(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Įvykiai, aktualijos

Tikrosios rudens gėrybės – pas „Telia“

2017 m. rugpjūčio 12 d.

Kad ir koks bū­tų Jū­sų ru­duo, „Te­lia“ pa­si­rū­pins vi­sa moks­lui, pra­mo­goms ir dar­bams rei­ka­lin­ga įran­ga: „iP­ho­ne“ te­le­fo­nams, kom­piu­te­riams ir „Sam­sung“ plan­še­tėms su pa­trauk­liais „Te­lia“ mo­kė­ji­mo pla­nais da­bar siū­lo­mos neei­li­nės nuo­lai­dos, jos žmo­nėms leis su­tau­py­ti šim­tus eu­rų.

Ru­duo atei­na su skir­tin­gas po­rei­kiais ir no­rais: vie­niems – išaug­ta mo­kyk­li­nė uni­for­ma, ki­tiems – gau­saus so­do der­liaus rū­pes­čiai, tre­tiems dar­ga­nos – ge­riau­sias lai­kas žve­jy­bai. Ta­čiau vi­si su­tin­ka – ru­de­nį daž­nai pra­de­da­mi nau­ji gy­ve­ni­mo eta­pai, o jiems rei­kia ir nau­jos ko­ky­bės. Ne tik per­kel­ti­ne, bet ir tie­sio­gi­ne pra­sme – di­des­nės raiš­kos te­le­fo­no ek­ra­ne, spar­tes­nio in­ter­ne­to, ga­lin­ges­nio kom­piu­te­rio ar nau­jos plan­še­tės.

„Ru­duo yra vie­nas ge­riau­sių lai­kų me­tuo­se at­si­nau­jin­ti įran­gą, to­dėl iš anks­to pa­ruo­šė­me žmo­nėms ypač pa­trauk­lius pa­siū­ly­mus su neei­li­nė­mis nuo­lai­do­mis „iP­ho­ne“ te­le­fo­nams, kom­piu­te­riams ar „Sam­sung“ plan­še­tėms. Pa­si­rin­kę spar­čiau­sio 4G mo­bi­lio­jo ry­šio ar švie­so­lai­di­nio in­ter­ne­to pa­slau­gų pla­ną, jie ga­lės su­tau­py­ti šim­tus eu­rų“, – sa­ko „Te­lia“ pri­va­čių klien­tų va­do­vas Nor­ber­tas Žio­ba.

„iP­ho­ne“ – iki 40 pro­c. pi­giau

Obuo­liai pi­giau­si ru­de­nį, tai ga­lio­ja ir „App­le“ įren­gi­niams iš „Te­lia“. Daug nar­šan­tys in­ter­ne­te žmo­nės 24 mė­ne­siams pa­si­rin­kę pla­ną „Pre­mium ne­ri­bo­tai“ už ži­no­vų ver­ti­na­mą „iP­ho­ne SE 32 GB“ su pra­di­ne 53 eu­rų įmo­ka per mė­ne­sį mo­kės vos 10 eu­rų. Flag­ma­no su obuo­lio ženk­lu – „iP­ho­ne 7 Plus 128GB“ – no­rin­tys jį ga­lės tu­rė­ti už 30 eu­rų per mė­ne­sį. Tie, kas pir­me­ny­bę tei­kia „And­roid“ ope­ra­ci­nę sis­te­mą nau­do­jan­tiems iš­ma­nie­siems te­le­fo­nams, tu­ri dar di­des­nį pa­si­rin­ki­mą – „Xiao­mi“, „Hua­wei“ ar „Sam­sung“ mo­de­lių kai­nos, pa­si­rin­kus ne ma­žes­nį nei 10,90 eu­rų per mė­ne­sį mo­kė­ji­mo pla­ną 24 mė­ne­siams, sie­kia vos nuo 8 eu­rų per mė­ne­sį.

Mi­nus 300 eu­rų – kom­piu­te­riui

Ge­riau­sias de­ri­nys ne tik pa­mo­koms ruoš­ti, bet ir pra­mo­goms – ko­ky­biš­kas kom­piu­te­ris su spar­čiu in­ter­ne­tu, o nau­jiems ir ter­mi­nuo­tų in­ter­ne­to pa­slau­gų įsi­pa­rei­go­ji­mų ne­tu­rin­tiems var­to­to­jams „Te­lia“ tu­ri iš ko­jų ver­čian­tį pa­siū­ly­mą. Už­si­sa­kę švie­so­lai­di­nio in­ter­ne­to pa­slau­gų pla­ną „Pre­mium švie­so­lai­di­nis“ ar­ba „Na­mai 3 švie­so­lai­di­nis“, jie tu­rės ga­li­my­bę su 300 eu­rų nuo­lai­da įsi­gy­ti vie­ną iš ne­šio­ja­mų­jų kom­piu­te­rių: „ASUS E502NA“ (kai­na be su­tar­ties – 454 eu­rai), „Le­no­vo Idea­pad 520“ (be su­tar­ties – 862 eu­rai) ar­ba „App­le Mac­Book Air“ (be su­tar­ties – 998 eu­rai). Neb­lo­gai, tie­sa?

„Sam­sung“ plan­še­tės – iki 100 eu­rų pi­giau

Jei ru­de­nį la­pus la­biau pa­tin­ka var­ty­ti ir skai­ty­ti, o ne grėb­ti, tai ga­li reikš­ti, jog atė­jo pa­ts ge­riau­sias me­tas įsi­gy­ti plan­še­tę. Šis ru­duo tam pui­kiai tin­ka, nes už­si­sa­kę „Te­lia“ „CON­NECT 200“ mo­bi­lių­jų duo­me­nų pla­ną su 24 mė­ne­sių su­tar­ti­mi, už „Sam­sung Ga­la­xy Tab S3“ už įren­gi­nį mo­kant da­li­mis 36 mė­ne­sius, ne­ri­bo­da­mi sa­vęs in­ter­ne­te plan­še­tės la­pus ir lan­gus var­tys už 18 eu­rų per mė­ne­sį.

Tai – tik da­lis „Te­lia“ pa­siū­ly­mų Jū­sų ru­de­niui. La­biau­siai Jū­sų po­rei­kius ati­tin­kan­tį spren­di­mą vi­sa­da ga­li­me pa­teik­ti ar­ti­miau­sia­me „Te­lia“ sa­lo­ne, pa­skam­bi­nus „Te­lia“ klien­tams ne­mo­ka­mu te­le­fo­nu 1817 ar­ba in­ter­ne­to sve­tai­nė­je te­lia.lt.

Užs. Nr. 359260

Dienos populiariausi

Per javapjūtę sėjo pažadus (23)

2017 m. rugpjūčio 12 d.
lankomiausias

Kas pa­dė­s Šiau­lių me­rui? (33)

2017 m. rugpjūčio 12 d.
daugiausiai komentuotas