(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Įvykiai, aktualijos

Pristatyta „Šiaulių dienų“ programa

2017 m. rugpjūčio 11 d.
Gustė KAIRYTĖ

Rug­sė­jo 7–9 die­no­mis vyks kas­me­ti­nė Šiau­lių mies­to šven­tė „Šiau­lių die­nos“. 781-ojo gim­ta­die­nio šven­tę or­ga­ni­zuo­jan­tis Šiau­lių kul­tū­ros cent­ras va­kar spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je pri­sta­tė šven­tės pro­gra­mą ir nau­jo­ves.

guste@skrastas.lt

Šie­met „Šiau­lių die­nos“, pa­va­din­tos „Mo­der­nūs Šiau­liai. Šimt­me­čio is­to­ri­jos ve­da­mi...“, sie­kia įpras­min­ti Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo šimt­me­tį. Šios idė­jos ve­da­mi or­ga­ni­za­to­riai kvie­čia mies­tie­čius nu­si­kel­ti į tar­pu­ka­rio Šiau­lius.

Šiau­lių kul­tū­ros cent­ro di­rek­to­rė Dei­man­tė Ba­čiu­lė pa­sa­ko­jo, jog penk­ta­die­nį, rug­sė­jo 8 die­ną, Pri­si­kė­li­mo aikš­tė­je, rau­do­no­jo­je zo­no­je, star­tuos tar­pu­ka­rio mies­te­lis, ku­ria­me bus ga­li­ma ap­si­lan­ky­ti sep­ty­nio­li­ko­je pa­žin­ti­nių-edu­ka­ci­nių veik­lų: nuo fo­toa­tel­jė ir ki­no teat­ro iki pra­džios mo­kyk­los ar duo­nos ke­pyk­los.

Tar­pu­ka­rio Šiau­lių gy­ven­to­jus links­mins gat­vės ar­tis­tai ir žong­lie­riai, o is­to­ri­nių trans­por­to prie­mo­nių aso­cia­ci­ja „Rent­mo­bi­le“ pri­sta­tys se­no­vi­nių au­to­mo­bi­lių bei mo­to­cik­lų pa­ro­dą.

Va­ka­re šven­tę ati­da­rys teat­ra­li­zuo­ta ins­ce­ni­za­ci­ja – pir­mo­jo Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Pre­zi­den­to An­ta­no Sme­to­nos ir jo žmo­nos So­fi­jos at­vy­ki­mas.

Šeš­ta­die­nį, rug­sė­jo 9 die­ną, bus ro­do­mos šių die­nų ini­cia­ty­vos – kuo Šiau­liai ga­li bū­ti įdo­mūs ir pa­trauk­lūs. Tą­dien links­min­tis kvies mu­zi­ki­niai pa­si­ro­dy­mai, šo­kiai, ma­dos šou, žai­di­mų zo­nos.

Tra­di­ciš­kai vyks tarp­tau­ti­nis big­ben­dų fes­ti­va­lis „Big Band Fes­ti­val Šiau­liai-2017“, o bai­gia­mą­jį sim­fo­ni­nės mu­zi­kos kon­cer­tą vai­ni­kuos šven­ti­nis mu­zi­ki­nis fe­jer­ver­kas.

„Taip, kaip gra­ži mo­te­ris kei­čia su­kne­lę, taip mu­gė ir­gi kei­čia sa­vo pa­va­di­ni­mą – šie­met ji va­din­sis pre­ky­me­čiu“, – dar vie­ną nau­jo­vę įvar­di­jo D. Ba­čiu­lė. Pre­ky­me­čio me­tu įvai­rių ša­lių tra­di­ci­nių pa­tie­ka­lų ra­gau­ti kvies mais­tas „ant ra­tų“.

Šie­met ren­gia­mą šven­tę pa­rė­mė 33 bend­ro­vės bei Šiau­lių mies­to Sa­vi­val­dy­bė: są­ma­ta sie­kia 137 tūks­tan­čius eu­rų, iš ku­rių 60 tūks­tan­čių – Sa­vi­val­dy­bės.

Vy­tau­to RUŠ­KIO nuo­tr.

Sa­vi­val­dy­bės Kul­tū­ros sky­riaus ve­dė­ja Dai­na Kin­či­nai­tie­nė (iš kairės) drau­ge su Kul­tū­ros cent­ro di­rek­to­re Dei­man­te Ba­čiu­le ti­ki­si, jog eks­pe­ri­men­ti­nis tar­pu­ka­rio Šiau­lių mies­tas mies­tie­čiams pa­tiks.

Dienos populiariausi

Per javapjūtę sėjo pažadus (23)

2017 m. rugpjūčio 12 d.
lankomiausias

Kas pa­dė­s Šiau­lių me­rui? (33)

2017 m. rugpjūčio 12 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas