(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Pirmas puslapis

Į padėjėjas – per mero gerą širdį

2017 m. rugpjūčio 9 d.
Rūta JANKUVIENĖ

Šiau­lių me­ro Ar­tū­ro Vi­soc­ko pa­dė­jė­ja va­kar pra­dė­jo dirb­ti Jū­ra­tė Ši­vic­kie­nė, par­ti­jos „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ mies­to sky­riaus pir­mi­nin­kė. Ji, skir­tin­gai nei opo­zi­ci­jo­je esan­ti Ta­ry­bos „tvar­kie­čių“ frak­ci­ja, reiš­kė nuo­šir­džią pa­ra­mą me­rui. Už tai ir ga­vo po­stą.

ruta@skrastas.lt

Krū­vos pa­rei­gų

Nau­jo­ji me­ro pa­dė­jė­ja Jū­ra­tė Ši­vic­kie­nė dirbs pu­se eta­to. Pa­rei­gi­nis at­ly­gi­ni­mas už pu­sę dar­bo die­nos su­da­rys 300 eu­rų (su mo­kes­čiais). Plius me­ras sky­rė sa­vo pa­dė­jė­jai 60 pro­cen­tų at­ly­gi­ni­mo prie­dą.

53 me­tų J. Ši­vic­kie­nė Šiau­lių vals­ty­bi­nė­je ko­le­gi­jo­je yra bai­gu­si svei­ka­tos prie­žiū­ros so­cia­li­nio dar­buo­to­jo ba­ka­lau­ro stu­di­jas. Šiuo me­tu dar stu­di­juo­ja ma­gist­ran­tū­ro­je Šiau­lių uni­ver­si­te­te.

Nau­jo­ji pa­dė­jė­ja ku­ruos ne­vy­riau­sy­bi­nes or­ga­ni­za­ci­jas, su ku­rio­mis pa­ti yra tamp­riai su­si­ju­si.

J. Ši­vic­kie­nė yra aso­cia­ci­jos „Drau­gys­tės švie­sa“ pir­mi­nin­kė, Šiau­lių mies­to žmo­nių su ne­ga­lia klu­bo „Ži­di­nys“ pre­zi­den­tė. Sa­vi­val­dy­bė­je ji ži­no­ma ir kaip lab­da­ros ir pa­ra­mos fon­do „Ta­vo pa­ra­ma“ va­do­vė. Yra bu­vu­si ir Šiau­lių ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų kon­fe­de­ra­ci­jos di­rek­to­re.

Sa­vi­val­dy­bė pra­ne­ša, jog jau pir­mą­ją dar­bo die­ną J. Ši­vic­kie­nei pa­ves­ta spręs­ti neį­ga­lių­jų or­ga­ni­za­ci­jų veik­lai rei­ka­lin­gų pa­tal­pų klau­si­mą.

Pa­tal­pų rei­ka­lus ji ge­rai iš­ma­no. „Šiau­lių kraš­to“ ži­nio­mis, sa­vo va­do­vau­ja­moms or­ga­ni­za­ci­joms pa­tal­pų ne kar­tą yra pra­šiu­si.

Sa­vi­val­dy­bė pa­gal pa­nau­dą per­nai su­tei­kė pa­tal­pas aso­cia­ci­jai „Drau­gys­tės švie­sa“, kai su ja pa­tal­pų nuo­mos su­tar­tį nu­trau­kė Šiau­lių uni­ver­si­te­tas.

Pa­ra­mos ir lab­da­ros fon­dui „Ta­vo pa­ra­ma“ pra­šy­ta pa­tal­pų pa­čia­me mies­to cent­re, pės­čių­jų bul­va­re – Vil­niaus gat­vės 170 (bu­vu­si gink­lų par­duo­tu­vė). Ta­čiau po­li­ti­kai tam ne­pri­ta­rė, skel­bia­mas nuo­mos kon­kur­sas.

„Tvar­kie­čių“ par­ti­jos mies­to sky­riui, ku­ris da­bar vei­kia Auš­ros alė­ja 15, taip pat rei­kia nau­jų pa­tal­pų. Jų pa­nau­dos su­tar­tis bai­gia­si, to­dėl „tvar­kie­čių“ uži­ma­mas pa­tal­pas Sa­vi­val­dy­bė tu­ri per­duo­ti „Po­li­fo­ni­jai“.

De­mok­ra­ti­ją plė­to­ja už pu­sę eta­to

„Šiau­lių kraš­tas“ ra­šė, jog prieš mė­ne­sį A. Vi­soc­kas pa­ža­dė­jo „tvar­kie­čių“ sky­riaus ly­de­riams „pu­sę eta­to“.

Pub­li­ka­vo A.Vi­soc­kas sa­vo var­du už mo­kes­čių mo­kė­to­jų pi­ni­gus už­sa­ko­muo­sius straips­nius su par­ti­jos „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ mies­to sky­riaus pa­reiš­ki­mą. Ci­ta­vo tar­pu­sa­vy­je su­si­pjo­vu­sius par­ti­nius, ku­rie reiš­kė jam pa­ra­mą ir pik­ti­no­si opo­zi­ci­jo­je esan­čiais sa­vo at­sto­vais Ta­ry­bos na­riais.

Gar­si­no tuo­met A. Vi­soc­kas pa­reiš­ki­mo au­to­riams pa­dė­ką už to­kią „drą­są“ ir pa­siū­lė „bū­dą, kaip dar ak­ty­viau da­ly­vau­ti de­mok­ra­ti­niuo­se pro­ce­suo­se – skir­ti žmo­gų, ku­ris pu­sę eta­to dirb­tų ma­no ko­man­do­je“.

Prieš atei­da­ma į pa­dė­jė­jas J. Ši­vic­kie­nė par­ti­jos sky­riaus var­du su­ra­šė dar vie­ną pa­reiš­ki­mą, ad­re­suo­tą me­rui ir Ta­ry­bos Eti­kos ko­mi­si­jai.

Dar sy­kį pa­reiš­kė pa­ra­mą me­rui ir pa­pra­šė ini­ci­juo­ti man­da­tų atė­mi­mą iš Ta­ry­bos na­rių „tvar­kie­čių“ Dai­vos Ma­to­nie­nės ir And­riaus Še­džiaus.

Tre­čio frak­ci­jos na­rio Alf­re­do Lan­kaus­ko neį­var­di­jo. Jam ap­kal­tą jau yra ini­ci­ja­vęs pa­ts me­ras su sa­vo se­kė­jais.

A. Vi­soc­kas da­bar tu­rės du pa­ta­rė­jus ir tris pa­dė­jė­jus.

J. Ši­vic­kie­nė eta­tu da­ly­sis su dar vie­nu nau­ju pa­dė­jė­ju, ku­ris pra­dės dirb­ti nuo rugp­jū­čio 14 die­nos. Jų pa­rei­gy­bės ap­ra­šy­me įra­šy­tas ne tik ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų ku­ra­vi­mas, bet ir su­si­ti­ki­mai, ren­gi­niai, ži­niask­lai­dos ir so­cia­li­nių tink­lų ste­bė­se­na.

Sa­vi­val­dy­bės nuo­tr.

„Tvar­kie­tė“ Jū­ra­tė Ši­vic­kie­nė, ta­pu­si me­ro pa­dė­jė­ja, ku­ruos ne­vy­riau­sy­bi­ni­n­kų klau­si­mus, nors pa­ti yra ke­lių ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų va­do­vė – ar ne­kils vie­šų ir pri­va­čių in­te­re­sų konf­lik­tas?

Dienos populiariausi

Per javapjūtę sėjo pažadus (23)

2017 m. rugpjūčio 12 d.
lankomiausias

Kas pa­dė­s Šiau­lių me­rui? (33)

2017 m. rugpjūčio 12 d.
daugiausiai komentuotas

Komentarai (65)

sekta, 2017-08-11 23:51
liberalai virsta i sekta. tt nori dirbti kaip partija. o kas gausis

čystas, 2017-08-10 21:47
Nu mūsų mers tai čystai pasikėlęs – komentarų skaitytojos etatą įsteigė su 60 % priedu. Tegul kavojasi abu po lapais... nuo žmonių pykčio

nulis nuliui, 2017-08-10 18:34
labai geras jūsų komentaras, tik man susidarė , kad čia pliekiasi poetė-boba su ne poetais-diedais .

Merui..., 2017-08-10 17:05
Negerbiamas mere. ar jus skaitot komentarus...Man tai butu geda vadovauti..

Tarpusavis, 2017-08-10 16:09
Geras nulio komentaras. Aš dar galvoju, kodėl valdžia neišlipa iš automobilių? Bo kaip žmonėms į akis pažiūrėti, kai viskas taip „gražiai užgyventa“. Tai ir bučiuojasi tarpusavy

Siaulietis, 2017-08-10 14:18
Ei šmikiau, ka darai?

nulis, 2017-08-10 13:56
Susidomėjau: koks mero darbo našumas ir žinojimo lygis, kad tokio pulko patarėjų ir padėjėjų reikia? Nemačiusiam mero susidaro įspūdis, kad jis yra klipata klipačiausias, už abiejų rankų vedamas, nebepaskaitantis ir nebematantis, sunkiai mąstantis ir nežinantis, iš kurios pusės saulė teka :))))) O iš komentuojančių moterėlių juokiaus iki ašarų. Turgaus lygio "razborkės". Pabaigoj turėtų užsiversti sijonus ir plikas rūras vienos kitoms parodyti, kaip senovėj kaimuose kad darydavo, kai abi pusės pritrūkdavo faktų ir argumentų :))))

Ginaraa, 2017-08-10 07:03
Laikas atsibusti liberalams. likome paskutiniai. Kulikauso viražai naudingi TS-LKD.

Ginaraa, 2017-08-10 07:03
Laikas atsibusti liberalams. likome paskutiniai. Kulikauso viražai naudingi TS-LKD.

Ginaraa, 2017-08-10 07:03
Laikas atsibusti liberalams. likome paskutiniai. Kulikauso viražai naudingi TS-LKD.

Rodomi komentarai nuo 1 iki 10. Iš viso: 65

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 65
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas