(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Sportas

Raitelis Matas Petraitis – Lietuvos čempionas

2017 m. rugpjūčio 9 d.
(Parengė Loreta Ripskytė)

Rugp­jū­čio 4–6 die­no­mis Jo­niš­kio ra­jo­ne, Zi­niū­nų kai­me, spor­to klu­be „Aud­ru­vis“, bu­vo or­ga­ni­zuo­tas at­vi­ras 2017 me­tų Lie­tu­vos kon­kū­rų čem­pio­na­tas. Ja­me pa­si­žy­mė­jo rai­te­lis Ma­tas Pet­rai­tis, nu­ga­lė­jęs tri­jo­se rung­ty­se ir bend­ro­je įskai­to­je ta­pęs čem­pio­nu.

Iš vi­so čem­pio­na­te da­ly­va­vo 90 rai­te­lių iš pen­kių ša­lių: Lie­tu­vos, Lat­vi­jos, Len­ki­jos, Nor­ve­gi­jos bei Ru­si­jos su 169 žir­gais. Per tris die­nas už­fik­suo­ti 459 star­tai.

Jau­nu­čių čem­pio­nu ta­po Vy­te­nis Ūsas su žir­gu Ly­ras iš spor­to klu­bo „Ulo­nai“. Jau­nių čem­pio­nės var­das ati­te­ko Ag­nei Ža­liaus­kai­tei su žir­gu La­ce­ta. Jau­ni­mo čem­pio­no var­dą pel­nė Jus­tas Ga­ba­lis su žir­gu Cas­san­der Z.

Suau­gu­sių čem­pio­no ti­tu­lą iš­ko­vo­jo kraš­tie­tis Ma­tas Pet­rai­tis su žir­gu So­li deo Glo­ri­ja iš spor­to klu­bo „Aud­ru­vis“. Jam pui­kiai se­kė­si var­žy­tis ir su pen­ke­rių bei še­še­rių me­tų žir­gais. Pen­ke­rių me­tų žir­gų kon­kū­re čem­pio­no var­dą M. Pet­rai­tis lai­mė­jo su žir­gu Cont­re­mont (spor­to klu­bas „Aud­ru­vis“, o še­še­rių me­tų žir­gų kon­kū­re jis taip pat nu­ga­lė­jo su žir­gu Car­leo­ne (spor­to klu­bas „Aud­ru­vis“). Jis bend­ro­je įskai­to­je už­tik­rin­tai pel­nė Lie­tu­vos čem­pio­no var­dą.

Jo­jant ket­ve­rių me­tų žir­gais čem­pio­ne pri­pa­žin­ta Ra­sa Ka­va­liaus­kai­tė su žir­gu Can­di­dus.

Anks­tes­niais me­tais Lie­tu­vos kon­kū­rų čem­pio­na­tas vyk­da­vo Klai­pė­dos ra­jo­ne, Dar­gu­žiuo­se, ta­čiau praė­ju­siais me­tais dėl škva­lo, ku­ris iš­var­tė pa­la­pi­nes, pa­bė­go dau­giau kaip 40 žir­gų, bu­vo at­šauk­tas. Šie­met čem­pio­na­tui ieš­ko­ta ki­tos vie­tos. Ją pa­ruoš­ti ir pa­siū­ly­ti su­ge­bė­jo Jo­niš­kio vers­li­nin­kas Si­gi­tas Pet­rai­tis.

„Šiau­lių kraš­to“ inf.

Or­ga­ni­za­to­rių nuo­tr.

Čem­pio­nas Ma­tas Pet­rai­tis jo­ja su še­še­rių me­tų žir­gu Car­leo­ne.

Dienos populiariausi

Per javapjūtę sėjo pažadus (23)

2017 m. rugpjūčio 12 d.
lankomiausias

Kas pa­dė­s Šiau­lių me­rui? (33)

2017 m. rugpjūčio 12 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas