(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Sportas

Raiteliai rungsis dėl išskirtinio trofėjaus

2017 m. rugpjūčio 11 d.

Rugp­jū­čio 12 die­ną Šiau­lių ra­jo­no Bu­bių se­niū­ni­jos Ju­sai­čių kai­me ša­lies ir už­sie­nio rai­te­liai vėl rung­sis dėl vie­no gei­džia­miau­sių Lie­tu­vo­je žir­gų spor­to tro­fė­jų – kal­vių su­kur­tos ori­gi­na­lios Lie­tu­vos tau­rės. Šį­kart dėl jos ko­vos ir pa­jė­giau­si Lie­tu­vos žir­gų spor­to due­tai, ir sve­čiai iš Lat­vi­jos, lau­kia­ma rai­te­lių ir iš Ru­si­jos.

Ren­gi­nys žiū­ro­vams – ne­mo­ka­mas. Pap­ras­tai į vaiz­din­go­je vie­to­vė­je Ju­sai­čių kai­me esan­tį Ju­sai­čių žir­gy­ną ste­bė­ti kon­kū­rų var­žy­bų su­si­ren­ka šim­tai žiū­ro­vų iš vi­sos Lie­tu­vos, Šiau­lių ap­skri­ties.

Šie­met tai jau vie­nuo­lik­to­s Lie­tu­vos tau­rės var­žy­bos, or­ga­ni­zuo­ja­mos aso­cia­ci­jos „Ju­sai­čių žir­gai“. Dvi pir­mo­sios var­žy­bos yra vy­ku­sios Šiau­liuo­se, o jau de­vin­to­sios ren­gia­mos aso­cia­ci­jos va­do­vo Ri­mo Ba­jo­ri­no va­do­vau­ja­mo žir­gy­no so­dy­bo­je, šim­ta­me­čių ąžuo­lų paunks­nė­je. Vie­nas se­niau­sių so­dy­bos ąžuo­lų bai­gia skai­čiuo­ti sep­tin­tą šimt­me­tį.

Žir­gų spor­to ren­gi­nys vyks vi­są die­ną. Nuo 9 va­lan­dos ry­to ren­gia­mas kon­kū­ras, ku­rio kliū­čių aukš­tis 90–100 cen­ti­met­rų. Ja­me bus run­gia­ma­si dėl Bu­bių se­niū­no tau­rės. Neaukš­tų kliū­čių kon­kū­re pa­pras­tai run­gia­si žir­gų spor­to jau­ni­mas. Ant­ra­ja­me kon­kū­re dėl „Ju­sai­čių žir­gų“ tau­rės rai­te­liai šoks per 100–110 cen­ti­met­rų aukš­čio kliū­tis. Jau­nu­čių kon­kū­re Šiau­lių ra­jo­no me­ro tau­rei lai­mė­ti rai­te­lių ir žir­gų due­tai šoks per 100–110 cen­ti­met­rų aukš­čio kliū­tis. Dėl vieš­bu­čio „Šau­lys“ tau­rės due­tams rei­kės įveik­ti 110–120 cen­ti­met­rų kliū­tis. Ge­ne­ra­li­nio rė­mė­jo tau­rės kon­kū­ras taip pat su 110–120 cen­ti­met­rų aukš­čio kliū­ti­mis.

Lie­tu­vos tau­rės kon­kū­re jau­ni­mui kliū­čių aukš­tis sieks 130 cen­ti­met­rų, o suau­gu­siems – 135 cen­ti­met­rus. Šios rung­ties lai­mė­to­jui ir bus įteik­tas ori­gi­na­lus tro­fė­jus bei lai­mė­to­jai iš­si­da­lys 1 300 eu­rų pri­zi­nį fon­dą. Ki­tų kon­kū­rų pri­zi­nis fon­das sieks nuo 420 iki 600 eu­rų.

Spe­cia­liai Ju­sai­čių var­žy­boms kal­vių ko­man­dos su­kur­ta tau­rė kas­met bū­na vis ki­to­kia.

Tau­res jau tris­kart iš­si­ve­žė vie­nas pa­jė­giau­sių ša­lies rai­te­lių, pa­ty­ręs jo­ji­mo tre­ne­ris iš Kau­no Ir­man­tas Gri­kie­nis, Lie­tu­vos tau­rę Ju­sai­čiuo­se yra lai­mė­jęs ir aukš­čiau­siai ka­da nors pa­sau­lio rei­tin­ge pa­ki­lęs lie­tu­vis Be­nas Gut­kaus­kas. Tau­rė yra ir pas Kris­tu­pą Pet­rai­tį. Lie­tu­vos tūks­tant­me­čio tau­rę 2009 me­tais Ju­sai­čiuo­se yra iš­ko­vo­jęs le­gen­di­nis rai­te­lis Zig­man­tas Šar­ka, jo­ji­mo var­žy­bo­se da­ly­vau­jan­tis jau ke­lis de­šimt­me­čius.

Pa­sak var­žy­bų or­ga­ni­za­to­riaus R. Ba­jo­ri­no, rai­te­liai net spe­cia­liai at­va­žiuo­ja rung­tis dėl kal­viš­kos tau­rės, kai ku­rie net kei­čia pla­nus, kad ga­lė­tų į Ju­sai­čius at­si­vež­ti pa­jė­giau­sius žir­gus, su ku­riais yra di­des­nė ti­ki­my­bė „nu­kau­ti“ gei­džia­miau­sią tro­fė­jų.

Rai­te­liai Lie­tu­vos tau­rės var­žy­bas yra pa­mė­gę dar ir dėl to, jog Ju­sai­čių aikš­tė yra be­ne vie­nin­te­lė aukš­čiau­sio ly­gio Lie­tu­vo­je aikš­tė su žo­lės pa­grin­du. Dau­gu­ma aikš­čių Lie­tu­vo­je – smė­lio pa­grin­du, nes jį tie­siog pa­pras­čiau pri­žiū­rė­ti. O žo­lę aikš­tė­je ten­ka pjau­ti ir du kar­tus per sa­vai­tę. Pa­sau­li­nio ly­gio var­žy­bos Vo­kie­ti­jo­je, Pran­cū­zi­jo­je vyks­ta tik žo­lės aikš­tė­se.

„Šiau­lių kraš­to“ inf.

Re­dak­ci­jos ar­chy­vo nuo­tr.

Lie­tu­vos tau­rės kon­kū­rų var­žy­bos Ju­sai­čiuo­se šeš­ta­die­nį vyks vi­są die­ną. Iš pra­džių, kaip ir kas­met, rung­sis jau­nie­ji rai­te­liai, o vė­liau bus ko­vo­ja­ma dėl tro­fė­ji­nės tau­rės.

Dėl šių me­tų bend­ro­vės „Trys kal­viai“ nu­kal­tos tau­rės – gei­džia­miau­sio ir ori­gi­na­liau­sio ša­lies rai­te­lių tro­fė­jaus – vėl var­žy­sis pa­jė­giau­si rai­te­liai.

Dienos populiariausi

Per javapjūtę sėjo pažadus (23)

2017 m. rugpjūčio 12 d.
lankomiausias

Kas pa­dė­s Šiau­lių me­rui? (33)

2017 m. rugpjūčio 12 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas