(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Įvykiai, aktualijos

Du didieji projektai atėjo iki rangos konkursų

2017 m. rugpjūčio 12 d.
Rūta JANKUVIENĖ

Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė­je pra­si­dė­jo Kul­tū­ros cent­ro at­nau­ji­ni­mo dar­bų vie­šas pir­ki­mas. Pas­kelb­tas ir di­džiau­sio pro­jek­to – Pri­si­kė­li­mo aikš­tės ir jos priei­gų su­tvar­ky­mo ran­gos kon­kur­sas. Ki­ti svar­būs pro­jek­tai dar tryp­čio­ja. „Sau­lės“ kon­cer­tų sa­lės pa­sta­to re­konst­ruk­ci­ja pa­ki­bu­si ore.

ruta@skrastas.lt

Trys ran­go­vai

Kul­tū­ros cent­ro at­nau­ji­ni­mo dar­bų vie­šo­jo pir­ki­mo kon­kur­se at­plėš­ti vo­kai su pa­siū­ly­mais.

Sa­vi­val­dy­bės pro­jek­tų val­dy­mo sky­riaus ve­dė­ja Ie­va Džiau­gie­nė in­for­ma­vo, jog su­lauk­ta tri­jų ran­go­vų pa­siū­ly­mų. Da­ly­vių ei­lė dar ne­skel­bia­ma, tik­ri­na­mi do­ku­men­tai. Kon­kur­se Šiau­lių sta­ty­bos bend­ro­vės ne­da­ly­vau­ja – jis su­do­mi­no ki­tus ša­lies sta­ty­bi­nin­kus.

Sa­vi­val­dy­bei ant­rą kar­tą te­ko skelb­ti Kul­tū­ros cent­ro re­konst­ruk­ci­jos dar­bų vie­šą pir­ki­mą. Pir­mo­jo ran­gos kon­kur­so są­ly­gos bu­vo ap­skųs­tos ir teis­mo spren­di­mu kon­kur­sas bu­vo nu­trauk­tas.

Pla­nuo­ta, jog Kul­tū­ros cent­ro pa­sta­to re­konst­ruk­ci­jai rei­kės 5,9 mi­li­jo­no eu­rų.

„Ran­go­vai siū­lo ma­žes­nę kai­ną“, – sa­kė I. Džiau­gie­nė.

Sa­vi­val­dy­bei tai ak­tua­lu, nes pro­jek­tui įgy­ven­din­ti vi­sų rei­ka­lin­gų lė­šų ne­tu­ri­ma. Eu­ro­pi­nės pa­ra­mos pa­gal Re­gio­no plėt­ros pro­gra­mą ski­ria­ma tik 2,2 mi­li­jo­no eu­rų. Fi­nan­sa­vi­mo šal­ti­nio ieš­ko­ma ir vals­ty­bės biu­dže­te. Sa­vi­val­dy­bė yra pa­tei­ku­si pa­raiš­ką 2018 me­tais gau­ti 2 mi­li­jo­nus eu­rų iš Vals­ty­bės in­ves­ti­ci­jų pro­gra­mos (VIP) lė­šų.

Kul­tū­ros cent­ras pa­gal pa­ra­mos fi­nan­sa­vi­mo są­ly­gas tu­ri bū­ti re­no­vuo­tas iki 2019 me­tų gruo­džio.

Ki­to kul­tū­ros ob­jek­to – kon­cer­tų įstai­gos „Sau­lė“ pa­sta­to re­konst­ruk­ci­jos pro­jek­tas se­niai pa­reng­tas, bet ne­ju­da iš vie­tos.

Šiam pro­jek­tui įgy­ven­din­ti rei­kia 2,7 mi­li­jo­no eu­rų. Taip pat pra­šo­ma lė­šų iš VIP.

Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja ne kar­tą Sa­vi­val­dy­bę ti­ki­no, ap­si­spręs­ti, ko­kį pro­jek­tą lai­ko prio­ri­te­ti­niu: Kul­tū­ros cent­ro ar „Sau­lės“ – nes ma­žai ti­kė­ti­na, kad abiem ob­jek­tams bū­tų ski­ria­mos VIP lė­šos.

„Sau­lės“ kon­cer­tų sa­lės prie­sta­to sta­ty­bai dar 2016 me­tais iš VIP bu­vo skir­ta 180 tūks­tan­čių eu­rų, bet mies­to va­do­vai jų at­si­sa­kė – esą per ma­ži pi­ni­gai duo­da­mi sta­ty­bai pra­dė­ti.

Ti­kė­jo­si šie­met gau­ti 600 tūks­tan­čius eu­rų, bet Vy­riau­sy­bė jų ne­pas­ky­rė, nu­spren­du­si VIP lė­šų ne­švais­ty­ti ne­pra­dė­toms sta­ty­boms.

Pa­siū­ly­mų lau­kia iki ant­ra­die­nio

Pri­si­kė­li­mo aikš­tės ir jos priei­gų su­tvar­ky­mo dar­bų kon­kur­se vo­kai su ran­go­vų pa­siū­ly­mais bus at­plėš­ti rugp­jū­čio 14 die­ną.

Ran­go­vams ke­lia­ma są­ly­ga, jog pa­siū­ly­mai ne­vir­šy­tų 6,3 mi­li­jo­no eu­rų kai­nos.

Aikš­tės ir jos priei­gų su­tvar­ky­mo pro­jek­tui įgy­ven­din­ti eu­ro­pi­nės ir vals­ty­bės pa­ra­mos iš vi­so skir­ta 5,6 mi­li­jo­no eu­rų. Iš jų 5,2 mi­li­jo­no – ES pa­ra­ma. Li­ku­sią rei­ka­lin­gą su­mą tu­rės pri­dė­ti Sa­vi­val­dy­bė. Šiais me­tais Sa­vi­val­dy­bė yra su­pla­na­vu­si skir­ti 150 tūks­tan­čių eu­rų.

Pro­jek­tas pa­gal pa­ra­mos ga­vi­mo su­tar­ties są­ly­gas tu­ri bū­ti įgy­ven­din­tas iki 2021 me­tų lie­pos.

„Vie­nas iš eko­no­mi­nio nau­din­gu­mo kri­te­ri­jų, ku­rį ke­lia­me pir­ki­mo są­ly­go­se, kad dar­bai tu­ri bū­ti at­lik­ti grei­čiau, nes vyks pa­čia­me mies­to cent­re, ne tik aikš­tė­je, bet ir gat­vė­se, – pa­brė­žė I. Džiau­gie­nė. – Koks rea­lus ter­mi­nas ga­li bū­ti, ma­ty­si­me, kai ran­go­vai pa­teiks pa­siū­ly­mus.“

Net jei­gu kon­kur­sas bus sėk­min­gas, vyks be ap­skun­di­mų, ne­si­ti­ki­ma, jog dar­bai pra­si­dės šie­met. Pro­jek­tas su­dė­tin­gas, ke­lių eta­pų, ran­go­vas dar tu­rės pa­si­reng­ti dar­bų pro­jek­tą.

Aikš­tės re­konst­ruk­ci­ja api­ma jos pa­grin­di­nę erd­vę, skve­rą prie Sa­vi­val­dy­bės, erd­vę prie Ko­le­gi­jos. Tik ka­rių ka­pi­nių te­ri­to­ri­ja išim­ta. Aikš­tės priei­go­se bus tvar­ko­mos ir gat­vių at­kar­pos, tarp jų – Til­žės gat­vės nuo Vy­tau­to gat­vės iki Auš­ros alė­jos.

Sau­lės Laik­ro­džio aikš­tės ran­gos kon­kur­sas bus skel­bia­mas iš nau­jo, šiuo me­tu dar ren­gia­mos kon­kur­so są­ly­gos.

Su dar per­nai pa­rink­tu ran­go­vu Kel­mės bend­ro­ve „Rač­kaus­ko Ag­ro­tech“ su­tar­tis nu­trauk­ta pa­ties ran­go­vo ini­cia­ty­va. „Šiau­lių kraš­tas“ ra­šė, jog ran­go­vas įver­ti­no ne­ga­lė­siąs ko­ky­biš­kai dar­bų at­lik­ti pa­gal Sa­vi­val­dy­bės kel­tą už­duo­tį.

Prob­le­ma ki­lo dėl aikš­tės suo­lų, ku­riuos, ran­go­vo nuo­mo­ne, rei­kia de­mon­tuo­ti ir įreng­ti nau­ją pa­ma­tą, o Sa­vi­val­dy­bė pra­šė tik iš­ly­gin­ti suo­lų įtrū­ki­mus.

Tech­ni­nis pro­jek­tas ko­re­guo­tas nau­joms ran­gos kon­kur­so są­ly­goms reng­ti, suo­lų de­mon­ta­vi­mas ir da­bar ne­nu­ma­ty­tas.

Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius An­ta­nas Bar­tu­lis, „Šiau­lių kraš­to“ klau­sia­mas kiek pro­jek­tas ga­li brang­ti, pa­svars­tė, jog su­ma ga­li „svy­ruo­ti apie 50 tūks­tan­čių eu­rų“.

Iš pra­džių skai­čiuo­ta, jog Sau­lės Laik­ro­džio aikš­tei su­tvar­ky­ti rei­kės 600 tūks­tan­čių eu­rų. Be­veik vi­są šią su­mą su­da­ro skir­ta eu­ro­pi­nė pa­ra­ma. Sa­vi­val­dy­bė pri­si­dė­ti pla­na­vo tik 68 tūks­tan­čiais eu­rų.

Kel­mės bend­ro­vė dar­bus ke­ti­no at­lik­ti už 589 tūks­tan­čius eu­rų.

Vy­tau­to RUŠ­KIO nuo­tr.

Šiau­lių Kul­tū­ros cent­ras tu­ri bū­ti re­no­vuo­tas iki 2019 me­tų gruo­džio.

Dienos populiariausi

Per javapjūtę sėjo pažadus (23)

2017 m. rugpjūčio 12 d.
lankomiausias

Kas pa­dė­s Šiau­lių me­rui? (33)

2017 m. rugpjūčio 12 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas