(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Įvykiai, aktualijos

Lietuvio pasas – saldainis išeiviams ar rimtas reikalas? (4)

2017 m. rugpjūčio 12 d.
Lie­tu­vio pa­sas (LP), Len­ko kor­ta (LK), Že­mai­čio pa­sas (ŽP). Ku­ris iš jų svar­bes­nis, ku­ris tu­ri sva­res­nę tei­si­nę ga­lią? Ar iš vi­so tu­ri? Sta­sys Tumėnas© DEL­FI / And­rius Ufar­tas Ar tai vi­so la­bo bū­tų tik pi­lie­ti­nės, tau­ti­nės sa­tis­fak­ci­jos liu­dy­to­jas? Su ku­riuo iš šių do­ku­men­tų ga­li drą­siai ban­dy­ti kirs­ti ne tik Šen­ge­no ša­lies sie­ną, ar nors vie­nas iš jų ga­lio­tų ne­la­bai drau­giš­kų vals­ty­bių pa­sie­niuo­se?
Tai ofi­cia­lus do­ku­men­tas, pri­pa­žįs­ta­mas pa­sau­lio mui­ti­nė­se, pa­sie­nio...

Tikrosios rudens gėrybės – pas „Telia“

2017 m. rugpjūčio 12 d.
Kad ir koks bū­tų Jū­sų ru­duo, „Te­lia“ pa­si­rū­pins vi­sa moks­lui, pra­mo­goms ir dar­bams rei­ka­lin­ga įran­ga: „iP­ho­ne“ te­le­fo­nams, kom­piu­te­riams ir „Sam­sung“ plan­še­tėms su pa­trauk­liais „Te­lia“ mo­kė­ji­mo pla­nais da­bar siū­lo­mos neei­li­nės nuo­lai­dos, jos žmo­nėms leis su­tau­py­ti šim­tus eu­rų.Ru­duo atei­na su skir­tin­gas po­rei­kiais ir no­rais: vie­niems – išaug­ta mo­kyk­li­nė uni­for­ma, ki­tiems – gau­saus so­do der­liaus rū­pes­čiai, tre­tiems dar­ga­nos – ge­riau­sias lai­kas žve­jy­bai. Ta­čiau vi­si...

Du didieji projektai atėjo iki rangos konkursų

2017 m. rugpjūčio 12 d.
Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė­je pra­si­dė­jo Kul­tū­ros cent­ro at­nau­ji­ni­mo dar­bų vie­šas pir­ki­mas. Pas­kelb­tas ir di­džiau­sio pro­jek­to – Pri­si­kė­li­mo aikš­tės ir jos priei­gų su­tvar­ky­mo ran­gos kon­kur­sas. Ki­ti svar­būs pro­jek­tai dar tryp­čio­ja. „Sau­lės“ kon­cer­tų sa­lės pa­sta­to re­konst­ruk­ci­ja pa­ki­bu­si ore.
Kul­tū­ros cent­ro at­nau­ji­ni­mo dar­bų vie­šo­jo pir­ki­mo kon­kur­se at­plėš­ti vo­kai su pa­siū­ly­mais.
Sa­vi­val­dy­bės pro­jek­tų val­dy­mo sky­riaus ve­dė­ja Ie­va Džiau­gie­nė in­for­ma­vo, jog...

Etikos sargai nepradės tyrimo dėl mandatų (1)

2017 m. rugpjūčio 12 d.
Iš Ta­ry­bos juos iš­stum­ti no­rė­jo par­ti­jos „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ mies­to sky­rius.
„Šiau­lių kraš­tas“ ra­šė, jog sky­riaus ly­de­riai pra­šė me­ro ir Eti­kos ko­mi­si­jos ini­ci­juo­ti D. Ma­to­nie­nės ir A. Še­džiaus įga­lio­ji­mų nu­trau­ki­mą prieš ter­mi­ną dėl Ta­ry­bos po­sė­džių pra­lei­di­nė­ji­mo. Pik­ti­no­si, jog ir par­ti­jai blo­gai at­sto­vau­ja, ir me­ro ne­pa­lai­ko.
Zi­na Žuk­li­jie­nė, Eti­kos ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kė, „Šiau­lių kraš­tą“ in­for­ma­vo, jog ko­mi­si­ja neįž­vel­gė pa­grin­do ty­ri­mui pra­dė­ti...

Dovanokime savo širdies šilumą vaikams

2017 m. rugpjūčio 11 d.
Gy­ven­to­jų po­žiū­ris į vai­kų glo­bą ir įvai­ki­ni­mą pa­ma­žu kei­čia­si. Lie­tu­vo­je dau­gė­ja šei­mų, ku­rios įsi­vai­ki­na ne tik svei­kus, ta­čiau ir svei­ka­tos su­tri­ki­mų tu­rin­čius ar vy­res­nio am­žiaus vai­kus. Po tru­pu­tį dau­gė­ja po­rų, ku­rios ryž­ta­si tap­ti ke­lių vai­kų – bro­lių ir se­se­rų – įtė­viais. Tie­sa, įvai­ki­ni­mo sta­tis­ti­ka iš­lie­ka pa­na­ši – per me­tus įvai­ki­na­ma apie šim­tą vai­kų.Skau­du, kad vi­suo­me­nė­je bu­vo su­si­for­ma­vęs įvaiz­dis, jog tė­vų glo­bos ne­te­kę vai­kai pa­vel­di sa­vo tė­vų blo­gą­sias sa­vy­bes, kad vai­ką iš glo­bos na­mų užau­gin­ti...

Pristatyta „Šiaulių dienų“ programa

2017 m. rugpjūčio 11 d.
Rug­sė­jo 7–9 die­no­mis vyks kas­me­ti­nė Šiau­lių mies­to šven­tė „Šiau­lių die­nos“. 781-ojo gim­ta­die­nio šven­tę or­ga­ni­zuo­jan­tis Šiau­lių kul­tū­ros cent­ras va­kar spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je pri­sta­tė šven­tės pro­gra­mą ir nau­jo­ves.Šie­met „Šiau­lių die­nos“, pa­va­din­tos „Mo­der­nūs Šiau­liai. Šimt­me­čio is­to­ri­jos ve­da­mi...“, sie­kia įpras­min­ti Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo šimt­me­tį. Šios idė­jos ve­da­mi or­ga­ni­za­to­riai kvie­čia mies­tie­čius nu­si­kel­ti į tar­pu­ka­rio Šiau­lius.
Šiau­lių kul­tū­ros cent­ro di­rek­to­rė Dei­man­tė...

Meninio akcento konkursą laimėjo Vytenis Rudokas (7)

2017 m. rugpjūčio 11 d.
Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės me­ni­nio ak­cen­to, skir­to Va­sa­rio 16-osios ak­to sig­na­ta­rams įam­žin­ti, kon­kur­se pir­mą­ją vie­tą lai­mė­jo šiau­lie­tis ar­chi­tek­tas Vy­te­nis Ru­do­kas. Jis pa­siū­lė į Ju­liaus Ja­no­nio gim­na­zi­jos tvo­re­lę įkom­po­nuo­ti ak­mens plokš­tes su ke­tu­rių sig­na­ta­rų pa­ra­šais.
Sa­vi­val­dy­bė kon­kur­są skel­bė įam­žin­ti Va­sa­rio 16-os ak­to sig­na­ta­rų – My­ko­lo Bir­žiš­kos, Ste­po­no Kai­rio, Al­fon­so Pet­ru­lio ir Jo­no Vi­lei­šio, ku­rie mo­kė­si Šiau­lių ber­niu­kų gim­na­zi­jo­je, at­mi­ni­mą...

Radijo ir televizijos muziejuje – 135 telefono metai

2017 m. rugpjūčio 10 d.
Mu­zie­jaus lan­ky­to­jai iš­vys te­le­fo­no rai­dos po­ky­čius – nuo XX a. 3 de­šimt­me­ty­je nau­do­tų apa­ra­tų iki šian­dien vi­siems įpras­tų mo­bi­lių­jų te­le­fo­nų. Pa­ro­do­je pri­sta­to­mi ir ka­ri­niai te­le­fo­nai, pa­ga­min­ti Ant­ro­jo pa­sau­li­nio ka­ro me­tu, ko­mu­ta­to­riai – te­le­fo­nų sto­ty­se sto­vė­ję įren­gi­niai, prie ku­rių dir­bo te­le­fo­nis­tės, su­jung­da­vu­sios abo­nen­tus po­kal­biui.
Įvai­rių so­cio­lo­gi­nių ap­klau­sų duo­me­ni­mis, mo­bi­lų­jį te­le­fo­ną žmo­nės pri­ski­ria prie svar­biau­sių sa­vo as­me­ni­nių daik­tų. Šis...

Ar sporto mokyklų auklėtinius atiduos privatiems klubams? (15)

2017 m. rugpjūčio 10 d.
Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė­je ke­lia­ma idė­ja „iš­gry­nin­ti“ jau­nų­jų spor­ti­nin­kų ug­dy­mo mo­de­lį. Spor­to mo­kyk­lų auk­lė­ti­niai ga­li bū­ti ati­duo­ti ug­dy­ti pri­va­tiems spor­to klu­bams – už Sa­vi­val­dy­bės „krep­še­lius“. Ta­ry­bos opo­zi­ci­ja iš­si­kvie­tė idė­jos ren­gė­jus paaiš­kin­ti, kas vyks­ta ir kas lau­kia spor­to mo­kyk­lų?
Ta­ry­bos opo­zi­ci­nės frak­ci­jos – „Už Šiau­lius“, Li­be­ra­lų są­jū­džio ir „Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo“ – su­ne­ri­mu­sios dėl „gir­di­mų pla­nų“ ant­ra­die­nį ini­ci­ja­vo su­si­ti­ki­mą su Švie­ti­mo...

Tarptautiniame grafikos plenere – „visada geras oras“

2017 m. rugpjūčio 9 d.
Po tre­jų me­tų per­trau­kos Šiau­lių uni­ver­si­te­to Me­nų fa­kul­te­te pra­si­dė­jo tarp­tau­ti­nis gra­fi­kos ple­ne­ras „Šiau­liai. Sau­lės mies­tas – vi­sa­da ge­ras oras“. Ket­vir­tą kar­tą vyks­tan­tis ple­ne­ras su­kvie­tė me­ni­nin­kų iš Lie­tu­vos, Lat­vi­jos bei Len­ki­jos.Praei­tą ant­ra­die­nį į Šiau­lius at­vy­kę me­ni­nin­kai rugp­jū­čio 8–9 die­no­mis Šiau­lių uni­ver­si­te­to Pie­ši­mo ka­ted­ro­je, gra­fų Zu­bo­vų rū­muo­se, at­vė­rė du­ris vi­siems, no­rin­tiems su­si­pa­žin­ti su gra­fi­kos dar­bų spe­ci­fi­ka, iš­vys­ti dar­bo pro­ce­są...

Savivaldybės traukiamos įmonės neatsikrato nuostolių (1)

2017 m. rugpjūčio 9 d.
Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės val­do­mos įmo­nės SĮ Šiau­lių oro uos­tas ir UAB „Ži­bu­rio kny­gy­nas“ šių me­tų pir­mą­jį pus­me­tį vėl dir­bo nuo­sto­lin­gai. Oro uos­tui trūks­ta skry­džių, kny­gy­nas ban­dys gel­bė­tis, pra­dė­jęs pre­kiau­ti ir kan­ce­lia­ri­nė­mis pre­kė­mis.
Šių me­tų pir­mą­jį pus­me­tį ci­vi­li­nius skry­džius ap­tar­nau­jan­ti Šiau­lių oro uos­to įmo­nė pa­ty­rė 100 tūks­tan­čių eu­rų nuo­sto­lio. Pa­ly­gi­ni­mui: praė­ju­sius me­tus įmo­nė bai­gė tu­rė­da­ma 107 tūks­tan­čius eu­rų bend­ro nuo­sto­lio, o iš tie­sio­gi­nės veik­los nuo­sto­lis su­da­rė 27 tūks­tan­čius eu­rų...

„Šiaulių Monmartro respublika“ atsisveikino iki kitų metų

2017 m. rugpjūčio 8 d.
Šeš­ta­die­nį vis pa­si­ro­dan­tis lie­tus ne­pa­kei­tė fes­ti­va­lio „Šiau­lių Mon­mart­ro Res­pub­li­ka“ or­ga­ni­za­to­rių ir da­ly­vių pla­nų. Die­ną jie pa­kvie­tė į pran­cū­ziš­ką pa­si­ma­ty­mą mies­to pės­čių­jų bul­va­re, o va­ka­re – į fes­ti­va­lio už­da­ry­mą „Laip­tų“ ga­le­ri­jo­je.Vi­dur­die­nį prie „Ži­bu­rio kny­gy­no" Šiau­lių dra­mos teat­ro ak­to­rės Mo­ni­kos Šal­ty­tės skai­to­mi lie­tu­vių au­to­rių teks­tai su­trau­kė bū­rį praei­vių. Kiek vė­liau pri­si­jun­gę klau­sy­to­jai, ne­ra­dę sė­di­mų vie­tų, sto­vi­nia­vo gre­ta ir mė­ga­vo­si ge­rai pa­žįs­ta­mų au­to­rių min­ti­mis...

Latvės kūrybos epizodai atsiskleidžia parodoje (1)

2017 m. rugpjūčio 8 d.
Eks­po­nuo­ja­mi dar­bai ir dar­bų cik­lai, su­kur­ti 2005–2016 me­tais. Reikš­min­giau­si iš jų – tai in­ty­mu­sis „In­ves­ti­ga­tion“ (liet. „Nag­ri­nė­ji­mas") ir už­sie­ny­je pri­pa­ži­ni­mo su­lau­kęs „Kunst > eve­ry­day not­hing“ (liet. „Me­nas > kas­die­nės smulk­me­nos").
„In­ves­ti­ga­tion“ su­si­jęs su vie­nos mer­gai­tės pri­si­mi­ni­mų is­to­ri­ja. Mer­gai­tė ei­da­vo pas ma­mą, ku­ri dir­bo ty­rė­ja, kad jai su­pin­tų il­gus plau­kus. Kar­tais mo­ti­na pin­da­ma plau­kus, kal­bė­da­vo­si su su­lai­ky­tai­siais...

Infliacija Baltijos šalyse – daugiau skirtumų ar panašumų?

2017 m. rugpjūčio 8 d.
Pas­ta­ruo­ju me­tu Lie­tu­va iš­si­ski­ria iš ki­tų ES vals­ty­bių dėl spar­čiau­sio kai­nų di­dė­ji­mo – me­ti­nė pre­kių ir pa­slau­gų inf­lia­ci­ja lie­pos mėn. su­da­rė 3,9 pro­c. Toks inf­lia­ci­jos ly­gis – ne tik be­ne aukš­čiau­sias Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES), bet ir len­kia inf­lia­ci­jos Lat­vi­jo­je ir Es­ti­jo­je ly­gius, ku­rie taip pat kur kas di­des­ni nei ES vi­dur­kis. Ko­kie vi­daus ir išo­rės veiks­niai le­mia to­kius kai­nų au­gi­mo skir­tu­mus?
Spar­tes­nis kai­nų ki­li­mas Lie­tu­vo­je vi­sų pir­ma yra su­si­jęs su vi­daus...

Tik kalbėdamiesi galime rasti geriausius sprendimus miestui (25)

2017 m. rugpjūčio 5 d.
Ant­ra­die­nį „Lais­vie­ji pi­lie­čiai“ šiau­lie­čius, aso­ci­juo­tų įstai­gų at­sto­vus, vers­li­nin­kus, Sa­vi­val­dy­bės at­sto­vus pa­kvie­tė į dis­ku­si­ją „Ko­kius Šiau­lius ku­ria(me)?“. Prieš tai ar­chi­tek­tas ur­ba­nis­tas Vy­te­nis Ru­do­kas pri­sta­tė Pri­si­kė­li­mo aikš­tės ir jos priei­gų re­konst­ra­vi­mo pro­jek­tą.Pri­si­kė­li­mo aikš­tei re­konst­ruo­ti nu­ma­ty­ta skir­ti 6 mi­li­jo­nus eu­rų eu­ro­pi­nės pa­ra­mos lė­šų. Už jas pla­nuo­ja­ma su­tvar­ky­ti di­džią­ją aikš­tę, skve­rą prie Sa­vi­val­dy­bės ir aikš­tės priei­gas. Ran­go­vas tu­rė­tų...

DAUGIAU PARAMOS – SOTESNĖ DUONA KELMĖS RAJONO KAIMUOSE

2017 m. rugpjūčio 5 d.
Vis drą­siau Kel­mės ra­jo­no ūkiai pa­si­nau­do­ja Eu­ro­pos Są­jun­gos pa­ra­ma. Ji pa­de­da kai­mo vie­to­vė­se spręs­ti eko­no­mi­nes, ap­lin­ko­sau­gos ir so­cia­li­nes pro­ble­mas. Pa­si­nau­do­ję pa­ra­ma ūki­nin­kai ir že­mės ūkio bend­ro­vės stip­rė­ja, ku­ria dau­giau dar­bo vie­tų, o tuo pa­čiu pa­ska­ti­na kai­me lik­ti dau­giau jau­nų žmo­nių.Kel­mės ra­jo­ne Pak­ra­žan­čio se­niū­ni­jo­je įsi­kū­ru­sios „Ker­ka­sių“ že­mės ūkio bend­ro­vės pir­mi­nin­kas Il­de­fon­sas Pet­ke­vi­čius ne­se­niai su­lau­kė džiu­gios ži­nios. Pa­gal Lie­tu­vos kai­mo plėt­ros...

Savivaldybių biudžetai pilnėja daugiau, nei planuota (4)

2017 m. rugpjūčio 5 d.
Vi­sos Šiau­lių ap­skri­ties vi­sos sa­vi­val­dy­bės pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį įvyk­dė ir vir­ši­jo biu­dže­to pa­ja­mų už­duo­tis. Di­dė­jo įplau­kos iš gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio (GPM), ku­ris yra pa­grin­di­nis sa­vi­val­dy­bių biu­dže­tų šal­ti­nis.
Šiau­lių ap­skri­ties vals­ty­bi­nės mo­kes­čių ins­pek­ci­jos duo­me­ni­mis, pir­mą­jį me­tų pus­me­tį ap­skri­ties sa­vi­val­dy­bių biu­dže­tų pa­ja­mos su­da­rė 75 mi­li­jo­nus eu­rų.
Gau­ta 6,78 mi­li­jo­no eu­rų ar­ba 10 pro­cen­tų dau­giau pa­ja­mų nei pla­nuo­ta (pla­nuo­ta 68,2 mi­li­jo­no eu­rų), o ly­gi­nant su...

"Monmartro respublika" atidaryta keturioliktą kartą (3)

2017 m. rugpjūčio 4 d.
Tre­čia­die­nio pa­va­ka­rę Šiau­lių „Laip­tų“ ga­le­ri­jo­je su­si­rin­kę me­ni­nin­kai, sve­čiai ofi­cia­liai ati­da­rė „Šiau­lių Mon­mart­ro res­pub­li­ką“. Šie­met 14-as tarp­tau­ti­nis fes­ti­va­lis pa­kvie­tė šū­kiu „Sa­vas tarp sve­ti­mų! Ge­bėk priim­ti.“ Toks šū­kis pa­si­rink­tas ne at­si­tik­ti­nai – iš bū­rio me­ni­nin­kų, su­bur­tų į ple­ne­rą, ke­tu­ri at­vy­kę iš už­sie­nio. Kar­tu su ati­da­ry­mu pri­sta­ty­ta šiau­lie­čio, gy­ve­nu­sio Pa­ry­žiu­je, Ži­bun­to Mik­šio (1923-2013) bei vil­nie­čio Min­dau­go Šni­po pa­ro­da.Ple­ne­ro da­ly­vius –...

Padėkime vaikui įveikti nežinios baimę

2017 m. rugpjūčio 4 d.
Ma­žiau nei po mė­ne­sio – nau­jie­ji moks­lo me­tai. Ar ži­no­te, kad jū­sų vai­kui, ypač jei jis pir­mo­kas, tai ne­men­kas stre­sas: juk įžen­gia į ne­pa­žįs­ta­mą pa­sau­lį, ku­ria­me sve­ti­mi žmo­nės ir griež­tos tai­syk­lės.„Pa­dė­ki­te sa­vo at­ža­lai", – sa­ko šiau­lie­tė psi­cho­lo­gė Vai­da ŠA­RAUS­KIE­NĖ. Ji pa­ta­ria, į ką tė­vai tu­rė­tų at­kreip­ti dė­me­sį, ruoš­da­mi ma­žą­jį šei­mos na­rį nau­jam jo gy­ve­ni­mui eta­pui.– Tai­gi, nuo ko ir ka­da de­rė­tų pra­dė­ti vai­ką pra­tin­ti prie min­čių apie mo­kyk­lą?– Li­kus maž­daug sa­vai­tei iki...

Audros padariniai nebuvo skaudūs

2017 m. rugpjūčio 3 d.
Nak­tį į tre­čia­die­nį Šiau­lių mies­te bei ap­skri­ty­je pra­slin­ko aud­ra. Di­des­nės ža­los iš­veng­ta.Pa­sak Šiau­lių me­teo­ro­lo­gi­jos sto­ties vir­ši­nin­kės Vik­to­ri­jos Kaz­laus­kie­nės, tre­čia­die­nį pa­ry­čiais už­fik­suo­tas škva­las su vė­jo gū­siais iki 17 met­rų per se­kun­dę ir itin smar­kiu žai­ba­vi­mu. Jo me­tu dėl žai­bo iš­ly­džio su­de­gė da­lis me­teo­ro­lo­gi­jos sto­ties tech­ni­kos, to­dėl vė­les­ni ste­bė­ji­mai at­lik­ti ran­ki­niu bū­du – bu­din­čio me­teo­ro­lo­go. „Šian­dien au­to­ma­ti­nė sto­ties veik­la bus at­sta­ty­ta“, –...

Dienos populiariausi

Per javapjūtę sėjo pažadus (23)

2017 m. rugpjūčio 12 d.
lankomiausias

Kas pa­dė­s Šiau­lių me­rui? (33)

2017 m. rugpjūčio 12 d.
daugiausiai komentuotas