(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Įvykiai, aktualijos

Ar sporto mokyklų auklėtinius atiduos privatiems klubams?

2017 m. rugpjūčio 10 d.
Rūta JANKUVIENĖ

Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė­je ke­lia­ma idė­ja „iš­gry­nin­ti“ jau­nų­jų spor­ti­nin­kų ug­dy­mo mo­de­lį. Spor­to mo­kyk­lų auk­lė­ti­niai ga­li bū­ti ati­duo­ti ug­dy­ti pri­va­tiems spor­to klu­bams – už Sa­vi­val­dy­bės „krep­še­lius“. Ta­ry­bos opo­zi­ci­ja iš­si­kvie­tė idė­jos ren­gė­jus paaiš­kin­ti, kas vyks­ta ir kas lau­kia spor­to mo­kyk­lų?

ruta@skrastas.lt

Vyks­ta svars­ty­mai

Ta­ry­bos opo­zi­ci­nės frak­ci­jos – „Už Šiau­lius“, Li­be­ra­lų są­jū­džio ir „Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo“ – su­ne­ri­mu­sios dėl „gir­di­mų pla­nų“ ant­ra­die­nį ini­ci­ja­vo su­si­ti­ki­mą su Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to de­par­ta­men­to di­rek­to­re As­ta Le­saus­kie­ne.

De­nis Mi­cha­len­ko, frak­ci­jos „Už Šiau­lius“ se­niū­nas, „Šiau­lių kraš­tui“ sa­kė, jog iš­gir­do, kad "spor­to mo­kyk­lų per­tvar­ka yra tik svars­ty­mo sta­di­jos“.

Idė­ja ke­lia­ma spor­to mo­kyk­lų vai­kus ati­duo­ti ug­dy­ti pri­va­tiems spor­to klu­bams, tu­rin­tiems aukš­to spor­ti­nio meist­riš­ku­mo ko­man­das. Pas­kui vai­ką klu­bams ei­tų Sa­vi­val­dy­bės fi­nan­suo­ja­mas ug­dy­mo krep­še­lis. Spor­to mo­kyk­loms lik­tų spor­to ba­zių ad­mi­nist­ra­vi­mas ir iš­lai­ky­mas. Iš es­mės – tik ūk­ve­džio funk­ci­ja.

„Jei­gu ku­ria­me pi­ra­mi­dę iki aukš­to spor­ti­nio meist­riš­ku­mo ko­man­dų ir pri­va­tiems spor­to klu­bams ati­duo­si­me vai­kus, kaip bus su tais vai­kais, ku­rie atei­na tik pa­žais­ti? Sa­vi­val­dy­bės funk­ci­ja vai­kus ug­dy­ti, o pi­ni­gai ar ne­bus nu­kreip­ti tik aukš­to meist­riš­ku­mo spor­ti­nin­kams?“ – svars­tė D. Mi­cha­len­ko.

Jei­gu spor­to klu­bai no­ri vai­kus ug­dy­ti, ko­dėl ne­ku­ria sa­vo spor­to mo­kyk­lų? Ki­ta ver­tus, ir da­bar spor­to klu­bai ga­li gau­ti ne­for­ma­lio­jo ug­dy­mo krep­še­lį, jei­gu ug­do vai­kus.

„Kam kel­ti er­ze­ly­ną spor­to bend­ruo­me­nė­je, blaš­ky­ti tre­ne­rius ir vai­kus?“ – svars­tė po­li­ti­kas. Ky­la klau­si­mų ir dėl spor­to ba­zių: „Spor­to klu­bai tu­rė­tų deng­ti ba­zių nau­do­ji­mo kaš­tus, o deng­si­me mes“.

Jis pa­svars­tė, jog nė­ra ir vie­no­dos po­li­ti­kos. „No­ri­me vai­kus ati­duo­ti pri­va­čiam sek­to­riui, o pri­va­tus sek­to­rius ver­žia­si į vie­šą sek­to­rių. Štai, An­ta­no Si­rei­kos krep­ši­nio aka­de­mi­ja jau no­ri jung­tis su Sa­vi­val­dy­bės krep­ši­nio aka­de­mi­ja „Sau­lė“, – tei­kė pa­vyz­dį.

Me­ro są­ra­šas

„Spor­to bend­ruo­me­nė yra su­ne­ri­mu­si, klau­sia, kas bus, o vien gan­dai ei­na“, – ko­men­ta­vo „Šiau­lių kraš­tui“ li­be­ra­las Ar­tū­ras Ku­li­kaus­kas, Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas. Jis pik­ti­no­si, jog ko­mi­te­tas yra apei­na­mas.

„Mes tie­siog ig­no­ruo­ja­mi, – sa­kė A. Ku­li­kaus­kas. – Ad­mi­nist­ra­ci­jos tik vie­nin­te­lį kar­tą bu­vau pa­kvies­tas į svars­ty­mus, kai bu­vo at­va­žia­vę Vil­niaus uni­ver­si­te­to at­sto­vai tar­tis dėl jun­gi­mo­si su Šiau­lių uni­ver­si­te­tu.“

Opo­zi­ci­jos po­li­ti­kams ky­la klau­si­mas, ko­dėl per­tvar­ka pra­de­da­ma nuo vie­nin­te­lės spor­to mo­kyk­los „Kle­vas“, ku­ri ug­do reg­bi­nin­kus ir žo­lės rie­du­li­nin­kus.

Sa­vi­val­dy­bė yra pa­pra­šiu­si pir­miau­sia reg­bio spor­to klu­bų teik­ti sa­vo pa­siū­ly­mus dėl ga­li­my­bės pe­rim­ti vai­kus iš spor­to mo­kyk­lų.

Bū­tent reg­bi­nin­kai ir ro­do ini­cia­ty­vą ug­dy­ti mies­te vi­sus jau­nuo­sius reg­bi­nin­kus.

Lie­tu­vos reg­bio fe­de­ra­ci­jos ge­ne­ra­li­nis sek­re­to­rius Ir­man­tas Ku­kuls­kis „Šiau­lių kraš­tui“ džiau­gė­si, jog Sa­vi­val­dy­bė ini­cia­ty­vą pa­lai­ko. I. Ku­kuls­kis su me­ru A. Vi­soc­ku kar­tu da­ly­va­vo Sa­vi­val­dos rin­ki­muo­se – bu­vo ir yra A. Vi­soc­ko ne­par­ti­nio są­ra­šo kan­di­da­tas.

Ar dėl to me­ras pa­lai­kan­tis reg­bi­nin­kų ini­cia­ty­vą?

„Ne, tai ne­su­si­ję, – ti­ki­no I. Ku­kuls­kis. – Tai bu­vo se­niai, ir pa­gal tą są­ra­šą da­bar nie­kas ne­vyks­ta.“

Jo nuo­mo­ne, į vie­nas ran­kas vai­kų ug­dy­mą rei­kė­tų su­telk­ti, nes vai­kų ma­žė­ja, o reg­bio klu­bai suin­te­re­suo­ti, kad reg­biu kuo dau­giau vai­kų už­siim­tų.

Įsi­ti­ki­nęs, jog klu­bai, kur­da­mi reg­bi­nin­kų ug­dy­mo pi­ra­mi­dę – nuo vai­kų iki aukš­to meist­riš­ku­mo ko­man­dų, tai da­ry­tų efek­ty­viau, nei biu­dže­ti­nin­kai.

Ir da­bar abu reg­bio klu­bai „Vai­ras“ ir „Balt­rex“ vai­kus ug­do, tik pa­ly­gin­ti su spor­to mo­kyk­lo­mis dir­ba nevie­no­do­mis są­ly­go­mis. Pa­vyz­džiui, tre­ni­ruo­tėms nuo­mo­da­mi ba­zę klu­bai mo­ka 12 eu­rų už va­lan­dą, spor­to mo­kyk­los – 1 eu­rą.

„Tre­ne­riai tie pa­tys dir­ba ir spor­to mo­kyk­lo­se, ir mū­sų klu­buo­se, tik klu­buo­se su vai­kais dir­ba iš idė­jos, be at­ly­gi­ni­mo“, – tvir­ti­no I. Ku­kuls­kis.

Jis nei­gė po­li­ti­kų nuo­gąs­ta­vi­mus, jog klu­bai neuž­siims su vai­kais, ku­riuo­se neįž­velgs per­spek­ty­vių spor­ti­nin­kų.

„Mes vai­kų ne­rū­šiuo­ja­me, atei­na žais­ti ir aso­cia­lių šei­mų vai­kai, – sa­kė I. Ku­kuls­kis. – Be to, reg­biui tin­ka įvai­riau­sio su­dė­ji­mo spor­ti­nin­kai – ga­li žais­ti ir stam­bes­ni, ir ma­žes­nio ūgio.“

Reak­ci­ja anks­ty­va

Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to de­par­ta­men­to di­rek­to­rė A. Le­saus­kie­nė „Šiau­lių kraš­tui“ tei­gė, jog po­li­ti­kų reak­ci­ja per anks­ty­va.

„Dar nie­kas iki ga­lo neiš­dis­ku­tuo­ta, kai bus pa­reng­ti siū­ly­mai, fi­nan­sa­vi­mo mo­de­lis, ta­da teik­si­me ir ko­mi­te­tui, ir spor­to bend­ruo­me­nei“, – sa­kė ji.

Idė­jos ke­lia­mos, no­rint dau­giau skaid­ru­mo, nes da­bar spor­to mo­kyk­lo­se yra per­si­py­nęs ir vai­kų ug­dy­mas, ir suau­gu­sių­jų spor­tas. Tre­ne­riai dir­ba ir su vai­kais, ir su suau­gu­siais.

Ne vie­nas va­rian­tas ga­li bū­ti svars­to­mas. Jų net trys. Vie­nas – spor­to mo­kyk­la už­sii­ma ir vai­kų, ir suau­gu­sių­jų spor­tu. Ant­ras – tik vai­kų ug­dy­mu, o suau­gu­siųjų spor­tas – spor­to klu­buo­se plė­to­ja­mas. Tre­čias – vai­kų ug­dy­mas per­duo­da­mas spor­to klu­bams.

Pas­ta­ra­sis pra­dė­tas svars­ty­ti nuo reg­bio ir žo­lės rie­du­lio, nes jų klu­bai stip­rūs, tu­ri aukš­to meist­riš­ku­mo ko­man­das.

Ko­kius ug­dy­mo krep­še­lius gau­tų klu­bai, dar ne­skai­čiuo­ja­ma. Spor­to mo­kyk­la „Kle­vas“, pa­vyz­džiui, per­nai ug­dy­mui ga­vo 270 tūks­tan­čių eu­rų, o su ap­lin­kos lė­šo­mis – iš vi­so 470 tūks­tan­čių eu­rų.

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.

Ar­tū­ras Ku­li­kaus­kas, mies­to Ta­ry­bos Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas, siū­lo pa­reng­ti aiš­kią spor­to plėt­ros stra­te­gi­ją: „Da­bar nė­ra net aiš­kios vi­zi­jos, neaiš­ku, ir ką su spor­to mo­kyk­lo­mis no­ri­ma da­ry­ti – iš­liks ar neiš­liks?“

As­ta Le­saus­kie­nė, Sa­vi­val­dy­bės Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to de­par­ta­men­to di­rek­to­rė, tei­gia, jog ga­li bū­ti svars­to­mi net trys va­rian­tai, kaip iš­gry­nin­ti spor­to mo­kyk­lo­se per­si­py­nu­sį vai­kų ug­dy­mą ir suau­gu­sių­jų spor­tą: „Idė­jos ke­lia­mos nes no­ri­me skaid­ru­mo.“

Ir­man­tas Ku­kuls­kis, Lie­tu­vos reg­bio fe­da­rea­ci­jos ge­ne­ra­li­nis sek­re­to­rius, įsi­ti­ki­nęs, jog reg­bio klu­bai efek­ty­viau ug­dy­tų vai­kus, nei „biu­dže­ti­nin­kai“ – tik rei­kia fi­nan­sa­vi­mo ga­ran­ti­jų.

Dienos populiariausi

Per javapjūtę sėjo pažadus (23)

2017 m. rugpjūčio 12 d.
lankomiausias

Kas pa­dė­s Šiau­lių me­rui? (33)

2017 m. rugpjūčio 12 d.
daugiausiai komentuotas

Komentarai (15)

Mr Pasco, 2017-08-14 03:06
Ar jums reikia greito skubios paskolos, kurios santykinai žemos palūkanų normos yra tik 3%? Mes siūlome verslo paskolą, asmeninę paskolą, būsto paskolą, auto paskolą, studentų paskolą, skolos konsolidavimo paskolą e.t.c. Nepriklausomai nuo jūsų kredito balo. Mes garantuojame, kad teikiame finansines paslaugas daugybei mūsų klientų visame pasaulyje. Naudodamiesi lanksčiais kreditavimo paketais, paskolos gali būti apdorojamos ir perduodamos skolininkui per trumpiausią laiką, susisiekite su mūsų specialistu dėl konsultacijų ir finansų planavimo. Jei jums reikia greitai paskolos, susisiekite su mumis el. Paštu: george_switzer@yahoo.com
Arrow Financial, Ar jums reikia skubios paskolos? Mes siūlome visame pasaulyje paskolą tiems, kam reikia paskolos, verslo galimybė, kurią jūs ieškote, čia dar kartą. Rašykite mums šiuo adresu: george_switzer@yahoo.com
PAREIŠKIMO PAREIŠKIMO FORMA
1) Pilnas vardas:
2) Lytis:
3) Reikalinga paskolos suma:
4) paskolos trukmė:
5) Šalis:
6) Pagrindinis adresas:
7) Mobiliojo telefono numeris:
8) Mėnesio pajamos:
9) Profesija:)
Ką tu čia apie mus .george_switzer@yahoo.com Pagarbiai. Hamza

Saule, 2017-08-13 12:27
Ne nu virsune kas ka nori tas ta stumia
sporto skyriaus vadukas isvis be nuomones be minciu ir be strategijos....
senai jau zmogelis ne savo vietoje sedi bankrutaves tiek idejomis tiek bendravimo kultura....
Mano nuomone kaip valdomas miestas taip ir sportas, tik kazkam kazkada reikes atsakomybe prisiimti bet tu koses vireju jau nei kvapo nebus likusiu....
Gaila miesto ir jam dirbanciu zmoniu kurie dar kazkuom tiki...
Linkejimui visu sryciu miesto vadukams ir vaduku VADUI ......analizuokit galvokit tarkites mastykit ir tik paskui darykit....
Bet nuojauta kuzda kad bus kaip sakoma gimes sliauzeti niekada neskraidys!!!!!!!

Tai, 2017-08-11 20:47
Kulikauskas prieš krepšinį, prieš regby , ??? iš kokio kaimo

Mindaugas, 2017-08-11 00:27
Sporto klubai gyvavo ir gyvuos buvo ta sporto mokykla ar ne.... Jei kažkas galvoja kad sporto mokykloje Klevas dirba kažkokie specialistai tai klystat. Dirba tų pačių sporto klubų treneriai. Mokykla klevas nieko nedaro tik administruoja mokesčius su visokiom protekcijom. Patys vaikai tikriausiai ir nežino kad priklauso tai sporto mokyklai, nes sporto mokykla net aprangomis nesirūpina. Jei sporto mokyklos funkcija yra išnuomoti autobusą ir sumokėti atlyginimą, tad ji tikrai nėra reikalinga, nes tai gali padaryti ir kaimo bobutė kuri truputėli gaudosi finansuose.
Atidavus viską sporto klubams butų išvengta visų tų administravimo kaštų, nes ir taip tie klubai daro tą patį darbą dabar.
Vaikai sportavo ir sportuos. Ir kad tos mokyklos neliks nei regbis nei žolės riedulys Šiauliuose nenustos gyvuoti, tai užtikrins klubai kurie turi pakankamai didelę patirtį ir tikrai švarią istoriją.

Nejuokaukit, 2017-08-10 22:36
Seniai tam Kleve Uab susikūręs,direktorius bando visus surikiuoti pagal savo dūda. Klubai ne veltui už reformas. Klubai veikia daugiau nei po 30 metų, jei veiktų mokykla taip kaip turi veikti,niekas nenorėtų pokyčių. 470 tukst. gauna,tik neaišku kur juos padeda,reikėtų pasidomėti kur jie išleidžiami?

Nejuokaukit, 2017-08-10 22:36
Seniai tam Kleve Uab susikūręs,direktorius bando visus surikiuoti pagal savo dūda. Klubai ne veltui už reformas. Klubai veikia daugiau nei po 30 metų, jei veiktų mokykla taip kaip turi veikti,niekas nenorėtų pokyčių. 470 tukst. gauna,tik neaišku kur juos padeda,reikėtų pasidomėti kur jie išleidžiami?

Mama..., 2017-08-10 19:50
Griauti - ne/statyti.... yra veikianti sistema... ko dar reikia...O dabartine valdzia tik griauna...

Bardakas., 2017-08-10 14:27
Hebra darom bardaka. Ne, nereikia- turime... Valdzia-kur jusu galvos.. sustokite

To šaunu, 2017-08-10 13:01
Privatininkas labai gerai. Kai investuoja, teikia paslaugas. Kai .privatininkas" ateina tik įsisavinti biudžeto pinigëlius ir naudotis infrastruktūra, čia yra tik pigi schemelë kurios ir autoriai aiśkūs.

To šaunu, 2017-08-10 13:01
Privatininkas labai gerai. Kai investuoja, teikia paslaugas. Kai .privatininkas" ateina tik įsisavinti biudžeto pinigëlius ir naudotis infrastruktūra, čia yra tik pigi schemelë kurios ir autoriai aiśkūs.

Rodomi komentarai nuo 1 iki 10. Iš viso: 15

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 15
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas