(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Pirmas puslapis

Reikalingi nereikalingi mokytojai

2017 m. rugpjūčio 9 d.
Rita ŽADEIKYTĖ

Ar­tė­jant nau­jiems moks­lo me­tams Šiau­lių te­ri­to­ri­nė­je dar­bo bir­žo­je pa­bi­ro pe­da­go­gų paieš­kos: mo­kyk­los ieš­ko pe­da­go­gų, o pe­da­go­gai – mo­kyk­lų. Ka­tast­ro­fiš­kai trūks­ta pe­da­go­gų iki­mo­kyk­li­nu­kams ir prieš­mo­kyk­li­nu­kams, su ryš­kiais ži­bu­riais mo­kyk­lų va­do­vai ieš­ko ir kai ku­rių da­ly­ki­nin­kų. Mo­kyk­lų va­do­vai ste­bi noks­tan­čią pro­ble­mą, švie­ti­mo stra­te­gai – mo­ky­to­jų „ke­pi­mą“ per vie­ne­rius me­tus, bet už dvi­gu­bą kai­ną.

rita@skrastas.lt

Ma­siš­kai ieš­ko spe­cia­lis­tų

In­ter­ne­ti­nė­je Dar­bo bir­žos sve­tai­nė­je – iš­ti­si pus­la­piai su mo­kyk­lų skel­bi­mais apie mo­ky­to­jų paieš­ką. Ieš­ko net ne po vie­ną, po ke­lis spe­cia­lis­tus vie­no­je mo­kyk­lo­je. Siū­lo nuo­la­ti­nį dar­bą, ne­re­tai ne­rei­ka­lau­ja pe­da­go­gi­nio dar­bo pa­tir­ties.

Šiau­lių te­ri­to­ri­nės dar­bo bir­žos Dar­bo iš­tek­lių sky­riaus vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė Ra­sa Juš­kie­nė su­skai­čia­vo, kad nuo sau­sio 1 iki rugp­jū­čio 7 die­nos bir­žo­je vien iš Šiau­lių mies­to ir ra­jo­no mo­kyk­lų bu­vo re­gist­ruo­tos 186 lais­vos dar­bo vie­tos mo­ky­to­jams. Dau­giau­siai ieš­ko­ma iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo mo­ky­to­jų, trū­ko ir 57 da­ly­ki­nin­kų.

Vien per va­kar die­ną Šiau­lių te­ri­to­ri­nės dar­bo bir­žos tink­la­la­pį pa­pil­dė 6 nau­ji aps­kri­ties švie­ti­mo įstai­gų skel­bi­mai, kad ieš­ko­ma įvai­rių sri­čių pe­da­go­gų.

Rad­vi­liš­kio ra­jo­ne per 7 me­tų mė­ne­sius ieš­ko­ta įdar­bin­ti 23 pe­da­go­gus, Jo­niš­kio ra­jo­ne – 15, Ak­me­nės ra­jo­ne – 14 pe­da­go­gų. Kel­mės ra­jo­nas ieš­ko­jo 9, Pak­ruo­jo ra­jo­nas – 7 pe­da­go­gų.

Iš vi­so Šiau­lių ap­skri­ty­je nuo me­tų pra­džios iki rugp­jū­čio 7 die­nos ug­dy­mo įstai­gos ieš­ko­jo 254 pe­da­go­gų – tiek bu­vo lais­vų vie­tų, kai per tą pa­tį lai­ko­tar­pį 2016 me­tais ap­skri­ty­je bu­vo re­gist­ruo­ta tik 160 lais­vų dar­bo vie­tų pe­da­go­gams.

Dar­bo bir­žos spe­cia­lis­tės R. Juš­kie­nės tei­gi­mu, bend­ras re­gist­ruo­tų dar­bo vie­tų skai­čius mo­ky­to­jams Šiau­lių ap­skri­ty­je ly­gi­nant su 2016 me­tų tuo pa­čiu lai­ko­tar­piu pa­di­dė­jo net 37 pro­cen­tais. La­biau­siai ap­skri­ty­je dau­gė­jo lais­vų dar­bo vie­tų iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo mo­ky­to­jams (43,8 pro­cen­to).

Šie­met nuo sau­sio 1-osios iki rugp­jū­čio 7 die­nos bir­žo­je bu­vo re­gist­ruo­ti 132 mo­ky­to­jai be­dar­biai, per­nai per tą pa­tį lai­ko­tar­pį – 115. Dar­bo ieš­ko dai­lės, mu­zi­kos, lie­tu­vių kal­bos mo­ky­to­jai, yra ir iki­mo­kyk­li­nu­kų, bet nė vie­no bio­lo­gi­jos, che­mi­jos, geog­ra­fi­jos, in­for­ma­ti­kos ar ma­te­ma­ti­kos mo­ky­to­jo.

Noks­ta su­dė­tin­ga si­tua­ci­ja

Šiau­lių „Sau­lės“ pra­di­nė mo­kyk­la šiuo me­tu per Dar­bo bir­žą ieš­ko net pen­kių spe­cia­lis­tų: ang­lų kal­bos, pra­di­nių kla­sių, šo­kių mo­ky­to­jų, prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo pe­da­go­go ir auk­lė­to­jo pa­dė­jė­jo.

Šios mo­kyk­los di­rek­to­rė Re­gi­na Mie­žie­nė „Šiau­lių kraš­tui“ pa­sa­ko­jo, kad mo­kyk­lo­je įkur­tos nau­jos dar­bo vie­tos pa­si­kei­tus prieš­mo­kyk­li­nio am­žiaus vai­kų ug­dy­mo mo­de­liams, nes da­bar mo­kyk­lo­je jau veiks trys prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo gru­pės, dirb­sian­čios po 10,5 va­lan­dos.

R. Mie­žie­nės tei­gi­mu, kol kas su­lau­kė daug no­rin­čių dirb­ti auk­lė­to­jo pa­dė­jė­jo dar­bą, nes ne­di­de­li rei­ka­la­vi­mai – už­ten­ka ir vi­du­ri­nio iš­si­la­vi­ni­mo, šis spe­cia­lis­tas pri­žiū­ri „hi­gie­ną, pa­de­da vai­kams ap­si­reng­ti, išei­ti į lau­ką“.

„O prieš­mo­kyk­li­nio, iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo spe­cia­lis­tų la­bai trūks­ta vi­so­se mo­kyk­lo­se. La­bai trūks­ta ir pra­di­nių kla­sių mo­ky­to­jų. Ne­beaiš­ku, kas bus to­liau, nes jau­ni­mas ne­be­si­ren­ka pe­da­go­go pro­fe­si­jos. Kai vy­res­ni mo­ky­to­jai išeis į pen­si­ją, to­kių spe­cia­lis­tų trūks dar dau­giau. Ma­nau, kad jau po tre­jų me­tų su pra­di­nių, prieš­mo­kyk­li­nių gru­pių mo­ky­to­jais bus la­bai liūd­na“, – ma­no di­rek­to­rė R. Mie­žie­nė.

Jo­niš­kio ra­jo­no Gas­čiū­nų pa­grin­di­nė mo­kyk­la ieš­ko tech­no­lo­gi­jų mo­ky­to­jo, nors ir siū­lo­ma ne­ter­mi­nuo­ta dar­bo su­tar­tis, ta­čiau ne­pil­nas krū­vis – tik 7 sa­vai­ti­nės pa­mo­kos. Mo­kyk­los va­do­vė Dai­va Jur­gai­tie­nė „Šiau­lių kraš­tui“ sa­kė, kad skam­bi­no dar­bo ieš­kan­tys mo­ky­to­jai ir iš Šiau­lių, ir iš ki­tų ra­jo­nų.

„Aki­vaiz­du, kad to­li va­ži­nė­ti dėl ke­lių pa­mo­kė­lių neap­si­mo­ka, gal­būt pa­vyks su­ras­ti vie­ti­nį žmo­gų. At­va­žiuo­ti iš Šiau­lių apie 40 ki­lo­met­rų neuž­teks at­ly­gi­ni­mo“, – sa­kė D. Jur­gai­tie­nė.

Šiau­lių ra­jo­no Kur­šė­nų Dau­gė­lių ir Dir­vo­nė­nų mo­kyk­lų di­rek­to­rius Rai­mun­das Ke­liuo­tis pa­sa­ko­jo, kad iš Dau­gė­lių mo­kyk­los išė­jo buy­vu­si ma­te­ma­ti­kos mo­ky­to­ja, to­dėl mo­kyk­la per Dar­bo bir­žą ieš­ko ki­to.

„Po­ra kan­di­da­tų skam­bi­no, tik­riau­siai mums pa­vyks“, – sa­kė R. Ke­liuo­tis.

Il­ga­me­tis mo­kyk­los va­do­vas ne­links­mai skai­čia­vo, kad yra mo­kyk­lų, ku­rios atei­ty­je neiš­si­lai­kys, to­dėl ku­rį lai­ką pe­da­go­gų trū­ku­mą mo­kyk­lo­se „už­dengs“ iš­ny­ku­sių mo­kyk­lų mo­ky­to­jai. Kol kas yra ir kai ku­rių da­ly­kų mo­ky­to­jų per­tek­lius.

„Kai pa­si­žiū­ri, kiek į pe­da­go­gus ren­gu­sį Šiau­lių uni­ver­si­te­tą įsto­jo pir­ma­kur­sių, tai kaž­kas bai­saus. Ne­bė­ra kam rink­tis pe­da­go­gų spe­cia­ly­bių, nes šiai pro­fe­si­jai nė­ra ge­rų per­spek­ty­vų. Dar pen­ke­tą ar de­šimt me­te­lių ir pa­ma­ty­si­me re­zul­ta­tus, kai vy­res­ni mo­ky­to­jai išeis į pen­si­ją, o jau­nų spe­cia­lis­tų tie­siog ne­bus pa­ruoš­ta“, – si­tua­ci­ją mo­de­lia­vo R. Ke­liuo­tis.

Spe­cia­lis­tų de­fi­ci­tas

Šiau­lių „Sau­lė­te­kio“ gim­na­zi­ja į Dar­bo bir­žos tink­la­la­pį yra įdė­ju­si tris dar­bo skel­bi­mus, ieš­ko mu­zi­kos mo­ky­to­jo, du skel­bi­mai yra dėl bio­lo­gi­jos mo­ky­to­jo – siū­lo­mas 9 sa­vai­ti­nių va­lan­dų dar­bo krū­vis ir 16 va­lan­dų.

Gim­na­zi­jos di­rek­to­rė Jū­ra­tė Kaš­čiuš­kie­nė tei­gė, kad bio­lo­gi­jos mo­ky­to­ja išei­na iš dar­bo, to­dėl ieš­ko­ma pa­mai­nos.

„La­bai su­dė­tin­ga ras­ti bio­lo­gi­jos mo­ky­to­ją, nes Šiau­liuo­se ypač trūks­ta che­mi­jos, bio­lo­gi­jos mo­ky­to­jų. Kaip bus atei­ty­je su šių spe­cia­ly­bių mo­ky­to­jais mo­kyk­lo­se, kas šiuos mo­ky­to­jus ruoš – klau­si­mas įdo­mus, nes pro­ble­ma di­džiu­lė net ir Klai­pė­do­je“, – „Šiau­lių kraš­tui“ sa­kė J. Kaš­čiuš­kie­nė.

Pa­sak di­rek­to­rės, mo­ki­niai ren­ka­si me­di­ci­nos, bio­me­di­ci­nos stu­di­jas dėl pa­trauk­lių at­ly­gi­ni­mų, dar­bo pa­siū­los, to­dėl šioms dis­cip­li­noms sten­gia­ma­si mo­kyk­lo­je su­dė­ti tvir­tus pa­ma­tus.

Dėl mu­zi­kos mo­ky­to­jo jau da­bar tu­ri „dau­gy­bę pre­ten­den­tų do­ku­men­tų“, nes Šiau­lių uni­ver­si­te­tas yra pa­ren­gęs ne­ma­žai mu­zi­kos pe­da­go­gų.

„Ma­te­ma­ti­kos, lie­tu­vių kal­bos mo­ky­to­jų da­bar lyg ir pa­kan­ka, bet žiū­rint į atei­tį da­ro­si ne­ra­mu. Po pen­ke­rių – de­šim­ties me­tų mo­ky­to­jų ga­li la­bai pri­trūk­ti“, – spė­ja gim­na­zi­jos di­rek­to­rė.

Šiau­lių ra­jo­no Ku­žių gim­na­zi­ja šiuo me­tu ieš­ko so­cia­li­nio pe­da­go­go, che­mi­jos ir lie­tu­vių kal­bos mo­ky­to­jų. Bu­vę dar­buo­to­jai išė­jo į pen­si­ją. Pa­sak gim­na­zi­jos di­rek­to­rės Ro­mos Mei­no­riū­tės, so­cia­li­nį pe­da­go­gą su­ras ne­sun­kiai, yra pre­ten­den­tų ir į che­mi­jos bei lie­tu­vių kal­bos moky­to­jo vie­tas.

Di­rek­to­rės tei­gi­mu, de­fi­ci­ti­nių spe­cia­ly­bių mo­ky­to­jus įma­no­ma su­ras­ti tik siū­lant nuo­la­ti­nį, o ne ter­mi­nuo­tą dar­bą. „Žmo­nėms rei­kia sta­bi­lu­mo, ge­rų są­ly­gų ir jie ren­ka­si“, – sa­kė il­ga­me­tė Ku­žių gim­na­zi­jos va­do­vė.

Abi­tu­rien­tų ne­do­mi­na pe­da­go­go pro­fe­si­ja

Dau­ge­lis kal­bin­tų mo­kyk­lų va­do­vų tei­gė, kad be­veik neį­ma­no­ma mo­ty­vuo­ti mo­ki­nių stu­di­juo­ti pe­da­go­gi­nių pro­fe­si­jų – „per di­de­lės in­ves­ti­ci­jos ir per ma­ža grą­ža šių lai­kų jau­ni­mui“.

Mo­kyk­lų va­do­vų tei­gi­mu, ren­gian­tis mo­ky­to­jo pro­fe­si­jai in­ves­tuo­ti į sa­ve tu­ri daug ne tik fi­nan­si­niu po­žiū­riu mo­kė­da­mas už stu­di­jas. Ši pro­fe­si­ja rei­ka­lau­ja daug in­te­lek­tua­li­nių in­ves­ti­ci­jų, o pra­de­dan­čiam spe­cia­lis­tui mo­kyk­la ga­li pa­siū­ly­ti vos 400 – 500 eu­rų at­ly­gi­ni­mą.

„Yra ir dar vie­na la­bai rim­ta prie­žas­tis – vi­siš­kai su­žlug­dy­tas mo­ky­to­jo au­to­ri­te­tas, mo­ky­to­jas šiuo me­tu yra la­bai že­mi­na­mas. Kaip jau­ni­mui paaiš­kin­ti, kad šią pro­fe­si­ją ver­ta rink­tis? Tai di­de­lė tra­ge­di­ja“, – at­vi­rai sa­kė vie­nos mo­kyk­los va­do­vė.

Tai iliust­ruo­ja ir abi­tu­rien­tų pa­si­rin­ki­mas. Šie­met nė vie­nas "Sau­lė­te­kio" gim­na­zi­jos abi­tu­rien­tas ne­pa­si­rin­ko pe­da­go­go pro­fe­si­jos stu­di­jų.

Šiau­lių ra­jo­no Ku­žių gim­na­zi­jo­je pe­da­go­go pro­fe­si­ją šie­met pa­si­rin­ko vie­nas gim­na­zi­jos abi­tu­rien­tas.

Švie­ti­mo stra­te­gų džiaugs­mai

Lie­tu­vos aukš­tų­jų mo­kyk­lų aso­cia­ci­jos bend­ra­jam priė­mi­mui or­ga­ni­zuo­ti (LA­MA BPO) vie­šų­jų ry­šių spe­cia­lis­tė Do­vi­lė Ci­cė­nai­tė-Ka­vec­kie­nė kol kas ne­ga­lė­jo pa­teik­ti ga­lu­ti­nių skai­čių, kiek ša­lies aukš­tų­jų mo­kyk­lų ren­gia pe­da­go­gus, nes kai ku­rios aukš­to­sios mo­kyk­los yra „aiš­kiai pe­da­go­gi­nės kryp­ties“, o kai ku­rios tu­ri vos ke­lias to­kias stu­di­jų pro­gra­mas.

Neaiš­ku, ir kiek konk­re­čiai sto­jan­čių­jų rin­ko­si pir­mos pa­ko­pos ug­dy­mo stu­di­jų pro­gra­mas. Spe­cia­lis­tės tei­gi­mu, šie­met bend­ro­jo priė­mi­mo į aukš­tą­sias mo­kyk­las me­tu į ug­dy­mo stu­di­jų pro­gra­mas, ku­rioms rei­ka­lin­gas mo­ty­va­ci­jos ver­ti­ni­mas, už­si­re­gist­ra­vo 1 010 sto­jan­čių­jų. Į mo­ty­va­ci­jos ver­ti­ni­mą at­vy­ko 575 sto­jan­tie­ji, iš jų 523 ga­vo tei­gia­mą įver­ti­ni­mą ir ga­lė­jo da­ly­vau­ti kon­kur­se į vals­ty­bės fi­nan­suo­ja­mas stu­di­jų vie­tas.

Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­ja (ŠMM) dar lie­pos 31-ąją pa­skel­bė džiaugs­min­gų ži­nių, kad „pe­da­go­gi­kos kryp­ties pro­fe­si­nėms stu­di­joms, su­lau­ku­sioms itin di­de­lio aukš­tų­jų mo­kyk­lų ab­sol­ven­tų su­si­do­mė­ji­mo“ mi­nis­te­ri­ja sky­ru­si net pa­pil­do­mų lė­šų.

ŠMM pra­ne­ši­me skel­bia­ma, kad dau­giau­sia no­rin­čių­jų pri­trau­kė pe­da­go­gų ren­gi­mo pro­fe­si­nės stu­di­jos Vil­niaus, Kau­no tech­no­lo­gi­jos, Vy­tau­to Di­džio­jo ir My­ko­lo Rio­me­rio uni­ver­si­te­tuo­se, bet ne il­ga­me­tį pe­da­go­gi­nių stu­di­jų įdir­bį tu­rin­tys Šiau­lių uni­ver­si­te­tas ir Lie­tu­vos edu­ko­lo­gi­jos uni­ver­si­te­tas.

Pa­gal ŠMM mi­ni­mą pe­da­go­gų ren­gi­mo mo­de­lį mo­ky­to­jais ga­li tap­ti aukš­tų­jų mo­kyk­lų ab­sol­ven­tai, jau įgi­ję da­ly­ko ba­ka­lau­ro ar ma­gist­ro laips­nį to­je pa­čio­je ar ki­to­je aukš­to­jo­je mo­kyk­lo­je. Pe­da­go­go kva­li­fi­ka­ci­ją su­tei­kian­čios pro­fe­si­nės stu­di­jos aukš­to­sio­se mo­kyk­lo­se trun­ka me­tus ar pu­sant­rų.

ŠMM pra­ne­ši­me skel­bia­ma, kad „ska­ti­nant to­kių mo­ky­to­jų ren­gi­mą, pa­si­rin­ku­siems pe­da­go­gi­kos pro­fe­si­nes stu­di­jas pir­mą kar­tą bus mo­ka­ma spe­cia­li sti­pen­di­ja – 3,05 ba­zi­nės so­cia­li­nės iš­mo­kos dy­džio pa­ra­ma stu­di­joms ar­ba 115,90 eu­rų.“

Pe­da­go­gą „iš­keps“ per me­tus už dvi­gu­bą mo­kes­tį?

Pe­da­go­gų ren­gi­mo tra­di­ci­jas tu­rin­tis Šiau­lių uni­ver­si­te­tas šie­met ga­vo tik 30 vals­ty­bės fi­nan­suo­ja­mų vie­tų – po 15 jų bu­vo skir­ta dviem stu­di­jų pro­gra­moms: Iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo pe­da­go­gi­ka ir prieš­mo­kyk­li­nis ug­dy­mas bei Spe­cia­lio­ji pe­da­go­gi­ka ir lo­go­pe­di­ja.

Šiau­lių uni­ver­si­te­to stu­di­jų pro­rek­to­rius Re­mi­gi­jus Bub­nys pa­tvir­ti­no, kad vi­sos vals­ty­bės fi­nan­suo­ja­mos vie­tos abie­jo­se stu­di­jų pro­gra­mo­se jau užim­tos, Spe­cia­lio­sios pe­da­go­gi­kos ir lo­go­pe­di­jos stu­di­jų pro­gra­ma su­rin­ko net ke­liais žmo­nė­mis dau­giau. Per pa­pil­do­mą priė­mi­mą į šias pro­gra­mas ti­ki­ma­si su­lauk­ti dar šiek tiek sto­jan­čių­jų.

R. Bub­nio tei­gi­mu, dar apie 20 žmo­nių yra su­rink­ta į ŠU Tęs­ti­nių stu­di­jų ins­tiu­tu­tą, kur jie, jau tu­rė­da­mi ba­ka­lau­ro ar ma­gist­ro dip­lo­mą, per pu­sant­rų me­tų ga­li įgy­ti mo­ky­to­jo kva­li­fi­ka­ci­ją per pro­fe­si­nes stu­di­jas.

„Jau­čia­si nuo­sta­ta, kad Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­ja eis ne per pir­mos pa­ko­pos pe­da­go­gi­nes stu­di­jas, o per pro­fe­si­nes stu­di­jas“, – ne­slėp­da­mas nuo­sta­bos ir ne­ri­mo sa­kė pro­rek­to­rius.

Jis ste­bė­jo­si, kad iš es­mės su­nai­kin­ta ne­ma­žai pir­mo­sios pa­ko­pos pe­da­go­gi­nės kryp­ties stu­di­jų pro­gra­mų pe­da­go­gų ren­gi­mo tra­di­ci­jas tu­rin­čiuo­se uni­ver­si­te­tuo­se, o lė­šos nu­krei­pia­mos per pro­fe­si­nes stu­di­jas į uni­ver­si­te­tus, ku­riems pe­da­go­gi­ka – tik vie­na ne­di­de­lė ir ga­na nau­ja sri­tis.

„Įti­ki­nė­ja­ma, kad įmo­na­ma sėk­min­gai pa­ruoš­ti mo­ky­to­ją per me­tus...“, – ste­bė­jo­si pro­rek­to­rius.

Jis ap­gai­les­ta­vo, kad dėl to­kios po­li­ti­kos no­rint tap­ti mo­ky­to­ju, rei­kės mo­kė­ti „du kar­tus": pir­mą kar­tą už pa­si­rink­tos kryp­ties ba­ka­lau­ro stu­di­jas, o ant­rą kar­tą – už pro­fe­si­nes stu­di­jas įgy­jant mo­ky­to­jo kva­li­fi­ka­ci­ją.

Vi­du­ti­niš­kai per me­tus ba­ka­lau­ro stu­di­jos kai­nuo­ja apie 2 000 eu­rų. Stu­di­jų truk­mė – ket­ve­ri me­tai. O, pa­vyz­džiui, pro­fe­si­nės stu­di­jos ŠU Tęs­ti­nių stu­di­jų ins­tu­tu­te už vie­ne­rius me­tus kai­nuo­ja apie 1 450 eu­rų, bet rei­kės pu­sant­rų me­tų.

„Ži­nant, kad pe­da­go­go pro­fe­si­ją ren­ka­si vis ma­žiau abi­tu­rien­tų, nes at­ly­gi­ni­mai nea­dek­va­tūs, dar­bas – la­bai su­dė­tin­gas, lauk­si­me to­kių spren­di­mų re­zul­ta­tų“, – ne­slė­pė ap­mau­do pro­rek­to­rius R. Bub­nys.

Re­dak­ci­jos ar­chy­vo nuo­tr.

2005 me­tų lie­pa, ei­lė prie Šiau­lių uni­ver­si­te­to du­rų, sau­go­mų sau­gos tar­ny­bos vy­rų, pa­ma­ty­ti įsto­ju­sių­jų są­ra­šus. Šiau­lių uni­ver­si­te­tas, tu­rė­jęs gi­lias ir pa­ti­ki­mas tra­di­ci­jas, bu­vo pe­da­go­gų ren­gi­mo flag­ma­nas, per me­tus pa­reng­da­vo be­veik po 1000 pe­da­go­gų. Nuo to lai­ko praė­jo tik 12 me­tų. Pe­da­go­gi­nės kryp­ties ba­ka­lau­ro stu­di­jas pa­si­rin­ko apie 30 bū­si­mų pir­ma­kur­sių.

Šiau­lių "Sau­lė­te­kio" gim­na­zi­jos di­rek­to­rė Jū­ra­tė Kaš­čiuš­kie­nė šie­met iš­ly­dė­jo dar vie­ną abi­tu­rien­tų lai­dą, ta­čiau nė vie­nas jų ne­pa­si­rin­ko stu­di­juo­ti pe­da­go­go pro­fe­si­jos.

Šiau­lių uni­ver­si­te­to stu­di­jų pro­rek­to­rius Re­mi­gi­jus Bub­nys ap­gai­les­tau­ja, kad Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nist­eri­ja ska­ti­na ne pe­da­go­gi­nių kryp­čių ba­ka­lau­ro stu­di­jas, o tik pro­fe­si­nes stu­di­jas, kai mo­ky­to­ją "iš­keps" vos per pu­sant­rų me­tų.

Dienos populiariausi

Per javapjūtę sėjo pažadus (23)

2017 m. rugpjūčio 12 d.
lankomiausias

Kas pa­dė­s Šiau­lių me­rui? (33)

2017 m. rugpjūčio 12 d.
daugiausiai komentuotas

Komentarai (14)

Tobis, 2017-08-14 09:25
Nuo kada zydeliai rupinosi goju svietimu.Sedekit runkeliai ,buduliai tyliai ir nekelkit bangu ,nesiutikite zydeliu...

kaimieti, 2017-08-10 21:16
Labai atsiprasau,kad neprirasiau,kad..MOKINIU PAREIGOS PRI-VA-LO-MOS VYKDYTI be maziausio nukrypimo.MOKYKLOJE PRI-VA-LO-MA LAIKYTIS MOKYKLOS TAISYKLIU.O tie"skelbimai" su nurodytomis MOKINIU PAREIGOMIS nepakenks.Manau,kad tik labiau sudrausmins mokinius

Taigi, 2017-08-10 18:14
Kai mokytojas padarytas ubagu - ko stebėtis, kad niekas jo negerbia. Kas gali gerbt ubagus. Kai koks snarglius, nesugebantis be klaidų parašyti "čia", po vasaros atostogų istorijos mokytojai pasakoja, kaip iš arti atrodo piramidės ar Koliziejus, mokytojai lieka tik pasijusti be kaltės kaltai, nes ji neturi jokių šansų savomis akimis pamatyti tai, apie ką vaikams pasakoja. Ką jau ten piramidės. Ne "pagrindinių" dalykų mokytoja, turinti mažai pamokų, perka vienas kelnes ir nešioja jas visus metus, tik keisdama prie jų bliuzeles. Vaikai jau juokiasi - mokytoja su trečiadienine bliuzele... Kodėl mokytojai nestreikuoja taip, kad drebėtų visa šalis? Galas žino. Dažnas yra girdėjęs iš direktoriaus: "tai tu ką? Už pinigus dirbi?" :O ir žmonės susigūžia - taip, jie dirba iš širdies, iš pareigos, iš meilės. Tie, kurie dar dirba ir neemigravo - didžiausi šalies ir mokyklos patriotai. Bet kad nei maxė, nei norfa, nei senukai, nei kiti tos meilės nepriima, o pinigų, brudai, reikalauja. Bent jau galėtų pripažinti mokytojus kaip savanorius. Nes, jei vyksti savanoriaut Afrikon, tai dienpinigius didesnius moka.

to kaimieti, 2017-08-10 14:05
tikrai pats veiksmingiausias dalykas iškabinti popierius su teisėmis ir pareigomis! dar lankstinukų išleiskim ir mygom viskas pasikeis į gerą. Tiesiog suspindės mokyklą! Ufonaitai...

kaimieti, 2017-08-10 13:16
Greitai prasides nauii mokslo metai.SIULAU-kad jau Rugsejo 1-aja kiekvienoj mokykloj PAGRINDINIAME STENDE ir KIEKVIENOJ KLASEJE butu pakabintos MOKINIU PAREIGOS.Per tiek laiko visi mokiniai pamirso SAVO PAREIGAS MOKYKLOJE.BUTINAI pradekite nuo sito punkto. Galima pakabinti ir MOKYTOJU TEISES.Nes kaip matome Mokytojai neturi jokiu teisiu mokykloje. Mokytojai tapo "jaunosios kartos"tarnais..Pasistenkite''aukstai sedintys".Jus tai galite padaryti.Ir brangiai nekainuos.O nauda bus DIDELE.Mokykla taps MOKYKLA.O tereika nupirkti pora "papkiu"svieciamo popieriaus.Ant jo surasyti MOKINIO PAREIGAS,padauginti,uzdeti antspaudus,ir padalyti mokykloms.Juk tiek nedaug tereikia...

Jei rimtai, 2017-08-10 11:26
Tai klausimas toks - nafik Lietuvai švietimo sistema. Jei mus saugo NATO, energetinį saugumą kažkokia supergelda užtikrina, gal užtektų kreiptis į kokią humanitarinę organizaciją prie JTO, kuri atsiųstų po mokyoją savanorį kiekvienam rajonui. Daugiau nereikia, kad koks vietinis dalbajobas vėl nepradėtų apie "eiles už durų" kliedėti.

Indrė, 2017-08-10 10:04
Premjeras S. Skvernelis neturi jokio supratimo, kas vyksta švietimo sistemoje, blogiausia - kad ir nenori suprasti ir gilintis į tai. Jei jau valdžia nemananti, kad švietimas - prioritetinė sritis, nuo kurios priklauso šalies gerovė, tai ko norėti iš mokinių ir jų tėvų...
Susirinko "protingos galvos" valstybės reikalus tvarkyti, bet tvarkymas - tikras chaosas, neapibrėžtumas, degradacija...

ve, 2017-08-10 10:04
Manau, samoningai ruosiamasi mokyklu uzdarinejimui.

Vida, 2017-08-10 09:24
Pasiklausius pr.Skvernelio samprotavimų, man,mokytojai,išvis svyra rankos...Lietuvos laukia baisi ateitis,kol tokie melagiai valdzioje.pamenat,ką jie šnekėjo apie švietimą,kol juos rinkom? Dabar su mokyt.profsąjungom visai nesišneka.pinigų nenumato...pedagogo profesiją baigia sunaikint...dar daug būtų galima vardint.man gaila anūkų,juk jie visai neaišku kokioj mokykloj mokysis...greiciausia-angliskoj..

Vida, 2017-08-10 09:24
Pasiklausius pr.Skvernelio samprotavimų, man,mokytojai,išvis svyra rankos...Lietuvos laukia baisi ateitis,kol tokie melagiai valdzioje.pamenat,ką jie šnekėjo apie švietimą,kol juos rinkom? Dabar su mokyt.profsąjungom visai nesišneka.pinigų nenumato...pedagogo profesiją baigia sunaikint...dar daug būtų galima vardint.man gaila anūkų,juk jie visai neaišku kokioj mokykloj mokysis...greiciausia-angliskoj..

Rodomi komentarai nuo 1 iki 10. Iš viso: 14

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 14
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas