das – pul­ki­nin­kas lei­te­nan­tas An­ta­nas Ma­tu­tis. Ofi­cia­li inau­gu­ra­ci­jos ce­re­mo­ni­ja vyks pir­ma­die­nį. Prieš tap­da­mas Avia­ci­jos ba­zės va­du, ka­ri­nin­kas bu­vo KOP šta­bo ope­ra­ci­jų sky­riaus vir­ši­nin­kas.

A. Ma­tu­tis ki­lęs iš Drą­su­čių (Šiau­lių r.). Yra bai­gęs An­ta­no Gus­tai­čio avia­ci­jos ins­ti­tu­tą. 1999 me­tų gruo­dį sraig­tas­par­nio pi­lo­tu pra­dė­jo tar­nau­ti tuo­me­ti­nė­je Pir­mo­jo­je avia­ci­jos ba­zė­je. 2000 me­tais, kai sraig­tas­par­niai bu­vo per­kel­ti į Ant­rą­ją avia­ci­jos ba­zę, iš­vy­ko į Pa­ne­vė­žį. 2007 me­tais grį­žo į Šiau­lius. 2008 me­tais ta­po sraig­tas­par­nių gran­dies va­du, vė­liau – es­kad­ri­lės va­do pa­va­duo­to­ju, S3 vir­ši­nin­ku, es­kad­ri­lės va­du. Po stu­di­jų JAV grį­žo į KOP šta­bą Kau­ne. A. Ma­tu­tis yra tar­na­vęs dvie­jo­se mi­si­jo­se Af­ga­nis­ta­ne: 2011 ir 2014 me­tais.

Anks­tes­ny­sis ba­zės va­das pul­ki­nin­kas Ma­rius Ma­tu­lai­tis nuo lie­pos pra­džios dir­ba Ge­ne­ro­lo Jo­no Že­mai­čio Lie­tu­vos ka­ro aka­de­mi­jos KOP Ka­pi­to­nų kur­sų vir­ši­nin­ku. Ge­gu­žės 2 die­ną ka­ri­nin­kas iš Avia­ci­jos va­do pa­rei­gų bu­vo per­kel­tas į lai­ki­ną­jį pro­fe­si­nės ka­ro tar­ny­bos re­zer­vą.

Avia­ci­jos ba­zės šta­bo vir­ši­nin­kas S. Buit­vi­das ki­tą sa­vai­tę iš­vyks­ta į Kau­ną, čia jo lau­kia KOP šta­bo vir­ši­nin­ko pa­va­duo­to­jo ope­ra­ci­joms pa­rei­gos. Avia­ci­jos ba­zės šta­bo vir­ši­nin­ku S. Buit­vi­das bu­vo pen­ke­rius me­tus. S. Buit­vi­dą pa­keis ma­jo­ras Alek­sie­jus Bo­je­vi­kas, iki šių pa­rei­gų dir­bęs Lie­tu­vos ka­ro aka­de­mi­jos KOP Ka­pi­to­nų kur­sų vir­ši­nin­ku.

Šiuo me­tu Avia­ci­jos ba­zė­je tar­nau­ja ir dir­ba apie 400 žmo­nių. Iš jų apie 60 – skrai­dan­tis per­so­na­las.

Vy­tau­to RUŠ­KIO nuo­tr.

At­nau­ji­namas rie­dė­ji­mo ta­kas An­ta­no Gus­tai­čio an­ga­ro link.

Gy­ve­na­ma­sis komp­lek­sas ne­to­li Ka­ri­nių oro pa­jė­gų Avia­ci­jos ba­zės šta­bo pa­sta­to baig­tas, bet vi­dus dar neaps­ta­ty­tas.

Re­no­vuo­jam­as Jur­gio Dob­ke­vi­čiaus an­ga­ras.

Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Ka­ri­nių oro pa­jė­gų Avia­ci­jos ba­zės va­du nuo šian­dien tam­pa pul­ki­nin­kas lei­te­nan­tas An­ta­nas Ma­tu­tis.

Ka­ri­nių oro pa­jė­gų Avia­ci­jos ba­zės šta­bo vir­ši­nin­kas pul­ki­nin­kas lei­te­nan­tas Ser­gė­jus Buit­vi­das Šiau­liuo­se skai­čiuo­ja pa­sku­ti­nes die­nas. Nuo ki­tos sa­vai­tės jis iš­vyks­ta į Kau­ną, čia jo lau­kia KOP šta­bo vir­ši­nin­ko pa­va­duo­to­jo ope­ra­ci­joms pa­rei­gos.

Dienos populiariausi

Per javapjūtę sėjo pažadus (23)

2017 m. rugpjūčio 12 d.
lankomiausias

Kas pa­dė­s Šiau­lių me­rui? (33)

2017 m. rugpjūčio 12 d.
daugiausiai komentuotas

Komentarai (2)

Aledromas, 2017-08-12 16:05
rusai vadovauja,jankiai misijonauja-ot tai vaizdzialis Zokniuose-ir dar laukiams kokiu tai investoriu irgi kitaicu atlekiant ! Taigi joks rimtas investorius nenores buti taikiniu,o tuo labiau kitaicai jankiu kaimynai.Ilgai laukus dar palauk-gal kokie zimbabvenai pasirodys dykvietese kurtis......

miestietis, 2017-08-12 08:43
Gaila, kad taip Marius M. susidirbo karjerą per neatsargumą(o gal ir dar dėl ko), ir teko vykti į reabilitaciją, nors tai ir Vilniuje.Ko jau ko, o vadovaujančių personų armijoje tikrai netrūks, bile, kad tik skraidyklių užtektų kožnam pulkaunykui nors po vieną.

Rodomi komentarai nuo 1 iki 2. Iš viso: 2

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 2
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas