(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Įvykiai, aktualijos

Etikos sargai nepradės tyrimo dėl mandatų

2017 m. rugpjūčio 12 d.

Šiau­lių mies­to ta­ry­bos Eti­kos ko­mi­si­ja nu­spren­dė ne­pra­dė­ti ty­ri­mo dėl man­da­tų atė­mi­mo iš Ta­ry­bos na­rių „tvar­kie­čių“ Dai­vos Ma­to­nie­nės ir And­riaus Še­džiaus.

Iš Ta­ry­bos juos iš­stum­ti no­rė­jo par­ti­jos „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ mies­to sky­rius.

„Šiau­lių kraš­tas“ ra­šė, jog sky­riaus ly­de­riai pra­šė me­ro ir Eti­kos ko­mi­si­jos ini­ci­juo­ti D. Ma­to­nie­nės ir A. Še­džiaus įga­lio­ji­mų nu­trau­ki­mą prieš ter­mi­ną dėl Ta­ry­bos po­sė­džių pra­lei­di­nė­ji­mo. Pik­ti­no­si, jog ir par­ti­jai blo­gai at­sto­vau­ja, ir me­ro ne­pa­lai­ko.

Zi­na Žuk­li­jie­nė, Eti­kos ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kė, „Šiau­lių kraš­tą“ in­for­ma­vo, jog ko­mi­si­ja neįž­vel­gė pa­grin­do ty­ri­mui pra­dė­ti.

„Pa­gal įsta­ty­mą ta­ry­bos na­rio įga­lio­ji­mai ga­li bū­ti nu­trau­kia­mi, kai trys ta­ry­bos po­sė­džiai iš ei­lės pra­lei­džia­mi be prie­žas­ties, – sa­kė Z. Žuk­li­jie­nė. – Abu Ta­ry­bos na­riai dėl pa­tei­si­na­mų prie­žas­čių ne­da­ly­va­vo ir apie tai pa­gal Ta­ry­bos reg­la­men­tą iš anks­to bu­vo pra­ne­šę Ta­ry­bos sek­re­to­ria­tui.“

D. Ma­to­nie­nė iš ei­lės pra­lei­do du po­sė­džius – dėl ko­man­di­ruo­čių į už­sie­nį. A. Še­džius – pen­kis, vi­sais at­ve­jais dėl pa­tei­si­na­mų prie­žas­čių. Bu­vo iš­vy­kęs į ko­man­di­ruo­tes už­sie­ny­je ir apie tai in­for­ma­vo.

Eti­kos ko­mi­si­jos po­sė­dy­je da­ly­va­vo 6 na­riai iš 10. Spren­di­mą prii­mant bal­sai pa­si­da­li­jo po ly­giai. Lė­mė pir­mi­nin­kės bal­sas, o ji ne­pa­lai­kė ty­ri­mo dėl man­da­tų atė­mi­mo ini­cia­ty­vos.

Ko­mi­si­ja sa­vo ini­cia­ty­va svars­tė, ar ne­gre­sia ma­na­da­to atė­mi­mas ir „tvar­kie­čiui“ Alf­re­dui Lan­kaus­kui, ku­ris tris po­sė­džius iš ei­lės yra pra­lei­dęs. Bet ir jis iš anks­to bu­vo pra­ne­šęs, jog ne­ga­lės da­ly­vau­ti – dėl ato­sto­gų.

„Šiau­lių kraš­to“ inf.

Dienos populiariausi

Per javapjūtę sėjo pažadus (23)

2017 m. rugpjūčio 12 d.
lankomiausias

Kas pa­dė­s Šiau­lių me­rui? (33)

2017 m. rugpjūčio 12 d.
daugiausiai komentuotas

Komentarai (1)

Nuomone, 2017-08-19 15:15
Visgi nugalejo sveikas protas.

Rodomi komentarai nuo 1 iki 1. Iš viso: 1

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 1
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas