(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Įvykiai, aktualijos

Meninio akcento konkursą laimėjo Vytenis Rudokas

2017 m. rugpjūčio 11 d.
Rūta JANKUVIENĖ

Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės me­ni­nio ak­cen­to, skir­to Va­sa­rio 16-osios ak­to sig­na­ta­rams įam­žin­ti, kon­kur­se pir­mą­ją vie­tą lai­mė­jo šiau­lie­tis ar­chi­tek­tas Vy­te­nis Ru­do­kas. Jis pa­siū­lė į Ju­liaus Ja­no­nio gim­na­zi­jos tvo­re­lę įkom­po­nuo­ti ak­mens plokš­tes su ke­tu­rių sig­na­ta­rų pa­ra­šais.

ruta@skrastas.lt

Vie­ša­ja­me pir­ki­me įvar­dy­ti au­to­riai

Sa­vi­val­dy­bė kon­kur­są skel­bė įam­žin­ti Va­sa­rio 16-os ak­to sig­na­ta­rų – My­ko­lo Bir­žiš­kos, Ste­po­no Kai­rio, Al­fon­so Pet­ru­lio ir Jo­no Vi­lei­šio, ku­rie mo­kė­si Šiau­lių ber­niu­kų gim­na­zi­jo­je, at­mi­ni­mą. Ju­liaus Ja­no­nio gim­na­zi­jos iš­ta­kos – Šiau­lių ber­niu­kų gim­na­zi­ja.

Kon­kur­se da­ly­va­vę au­to­riai ir pri­zi­nin­kai paaiš­kė­jo, Vie­šo­jo pir­ki­mo ko­mi­si­jai at­plė­šus vo­kus su pa­siū­ly­mais. Kon­kur­so ko­mi­si­jai ver­tin­ti bu­vo teik­ti še­ši už­ko­duo­ti dar­bai.

Vie­šo­jo pir­ki­mo ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kė, mies­to vy­riau­sio­ji ar­chi­tek­tė Ra­sa Bud­ry­tė „Šiau­lių kraš­tui“ sa­kė, jog pir­mą­ją vie­tą lai­mė­ju­sį dar­bą ko­mi­si­ja bu­vo įver­ti­nu­si 7,91 ba­lo. Sa­vi­val­dy­bė įgy­ven­dins ar­chi­tek­to idė­ją įkom­po­nuo­ti į Ju­liaus Ja­no­nio gim­na­zi­jos tvo­re­lę plokš­tes su iš­kal­tais sig­na­ta­rų pa­ra­šais ir in­for­ma­ci­niu teks­tu.

Su­da­ry­to­je ei­lė­je ant­ra­sis pro­jek­tas – skulp­tū­ra „Mo­ki­nys“, ku­rią tei­kė VšĮ „Ino­va­ty­vūs kū­ry­bi­niai pro­jek­tai“ ir kau­nie­tis skulp­to­rius Ti­mo­tie­jus Nor­vi­la (pseu­do­ni­mas Mor­fai), tre­čia­sis pro­jek­tas – abst­rak­ti skulp­tū­ra „Sie­lų bu­vei­nė“, ku­rios au­to­rius skulp­to­rius Kęs­tu­tis Mus­tei­kis.

Ket­vir­ta vie­ta skir­ta pro­jek­tui „7770777“, au­to­rius klai­pė­die­tis skulp­to­rius Gin­tau­tas Jon­kus. Penk­to­ji – pro­jek­tui „1357931“, au­to­rius šiau­lie­tis dai­li­nin­kas Vai­do­tas Ja­nu­lis, šeš­to­ji – pro­jek­tui „1060606“, au­to­rius kau­nie­tis skulp­to­rius Min­dau­gas Ju­rė­nas.

Pa­sak R. Bud­ry­tės, vi­sų pro­jek­tų įgy­ven­di­ni­mo kai­nos su­ko­si apie 20 tūks­tan­čių eu­rų.

„Da­bar tik­ri­na­me pir­mo­sios vie­tos lai­mė­to­jo kva­li­fi­ka­ci­ją, yra rei­ka­lin­gi tam tik­ri pa­tiks­li­ni­mai“, – sa­kė ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kė.

Už pir­mą­ją vie­tą ski­ria­ma 2 000 eu­rų pre­mi­ja, ant­rą­ją – 1 500 eu­rų, tre­čią­ją – 1 000 eu­rų.

„Su pir­mo­sios vie­tos lai­mė­to­ju dar vyks de­ry­bos, tik po to ran­gos dar­bai – su­tar­tis ga­li bū­ti pa­si­ra­šy­ta rug­sė­jo ant­ro­je pu­sė­je,“ – pro­gno­za­vo R. Bud­ry­tė.

V. Ru­do­ko pro­jek­tui įgy­ven­din­ti rei­kė­tų 19 tūks­tan­čių eu­rų.

Sig­na­ta­rams skir­tu me­ni­niu ak­cen­tu Sa­vi­val­dy­bė bu­vo už­si­brė­žu­si įpras­min­ti ir Vals­ty­bės at­kū­ri­mo 100-me­tį, ku­rį mi­nė­si­me 2018 me­tų Va­sa­rio 16-ąją.

Ar spės idė­ją įgy­ven­din­ti ju­bi­lie­ji­nei da­tai?

„Ko­dėl ne – jei­gu ru­duo bus gra­žus, – at­sa­kė R. Bud­ry­tė.– Pi­ni­gai yra su­pla­nuo­ti – tu­ri­me apie 24 tūks­tan­čius eu­rų įgy­ven­di­ni­mui, bet, no­rė­da­mi ge­ro re­zul­ta­to, vyk­dy­si­me veiks­mus, ne­si­vers­da­mi per gal­vą.“

Mies­to vi­ce­me­ras Do­mas Griš­ke­vi­čius vie­šai yra tei­gęs, jog ne­bus pri­si­ri­ša­ma prie konk­re­čios da­tos. Mat, jo žo­džiais, „šimt­me­tį mi­nė­si­me vi­sus me­tus“.

Au­to­rius spė­tų

Kon­kur­so lai­mė­to­jas V. Ru­do­kas „Šiau­lių kraš­tui“ pa­brė­žė, jog pa­si­rin­kęs ak­cen­tuo­ti sig­na­ta­rų pa­ra­šus, nes tai ženk­las, sim­bo­li­zuo­jan­tis svar­biau­sią ak­tą.

„Jie pa­dė­jo pa­ra­šus, ku­rie įpras­mi­na pri­siim­tą at­sa­ko­my­bę už vals­ty­bę – ir taip at­li­ko žyg­dar­bį“, – tei­gė ar­chi­tek­tas.

Sa­vo idė­ją jis api­bū­di­no kaip pa­pras­tą ir de­mok­ra­tiš­ką: „Jo­kios po­mpas­ti­kos – lo­ka­lus ak­cen­tas, vi­siems ma­to­mas ir priei­na­mas.“

Ša­lia Til­žės gat­vės gim­na­zi­jos tvo­re­lė­je įkom­po­nuo­tos ak­mens plokš­tės, ku­rių vir­šu­je bus iš­kal­ti ar iš­lie­ti sig­na­ta­rų pa­ra­šai, jung­sis su tvo­re­lės or­na­men­tu.

Ar­chi­tek­tas ti­ki­na, jog me­ni­nio ak­cen­to pro­jek­tą spė­tų įgy­ven­din­ti ju­bi­lie­ji­nei da­tai, jei­gu Sa­vi­val­dy­bė­je pro­ce­sas neužt­ruks.

„Že­mės dar­bų ne­rei­kia at­lik­ti, net žie­mą ga­li­ma plokš­tes įreng­ti – pa­sta­ty­ti pa­la­pi­nę su ap­šil­dy­mu ir dirb­ti“, – sa­kė V. Ru­do­kas

Tik pa­ste­bi, kad Sa­vi­val­dy­bė­je pro­ce­sai il­gai trun­ka. „Apie sig­na­ta­rų įam­ži­ni­mą me­ni­niu ak­cen­tu kal­ba­ma jau me­tus, bet pro­ce­sas tik da­bar vyks­ta, – pa­brė­žė ar­chi­tek­tas. – Iš ma­nęs dar pa­pra­šė kva­li­fi­ka­ci­nių do­ku­men­tų, lyg ma­nęs ne­pa­ži­no­tų.“

Vy­tau­to RUŠ­KIO nuo­tr.

Vi­si konkursui pateiktų pro­jek­tų ma­ke­tai yra eks­po­nuo­ja­mi Ju­liaus Ja­no­nio gim­na­zi­jos mu­zie­ju­je ir juos ga­li­ma ap­žiū­rė­ti. Šis – lai­mė­to­jas, Vy­te­nio Ru­do­ko dar­bas.

Vy­te­nis Ru­do­kas sa­ko, kad pro­jek­tą spė­tų įgy­ven­din­ti ju­bi­lie­ji­nei da­tai – 2018 02 16 die­nai, jei­gu Sa­vi­val­dy­bė­je pro­ce­sas neužt­ruks.

Dienos populiariausi

Per javapjūtę sėjo pažadus (23)

2017 m. rugpjūčio 12 d.
lankomiausias

Kas pa­dė­s Šiau­lių me­rui? (33)

2017 m. rugpjūčio 12 d.
daugiausiai komentuotas

Komentarai (7)

pasigedau idėjos, 2017-08-15 00:10
nieko jis nelaimėjo - seniai, apie vienerius metus, jau kalbėta apie tai. Visi jau žinojo, kad veiksmas vyks tvoroje. Laimėjimas, tai tik formalumas, "prisiūtas" prie kito Vytenio vykdomo projekto. O geros idėjos "konkursas" nerado. Na, bus tos plokštės su parašais ir ką? Šuo ir tas parašą deda ant kiekvieno kampo. Paprastam žiūrovui (praeiviui) tai nieko nesako.

miestietis, 2017-08-13 13:00
Nesuprantu žmonių, kurie pozityvią kritiką sufokusuoja į asmeniškumus.Nepeikiu darbo- laimėtojo, nes jis nėra absoliučiai prieštaraujantis minčiai ir aplinkai, bet netgi konkurso komisija atkreipė dėmesį į skurdų pateiktų darbų skaičių, tai tik kitą kart pagalvoji, ar tikrai nevertėjo pasiūlyti savo idėjas, nors ir esu tolokai nuo akademinės skulptūros meno, bet visgi gyvenime teko prisiliesti prie meno .Dabar dar. Įamžinimo tema kalbant, visi matome, kad gimnazijos kieme stovi kažkada, dar tarybmečiu statytas varpo akmeninis akcentas.Šiai dienai jis atrodo kažkiek primirštas, su mediniu varpu(kažkada buvo metalinis, stilizuotas), tai gal reiktų pamąstyti, ar nevertėjo jį įrišti į atminimą ir tuo pačiu atgaivinti, sutaupant lėšas(turiu viziją).Rašau- sutaupant, ir pats plačiai įsišiepiau, suprasdamas, kad tai ne šio laikmečio dimensija, nes taupo tik mokesčių mokėtojai.Pabaigai, kartoju.Jei jau tokie brangūs tie keturi luitai granito(pas eilinį akmentašį būtų triskart pigesni, su pastatymo darbais), ir jei nesutvarkys apgriuvusios tvoros, tų raudonų plytų segmentų, o ir pačio metalinės,bus didelis nonsensas vizualiai.Dar sykį- sėkmės darbuose.

to miestiečiui, 2017-08-13 10:38
matyt tavo darbas liko gale, nes labai jau daug pastabų, o Vytenio mintis sujukti tvorą su paminklu, labai gera,Vytenis tai ne mendoza....

aš už minimalizmą, 2017-08-12 15:29
Labai pritariu, geras sprendimas - lakoniškas ir subtilus (negaliu nepakartoti :) )

Atidavus į liaudies rankas, neprasibrautume pro plastmasines rožes. Jei net ne liaudies rankomis statomi akcentai - visiškas stilistinis chaosas ir prasta meninė kokybė.

Nekropolis, 2017-08-12 13:18
gal vertėtų iniciatyvą akcentams statyti į liaudies rankas atiduoti. Kažkaip lėtokai Šiauliai kapinėmis virsta.

miestietis, 2017-08-11 21:56
Iš bado šuo ir varškę bado- toks mano būtų pirmą vietą užėmusio darbo įvertinimas.Bet teisybės dėlei, galima pasakyti, jog tai geriausias iš visų buvusių ir toks kukliausias, neperkrautas. Kad akmenys nusileido iki grindinio, tai čia manau labiausiai diskutuotina šio darbo vieta- sniegas, purvas ir dar daug nenumatytų poveikių,o jau ,kad reiktų restauruoti visą pačią tvorelę, tai čia jau negali būti akivaizdžiau, tuo labiau disponuojant 20000 eurų.Mane tai niekaip nesiliauja stebinę tai, kad jau visa virtinę metų neatsiranda aukšto meninio lygio darbų, siūlomų miestui, kažkokie visi mėgėjiški, be polėkio, niekaip neprilygstantys tarybinių laikų darbams. Ir dar.Jei akmenyse kalsite tekstą, tai pagalvokite, kaip padaryti jį aiškiai įskaitomą, kad nebūtų taip, kaip Murkai- reikia šifruoti. ir ką gi- sėkmės vykdytojams, nes turim, ką sugebam.

Įdomus, 2017-08-11 13:42
pirmąją vietą laimėjęs darbas. Paprasta, lakoniška, subtilu!

Rodomi komentarai nuo 1 iki 7. Iš viso: 7

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 7
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas